praktijk Op laatst nog veel Arminda gezaaid Voor elk wat wils Stilte en rust, niets te mopperen korte wenken akkerbouw Toch is het al december Twee belangrijke vergaderingen Het is nu rustig op de WALCHER- SE velden. De jagers zijn nog het meest aktief. Voor de hazen en fa zanten is het een moeilijke tijd. Voor de beoefenaars van de jacht is het hoogtij. We zijn alweer bijna half december. Het agrarisch gebeuren op de bedrij ven en de handel is meestal wat min der intensief zo tegen en tijdens de feestdagen. Soms worden er nog za ken gedaan. De koop wordt gesloten maar de levering pas in januari o.a. bij uien. Wanneer we nog even te rugblikken naar het verloop van oogstjaar 1986, dan zien we het vol gende beeld. De inzaai was laat. Pas begin mei kon volop gezaaid worden. Op 6 mei alweer regen. Daarna, 2e helft mei, kon pas de inzaai klaar komen. Een Dat het al bijna half december is zou je op Schouwen-Duiveland niet al- lijd zeggen. Wel worden de dagen natuurlijk steeds korter maar daar staat tegenover dat we vorige week zowel de aardappelrooier als de maaidorser nog aan het werk hebben kunnen zien. De aardappelen zijn nu dus allemaal gerooid en ook alle teunisbloemper celen zijn gedorst. Gelukkig waren dit uitzonderingen zodat het werk de laatste weken voornamelijk bestond uit het rooien van de laatste suiker bieten en knolselderij. Ook de ploeg heeft de afgelopen weken nog flink wat werk verzet. De omstandighe den waaronder één en ander plaats vond waren zeker niet slecht. De knolselderijtelers hebben zonder risico lang kunnen wachten met rooien. Dit integenstelling tot vorig jaar toen we al een stevige nacht vorstperiode achter de rug hadden. De afdeling Land- en Tuinbouwme- chanisatie van Cebeco-Handelsraad introduceert de Boss-opraapwagen, een nieuwe serie opraapwagens van de Oostenrijkse fabrikant Pöttinger, op de Nederlandse markt. De opraapwagens van het type Boss zijn uitgerust met het nieuwe Super matic laad- en snijsysteem; het Boss- snijwerk werd speciaal voor de nieu we serie opraapwagens ontwikkeld. De messenbalken zijn centraal uit klapbaar. De snijlengte kan zonder gereedschap worden veranderd. De messen kunnen zonder gereedschap op zeer eenvoudige wijze worden ge goede opkomst en goede werking van de onkruidbestrijdingsmidde len. Het groeiseizoen was verder zeer gunstig. Veel zon en gunstige tempe ratuur. Af en toe toch wat regen. Soms was het aan de droge kant voor de gewassen, zeker voor droog- tegevoelige gronden. Toch is droog- teschade beperkt gebleven, dankzij het feit dat we geen ekstreem warm weer hadden. De oogst gaf weinig problemen. Alleen stagnatie door re gen tijdens de graanoogst. Deze re gen was weer gunstig voor de rooige- wassen. De oogst van de aardappe len was erg laat, tot na half oktober. Toch verliep deze ook goed dankzij het bijzonder fraaie herfstweer. De kg-opbrengst en kwaliteit van de zo mergewassen is zeer goed. De kg- opbrengst van uien is matig, die van aardappelen goed. De kwaliteit valt soms tegen door een laag onderwa- Helaas zijn de prijzen van knolselde rij, evenals die van vele andere pro- dukten slecht. En de opbrengst is ook bij de knolselderij erg groot. De aardappelprijzen zijn momenteel nog redelijk stabiel terwijl de prijzen van goede uien zelfs flink gestegen zijn. Helaas is niet iedere partij goed of beter gezegd er zijn maar weinig echt gezonde partijen. In bijna alle partijen komt wel k oprot voor. Voor sommige partijen betekent dit zelfs dat ze onverkoopbaar zijn. Nu we het toch over prijzen hebben zullen we maar gelijk overstappen naar wat er