RONDDE Overproduktie vraagt om ingrijpende maatregelen Mestvoorlichting onvoldoende bedrijfsgericht Klein zijn is klein blijven Mestoverschotten?? Tot ongeveer de eerste week van de cember hebben de boeren in MIDDEN- EN OOST-BRABANT al kunnen profiteren van de zeer gunstige weersomstandigheden. Tot nog toe zijn slechts enkele nacht vorsten voorgekomen. Het is in ie der geval uitzonderlijk. Op een aantal plaatsen zie je nog vee buiten lopen. Dit zijn voornamelijk droogstaande koeien en vaarzen. Het is in ieder geval noodzakelijk, dat enige bijvoeding verstrekt wordt. Dit jaar is er in totaliteit royaal vol doende ruwvoer aanwezig voor de veestapel. Op een aantal bedrijven is de snijmaiskuil flink groter dan aan vankelijk door een ieder zou worden verwacht. Vanwege de royale blad en stengelontwikkeling blijkt uit de uitslagen van het Bedrijfslaboratori- um in Oosterbeek, dat de voeder- waarde uitgedrukt in VEM en VRE beduidend lager is. Onder normale omstandigheden kan de VEM-waarde per kg ds snijmais vlot aan de 900 komen. Dit jaar zullen de meeste kuilen uit komen tussen 850 en 900 VEM per kg ds. Daarentegen zal de totale hoe veelheid VEM uitgedrukt per ha fors hoger liggen dan andere voorgaande jaren. De behoorlijk grote voorraden spe len de handel in andere produkten zoals perspulp en bierbostel flink parten. De prijzen van deze produk ten liggen relatief vrij laag. Boven dien heeft praktisch geen enkele boer behoefte om nog een ekstra voorraad aan te leggen. Zeker niet, nu de vooruitzichten betreffende het houden van melkvee nog slechter worden. IN EG-verband wil men de produk- tie per bedrijf op zeer korte termijn nog ekstra verminderen. '87-'88: van 2% naar 4% kwotumverlaging en in seizoen '88-'89 nog 1% ekstra (van 1% naar 2%). Bovendien komt er bij het vetgehalte een maximum percentage. Bij over schrijding komt er een evenredige korting op de melkplas. De vorige week zijn de grote zuivel ondernemingen nog eens in het nieuws geweest. Dit keer zouden de bedrijven zelf over de schreef gegaan zijn in hun onderlinge samenwer king. Volgens de EG-richtlijnen is een dergelijke samenwerking in strijd met de richtlijnen. Indien de inmiddels opgelegde boetes uitge voerd worden, zal dit ten laste ko men van de melkprijs bij de melk veehouders. Bij de varkenshouders is de vraag- aanbodsituatie flink verstoord ge worden. Op grote schaal wordt gevraagd naar fotomateriaal i.v.m. de bezet ting van diverse nieuwe varkensstal len. Sedert enkele weken is de situa tie zodanig, dat zelfs tegen niet- verantwoord hoge prijzen wordt in gekocht. Fokmateriaal is nagenoeg geheel uitverkocht. Zelfs de eerste maanden van het nieuwe jaar zal aan de leeftijdsgrens voor fokgeiten bestemd voor de verkoop, niet vol daan kunnen worden. De laatste 2 weken Is het redelijk droog weer geweest op THOLEN EN ST. PHILIPSLAND en daar hebben wij gretig gebruik van gemaakt om het najaarswerk voor een groot ge deelte af te ronden. De laatste bieten werden gerooid en verder is er vooral knolselderij ge rooid. Meerderen hebben aanvanke lijk besloten om nog maar even te wachten met het rooien van dit pro- dukt omdat het heel erg moeilijk is om knolselderij af te leveren ook al als ze gekontrakteerd waren. Voor zo ver ze niet gekontrakteerd waren heb ben velen zich afgevraagd wat ze moesten doen, wel of niet rooien, dus wel of geen kosten maken voor een produkt wat momenteel helemaal in In de maand november zijn de meeste plaatsen in Midden- en Oost- Brabant de voorlichtingsbijeen komsten gehouden betreffende de Registratie van de referentiehoeveel heden van dierlijke mest. Op een aantal vragen zal bij de vee houders wat meer duidelijkheid zijn gekomen. Het 'hoe en. waarom' in de algemene zin des woords zal bij de meeste veehouders, die te maken krijgen met