VanderHave gelooft in tetraploïde grasrassen Maiskweker de Wolff: "Areaal snijmais zal nog verder toenemen". Opbrengst zaai-uien groter dan verwacht Demonstratiestrooier Test- en Afstelservice (STAS) bij Mechanisatiebedrijf W.C. Leenpoel te Kamperland Voorkeur voor vroege rassen Vruchtwisseling Drijfmest Bloeidatum "De biotechnologie biedt nieuwe, tot nog toe ongekende mogelijkhe den voor de veredeling van de gewassen. Voor sommige gewassen zal de ontwikkeling dankzij de biotechnologie misschien heel snel gaan, voor snijmais verwacht ik echter voor het jaar 2000 nog geen grote doorbraak. Dit zei VanderHave's maiskweker dr.ir. F. de Wolff op een inleiding woensdagavond in Restaurant "Den Heuvel" te Mier- lo. Van der Have introduceerde hier onder grote belangstelling de nieuwe videofilm over Revita 100% tetraploid graslandmengsel. Door de intensivering van de kweek- programma's, o.a. door toepassing van twee generaties per jaar, ver wacht Wolff wel dat de op brengststijging de komende jaren nog sneller zal gaan, afgezien van de verbeteringen in vroegrijpheid en le- gervastheid. Mais is een gewas met toekomst en hij verwacht daarom nu een nog steeds toenemend areaal snijmais in Nederland. De heer De Wolff hield een pleidooi voor het gebruik van vroege rassen. Deze garanderen een tijdige oogst onder betere weersomstandigheden. 'In het verleden betekende een vroeg ras ook een lagere opbrengst, tegen woordig gaat dit niet meer op. Bij de selektie van nieuwe rassen wordt veel aandacht geschonken aan de vroegrijpheid, en daardoor zien we de laatste jaren juist bij de vroege rassen een grote vooruitgang in op brengst". Het strooien van kunstmest is niet zo eenvoudig. Op 29 akkerbouwbedrij ven is gebleken dat de verdeling ge middeld onregelmatig tot zeer onre gelmatig was voor alle typen strooiers. Slechts 9 van de 29 geteste strooiers had een acceptabele regelmaat in het strooibeeld, echter bij overbe mesting geen enkele. Bij 29 veehou ders had meer dan 90% van de strooiers een onregelmatig strooi beeld, waarvan meer dan de helft ex treem onregelmatig. Een gelijkmatige verdeling van meststof is één van de essentiële fak- Vroege rassen zijn volgens de inlei der ook interessant: uit het oogpunt van de vruchtwisseling en in verband met de nieuwe wetgeving op drijfmest. Bij het toenemende areaal snijmais zal er steeds vaker sprake zijn van continuteelt, de teelt van mais jaar in jaar uit op hetzelfde perceel. Hoe wel dit op zich geen grote problemen hoeft te geven, zijn er toch wel enke le nadelen te noemen. De onkruid- bestrijding bij continuteelt eist de nodige zorg en ook de struktuur van de grond dreigt op den duur achter uit te gaan, aldus de Wolff. Door ge richte maatregelen zijn deze proble men wel op te lossen maar nu blijkt uit nieuw onderzoek in Wageningen dat continuteelt op den duur toch leidt tot lagere opbrengsten. Waar toren voor een hoge opbrengst van uitstekende kwaliteit. Om het strooibeeld te verbeteren heeft DSM Meststoffen B.V. de Strooier Test- en Afstelservice (STAS) opgericht. Onder praktij komstandigheden wordt de strooier van de boer getest en afgesteld. De "STAS" stelt met bakken een test baan op, waarna het strooibeeld wordt bepaald en beoordeeld op grond van normen en ervaring. Bij eventuele afwijkingen wordt een diagnose gesteld en het probleem in dien mogelijk door herafstelling ver holpen. mogelijk is het aan te bevelen mais te roteren met enkele jaren