Idllll" Gil Perspectieven zegge en schrijve zuidelijke landbouw maatschappij Landbouwschap: Europese Commissie loopt veel te hard ZX>o I X> Vrolijke en kritische noot.... Automatisering Brussel VRIJDAG 20 februari 1987 (fm BB M M 75e JAARGANG NO. 3864 tuinbouwblad De Nederlandse akkerbouwers en veehouders krijgen te maken met prijsdalingen van 10 procent en meer als de voorstellen die EG-landbouwkommissaris Andriessen op tafel heeft gelegd worden aangenomen. Dat zegt het Land bouwschap in een eerste reaktie op het maandag in Brus sel gepresenteerde pakket markt- en prijsmaatregelen. Het Landbouwschap vindt dat de Europese Commissie voor al ten aanzien van het monetaire beleid en de aangekon digde marktbeheersmaatregelen veel te hard loopt. Het bestuur van het Landbouwschap verklaarde eerder deze maand akkoord te kunnen gaan met een prijsbevrie zing danwel een lichte prijsdaling. Op papier lijken de voorstellen van de Europese Commissie daar ook op neer te komen. Maar in de praktijk zullen de prijzen voor be langrijke akkerbouwprodukten als granen, suikerbieten, erwten en bonen alsmede voor melk en rundvlees fors om laag gaan. Dat is een gevolg van de voorgestelde beper king van de interventie en het introduceren van een nieuwe heffing, zoals de "krisisheffing" van circa 6 procent op suiker. Ook de voorgestelde monetaire aanpassingen wer ken voor de Nederlandse boer uit als een prijsverlaging. Lange baan Ernstige bezwaren heeft het Landbouwschap tegen de voorgestelde prijsverlaging met 10 procent voor eiwithou- dende produkten zoals erwten en bonen. Het schap vindt dat de teelt hiervan juist moet worden bevorderd omdat er in de EG een tekort aan is. Van de prijsdaling voor de zogenaamde marktordeningsprodukten vreest het Land bouwschap een nog grotere druk op de zogenaamde vrije produkten als aardappelen en vollegrondsgroenten. Al leen een goed uitgewerkt sociaal-struktureel beleid zou daaraan tegenwicht kunnen bieden. De Europese land bouwministers zijn er echter nog steeds niet in geslaagd met een afgerond pakket maatregelen te komen. Volgens het Landbouwschap is het niet denkbeeldig dat de invul ling van dit socio-strukturele beleid evenals vorig jaar op nieuw op de lange baan wordt.geschoven. De Europese Commissie heeft voorgesteld een konsumen- tenbelasting in te voeren op oliën en vetten. Het Land bouwschap vreest dat deze de handelspolitieke verhouding met de Verenigde Staten, de belangrijkste leverancier van oliehoudende zaden, ernstig zal verstoren. Een gelegenheidsteam van Farce Majeur heeft de ZLM-studiedag voor jonge boeren en boerinnen die vrij dag 13 februari jl. plaats vond in de Prins van Oranje te Goed, voor een vrolijke maar zeker ook kritische noot gezorgd. (Zie voor een verslag van de zeer geslaagde studiedag pag 13.). Ondernemerschap, zelfvertrouwen en zelfkritiek. Dat waren de steeds weerkerende sleutelwoorden tijdens de vorige week vrijdag gehouden ZLM-studiedag "Perspectieven voor jonge boeren en boerinnen". Opzet van deze studiedag was jonge (aankomende) boeren en boerinnen in deze barre tijden een beetje zicht te geven op een toekomst in de iand- en tuin bouw. Gemeten aan de opkomst -300 jonge mensen- bleek daar wel behoefte aan. Degenen die gedacht hadden een kant-en-klaar recept mee naar huis te kunnen nemen kwamen echter bedrogen uit. Wie boer wil worden èn blijven zal dat toch in de eerste plaats zelf moeten doen. Met de studiedag hebben wij vooral beoogd de jongeren aan het denken te zetten door ze erop te wijzen dat er heel wat voor komt kij ken om boer te zijn en dat de beslissing om boer te worden daarom wèloverwogen gemaakt moet wor den. Het is niet meer voldoende dat een agrarisch on dernemer een