Voorzitter Europese landbouwraad stelt extra verlaging melkkwotum voor nieuws uit brussel verzekeringen zlm Producenten rundvlees vrezen einde produktie kwaliteitsrundvlees KOOPSOMPOLIS Landbouwschap tot Braks: "Regel schade in Bestrijdingsmiddelenwet" Or. Ir. H.P.F. Curfs: daling aantal varkenshouders gaat door Landbouwschap: "Ruding te negatief over bijdrage EG" (M. van Dijk, Brussel) De Britse landbouwminister Michael Jopling heeft zijn collega's in de Europese Landbouwraad dinsdagavond deze week een pakket maat regelen voorgelegd voor het beperken van de melk- en rundvleespro- duktie in de Europese Gemeenschap. Raadsvoorzitter Jopling bor duurt met zijn voorstellen voort op de ideeën die Europees land bouwcommissaris Frans Andriessen op 13 november openbaar maakte. De Europese melk- en rundvleesproducenten zullen echter nog even geduld moeten hebben voordat ze weten waar ze komend jaar aan toe zijn. R. Winkel Nadat Jopling zijn "voorzitterspak ket" had ingediend, begon hij met een ondervragingsprocedure om af te tasten wat de delegaties in de raad van zijn voorstellen vinden. Eén van de voornaamste punten uit het "pakket" van Jopling is dat de raad erkent dat in de komende twee melkprijsjaren de melkproduktie met 9,5 procent moet worden inge krompen. In het eerste op 1 april volgend jaar beginnende jaar, moe ten de bestaande quota met 6 pro cent worden verlaagd. Dat betekent een extra verlaging met 4 procent. Eerder al was immers overeengeko men, dat volgend jaar de quota met 2 procent zouden worden ingekrom pen (en in het op 1 april 1988 begin nende melkprijsjaar nog eens met 1 procent). De quotaverminderingen moeten volgens Jopling tot stand komen via ofwel een opkoopregeling ofwel het verplichten en in alle lidstaten geldende beperking van de individuele quota. Een combinatie van beide maatregelen acht Jopling ook aanvaardbaar. Voor de quota verminderingen moet volgens Jop ling een compensatie gegeven wor den. Hij wil die stellen op 6 ecu per 100 kg per jaar, ofwel een kleine 15 cent per liter. Die uit het Europese landbouwfonds te betalen compen satie zou hooguit zeven jaar achter een betaald moeten worden en zou maximaal 3 procent van de nationale quota van elke lidstaat mogen om vatten. Betaling van deze compensa tie zou pas in 1988 plaatsvinden. Mi nister Braks rekende snel uit dat Ne derland een compensatie voor 360.000 ton (3 procent van een to taal van 12 miljoen ton) in dat geval zo'n 54 miljoen gulden per jaar zou gaan ontvangen. "Gedurende 7 jaar zou er dan zo'n 375 miljoen gulden beschikbaar komen en daar kan je aardig wat mee doen",aldus Braks. Op dat compensatie-voorstel werd overigens dinsdag meteen al heel wat kritiek geleverd. Vooral de Duitsers, de Fransen en de Luxemburgers vonden de voorgestelde vergoeding veel te gering. De Duitse minister Ig- naz Kiechle had tijdens eerdere raadszittingen al meer dan het dub bele, namelijk zo'n 30 pfennig per li ter geëist. Jopling heeft ook voorgesteld om de superheffing op 100 procent van de richtprijs te brengen. Samen met het rechttrekken van wat Braks meestal "systeemfouten" noemt, zou dat in het komende melkprijsjaar zorgen voor nog eens een extra produktie- daling met een miljoen ton. Op die manier zou er volgend jaar dan 7 procent in totaal minder melk gepro duceerd worden. Om een produktievermindering met 9,5 procent in totaal te bereiken zou de melkproduktie in het seizoen 1988/89 met nog eens 2,5 procent moeten dalen. Eerder al is voor dat melkjaar een vermindering met 1 procent afgesproken. De quota zul len in dat tweede jaar dus nog eens met extra 1 Vz procent omlaag moeten. Op die totale produktieverlaging met 9,5 procent in twee jaar tijd heeft vooral de Franse minister