Topkaderkursus versterkt bewustwording jonge agrariërs Oud worden en gezond blijven Braks: Voor boeren die met VUT gaan hektare- premie Klasse Brussel Levenshouding Boer zijn is een levensstijl Spanningen VUT "Kursus verbetert kijk op landbouwpolitiek en medemens" Centrale thema: omgaan met mensen Op vrijdag 6 februari werd de Land- bouwtopkaderkursus 1987 afgesloten, de 15e in successie. Gedurende 3 we ken heeft een groep van 20 jonge agrariërs uit Zuid-West Nederland zich intensief beziggehouden met pro blemen van de landbouw in ontwik keling. En dat niet alleen - in het programma was ook ruim aandacht voor meer algemeen maatschappelij ke problemen en voor het ontwikke len van sociale vaardigheden. Zoals bekend is deze kursus onder verantwoordelijkheid van de kommis sie Topkadervorming Zuidwesten be doeld om jonge agrariërs te interesseren voor het werk van de landbouworganisaties en koöperaties. Het is geen "bestuursschool" die kant en klaar kader aflevert. Beter kan men zeggen dat via deze kursussen een reservoir wordt opgevuld, een groep agrariërs wordt gevormd die t.z.t. aanspreekbaar is voor bestuur lijke funkties. Terecht spreken deel nemers ook zelf over een proces van groeiende bewustwording ten aanzien van eigen ondernemersschap en geza menlijke verantwoordelijkheid. Het programma was georganiseerd rond een aantal themadagen, telkens ingeleid door deskundigen op dat ge bied. Als je er een noemt, moet je ze wellicht allemaal noemen, dat is on doenlijk. Maar indruk maakte ir. N.B.J. Koning van de Landbouwu niversiteit Wageningen; met een haar scherpe historische analyse toonde hij de onwenselijkheid én de politieke on haalbaarheid aan van een puur marktgericht landbouwbeleid. Klasse! Zo reageerde kursisten, en stof tot diep nadenken en nog stevige diskus- sie met landbouwvoormannen die de kant op willen van vrije marktprijzen. Eveneens veel waardering oogste drs. W. Polder van het Rijn-Schelde In stituut te Middelburg, met presenta tie en bespreking van zijn rapport: "Zeeuwse suiker, de Europese Ge meenschap en de Derde Wereld". In teressant zo'n case-study over een dicht-bij-huis onderwerp, blikverrui- mend ook en prima dat iemand van buiten de landbouwkringen zo objek- tief deze problematiek verheldert. Evenzeer moet genoemd worden de werkdag met ir. C.A.C.J. Oomen, di- rekteur Landbouw en Voedselvoor ziening Zeeland: "Toekomst en perspektief voor de landbouw in Zuid-West Nederland". Bepaald geen profetenspel, maar gedegen overleg en argumentatie omtrent veranderin gen en alternatieven. Een kleine greep slechts uit 15 drukbezette kursusda- gen. Van heel andere orde waren de werkdagen rondom sociale vaardighe den onder leiding van Mark Claus, kursusleider van Hedenesse. Dat werd, eerlijk gezegd met enig wan trouwen tegemoet gezien - maar na één ochtend was het ijs gebroken en nu spreken de deelnemers enthousi ast en met waardering over die ont dekkingstocht langs de eigen mogelijkheden van presentatie, zelf expressie, het woord durven voeren, deelnemen aan diskussie en gesprek, en... "dat je luisteren ook kunt le ren!?" Bepaald een hoogtepunt was het be zoek aan het kantoor van de Commis sie van de Europese Gemeenschappen te Brussel. Een keer binnenkomen in het gigantisch gebouw van het be roemde Berlaymont-komplex waar het hart van het Europees Landbouw beleid klopt. Een bijna meeslepende redevoering door N. Wegter, wel De Volkshogeschool te Bergen or ganiseerde ook deze winter weer een aantal informatieve dagen over aktuele onderwerpen in land en tuinbouw. Onlangs was het ou der worden onderwerp van kon- frontatie, dialoog en verdieping. De heer Egas, belangenbehartiger van de ouderen in de samenleving, gaf zijn visie op het veroude ringsproces. Gezond ouder worden is sterk afhan kelijk van de omstandigheden, waar in men werkt, leeft en ouder wordt. Uit onderzoek is gebleken, dat mana gers gemiddeld een leeftijd bereiken van 60 jaar. Daarentegen worden no tarissen gemiddeld 85 jaar. Van be lang lijkt het of mensen gezond de zogenaamde "mid-life crises" door komen. Dit vooral bij drukbezette managers voorkomend verschijnsel, tast niet alleen de gezondheid aan, maar kan zeer nadelige gevolgen heb ben op het gezinsleven. Het resultaat kan óf een krisis in de gezinssituatie opleveren óf een teruglopende ge zondheid tot gevolg hebben. Denk hierbij aan de vele hart-, maag- en rugklachten. Naast de omstandigheden is ook de wijze waarop men leeft van belang. Hierbij zijn met name de voeding en het bewegen een bepalende faktor. Egas benadrukte dit als volgt: "Re gelmatig worden bij Reagan weer