verzekeringen zlm Uer/tondig verzekeren" De nieuwe traktorpolis verzekeringen zlm Spelregels bij de Verzekeringen ZLM Argwanend over de drempel? KOOPSOMPOLIS SI Volgende week gaan de prolongatie nota's bij ons de deur uit. Wij geven nog altijd de voorkeur aan jaarnota's. Dit is kostenbesparend! Hieraan is voor u één nadeel verbonden. On danks onze zeer lage premie kunnen de nota's afhankelijk van het aantal polissen toch nog flink oplopen. Be talen binnen 14 dagen valt dan niet bij iedereen even gemakkelijk. Toch ver wachten wij van alle leden tijdige be taling van de nota. Gespreide betaling is niet mogelijk. Indien u een tijdelijk tekort aan saldo op uw bank- of gi rorekening heeft, overleg dan met uw bank. Bij niet tijdige betaling zullen dit jaar voor het eerst extra kosten in rekening gebracht gaan worden. De dekking van de verzekering wordt opgeschort en het kan zelfs leiden tot royement als lid wegens het niet betalen van de premie. Is dit laatste het geval, dan wordt het daarna zeer moeilijk u nog bij welke verzekeraar dan ook te ver zekeren. Daarom, zorg ervoor dat uw betaling begin januari heeft plaatsgevonden! Gezond en sterk Het optrekken van de maximale kor ting van 65% naar 70% werkt in het voordeel van veel leden. Niet minder dan 30% van onze personen- en beste lauto's valt binnen deze groep. Een zeer gezond bestand dachten wij zo! Ook financieel zal 1986 niet ongunstig zijn. Voor u een belangrijk stuk ze kerheid. Niet alleen autoverzekeringen goedkoop Nog te weinig leden beseffen dat ook andere verzekeringsvormen bij onze maatschappij erg goedkoop zijn. Ik noem de aansprakelijkheidsverzeke ring voor partikulieren (AVP) met een premie van ƒ40,00 p.j. De gezinsongevallenverzekering v.a. ƒ40,00 p.j., waarbij u voor het gehe le gezin bent verzekerd van een uit kering bij overlijden of blijvende invaliditeit tengevolge van een ongeval. De brand/storm/diefstal verzekering voor opstal en inboedel. De premie bedraagt: uitgebreide opstalverz.: ƒ0,65 per ƒ1000,verz. bedrag; uit gebreide inboedelverz.: ƒ1,50 per ƒ1000,verz. bedrag. Pak al uw polissen eens bij elkaar en vraag advies bij een onzer vertegen woordigers. Ook kunt u terecht op ons kantoor te Goes. H. Doeleman Wie weet, houdt u na een bezoek aan onze adviseur een mooi stuk premie in eigen zak. U bent dan verstandig verzekerd. Namens bestuur, direktie en mede werkers wensen wij u fijne kerstdagen toe en een goed verzekerd 1987. H. Doeleman Hzn, direkteur In het vorige nummer werd reeds aangegeven dat het bestuur zich be raadde over het invoeren van een nieuwe polis met specifieke voor waarden voor landbouwwerktuigen. Signalen uit de praktijk gaven aan dat een verbetering van voorwaarden voor voer- en werktuigen die in de agrarische sektor in gebruik zijn, door velen uwer op prijs zou worden gesteld. Aan die wensen is nu tegemoet geko men door het invoeren van deze ver beterde voorwaarden per 1 januari 1987. Leden die één of meer polissen met betrekking tot genoemde voertuigen bij onze maatschappij hebben lopen, krijgen nog vóór 1 januari een nieuw reglement toegestuurd met een bege leidende brief, waarin de aange brachte wijzigingen worden belicht. Het leek ons echter dienstig om in dit blad ook nog eens de aandacht te vestigen op deze zaak. Wat zijn de wijzigingen? Met betrekking tot het W.A.