Opmerkelijke opmerkingen - I - Appeltje voor de dorst voor drie winnaars Amro prijsvraag 'De kwade genius' Notities uit het jaarverslag 1986 van de Zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen" Gerste-jaar '87? Hoogtepunten die u niet mag missen WEST-BRABANTS fruitmix. We derom worden we gekonfronteerd met de nare gevolgen van ons toch al zo wisselend klimaat. Te warme oogstmaanden geven aan ons fruit nu niet die vitaliteit die nodig is om opslag zonder problemen te doorstaan. Het uitstalleven is be angstigend kort, wat voor de ver koop desastreuze gevolgen heeft. Zo op het oog mooie partijen fruit blijken plots waardeloos geworden te zijn, doordat de inwendige kwali teit het predikaat 'versleten' nauwe lijks nog verdient. Zo zie je maar weer, dat ondanks de technische hoogstandjes op het gebied van be waren, geenszins de garantie in houdt dat het produkt ook fruittech- nisch een hoogstandje blijft. Een goede oplossing voor dit soort pro blemen is er eigenlijk niet, want al het fruit direkt afzetten na de oogst zal de nodige financiële gevolgen hebben, zeker op een overvoerde markt, echter alleen een goed pro dukt is het verkopen waard. Technisch hebben we onze zaken goed in de hand, maar ekonomisch en daarmee samenhangend ook so ciaal zijn we nu eenmaal afhankelijk van anderen en die anderen worden er steeds meer. Alle landen van de wereld buiten West-Europa en Noord-Amerika richten hun pro- duktie, vooral op agrarisch gebied, steeds meer op West-Europa, omdat West-Europa voor hun het enige ge bied is waar ze nog af kunnen reke nen, hoeveel of hoe weinig dat ook moge zijn. Naar mijn gevoel is en wordt dat de kwade genius waarmee wij als producenten in West Europa de komende tijd mee te maken krijgen. Vooral ook een lage dollarkoers zal deze vloedgolf alleen maar verster ken. Goedkoper produceren door opbrengstverhoging is eigenlijk een heilloze weg, op termijn gezien. Hierdoor ontstaan alleen maar nog meer problemen. Cijfermatig eko nomisch oplosbaar? Vergeet het maar. Maar hoe dan wel, u raadt het al, de politiek. Er zal echter heel wat gelobbied moeten worden, om de politiek mee te krijgen. Heden ten dage krijgt de land- en tuinbouw steeds de zwarte piet toegeschoven, dat wij de verantwoording hebben om de ontstane misstanden op te los sen, terwijl de politiek er voor ge zorgd heeft dat ze konden ontstaan. De media stort dagelijks een vloed golf negatieve woorden en beelden over het groene front, daar krijg je echt een 'sik' van. Het wordt voor mijn gevoel dan ook de hoogste tijd dat hierin eens verandering komt. Ons image moet nodig eens opgevij zeld. Hierin ligt duidelijk een taak voor onze drie CLO's om eens meer aandacht te besteden aan de media om op die manier te trachten onze image van negatief naar positief te leiden, voorwaar geen kleinigheid. De publieke opinie is de graadmeter voor de politiek en daar gaat het om. De burgemeester van Tholen de heer H.A. van der Munnik, die het voorwoord verzorgde, schrijft o.a. "ik acht de groente- en bloemzaad teelt op Tholen van groot belang voor de ontwikkeling en versterking van de infrastruktuur. Diversiteit in ondernemingen en werkgelegen heid bevordert de stabiliteit van het leef- en werkklimaat. Niet slechts de ontwikkeling van de bedrijven zelf, doch ook de uitwerking in de richting van de rekreatieve bezienswaardigheden is een faktor van niet te onderschatten betekenis. Het gemeentebestuur