po liepen weggehaald. De kunst is echter om geen poliepen te krijgen". Het re sultaat van de levenshouding komt vaak tot uitdrukking, wanneer men stopt met de werkzaamheden. Bij Minister Braks van Landbouw en Visserij wil Nederlandse boeren die vrijwillig hun bedrijf beëindigen geen jaarlijkse uitkering uitbetalen maar een premie per hektare van ongeveer 800 gulden of ongeveer duizend gulden wanneer de vrijkomende grond wordt bebost. Hij wijkt daarmee, overigens met toestemming, af van de benadering die de Europese Kommissie, het dagelijks bestuur van de EG, voorstaat. Braks heeft dit donderdag gezegd tijdens een bijeenkomst van de Overijsselse CBTB in Zwolle. Braks 'bijna-akkoorden' zijn bereikt zijn ekstensievere produktiemetho- des voor granen, rundvlees, melk en wijn. Dat zou moeten worden be reikt door verkleining van de opper vlakte (granen) of de veestapel (rundvlees en melk) en minder op brengst per hektare (wijn). De ek- sensivering zou over een periode van minstens vijf jaar moeten plaatsvin den. Over de hoogte van de premies moet nog worden beslist, aldus Braks. Ook het inschakelen tegen een vergoeding per hektare van boe ren bij natuur- en landschapsbeheer, zoals in ons land al gebeurt met be heersovereenkomsten, wordt over wogen. Voor nieuwe produkten ziet Braks vooralsnog geen grote markt. 'Laat ik daarover duidelijk zijn, de bloembollen even terzijde latend., alle sektoren worden momenteel ge kenmerkt door marktverzadiging'. Dat betekent naar Braks'mening dat niet valt te ontkomen aan beperking van de grond waarop wordt geboerd. Eerder bereikten de ministers van landbouw in Brussel een principe akkoord op vrijwillige basis. Het is een van de maatregelen om de struk- turele overproduktie in de landbouw aan te pakken. Die regeling, die vol gens Braks op Nederlandse aan drang ook iets anders mag worden benaderd, houdt in dat stoppende boeren gedurende maksimaal tien jaar een jaarlijkse uitkering krijgen van 3.000 ecu, ongeveer 8.000 gul den. Normaal draagt de EG daarin 25 procent bij, maar daar is in dit ge val nog geen overeenstemming over. Daarnaast kunnen er nog aanvullen de subsidies worden gegeven van 250 ecu per hektare en, gedurende mak simaal 20 jaar, hooguit 135 gulden per hektare voor bebossing. Ook komt er een regeling voor meewer kende gezinsleden en werknemers van boeren die stoppen. Beperking Andere regelingen waarover volgens bespraakt woordvoerder van Andries- sen - de noodzaak tot ingrijpende veranderingen en vernieuwingen in het landbouwbeleid werd zelden zo krachtig en van diverse kanten be licht. Zijn medewerking onderstreepte ook de hoge prioriteit die Brussel gaf aan een dergelijk studiebezoek. Een flinke pint van diverse edele Belgische biersoorten bleek tenslotte een uitste kende begeleiding bij de laatste avond van de hele kursus. De grote problemen waarvoor het landbouwbeleid staat in de komende jaren zijn natuurlijk niet opgelost ge durende deze 3 weken. Wel zijn er 20 jonge aankomende agrarische onder nemers bijeen geweest die intensief, met grote interesse en bereidheid zich hierin hebben verdiept en heel wat kennis, inzicht en vaardigheid hebben opgedaan. Kader ja, met wie je straks prima kunt overleggen inzake geza menlijk en algemeen belang. N.M.P. Peterse, Direkteur van Hedenesse, Begeleider Topkaderkursus De kursus leverde een behoorlijke aanzet tot het krijgen van interesse in bestuurlijk funktioneren. Geheel rechts direkteur Peterse. (Foto M. Claus). pensionering fleuren de mensen vaak weer op, of ze komen juist in een diep dal terecht. "Het zelfgenezend vermogen van het lichaam is veel groter dan het effekt van de dokter". De heer Egas had nog een belangrijke tip in deze situa ties: "Rust roest, in plaats van ouder dom komt met de gebreken". De uitspraak "Boer zijn is een le vensstijl" deed Linthorst-Homan vlak na de oorlog. Door de toenemen de kapitaalsintensivering lijkt de boer te veranderen in een manager, met al le gevolgen van dien. Agrariërs zou den veel meer hun problemen met anderen moeten bespreken. Want: "Praten over problemen is ontspan nen" en "De boer leeft in een kleine kring met toenemende spanningen". Met een baan of bedrijf stoppen geeft vaak problemen. Tuinders in het Westland hebben dit proberen op te lossen door het organiseren van gespreksgroepen. Het is belangrijk dat de terugtrekkende boer, zich be trokken blijft voelen bij het bedrijf, ook wanneer de opvolger reeds zelfstandig verder is gegaan. Egas besloot met de volgende stelling: "Heb je een goed verleden, dan word je gezond ouder" en "De positie van de ouderen bepaalt