Deense industrie haakt in op strengere milieu-eisen Adviestarieven Loonwerk 1987 gelijk aan 1986 Angora-geiten gat in de markt? ingezonden Opwinding... Ledenraad Suiker Unie ernstig verontrust over E.G.-voorstellen Braks: korting eiwithoudende gewassen "opvallend". De Deense industrie van landbouw machines haakt duidelijk in op de strengere milieu-eisen die het mest- gebruik in de landbouw sterk zullen beknotten. Dit is een van de konklu- sies na afloop van een bezoek aan de grote landbouwbeurs Agromek te Herning op Jutland, eind vorige maand. Deense boeren zijn verplicht de uit gebrachte drijfmest binnen 36 uur onder te werken. Uiteraard is dat het gemakkelijkst en het beste als dat in één werkgang gebeurt. Onderbren gen is vooral belangrijk om de ver vluchtiging van ammoniak te voor komen. Het voorkomt verlies aan stikstof. De vervluchtigde ammoni ak draagt bovendien bij tot het pro bleem van de zure regen. Drie systemen Men kan de drijfmest injekteren in grond begroeid met gewassen; men kan de mest uitbrengen en onder werken op kale grond en tenslotte is het mogelijk de mest te injekteren tussen de rijen. Om de drijfmest te injekteren in be dekte grond moet het gewas open gesneden worden. De snijdende rol- wielen zijn aangebracht voor de in- jekterende elementen. De resultaten in grasland zijn tot nu toe niet zo gunstig geweest. De opengewerkte graszode ondervond nogal wat scha de van de injektie. Dit betekent ech ter niet dat men voor een groenbe- mester deze techniek aan de kant hoeft te zetten. Verschillende fir ma's presenteerden op Agromek verbeterde versies. De firma Lasby bracht een elektronische regulering van de te injekteren hoeveelheid. Bij de kalegronds verspreiding met onderbrenging kwam de firma Sam son met een nieuw systeem. Roteren de messen vlak achter de versprei dingselementen zorgen voor een goe de vermenging met de grond. De firma Mortensen kwam met een drijfmestverspreider die men tussen de rijen kan gebruiken, b.v. bij de bietenteelt. De wielafstand van de drijfmesttank is aangepast, evenals de wielbreedte. Bij deze verschillende technieken is verder vermeldenswaard dat er drijf- mesttanks van fiberglas in de handel zijn. Het aanzienlijk lagere eigen ge wicht van ongeveer 1000 kg is een voordeel bij het meer gedoseerde uit brengen van drijfmest, waarbij men meerdere malen over hetzelfde stuk rijdt. Verschillende firma's presenteerden systemen verbeterde versies van mestinjektie- 'Tijdens de barre winterperiode in januari van dit jaar, wonden dieren liefhebbers zich op over het neer schieten van rotganzen door boeren (alleen?), waarschijnlijk onwetend van de feiten dat: I. Tropische regenwouden in hoog tempo moeten worden verwoest om 140" hamburgers per sekonde te kun nen verkopen; landbouwstrukturen ingrijpend veranderen doordat de ze wouden moeten wijken voor wei degebieden voor (hamburger-)vee, en zodoende het voedsel voor talloze mensen in de 3e wereldlanden niet langer verbouwd wordt. Waar de grote veefarms komen, daar moeten de kleine boeren vertrekken en komt de honger! Per jaar wordt ongeveer 50.000 tot 70.000 ha vernietigd, zodat nu al meer dan 60% van de tropische wouden tussen Mexico en Panama is vernietigd, en in Costa Rica daalde het percentage bos tussen 1950 en 1978 van 72 naar 34 procent van het landoppervlak, terwijl tegelijkertijd het aandeel van de weidegebieden werd verdubbeld; en het vlees voor de hamburgermarkt wordt geëksporteerd: jaarlijks 90.000 ton rundvlees; bewerkstelligd door een internationaal net van handelaars, gestuurd vanuit de VS en gesteund door politici in talrijke landen!!! Wat zou er toch gebeuren met de dieren, die zodoende allemaal ver jaagd worden? II. Miljoenen trekvogels kunnen schade gaan ondervinden door het effekt van te sterke uitzendgolven van het radiostation 'Voice of Ame rica', gepland in het Arava-gebied, dat het navigatiesysteem dat deze vogels jaarlijks begeleidt op hun vlucht tussen Europa, Azië en Afri ka, door te sterke elektromagneti sche straling danig in de war kan sturen. Worden b.v. de roofvogels die uit Europa en West Azië komen gestoord, dan zal dat grote gevolgen kunnen hebben voor het eco systeem omdat ze knaagdieren eten en daarmee een belangrijk onderdeel vormen van de voedselketen. Dit steunstation met een verzame ling antennes van zeventig (70) ver diepingen hoog! zal zo'n grote uit- zendkapaciteit hebben, dat de zen der tot in Sowjet-Azië te horen zal zijn! De tweede eliminatie van dieren dus, (in de toekomst). P.S. Om terug te komen op Tsjerno- byl: op z'n minst 38.000 rendieren in Noorwegen en Zweden zullen moe ten worden afgemaakt als gevolg van het nucleaire ongeluk in Tsjer- nobyl, met een waarde van 225 tot 300 per stuk. Ze zijn ongeschikt voor konsumptie vanwege het hoge stralingsnivo dat ze hebben nadat ze radioaktief korstmos hebben gege ten. (Waar zou dit vlees naderhand blijven?!)'