van Tholen volgt met belangstelling de ontwikkelingen". Het doel bereikt Bij het oprichten van deze studieklub in 1983 stond hierbij vooral ten doel, voorlichting op het gebied van de tuinbouwzaadteelt van de grond te krijgen. Een fenomeen dat op dit vak gebied in Nederland nog niet bestond. Een hiertoe ondernomen initiatief werd gehonoreerd met 1 dag voorlich ting per week voor Z.W. Nederland. Na deze eerste stap bleef de zaad teeltstudieklub mede door inschake- De heer T.C.M. Goud uit Waarde heeft de eerste prijs gewonnen in de door AMRO uitgeschreven prijs vraag tijdens de Zeeuwse Fruitteelt dag 1987 in Goes. De tweede prijs ging naar de heer E. van Assche uit Hengstdrijk en de derde prijs naar mevrouw C. Lindenbergh-Bijl uit Kapelle. De wedstrijd, die in de AMRO stand op de Mechanisatiebeurs was geor ganiseerd, behelsde het raden van een aantal appel- en pererassen. Voor de wedstrijd bestond grote be langstelling. Er waren rond de 200 deelnemers. Uiteindelijk had 81% de prijsvraag goed beantwoord. De prijswinnaars zijn door middel van loting bepaald. De heer A. Dommis se, organisator van deze Fruitteelt dag heeft de loting verricht. De prijs was met recht een appeltje voor de dorst namelijk ƒ150, ƒ100,— en ƒ50,—. Het teeltplan voor dit jaar zou eigen lijk al vol moeten zijn nu men steeds meer naar het voorjaar gaat. Maar het is hier op THOLEN nel als elders in de land- en tuinbouw: men weet niet meer wat men moet doen (als is dit dan nog geen noodkreet). Het heeft hier een aantal jaren goed gelopen met de zaadteelt in het bouwplan, waardoor men een be hoorlijke boterham kon verdienen. Zeker het afgelopen jaar, maar de drastische inkrimping, naar het zich laat aanzien tot een fraktie van het geen er geweest is, komt hard aan. De meeste zaadfirma's hebben tot nu toe nog vrijwel geen kontrakten afgesloten, dit geeft voor de bedrij ven hier grote moeilijkheden. Men wil toch zachtjes aan wel weten waar men aan toe is, in de eerste plaats voor het kunstmeststrooien. Zodra de gelegenheid zich voordoet, met evt. wat nachtvorsten, zal men hier toch gebruik van willen maken. Ook het zaaien van evt. gerst of zomer- tarwe moet zo vroeg mogelijk plaatsvinden, indien mogelijk voor 15 maart. Toch zal men deze teelt "wegens het lage saldo het liefst voor het laatst houden op ons soort bedrijven, maar er zijn jammer genoeg geen al ternatieven voor dit jaar. En de grond zal toch vol moeten om over braken en groenbemesters telen maar niet te praten. Men mag verwachten dat een deel van de overgrote produktie na een jaar wel is weggewerkt, zodat men deze periode moet overbruggen. Of daarna ook de stroeve handel geheel hersteld is moet men nog maar af wachten. De forse uitbreiding heeft zeker geen goed gedaan. Voorlopig zal niet te ruggekeerd worden naar het nivo van vorig jaar, zodat verschillende bedrijven toch naar andere bestaansmogelijkheden zullen moe ten zoeken. Er staan onze streek nog heel wat ontwikkelingen te wachten, zoals de mogelijke komst van zoet water en de administratieve ruilverkaveling, al zal het nog heel wat voeten in de aarde hebben voor dit rond is. Toch kan dit voor sommige bedrij ven meerdere mogelijkheden schep pen, zoals de bollenteelt. Dit is nu de hier veel geteelde gladiolen bij de meeste bedrijven verdwenen. Hoewel een aantal bedrijven een paar goede jaren heeft gehad met de teelt van liatris, wat zeker ook tot uitdrukking kwam in de hoge grond