grasland. Dit systeem dat in het kader van de graslandvernieuwing reeds langer wordt gepropageerd, blijkt ook ge zien vanuit de mais de ideale oplos sing. De rotatie mais-grasland laat zich het beste realiseren met behulp van een vroeg maisras. Een tijdige maisoogst laat namelijk toe dat het zelfde seizoen nog grasland wordt ingezaaid, aldus de Wolff. In 1988 wordt wellicht de nieuwe wet van kracht die regels stelt op het uit rijden van mest. Op maisland mag dan voor 1 november geen mest meer worden uitgereden. Een uit zondering wordt gemaakt voor die situatie waar na. de mais nog gras wordt ingezaaid, in dat geval mag tot 1 oktober nog mest worden uit gereden. Dit is volgens de maiskwe ker dus een argument te meer voor de keuze van een vroeg ras. In de rassenlijst voor 1987 zal bij de maisrassen voor de eerste maal ook de bloeidatum worden vermeld. De ze zomer heeft laten zien wat er ge beurt wanneer de maand september aan de koude kant blijft. Veel ge wassen rijpten niet of nauwelijks, en de oogst moest worden uitgesteld. Als dan de periode van najaarsstor men aanbreekt kunnen zich ernstige problemen voordoen. Het gewas le gert, of de lange stengels knappen eenvoudig af in de wind. Bij de keuze van vroege rassen is het daarom van belang niet alleen te let ten op het drogestofgehalte maar ook op de bloeidatum. De wat later bloeiende rassen hebben in 1986 een late afrijping vertoond. Het dro gestofgehalte kwam hierdoor in de meeste gevallen niet op het gewenste niveau. De inkuilverliezen van deze rassen kunnen onder die omstandig heden belangrijk hoger zijn. De heer de Wolff adviseerde dan ook te let ten op de bloeidatum. Zo gaat men te werk tot een accepta bel strooibeeld is verkregen. Dan maakt de computer het strooibeeld grafisch zichtbaar en geeft de kenge tallen van het strooibeeld bij ver schillende werkbreedten weer. Op deze wijze is een eindoordeel van het strooibeeld te geven bij de ge wenste werkbreedte en gebruikte meststof. Voor het zuidwestelijk kleigebied zal de introduktie van "STAS" plaats vinden gedurende de werktuigen show bij W.C. Leenpoel, Ruiter- plaatweg 2 te Kamperland. De de monstraties worden gehouden op woensdag 17 december 14.30 uur en donderdag 18 december 10.00 uur en 14.00 uur. In de werktuigenloodsen kunt u een dia-serie bekijken en deskundige toelichting krijgen over de strooiers (Fa. Leenpoel), de meststofffen (Agrarische Unie-Vulcaan B.V.) en de "STAS" (DSM Meststoffen B.V.). Agrarische Unie-Vulcaan B.V. hoopt u met deze introduktie van "STAS" in samenwerking met Fa. Leenpoel en DSM Meststoffen B.V. een nuttige bijdrage te kunnen bie den ter verkrijging van een maxima le opbrengst van optimale kwaliteit van uw oogstprodukten. VANDERHAVE, gelooft in de te traploïde grasrassen en is ervan overtuigd, dat deze kunnen bieden wat de veehouder wenst: een pro- duktief, smakelijk en standvastig ge was. Het concern meent hierbij gesteund te worden door de prak tijk. In 1985 is 25.000 hectare REVI TA ingezaaid en in 1986 zelfs 40.000 hectare. Hierbij dient bedacht te worden, dat in 1982 pas de eerste 10 hectare gezaaid werd. Dit vertelde de grassenkweker bij VanderHave dr. ir. A.J.P.v. Wijk woensdagavond 10 december j.l. bij de introduktie van de nieuwe videofilm over Revita 100% tetraploid graslandmengsel in Restaurant "Den Heuvel" te Mierlo. Op grond van deze praktijkervarin gen en proeven meent dr.ir. A.J.P.v. Wijk te kunnen konklude- ren, dat