. A. Flecken e/v J. Steur Stoofweg 32 4326 SJ Noordwelle De Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap heeft zich in een onlangs gehouden vergade ring kunnen verenigen met het voor stel van de Kontaktkommissie Land- bouwambachten om de adviestarie ven voor het Loonwerk in de provin cie Zeeland gelijk te doen zijn aan die van 1986. Het hanteren van dergelijke ad viestarieven is mogelijk doordat enerzijds een prijsstijging van de verschillende machines kan worden gekonstateerd, doch anderzijds de brandstofkosten aanmerkelijk zijn gedaald, en ook het rentepercentage dat als komponent bij de berekening van de eksploitatiekosten wordt ge hanteerd, iets is gezakt. Wel is er een wijziging aangebracht in de alinea in de inleiding, waar aandacht wordt besteed aan de mo gelijkheid om voor verschillende oogstwerkzaamheden meerjarige overeenkomsten af te sluiten. In het geval dergelijke overeen komsten worden aangegaan moet er sprake zijn van een langjarige (5 a 6 jaar) overeenkomst. Tevens is daarbij aangegeven dat de in onderling overleg vast te stellen kortingspercentages kunnen varië ren van 0-20%. De ledenraad van Suiker Unie heeft in zijn op dinsdag 17 februari 1987 te Utrecht gehouden vergadering de voorstellen van de Europese Com missie inzake de suiker- en bieten- prijzen voor het seizoen 1987/1988 teleurstellend genoemd. De voorstellen houden in een prijs verlaging voor suiker en suikerbieten met twee procent en een afbraak van de monetair compenserende bedra gen, hetgeen een aanvullende prijs daling inhoudt van 1,8 procent. De totale prijsverlaging van 3,8 procent betekent voor 1987/1988 in bedra gen een verlaging van 5,57 per 100 kg suiker. Op jaarbasis en omgere kend naar het totale A- en B-quotum van Nederland beloopt de cor responderende opbrengstderving 48,5 miljoen gulden. Voorts komt er een extra heffing over de A- en B- suiker geproduceerd in de campagne 1986/1987 van circa 40 miljoen gul den, te betalen in 1987/1988. Eerste Kamer aanvaardt wijziging Plantenziektenwet Landbouwschap positief over fosfaatarm veevoer Het Landbouwschap heeft positief gereageerd op het voorstel van mi nister Braks om het gebruik van fos- faatarme diervoeders te stimuleren met een korting op de overschothef fing. De desbetreffende regeling gaat in op 1 april aanstaande, tege lijk met de andere bepalingen over de differentiatie van de overschot heffing. Het landbouwschap heeft minister Braks wel gevraagd om ob- jektief aan te tonen dat het gebruik van fosfaatarm veevoer per saldo in derdaad tot een lagere mineralenbe- lasting van de bodem leidt. De nieu we regeling geldt voorlopig voor een jaar. Frankrijk tweede exportland voor Nederlandse kaas De export van Nederlandse kaas naar Frankrijk loopt op rolletjes. Vorig jaar kon melding gemaakt worden van het feit dat de grens van 40.000 ton in 1985 was doorbroken. 1986 heeft opnieuw een rekörd opge leverd: voor het eerst werd meer dan 45.000 ton kaas naar Frankrijk geëx porteerd. Met een kwantum van 45.800 ton realiseerden de Neder landse exporteurs een omzetstijging van maar liefst 9,5 procent. Frank rijk is daarmee in 1986 opgeklom men naar de tweede plaats op de lijst van exportlanden voor Nederlandse kaas. De Eerste Kamer heeft 17 februari jl. zonder hoofdelijke stemming de wijziging van de Plantenziektenwet aanvaard. De wijziging betreft onder meer de verfijning en aanscherping van de maatregelen die kunnen worden ge troffen om plantenziekten te weren en te bestrijden. Tevens bestaat de mogelijkheid privaatrechtelijke in stellingen op ruimere schaal in te schakelen bij opsporing van planten ziekten en maatregelen te laten opleggen. Dit laatste was tot dusver alleen mo gelijk met betrekking tot bloembol len en dan nog alleen voor degenen, die bij zo'n instelling zijn aangeslo ten. De bloembollenziektenwet bood daartoe het wettelijke kader. Nu deze mogelijkheid in de Planten ziektenwet is opgenomen, kan de Bloembollenziektenwet worden in getrokken. Het zal ongeveer zes maanden duren