de Referentieaangele genheden, voldoende belicht zijn. Vaak zullen de persoonlijke proble men, betreffende deze zaken in een openbare vergadering, vrijwel niet ter tafel komen. Toch zouden meer dere boeren baat hebben, indien ook over deze persoonlijke kwesties wat openlijker gediskussiëerd kon wor den. Onlangs hoorde ik nog een op merking betreffende de vrijheid van de agrariër, die sedert de in werking- treding van de diverse wetten steeds meer wordt beperkt. Deze opmerking kwam erop neer, dat je als boer steeds meer een genie resp. rekenwonder moet zijn om je bedrijf in de toekomst op een maat schappelijk verantwoorde wijze te kunnen runnen; rekening houdend met de ekonomische wetmatigheden en de door de overheid opgelegde beperkingen, zoals Interimwet, Meststoffenwet, registratieverplich tingen e.d. Waar blijft de vrijheid van de boer? De veehouderijbedrijven in WEST BRABANT blijven in de ban van de ophanden zijnde toewijzing van een mestquotum en de vervolg super heffing. Vooral bij de veehouders die het ou derlijk bedrijf nog moeten overnemen en diegene die pas begonnen zijn be gint het nu door te dringen dat deze maatregelen weieens fataal kunnen zijn. In de politiek wordt al voorzich tig gefluisterd dat het in stand hou den van kleine bedrijven geen zin heeft. Maar wat wordt bedoeld met kleine bedrijven? Met de komst van de melkkoeltank moesten veel bedrij ven groeien naar 20 a 25 stuks melk vee omdat de aanschaf van een tank anders niet rendabel was. Met 'de komst van de ligboxenstal moest uit gebreid worden naar 50 a 60 melk koeien om nog enigszins rendabel te kunnen werken. Bij logisch nadenken kunnen we er niet omheen dat het standdaardmelkveebedrijf met 50 koeien bij de kleintjes hoort. De su perheffing en de mestwet houden ver kleining van het bedrijf in zodat klein zijn klein blijven betekent. Misschien is het een goede zaak dat de veehou derij in samenwerking met de zuivel fabrieken zelf maatregelen ontwikkelt om een andere bestemming te geven aan extra geproduceerde kilo grammen. Via technologische onderzoeken en proeven is het best mogelijk dat van melk een geheel ander produkt is te maken. Een verdere quotering zet veel bedrijven met de rug tegen de muur en betekent stoppen of met een uit kering blijven werken, waarbij het melken meer als hobby beschouwd moet worden. In bepaalde groepen gaan stemmen op om de quotering af te schaffen. 8 Dit houdt zeker in dat binnen twee jaar het voor veel bedrijven financieel niet meer haalbaar is. Op langere ter mijn zullen er dan mogelijk meer ge zonde bedrijven overschieten dan bij blijvende superheffing. Gevaarlijk is het toch wel om nu maatregelen te treffen waarbij in negatieve zin beslist wordt over het bestaansrecht van hardwerkende familiebedrijven. Hetzelfde is te zeggen van het toe te De eerste nachtvorst hebben we op ZUID-BEVELAND gehad. De bie ten hadden nog niet afgedekt hoeven worden maar het is wel een waar schuwing voor diegene die ze tot het laatst bewaren. Zoals we weten verloopt de bieten- kampagne gunstig. Door de hoge ki logram opbrengsten en suikergehal tes heeft de suikerindustrie de tijd, die uitgetrokken is voor de kampag- ne, hard nodig. Het Ministerie van landbouw en vis serij had op Zuid-Beveland twee bijéénkomsten belegd om de nieuwe mestwetgeving toe te lichten. Het eerste gedeelte van deze wet wordt 1 januari 1987 van kracht. Het is de tweede beperking die de veehouderij binnen enkele jaren op gelegd krijgt. Per 31 december 1986 moet opgegeven worden hoeveel fos faat er per ha per bedrijf geprodu ceerd wordt. Terecht werd vanuit de vergadering opgemerkt dat het opge geven moet worden maar wat de ge volgen zullen zijn is nog niet prëcies de goot is terecht gekomen. Eigenlijk geldt eenzelfde verhaal voor witlof wortels, alhoewel deze