-risiko: a. schade aan andere voertuigen van de deelnemer of aan gebouwen die hem toebehoren of die hij op grond van een pacht- of huurovereenkomst onder zich heeft, is gedekt tot een maksimum van ƒ100.000,met een eigen risiko van ƒ500, b. schade buiten de openbare weg, veroorzaakt door een bestuurder die niet aan de wettelijke eisen voldoet met betrekking tot leeftijd en/of rij bewijs, is vanaf 1-1-1987 gedekt, in dien wordt aangetoond dat betrok kene in staat was het landbouwwerk tuig naar behoren te besturen; c. schade aan ondergrondse of onder water gelegen objekten is met uit zondering van de gevolgschade ge dekt als het landbouwwerktuig wordt gebruikt voor agrarische doel einden. Met betrekking tot het kasko-risiko: a. machinebreuk, materiaal- en konstruktiefouten en eigen gebrek is gedekt, met uitzondering van schade aan motoren, schade door overbe lasting, onoordeelkundig gebruik of schade door nalatig onderhoud; b. het eigen risiko wordt verhoogd tot ƒ200,per schadegeval. De premieverhoging die deze wijzi gingen vergen heeft alleen betrek king op het W.A.-risiko en bedraagt ten opzichte van 1986 ƒ30,waar mee de jaarpremie op ƒ96,— komt. Waarom deze totaal nieuwe polis? Tot nu toe was het zo dat voor alle voertuigen zowel personen- als bestelauto's, bromfietsen, traktoren of kombines dezelfde voorwaarden werden gehanteerd en dat kan eigen lijk nietEen traktor brengt nu een maal andere risiko's met zich mee dan een auto of een bromfiets. Zo is er bijvoorbeeld dekking ingevoerd voor schade welke direkt aan onder grondse objekten wordt toege bracht. Dus trekt u tijdens het diep- ploegen een kabel af, dan worden de kosten voor herstel nu vergoed. Als door het uitvallen van de stroom echter - als gevolg van het vernielen van bedoelde kabel - de kippen in een legbatterij totaal van de leg zijn, dan is de schade die hieruit voort- Een traktor brengt nu eenmaal andere risiko's met zich mee als een auto of een bromfiets J. Visscher vloeit niet gedekt. Dat is nl. gevolg schade en zo ver strekt de dekking niet. Ook machine- en materiaalbreuk was tot nu toe niet gedekt. Dit lever de echter steeds teleurstellingen op. Vandaar dat deze dekking nu ook is ingevoerd. Dat dit geen vrijbrief is om dan nu maar minder zorgvuldig met uw materiaal om te springen, zal ieder duidelijk zijn. Schade die moet worden toegeschreven aan nalatig onderhoud blijft dan ook uit gesloten. Belangrijke verbetering Al met al betekent deze omzetting toch een belangrijke verbetering. Tën opzichte van 1986 gaat het u wel ƒ30,meer aan W.A.-premie kosten. Mogelijk lijkt dat nogal een sprong. Bedenk dan echter wel dat de W.A.-premie hiermee nog maar op ƒ96,bruto komt en dat is bij zonder laag. Mocht u echter niet akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden, dan heeft u een maand lang gelegenheid om op te zeggen. Voortzetting op basis van de oude voorwaarden is niet mogelijk. Deze komen namelijk met de invoering van de nieuwe te vervallen. J. Visscher vraag advies aan SI 't is er verstandig verzekeren! 01100-38224 VERZEKERINGEN ZLM Postbus 70 - 4460 BA GOES Frans den Hollanderlaan 10 - 4461 HN GOES Telefoon: 01100-38000 Telex: 55537 Telefax: 01100-15341 Schademelding: 01100-38888 Polisafdeling: 01100-38880 vertegenwoordigers: Walcheren: Fa. J. Don, Kromme Weele 16, 4331 PB Middelburg, 01180-15151. Schouwen Duiveland: M. Hanse, Julianastraat 23, 4301 NC Zierik- zee, 01110-4275. Midden-Zeeland: Verzekeringen ZLM, F. den Hollanderl. 10, 4461 HN Goes, 01100-38000. Z. Vlaanderen Oost: Ass. knt. Boidin, Janseniuslaan 8, 4561 NM Hulst, 01140-12220. Z. Vlaanderen West: Ass. knt. Boidin, Markt 7, 4501 CJ Oostburg, 01170-2355. Z. Vlaanderen Midden: D.J. Dees, Beethovenhof 43, 4536 AE Ter- neuzen, 01150-94469. Poortvliet e.o.: J.W. van Dijke, Burgemeet 25, 4693 CJ Poortvliet, 01662-2509. Tholen e.o.: J.P.M. Overbeeke, Ten Ankerweg 72, 4691 GX Tholen, 01660-2888. West-Nrd. Brabant: F.J. Duine, Kamperfoeliestr. 53, 4621 GE Bergen op Zoom, 01640-56000. S.M. Timmers, Stationsstraat 1, 4761 BP Zevenbergen, 01680-23979. Midden-Nrd. Brabant: A.M. Verbrugge, Pr. Hendrikstr. 