op de algemene vergade ring van de ZLM door dhr. De Zeeuw gezegd is. Om de overschot ten weg te werken sprak hijtover een prijsverlaging. Het voordeel van een prijsverlaging zo zei hij is dat boeren efficiënter gaan werken. Dit zou be tekenen dat alleen met een hoge ma te van efficiency een inkomen uit het monteerd en gedemonteerd. Een nieuw ontwikkelde beveiliging be schermt elk mes afzonderlijk tegen vreemde voorwerpen. De nieuwe opraper heeft een werk- breedte van 1,65 m. De geringe af stand tussen de tanden zorgt ervoor, dat geen materiaal op het land ach terblijft. De opraper is zo gekonstru- eerd, dat aanpassing aan alle bodem oneffenheden mogelijk is. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Cebeco-Handelsraad, Postbus 19, 8330 AA Steenvvijk, tel. 05210 - 13341. tergewicht van de aardappelen en in enkele gevallen glazige knollen. Bij de uien weinig tot tamelijk veel kop- rot. Bieten zeer goed gehalte en veel kilo's met weinig tarra. Uit een oogpunt van kg- opbrengsten, weer- en werkomstan digheden is 1986 voor de akkerbouw een bijzonder gunstig jaar. Hoe het financiële plaatje er uit zal zien moe ten we nog afwachten. De kosten daalden wel enigszins maar de prijs ontwikkeling van de vrije produk- ten is nog niet erg hoopgevend. Ondertussen komt het vergadersei zoen weer op gang. Op diverse bij eenkomsten worden weer even zove le onderwerpen behandeld. Er is ze ker weer voor elk wat wils. Voor oriëntatie, informatie en kennisver rijking zijn de wintermaanden uiter mate geschikt. Kontakt met kolle ga's kan hiertoe zeker bijdragen. Jammer is het als er in de regio 2 be langrijke bijeenkomsten zijn op het zelfde tijdstip. Er is een adres waar voor onze regio een vergaderagenda wordl bijgehou den. Informatie hierover is telefo nisch mogelijk, 01186 - 1209. De vergadering van de kring op 16 december a.s. vraagt zeker onze bij zondere belangstelling. Een van de belangrijkste pleitbezorgers, de heer Varekamp zal dan het woord voe ren. Kennis nemen van de standpun ten van de voormannen is wenselijk. Belangrijk is het eveneens dat de voormannen op de hoogte zijn van wat er in de achterban leeft. bedrijf gehaald zou kunnen worden. De grote vraag blijft dan hoe het met de boeren zal gaan die vanwege hun bedrijfsstructuur niet efficiënter kunnen werken. Wat gebeurt er met bedrijven die vanwege hun omvang bepaalde produktiemiddelen niet rendabel kunnen maken? Dit soort vragen houden momenteel erg veel boeren bezig. Ook dhr. Doeleman, onze scheiden de voorzitter, heeft zich jarenlang beziggehouden met dit soort vragen. Hij heeft erg veel gedaan voor de boeren in Nederland maar vooral ook voor de boeren op Schouwen. Veel Schouwse boeren waren dan ook bij zijn afscheid afgelopen maandag om hem te bedanken. We zullen dhr. Doeleman de komende jaren weer wat meer op het land be zig zien. We wensen hem daarbij veel sukses toe en we hopen daarbij van zijn ervaring in de komende ja ren nog wat te profiteren. De polders in de WESTHOEK wor den steeds stiller, stilte en rust. Stilte omdat het gebrom van de traktoren er niet meer is. Dat wil zeggen dat hel werk is gedaan. Een laatste kant is afgehaald. Schie ten er nog een paar stukjes lichte grond over die tot het voorjaar moe ten wachten. De stilte wordt slechts doorbroken door schoten. De jagers proberen de hazenstand wat uit te dunnen. Ook fazanten moeten er aan geloven. Deze laatste waarvan het mannelijk gedeelte bij uitstek onze polders opsieren, waren afgelo pen jaren zeer talrijk. Dat was geen toeval of gevolg van een droge zo mer. Nee, ze zijn uitgebroed