de mate van de mentering". Mevrouw Vries uit Julianadorp gaf een boeiende uiteenzetting, middels haar eigen levenservaringen. Spannin gen zijn een centraal thema in proces van ouder worden. De spanningen be ginnen bij het kiezen van een le venspartner. Bij de opbouw en het voeren van een bedrijf komen de spanningen dagelijks terug. Zij vroeg zich af waarom mannen zo weinig over spanningen praten. Veel zorgen hoeven eigenlijk niet. "Het gaat er niet om dat de boekhouder zegt dat 't kan. Nee! Je bent zelf verantwoor delijk". In mijn leven ben ik voortdu rend bezig geweest spanningen weg te halen, door alleen maar plezier te maken. Via meer vormend onderwijs kan jon geren wellicht geleerd worden met de hier geschetste problemen om te gaan. De VUT maatregel wordt veelal ge presenteerd om ouderen sneller te la ten terugtrekken. Veel ouderen voelen Als je de naam "Topkader" ziet in het programmaboekje, dat je vooraf wordt toegestuurd, denk je dat er vele zaken die er behandeld zullen worden, je pet te boven zul len gaan. Gaandeweg de kursus wordt dit idee volledig ontzenuwd. Dit komt naar mijn mening door toedoen van enkele faktoren, zo als de kursusleiding (alle lof) en het karakter van de kursus. Hier door ontstaat een gemotiveerde groep waarbinnen drempelvrees en schaamte op de achtergrond ra ken. Naast de sociale kant van de kursus, waar je bijzonder veel leert over handel- en denkwijzen van andere mensen en waar je veel aan zelfvertrouwen en zelfexpressie kunt doen is er ook de aktuele landbouwproblematiek. Hier is ook veel aandacht aan besteed door met inleiders in diskussie te treden en als hoogtepunt een be zoek aan de EEG in Brussel. Van hieruit wil ik wel stellen dat het niet zo is dat als men de topkader kursus heeft gedaan men direkt klaar is voor bestuurlijk funktio neren. Ik zie het meer als een be hoorlijke aanzet tot het krijgen van interesse in bestuurlijk funk tioneren en het (door middel van deze kursus) hiernaar toe groeien. Afsluitend wil ik alle jonge (toe komstige) agrariërs deze kursus gaarne aanbevelen. Je krijgt een betere kijk op de hedendaagse landbouwproblematiek en je leert je medemensen beter kennen". Gerard Brooymans Tholen In deze kursus leer je omgaan met mensen. Toch ben ik van mening dat als je de topkaderkursus volgt je niet geroepen bent om dan zo veel mogelijk bestuurlijke funkties te aanvaarden. Het gaat er om in deze kursus zelf bewust te worden van verschillende waarden t.o.v. medemens en maatschappij. Ook vind ik het een ervaring om met verschillende mensen om te gaan, met andere visies. Ik heb deze kursus als een leerza me en gezellige periode ervaren. Daarom vind ik het een goed idee om nog een keer bij elkaar te ko men om de nieuwe ervaringen uit te wisselen. Als blijk van waarde ring voor de kursusleiding en per soneel van Hedenesse werd er door de groep een tweetal noten bomen aangeboden. Marjan Dekker Serooskerke zich gedwongen hieraan mee te doen; zij worden als het ware opzij gezet. Het respekt voor de ouderen neemt daardoor af. Bij invoering van een VUT in de landbouw zal veel voor lichting nodig zijn. Voorts zou de VUT veeleer een initiatief vanuit het bedrijfsleven moeten zijn in plaats van een overheidsmaatregel. De be drijven moeten zelf ook in hun pen sioenen voorzien. In principe is de VUT fout, omdat dit ingrijpt in het funktioneren van ouderen. Er komen nog twee bijeenkomsten op de Volkshogeschool. Op 4 april a.s. wordt met mevr. Prof. Itek-Weeda gesproken over de positie van de agra rische vrouw. Op 11 april a.s. diskus- siëren de heren Varekamp en Mansholt over het toekomstig land bouwbeleid. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om hier bij aanwezig te zijn. Inlichtingen: tel. (02208) 94541. NCO kort Landbouworganisaties De Nationale kommissie voor voor lichting en bewustwording van ont wikkelingssamenwerking (NCO) gaat haar subsidies aan landbouwor ganisaties verminderen. De kommis sie vindt dat er genoeg gedaan wordt aan projekten op landbouwgebied. Andere projekten verdienen nu eerst de voorkeur, vindt de NCO. Dit betekent dat organisaties als het NAJK (Nederlands Agrarisch Jon geren Kontakt) fors moeten inleve ren. Het NAJK krijgt elk jaar ƒ270.000,van de NCO. In 1987 zal dit echter 50.000 gulden minder zijn. 'Er zullen nu arbeidsplaatsen moeten verdwijnen en de aangeslo ten organisaties die met projekten over ontwikkelingslanden bezig zijn zelf meer moeten betalen', aldus K.W. van der Hoek, de koördinator van de projekten. (Agr. Dagblad) Vrijdag 20 februari 1987 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 17