prijzen. De bollenteelt is erg lucratief, al spreekt deze ieder niet aan. De mo gelijkheden zijn ook altijd beperkt gebleven, door gebrek aan zoetwa ter. Er is in elk geval een bestaan in te vinden, en die zijn er zeker nog wel op meer manieren. Het zoeken hiernaar is beter dan maar af wachten. Initiatieven van bv. onze veiling kunnen hierin zeker stimulerend werken (en tevens noodzakelijk zijn voor haar voortbestaan). De basis met alleen vroege aardappelen wordt toch wel erg smal. Prijsuitreiking Fruitteeltdag. V.l.n.r. zittend: H. de Kok, mw. C. Lindenbergh-Bijl, staand: L. Moelker, E. v. Assche, Ing. J.P.M. de Kleyne, C.S. Sent, A. Dommisse en T.C.M. Goud ling van enkele invloedrijke autoriteiten, druk uitoefenen om te komen tot een volledige betrekking. Dit leidde er tenslotte toe, dat deze 1 dagbetrekking werd omgezet in een volledige baan, waarvan de beslissing in juli 1986 afkwam. De heer K.E. Schik werd in deze funktie als voor lichter benoemd. Tot voldoening kun nen we derhalve konstateren, dat de zaadteeltstudieklub op dit punt haar doel heeft bereikt. Onderzoek onkruidbestrijding Het proefveldonderzoek op Tholen heeft, zo staat in het jaarverslag te le zen, dit jaar organisatorisch een bre dere opzet gekregen. Naast de zaadteeltstudieklub zijn bij de orga nisatie en uitvoering het CABO te Wageningen en proefboerderij Rust- hoeve te Colijnsplaat betrokken. Het Tuinbouwkonsulentschap te Baren- drecht verleende hierbij veelvuldig as sistentie terwijl Zaadunie B.V. te Enkhuizen gratis het benodigde zaad ter beschikking stelde. Met een totaal van 850 veldjes zijn dit jaar een zestiental bloemzaadgewas sen in onderzoek genomen. Onderzoek resultaten Op basis van proefveldresultaten van voorgaande jaren zijn in 1986 de mid delen voor een achttal gewassen toe gelaten. Een erg fijn resultaat waarmee het zaadteeltvak zeer ge diend is. Ook dit jaar zullen weer voor een aantal gewassen toelatingen wor den aangevraagd. Hopelijk leidt dit eveneens tot positieve resultaten. Voorlichting uitgaande van de studieklub Er zijn ook in dit verslagjaar weer een aantal PUBLIKATIES verschenen in de vakpers, zoals met name in het Z.L.M. Land- en Tuinbouwblad en in Zaad belangen. Op deze wijze wil de Zaadteeltstudieklub haar leden op de hoogte houden van de ontwikke lingen in dit vak en van haar eigen ak- tiviteiten met betrekking tot ekskursies en vergaderingen. In een tweetal brochures die zij het licht liet zien, kon wat uitgebreider op de din gen worden ingegaan. Ook de P.Z.C. zette in een groot artikel de-Thoolse bloemzaadteelt in de schijnwerpers. Dat de studieklub publiciteit niet schuwt moge ook blijken uit het feit dat er tweemaal een vraaggesprek plaats vond voor de Regionale Thool- se Radio-omroep - SLOTH -. Dat het bij deze interviews over zaadteelt ging, spreekt vanzelf. Er zijn lezingen gehouden voor groe pen van diverse pluimage, voor gro te en kleine zalen, voor vakman, leek en amateur. In een vijftal ekskursies werden vele facetten van de zaadteelt aan een kri tische beschouwing onderworpen. Voor vele enthousiasten was geen af stand te groot en geen sloot te breed. Daarnaast waren er een aantal reisge zelschappen die de hulp van de stu dieklub inriepen voor rondleiding langs de bloemenvelden. Sommige buschauffeurs kennen hierdoor Tho len inmiddels van haver tot gort. Er werd dit jaar voor 't eerst een zaadteeltkursus gehouden op Tholen. Speciaal voor de