en neer gezet, met dit gevolg dat ze tot dicht bij huis komen. Ik signaleerde ze zelfs in onze bloementuin, vlak on der ons raam. Ze zijn mensvriende lijk geworden zo noemen we dat. Ik denk dat het na Oud en Nieuw over is, die drang om dicht bij de mensen eten te zoeken. De laatste velden met bieten zijn gerooid. Op een hoop lig gen ze te wachten voor de gang naar de fabriek. De fabriek die voor Kerst uit kan draaien. Want we klagen net zoveel als we willen, voor het weer gaat dat niet op. Zelfs de maand de cember gaf ons tot nu toe heel wat zonuren. De bieten hebben daar ook van geprofiteerd. We horen van heel goede opbrengsten en een suikerge- De laatste suikerbieten in WEST ZEEUWS VLAANDEREN liggen aan de hoop om te worden afgevoerd naar Sas van Gent. Alles is vlot ver lopen tot nu toe, er hoefden nog geen maatregelen genomen te worden te gen vorstschade. De afgelopen dagen (4 en 5 december) is er nog behoorlijk wat .tarwe ge zaaid, voornamelijk in het vrijgeko men bietenland. Het is dan ook zaak om bij late zaai wat meer zaaizaad te gebruiken. De omstandigheden waar onder gezaaid wordt zijn vaak min der gunstig. Er is op het laatst nog behoorlijk wat Arminda gezaaid, om dat van de baktarwe geen zaad meer voorhanden was. Het bijzonder milde najaarsweer heeft ervoor gezorgd dat er reeds veel onkruid is gekiemd, hetgeen op de vroeg geploegde percelen reeds goed zichtbaar is. Het zal dan ook zaak zijn als het mogelijk is zo gauw mogelijk een voorbewerking uit te voeren, liefst vooral over een nachtvorst, om een In de week voor het sinterklaasfeest werden op NOORD-BEVELAND twee belangrijke vergaderingen ge houden. Tijdens een Suiker-Unie vergadering werden mededelingen gedaan over het bewaakt-inengprijssysteem. Uit de reakties op het verhaal over dit systeem kwam naar voren dat de Noord-Bevelandse boeren zich wel kunnen verenigen met kontingen- tering. Een ander belangrijk onderwerp dat tijdens deze vergadering aan de orde kwam, was het sluiten van de laad plaats voor suikerbieten op Noord- Beveland, per 1 januari 1988. Hier uit vloeit dus voort dat de Noord- Bevelandse bieten vanaf die datum di- rekt naar de fabriek in Dinteloord vervoerd moeten worden. En dan te bedenken dat er kort na de oorlog op Noord-Beveland nog 7 landbouwha- halte dat weer aan oude tijden doet denken. Bovendien werkte alles gesmeerd. Als je op een paar dagen een flink aantal bunders kunt rooi en, bovendien nog kunt ploegen, valt er niets te mopperen. Stilte en rust. Rust roest. Om dat roesten tegen te gaan wordt het zaak de ploegschaar gelijk tegen de roest in te vetten. De akkerbouwers zullen zich steeds meer in gaan spannen om hun wintertuin produktief te maken. Zo zie je heel wat boeren die in de wintermaanden bouwvakker wor den. Het is de bedoeling dat je alle vakken kent. Metselaar en timmer man ook lassen hoort erbij. De schuur en de hele inventaris vraagt veel vakmanschap en als dan huis en kaf aan de kant zijn, is er binnens huis nog wel een kamer waar zo no dig nieuw behang op moet. Een beetje boer moet minstens de verfkwast kunnen hanteren en wil je mee kunnen praten dan naar de vergader- en voorlichtingsdagen. Ben je dit alles beu, dan zijn er de polders waar je in kunt rond dwalen, met z'n blokken wintertarwe die er geweldig mooi, groen en vol staan te glanzen. Zeg niet dat een akkerbou wer in de winter niets te doen heeft. Het is geen waar. I- Hoogedoorn: zelfkazers hebben geen overschot Voorzitter A. Hoogedoorn van de Bond voor Boerderij- Zuivelbereiders deed op de zesde kaasdag voor Zuidnederlandse zelfkazers in het