voordat het nieuwe regime operatio neel wordt in verband met de nog noodzakelijke aanpassingen van uit voeringsmaatregelen Minister G. Braks heeft woensdag 18 februari op een CDA verkiezings bijeenkomst in Serooskerke (W.) desgevraagd gezegd achter het AM standpunt te staan zoals dat onlangs door de Plantenziektenkundige Dienst naar buiten is gebracht. Gezien onze zeer kwetsbare positie als exporterend land naar met name West-Duitsland kunnen wij ons vol gens de minister geen enkel risico veroorloven. De minister zei zich in de EG-prijsvoorstellen te kunnen vinden. Ze vormen een goed uit gangspunt voor de bespreking in de Raad van Ministers. Wel noemde hij de korting van 10% op eiwithouden de gewassen opvallend. Daar is vol gens hem het laatste woord nog niet over gezegd. Bij de bespreking van de problemen in de melkveehouderij merkte hij op graag meer gras te zien als golfterrein in plaats van weide. Hij kondigde aan dat op korte ter mijn besluiten mogen worden ver wacht mbt het zgn. flankerend EG- beleid. Het gaat hier o.m. om een VUT-regeling voor boeren en een vrijwillige extensivering door het toewijzen van een premie per ha. Definitieve invoering mestregelgeving per 1 mei a.s. De gebruiksregels voor dierlijke mest en de plicht om een mestboek- houding bij te houden gaan per 1 mei 1987 in en niet al per 1 april. Dit hebben de ministers Braks (land bouw) en Nijpels (milieubeheer) besloten. Het lag in de bedoeling de ze regels op 1 april a.s. te doen in gaan. Voor een verantwoorde invoe ring van de regels met de daarbij be horende voorlichting is echter voor dit uitstel met één maand gekozen. In verband hiermee zal de voor maart geplande voorlichtingsactie naar april worden verschoven. Dit uitstel van de invoering bete kent, dat de overschotheffing slechts verschuldigd zal zijn over de pro- duktie vanaf 1 mei 1987. Het ver- plaatsingsbesluit zal zo spoedig mo gelijk van kracht worden. Promotie eksport levend vee Naast de Veepro, die de eksport be vordert van fok- en stamboekvee en het Voorlichtingsburo Vlees, die dat doet voor vlees en vleeswaren, komt er een promotieklub voor de eksport van levende dieren, bestemd voor slachting in het land van bestem ming of voor de vleesproduktie daar. Het Bestuur van het PVV stelde af gelopen woensdag daartoe een kon taktkommissie in van 10 leden, t.w. 5 aan te wijzen door het Bedrijfs- schap voor de Handel in Vee, 2 door het Landbouwschap, 2 door het Produktschap voor Vee- en Vlees en 1 door de Vereniging van Ekspor- teurs van levende varkens. Het PVV stelde voor 1987 een subsidie be schikbaar van /150.000,De hier voor genoemde eksportpromotie zal worden ondergebracht bij het Voor lichtingsburo Vlees. Zijn angora en kasjmier produ cerende geiten een nieuw gat in de markt voor veehouders die hun slinkend inkomen willen aanvullen? Misschien is er een stuk meer mee te verdienen dan met meerval, paling, schapen, pelsdieren en....melkgeiten. In dat laatste zit 'm de kneep: je moet geiten niet houden om hun melk, maar om hun wol. Er heb ben zich inmiddels zoveel boeren op de geitenhouderij gestort, dat er spoedig weer teveel geitemelk is. Misschien geldt dat straks ook wel voor angora- en kasjmiergei ten, maar op dit moment worden in ieder geval verbluffende prij zen (2 a 3000 gulden) betaald voor een embryo van deze dieren. De geitenhouderij van deze bij zondere soorten is afkomstig uit Nieuw-Zeeland, waar men na vijf jaar experimenteren en wer ken zover is, dat met de export kan worden begonnen. Het op merkelijke is, dat men geen wol en ook geen dieren naar het bui tenland brengt, maar embryo's. Deze worden diepgevroren geëx porteerd, waarna ze in een dood gewone draagmoeder-geit wor den geïnsemineerd. Vooral in Engeland zijn de Nieuw- Zeelanders al met deze nieuwste vorm van export bezig geweest. Uit dat land stammen ook de prijzen van rond de 2000 gulden (en meer voor elite-embryo's) die voor de mini-angora's en kasj- miers worden betaald. De zwan gerschap wordt gegarandeerd. Het geslacht van de geiten (nog) niet. In Nederland is het fokken en houden van deze dure wol-geiten nog nauwelijks bekend. Volgens ingewijden van de K.I. Zuid- Nederland, waar dit jaar voor het eerst in Nederland met het op grote schaal kunstmatig insemi- neren van melkgeiten wordt be gonnen, zijn er alleen enkele niet- veehouders op beperkte schaal mee bezig. H. de Bot 10 Vrijdag 20 februari 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 10