op Tholen en St. Philipsland niet zo veel geteeld worden. Daar de omstandigheden de laatste dagen daartoe uitnodigden hebben meerderen maar besloten om het produkt toch wel te rooien. Het ploegwerk verliep uitstekend en daar om zijn diverse kollega's en wijzelf er in geslaagd om met Sinterklaas klaar te zijn met ons veldwerk. Wij kunnen nu onze werktuigen een goede beurt geven voordat ze in de winterstalling worden gezet, daardoor kunnen we roestvorming en andere narigheid voor de toekomst voorkomen. De wintermaanden kunnen verder ge bruikt worden om eventuele aanpas singen in onze bedrijfsgebouwen aan te brengen. Verder is het nu de tijd om ons bouw plan voor de komende jaren te over denken. Dat is op zich zelf altijd al een moeilijke materie, maar o.i. wordt dit met het jaar moeilijker. De belangstelling voor de kursus "Re kenen voor beslissen" is groot zowel van ouderen als jongeren, zowel van dames als van heren. Het is natuur lijk erg gunstig dat het gehele gezin daarbij betrokken wordt, want nog maals de keuze van het toekomstige bouwplan is bepaald niet eenvoudig! We kampen met grote overschotten van zuivelprodukten, rundvlees, graan en suiker, die van strukturele aard lijken te worden, en daarnaast zijn er zoals reeds geschetst vooral dit jaar grote overschotten van vrije pro dukten die heel erg marktverstorend werken, zodat de perspektieven in on ze sektor toch als somber gekwalifi ceerd moeten worden. Naarstig wordt gezocht naar alterna tieve gewassen, doch ook daar zijn de uitbreidingsmogelijkheden beperkt. Een te explosieve uitbreiding in die richting zal de huidige telers daarvan dan weer meeslepen in de algemene malaise. Dus toch grond uit produktie nemen? Het lijkt er helaas wel op, want met zijn allen produceren we nu eenmaal te veel in Europa en daar buiten. Een Europese regeling zal eigenlijk van daag al gemaakt moeten worden, wil len we morgen nog voor een acceptabele prijs agrarische produk ten kunnen telen. Allen door een drastische produktievermindering zul len wij een desastreuze prijsval (met koude sanering) kunnen voorkomen. Als we dan moeten braken dan zul len we dat in ieder geval met zijn al len moeten doen! wijzen mestquotum. Drijfmest afzet ten of verwerken is nu bij veel instan ties nog een heet hangijzer. Maar het is goed mogelijk dat over 10 jaar met weinig kosten drijfmest om gezet wordt in goed bruikbaar in dustriewater en hoogwaardige meststoffen. Het zou vreselijk jam mer zijn dat over 10 jaar gezegd wordt dat de maatregelen in de jaren tachtig helemaal niet nodig geweest bekend, doordat de wet nog niet he lemaal klaar is. Dat zijn zaken die ze zich in Den Haag wel eens aan mo gen trekken. Zoals de vorige keer werd geschre ven, zitten we hier in het Zuidwesten in een tekortgebied. Het is daarom niet redelijk dat de veehouders in het Zuidwesten, die hun mest makkelijk en zonder milieu-overlast af kunnen zetten, mee moeten betalen. Als men door middel van een kontrakt aan zou kunnen tonen dat de mest afge zet kan worden op een akkerbouw bedrijf moet dat toch verder geen problemen geven. De veehouders in het Zuidwesten, de Polders of Gro ningen hoeven toch niet mee te beta len aan de overlast die veroorzaakt wordt in de Achterhoek, Oost- Brabant en delen van Limburg. Het indelen van Nederland in re gio's, zoals bij de verzekeringsmaat schappijen gebeurt, ten aanzien van te kort of overschot regio's is toch niet zo moeilijk. Het vergaderseizoen op Zuid- Beveland gaat nu half december pas beginnen. Met uiteraard als topper de maand januari. Bij de meesten zal daarom het zitvlees de komende paar maanden flink toenemen. Alle deuren open... Naar scharreleieren is een grote vraag welke nog steeds toeneemt. Zo is er nu ook al een wachtlijst voor scharrel vlees. In de aardap- pelhandel is