39, 4941 JT Raamsdonksveer, 01621-12924. Oost-Noord-Brabant: J.J. Bolier, Boordseweg 41, 5671 AP Nuenen, 040-831469. Werkendam: Rabobank Werkendam, Merwestraat 10, 4251 CR Wer kendam, 01835-2700. Melkhandelaren, AVM, Raadhuisstr. 39, 5056 HC Berkel Enschot, 013-339100. Zomaar wat krantekoppen van de laatste week: 'Viertal verdacht van in scène zetten aanrijding', 'Een op de drie dronken rijders glipt er door', 'Weer stijging van aantal do den in het verkeer', 'Groot deel branden wordt aangestoken', 'Mis bruik van het Waarborgfonds is niet nieuw, maar wordt steeds erger'. Helaas is dit nog slechts een kleine selektie; echter het geeft voldoende aan waarmee wij in ons dagelijks werk te maken krijgen. Filosoferend over het bijna verstreken jaar krijgt men dan ook al snel de neiging te konkluderen dat schade behandelen tegenwoordig louter een zaak van kommer en kwel is. Gelukkig is dat niet zo. Ook in het afgelopen jaar zijn er veel positieve dingen geweest. Niettemin blijft de toenemende kri- minaliteit en normvervaging een ui terst zorgwekkende zaak. Positieve dingen Laten we nu eerst maar eens de posi tieve kanten van ons werkterrein be lichten. In de eerste plaats dienen we dan onze eigen ekspertisedienst te noemen. Deze heeft gezorgd voor een verbetering van onze service, waardoor o.a. een nog snellere schade-afwikkeling kon worden ver wezenlijkt. Van belang is ook de nieuwe landbouwwerktuigpolis. Elders in dit blad zult u lezen, dat de dekking van deze polis belangrijk is uitgebreid. In de partikuliere brand- sektor bleven we gespaard voor echt grote brandschades. Tot op het mo ment waarop we dit schrijven is er op de bedrijfspolissen zelfs nog geen enkele schade gemeld. Ook over de aansprakelijkheidsverzekeringen (AVP en AVB) kunnen we redelijk tevreden zijn. Hetzelfde geldt ook voor de medische varia. Wel dienen we hierbij steeds te beseffen dat elk uitbetaald bedrag het gevolg is van soms klein maar soms ook groot menselijk leed. In het personele vlak bleven we gespaard voor ernstige ziektes, diverse mensen behaalden weer verschillende vakdiploma's, terwijl anderen vlijtig bleven stude ren. Vakkennis blijft bij ons een ho ge prioriteit houden. De kontakten met u waren over het algemeen ple zierig. Er ging wel eens wat mis en H. Meeuwsen voor zover dat aan ons gelegen heeft, ekskuses. Ook dienen we niet te vergeten dat er soms ook van uw kant hartverwarmende reakties wa ren. We zitten er niet op te wachten maar een waarderend woord van uw kant geeft soms net die prikkel die nodig is om enthousiast verder te gaan. Bedankt hiervoor. Niet onver meld mag blijven dat we het afgelo pen jaar ca. 2.500 verzekerden (veel al W.A.-verzekerd) verhaalsbijstand verleenden. Zo ziet u maar dat er toch ook veel positiefs valt te melden. Hoe gaan we verder? Gezien de strekking van dit stukje zult u begrijpen dat we de vraag die in de titel ligt opgesloten niet zonder meer met 'ja' willen beantwoorden. Onze instelling in 1987 zal beslist niet argwanend zijn, echter wel oplettend. We kunnen het niet heb ben dat een klein gedeelte van de verzekerden, die te kwader trouw zijn, het bederven voor de vele goe de. Dit betekent dat indien we mer ken dat een van onze kliënten frau deert er geen pardon is. We voelen dit als een verplichting tegenover de leden die van goede wil zijn. Alleen voor deze verzekerden zullen we ons in 1987 volledig inzetten en hun be langen zullen wij tot het uiterste ver dedigen. Daar kunt u van verzekerd zijn. Namens alle mensen van de schade- afdeling: Prettige Feestdagen! H. Meeuwsen 6 Vrijdag 12 december 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6