Brabantse Hag- horst een oproep de 700 leden te ontzien bij te plegen maatregelen om het teveel aan boter en kaas binnen de EG weg te werken. "Wij staan zelf garant voor de af zet van ons produkt en hebben geen overschot aan kaas. We hoe ven daarom niet mee te lijden", aldus de voorzitter tegen de be trokken instanties. goede doding van het aanwezige on kruid te verkrijgen. Nu de winter voor de deur staat kunnen we wat meer aandacht schenken aan ons bouw plan. Daarbij speurend naar gewas sen welke een voldoende hoog saldo opleveren. Deze speurtocht is verre van eenvoudig. De grote overschot ten van verschillende landbouwpro- dukten zetten de prijzen sterk onder druk. Uitwijken naar andere gewas sen geeft ook daar een weerslag. Met de kontraktprijzen der konservenerw- ten gaat het ook de verkeerde kant op, een daling van 11 cent per kg. op de prijs voor 1987, overstappen op droge peulvruchten lijkt hier dan ook het beste. Vanuit het ruilverkavelingsgebied Sluis-Oostburg zal de komende maan den uitgebreid voorlichting gegeven worden aan de belanghebbenden. Verschillende data zullen in de land bouwbladen gepubliceerd worden. Ook aan de buitenlandse grondeige naren zal ruim aandacht worden besteed. vens waren van waaruit bieten wer den verscheept. De tweede belangrijke vergadering voor de Noord-Bevelandse boer afge lopen week, was de algemene verga dering van de kring Noord-Beveland van de ZLM. Tijdens deze bijeen komst werd afscheid genomen van Huib van der Maas. Door de vice- voorzitter werd op spontane manier een dankwoord uitgesproken. De kring wenste hem van harte sterkte toe in zijn nieuwe funktie als alg. voorzitter van de ZLM. Als nieuwe voorzitter werd met algemene stem men, Frans Dees gekozen. Ook hem werd veel sterkte gewenst in zijn nieu we funktie. Het is immers niet altijd een dankbare taak om in deze agra risch moeilijke tijd als voorzitter van een landbouworganisatie te funktio- neren. Daarom voor beiden: veel suc ces gewenst. De TWEEDE BEHANDELING met vloeibare kiemremmingsmiddelen bij aardappelen moet begin december zijn uitgevoerd. Is dit bij U nog niet gebeurd, doe dit dan zo snel mogelijk. Wacht niet tot de ogen van de aard appelen beginnen uit te lopen. Het re sultaat wordt dan sterk verminderd, terwijl inwendige kieming het gevolg kan zijn. Het opstellen van een GOED be mestingsplan zonder grondonderzoek is een onmogelijke opgave. Niet alleen voor de bemesting van het te verbou wen gewas, ook voor het inzicht in het verloop van de bemestingstoestand zijn recente grondanalyses nodig. Grondonderzoek kost geld, grond niet onderzoeken kost vee! méér. Een goed werkende drain voert na een flinke regenbui 5 liter water per m2 per dag af. Bij 250 m drainlengte en een onderlinge afstand van 16 m be draagt dit 20.000 liter water per dag per drain. Dit is I LITER IN 4 SE- KONDEN. ZAADONKR UI DEN, zoals muur, kamille en kleefkruid, profiteren in wintertarwe van het gemaakte zaai- bed. Soms is in de wintermaanden het weer geschikt om deze onkruiden te bestrijden met DNOC of Herbogil. Bij een hoge luchtvochtigheid en groeizaam droog weer kunnen de re sultaten hiermee erg goed zijn. Spuit niet vlak vóór er vorst wordt ver wacht, dit kan schade veroorzaken. Het is een goede gewoonte om in de maand december eens na te gaan hoe het met de diverse BEDRIJFSVER- ZEKERINGEN is gesteld. Klopt de hoogte van het verzekerde bedrag nog wel? Vooral ten aanzien van gebou wen, werktuigen en voorraden is het goed dit eens grondig te bekijken. Vrijdag 12 december 1986 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9