een toenemende vraag naar 'bonken'. Wat de handel vraagt zullen we moeten kunnen leveren. Door hogere kilo-opbrengsten kunnen we ons inkomen niet meer vergroten. Nog scherper dan vroeger zullen we moeten let ten op de kostenkant van een produktieproces. Kostenbewa king is een hoofdstuk waaraan de boer speciale aandacht zal moe ten schenken, omdat hij uiteinde lijk zelf verantwoordelijk is voor de beslissingen die hij neemt. Wat kunnen we zelf op ons be drijf verdienen en hoe? Het dor sen van granen onder droge om standigheden is een voordeel. Zo is dat ook bij erwten en graszaad. Het droog in de cel brengen van uien en aardappelen scheelt dui zenden liters water. We zijn in staat om snel te oogsten, maar of we het goed doen en droog is nog de vraag. Met ventileren onder droge omstandigheden is veel te bereiken. Een aardappelknol is een levend stengeldeel welke met duizenden in een bewaarruimte liggen te ademen en kondens lig gen te produceren. Op vers ge rooide aardappelen dienen we de eerste week intensief te ventile ren. Bekend is, dat warme lucht meer water kan bevatten dan koude lucht en dat is nu juist het ezelsbruggetje voor de boer om zijn vochtige lucht snel uit zijn bewaarruimte af te voeren. Een niet te hoge bewaartemperatuur remt de krimp in een partij aard appelen welke soms wel 4-10% kan bedragen. Kwaliteitsbeheer is een loffelijk streven van iedere boer. Dat begint op de akker en zet zich voort in de bewaar- ruimten. In de maand juli werd van alle kanten over doorwas in de aard appelen gepraat. Onder doorwas verstaan we het verschijnsel, dat de eerst gevormde knollen op bo vengenoemd tijdstip weer nieuwe knollen gaan vormen. Deze doorwasknollen hebben een te laag zetmeelgehalte en een ge deelte ervan gaat wat gemakke lijk tot rotting over. Dit ver schijnsel zien we thans in sommi ge partijen in de bewaarcellen en daar dienen we aandacht aan te schenken. Afgelopen zomer en najaar hebben we te velde veel rooimonsters genomen om de ontwikkeling van de doorwas te bestuderen. Thans zullen we bij de bewaring van deze aardappe len alle zeilen bij moeten zetten om te weten hoe het bewaarpro- ces verloopt. Bij een hoge prijs zijn de kwalen altijd minder dan bij een lage prijs. Maandag 8 december jf. zijn we naar Goes naar de algemene le denvergadering van de ZLM ge weest. We waren getuige hoe keurig voorzittef Doeleman de agenda afwerkte of er verder niets loos was.. Pas tegen het einde van de verga dering nam vice-voorzitter Mun ters de leiding over en wist alles in goede banen te leiden. Ir. A. de Zeeuw, direkteur gene raal voor Landbouw en Voedsel voorziening vroeg na zijn inlei ding met als onderwerp: 'Het probleem van de overschotten produktie' nog even gelegenheid om de scheidende voorzitter pri vé nog toe te spreken. Daarbij bleef het niet alleen, want de geachte inleider had nog een boodschap, dat het H.M. de Ko ningin behaagd had de heer Doe leman te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nasssau. De ruim 700 aanwezigen brach ten staande een ovatie aan de pas benoemde officier en erelid. De sfeer in de Prins van Oranje was geweldig. We zijn onze voor zitter kwijt, maar we hebben er een officier en een erelid voor te rug. Voor een erelid gaan alle deuren open, dus in deze ook de ZLM-deuren. Graag willen wij van deze plaats de heer Doele man, zijn vrouw en zijn gezin ge lukwensen met de afscheidsdag in zijn geheel en met de benoe mingen in het bijzonder. Op de ekstra bijlage van het ZLM Land- en Tuinbouwblad stond in grote letters het woord BEDANKT in de ZLM-kleuren afgedrukt. Wij onderstrepen dat woord ten volle en we zijn trots op onze voorzitter voor de wijze waarop hij 10 jaar leiding heeft gegeven aan onze ZLM. Vrijdag 12 december 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8