de tetra's voor alle grond soorten en voor zowel maaien als be weiden geschikt zijn. Door uitge breide beproeving zei hij een goed beeld van de landbouwkundige ei genschappen van tetraploïde rassen te hebben. Hij noemde smakelijk heid, wintervastheid, opbrengst en dierlijke produktie. T.a.v. de dierlij ke produktie meldde de heer v. Wijk dat er al veehouders zijn die beweren meer melk van hun koeien te krijgen op tetraploid raaigras dan op diploid De herziene oogstraming van zaai- uien geeft een heel ander beeld dan de eerste. De geoogste oppervlakte is groter dan verwacht, maar ook de beschotten zijn aanzienlijk bij gesteld, waardoor de bruto- produktie veel groter is geweest dan aanvankelijk werd verwacht. De geoogste oppervlakte is met 8% ingekrompen ten opzichte van 1985. De opbrengst per ha wordt door het CBS zelfs hoger ingeschat dan in 1984 en ligt maar liefst 20% hoger dan in 1985. De geraamde bruto- raaigras. Er zijn ook gepubliceerde resultaten (uit Engeland), waaruit blijkt, dat van tetraploid raaigras 11 meer melk geproduceerd werd dan van diploid raaigras. Dit was vooral een gevolg van het feit, dat het tetraploïde raaigras 9% meer be- weidingsdagen had dan het diploïde gras. Dit weès dus op een efficiënte re benutting van de tetraploïden. Gesterkt door deze ervaringen gaat VanderHave door met het kweken en veredelen van tetraploïde gras rassen. En dat op de Rassenlijst 1987 een nieuw tetraploid Engels raaigras is opgenomen in de rubriek 'tetra ploid weidetype': MADERA v. Wijk zei reeds te kunnen zeggen dat MADERA een '8' voor standvastig heid zal krijgen en daarmee gelijk is aan of beter is dan vele diploïde ras sen in de rubriek 'weidetype'. De grassenkweker van VanderHave vroeg zich gezien de vele gunstige ei genschappen van tetraploïde rassen in vergelijking met die van diploïden af, welke plaats er nog is voor di ploïden. Het bedrijf in Kapelle kiest dan ook voor verdere veredeling bij tetraploïde rassen. [.andbouwkundig en genetisch ge zien bieden deze nog vele mogelijk heden voor verdere veredeling, mede gezien in het licht van de moderne biotechnologie. opbrengst is 580.919 ton groot tegen 530.215 ton vorig seizoen en is nu 10% groter in plaats van 10% klei ner, zoals bij de eerste raming ge schat werd. Opmerkelijk zijn de verschillen tus sen de opbrengsten per ha in Zee land en de Polders. In Zeeland, de provincie waar ruim 30% van het zaai-uien areaal ligt, was de op brengst 'slechts' 43 ton per ha. In de Polders waar ook een aanzienlijk deel van de zaai-uien wordt geteeld, liggen deze 14 tot 16 ton hoger (zie tabel). Raming bruto-produktie zaai-uien 1986 in Nederland CBS geoogste opp.opbrengst bruto-prod. doorsn. (ha) (ton/ha) 1000 ton) beurs- 1) prijs tct/'kg) 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 R 1986/87 HR wv. Zeeland N.O.P. Z.IJsselm.Polder Overige provincies 10.880 11.784 11.916 11.297 12.410 12.415 10.961 11.416 3.512 2.953 1.838 3.113 38.0 45,5 47,0 37,0 46,8 42,5 43,5 51,0 43,0 57,0 59,0 49,0 414,5 537.3 561.4 416,9 581.5 530,2 477.6 580,9 151.2 168.3 108.4 153,0 32 17 11 56 10 9 1) veldgewas, inkl. 2e jaars plantuien R - 1ste raming (beteelde opp.) HR herziene raming (geoogste opp.) Het uitvoeren van zelfbestuivingen bij mais op het Van der Have kweek bedrijf in Rilland. Waarnemingen op een grassenproefveld van Van der Have in Moerstraten /NBr.). Vrijdag 12 december 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7