Plattelandsvrouwen die er met hun dertigen op af kwamen. Men sprak er van de eerste Thoolse Zaadteeltschool. Ze weten daar wel van wanten. Daarnaast en tussendoor vonden nog allerlei vergaderingen en voorlich tingsbijeenkomsten plaats. Alles bij een een werveling van aktiviteiten dus. Zoveel zelfs, dat Uw verslagge ver het nauwelijks meer bij kan be nen. Hoe krijgen ze er nog bestuursleden voor, denk je dan. Dit alles staat uitgebreid te lezen in jaar verslag 1986 van de studieklub dat gratis aan haar leden wordt toe gestuurd. In een volgend verslag doe ik over de rest (want we zijn er nog niet), een boekje open. Nieuwe leden krijgen bij aanmelding het jaarverslag plus brochure - X - eveneens gratis toegestuurd. D.L. Koppenhol. CVZ-nieuws Het aanbod is in de afgelopen week verder toegenomen. In de afgelopen week zijn 1.000 ton appelen en 360 ton peren verkocht. Het rassensortiment ondergaat weinig veranderingen. De Golden Delicious blijft het belangrijkste ras met 280 ton. Opvallend was de toename bij het ras Elstar. De rijpheid van dit ras is zo ver, dat het niet verstandig is om tot het uiterste te bewaren. De prij zen staan nog steeds onder druk; door het grote aanbod is het niet waar schijnlijk dat hier op korte termijn grote veranderingen zullen optreden. De laatste scrubcel met Cox's Oran ge Pippin is open. De kwaliteit is nog redelijk goed. De telers zullen trach ten om vóór 1 maart, wanneer de maatregel betreffende klasse I ingaat, de Cox's Orange Pippin geruimd te hebben. In de afgelopen weken zijn er een drietal bijeenkomsten geweest waarin de kwaliteit1 en presentatie uit gebreid aan de orde is geweest. De be langstelling voor deze bijeenkomst was groot, een teken dat het de leden ernst is met de verbetering van de kwaliteit en presentatie. Tijdig ruimen van het produkt is een eerste vereiste van kwaliteitsbehoud. Ondanks de te leurstellende prijzen zal hiermee toch doorgegaan moeten worden. Op donderdag 26 februari a.s. houdt de Zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen" haar jaarvergadering. Een gebeuren waar altijd veel belangstel ling voor bestaat. We ontmoeten op deze avonden ui teraard veel mensen uit de sektor zaadteelt en zaadhandel maar ook uit de bestrijdingsmiddelenwereld, benevens vertegenwoordiging van diverse organisaties en diensten. BENOEMING ERELID De heer D. van Staalduine, zal tot erelid van de Zaadteeltstudieklub worden benoemd. Ing. van Staaldui ne heeft veel bekendheid gekregen door zijn onderzoek op het gebied van de onkruidbestrijding in o.a. de zaadteeltgewassen. Met het door hem verrichtte onderzoek en inzet op het proefveld te St. Annaland heeft hij zich zeer verdienstelijk ge maakt voor de Zaadteeltstudieklub en het gehele zaadvak. Door de heer J.Th. Venneman, sekti direkteur produktie van Zaadunie B.C. te Enkhuizen zal een inleiding worden gehouden. De heer Venne man zal spreken over de marktont wikkeling op het gebied van de bloemzaden in de wereld. Hij zal zijn inzichten in deze vooral toespit sen op de ontwikkelingen van de laatste vijf jaar en de te verwachten ontwikkelingen in de komende vijf jaar. Aansluitend is er een inlei ding door de heer G.A. A. Meyerink, hoofd Centrale Kwaliteitsdienst van Zaadunie B.V. te Enkhuizen. De heer Meyerink zal bij zijn inlei ding vooral de nadruk leggen op de kwaliteitszorg. D.L. Koppenhol, Vrijdag 20 februari 1987 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 15