goed vakman is. Het ondernemerschap zelf krijgt een steeds zwaarder accent. De uitspraak van Leen Dees op de studiedag dat één dag achter het bureau voor een boer soms meer kan opleveren dan een jaar ongecoördineerd ploeteren op het bedrijf on derstreept dat. Gezien de sfeer en de discussie tijdens de studiedag geloof ik dat de doelstelling om de jonge garde meer met de toekomst te confronteren gehaald is. Intern hebben wij ons afgevraagd of de ZLM het bij deze studiedag moet laten. Alvorens deze vraag posi tief te beantwoorden willen wij ons eerst diepgaand beraden op de mogelijkheden voor een eventueel ver volg waarbij ook uiteraard de jongeren zelf betrokken moeten worden. Al met al is met deze ZLM-studiedag voor jonge boeren en boerinnen een stap gezet in een richting die op termijn perspectief kan bieden. Wie de schoen past trekke hem aan. Tijdens de ZLM-studiedag is ook zijdelings de automa tisering aan de orde geweest. Zachariasse benadruk te daarbij dat de computer geen wonderolie is voor problemen bij het ontbreken van goed ondernemer schap. Dat is natuurlijk volkomen juist hetgeen echter niet wegneemt dat de computer (in de toekomst) een goed hulpmiddel kan zijn bij het nemen van bedrijfs beslissingen. Ik verwijs in dit verband nogmaals naar de uitspraak van Leen Dees. In eerste instantie via de ZLM en later over genomen door de takorganisatie Akkerbouw Zeeland wordt nu al geruime tijd gepro beerd een info-centrum voor automatisering voor het Zuidwesten van de grond te krijgen. Dit centrum zou volgens de plannen moeten komen in Schoondijke op het terrein van de Praktijkschool. Het plan voor dit in focentrum is al geruime tijd gereed maar de vereiste landelijke goedkeuring om de financiering rond te krij gen wordt steeds aangehouden. Voor de initiatiefne mers lijkt mij dit tamelijk frustrerend. Op deze wijze worden goede initiatieven vanuit de praktijk -die we juist zo hard nodig hebben- sterk ontmoedigd. Ik zou daarom de landelijke instanties die erover moeten beslissen willen oproepen de knoop nu eindelijk door te hakken, ook al zijn de regelingen niet tot op de pun ten en komma's uitgewerkt. Nog langer aarzelen kan betekenen dat een unieke kans voorbijgaat. Als het idee van het infocentrum goed is -en daar ligt het niet aan- moet er nu ook doorgezet worden wat de finan ciering betreft. Overigens blijkt de ontwikkeling van de automatisering ook bij de overheid zelf niet al te vlot te verlopen. Voor zover ik weet is Zeeland voor de rijkslandbouwvoorlichting aangewezen als zgn. pilot- provincie voor wat betreft de automatisering. Van daadwerkelijk actie die eruit voort zou moeten vloeien is tot op heden echter nog geen sprake. Ook hier zou enige beweging geen kwaad kunnen. Wie had het ook al weer over perspectief voor jonge boeren en boe rinnen? Over perspectief gesproken. Brussel biedt dat in ieder geval niet. Elders in dit blad staat wat de voorstellen van de Europese Commissie inhouden. Ik heb naar aanleiding daarvan niets toe te voegen aan de strek king van het commentaar zoals dat vorige week op deze plaats door de voorzitter van de ZLM werd ver woord. Met de afbraak van de monetaire compensa tie komt de zaak voor de Nederlandse land- en tuin bouw alleen nog maar slechter te liggen, namelijk een prijsverlaging van 2 a 3%. Daarnaast is er nu ook het voorstel om de financiering van de EG op andere leest te schoeien. Blijkbaar denkt men in Brussel werkelijk dat de liefde uitsluitend van één kant kan komen. Daarin vergissen ze zich schromelijk. Ik denk dat de boeren deze voorstellen -mochten ze besluiten worden- niet zonder meer zullen pikken. En gelijk heb ben ze. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 1