Frangois Guillaume kritiek geleverd. De Franse bewindsman heeft er voortdurend op gewezen dat het probleem van de overproduktie van melk vooral ook internationaal be keken moet worden. Met andere woorden: de Gemeenschap kan zich nu wel in gaan spannen om de melk produktie te verminderen, maar dat zet weinig zoden aan de dijk als lan den buiten de Gemeenschap niets doen of zelfs "in het gat springen" dat door de zelfbeperking van de EG zou ontstaan. Minister Braks vindt die Franse redenering een beetje on zin. De Gemeenschap is wat de melkproduktie betreft "de grootste groeier" geweest en die Gemeen schap heeft dus volgens de minister een eerste verantwoordelijkheid om aan het overschotprobleem wat te doen. Toch heeft Jopling in zijn voorstellen niet helemaal voorbij willen gaan aan de Franse redene ring. In de nota waarin hij zijn plan nen uiteenzet, schrijft hij dan ook dat de Gemeenschap er op toe moet zien dat in de komende internationa le handelsbesprekingen (de nieuwe GATT-ronde) alle aandacht besteed moet worden aan de Europese quo taverminderingen. Er zal naar gestreefd moeten worden dat andere exportlanden soortgelijke maatrege len treffen opdat er weer een stabiele wereldmarkt voor zuivelprodukten ontstaat. In zijn voorstellen heeft Jopling ook de ideeën van land bouwcommissaris Andriessen inzake het staken van de interventie ver werkt. Zo heeft hij zijn collega's het plan voorgelegd om in de winter maanden, namelijk in de periode van 1 september tot 28 februari de interventie van magere melkpoeder geheel te staken. Wel zou de Com missie dan maatregelen moeten ne men om de stabiliteit van de markt voor dat melkpoeder te handhaven. Buiten de wintermaanden zou de EG-commissie het recht moeten krij gen om, tijdens een experimentele periode van 1 jaar de interventie van melkpoeder op te schorten en te ver vangen door alternatieve markton- dersteunende maatregelen. Zo'n zelfde regeling wordt voorgesteld voor boter. Wat het rundvlees be treft komt Jopling in zijn nota tot de conclusie dat het niveau van de interventie-aankopen "te hoog is en derhalve fors moet worden ver laagd". De Britse raadsvoorzitter volgt vrijwel geheel de voorstellen die Andriessen al eerder formuleerde en die er op neer komen dat er voor taan niet meer dan 85 procent van de interventieprijs zal worden betaald. Die 85 procent is een maximum. Minder dan 85 procent kan dus ook. Om het inkomen van de producen ten te ondersteunen wil Jopling ech ter voor de gehele Gemeenschap een premiestelsel invoeren. Zo wil hij een uniforme premie per stuk voor mannelijke diefen die, eenmalig, of wel op het bedrijf ofwel bij het slachten worden uitgerekend. In het eerste jaar zou die premie zo'n 40 ecu per stuks vee (ongeveer 95 gulden) kunnen zijn. EG-lidstaten zouden volgens Jopling het recht moeten krijgen om daar zelf nog eens de helft van dat bedrag bij te doen. Om fraude te voorkomen moeten de dieren gemerkt worden. In de lidstaten waar de premie bij de slacht zou worden uitgekeerd moet bekeken worden of er al niet een pre mie voor het levende dier is gegeven. De al bestaande premie voor zoog koeien moet volgens Jopling blijven. Maar hij wil deze verhogen tot 80 ecu (ongeveer 188 gulden) per stuk. De zaak van het tegen een lagere in terventieprijs innnemen van rund vlees plus de compensatie daarvoor in de vorm van premies, is volgens minister Braks nog zeer omstreden. De Franse minister Guillaume wil er niets van weten. "Onder alle om standigheden moet er geïnterve nieerd kunnen worden", aldus het standpunt van de Franse bewinds man. Guillaume wil trouwens ook dat als de interventiemogelijkheid voor magere melkpoeder wegvalt er een regeling voor particuliere opslag van dat poeder komt. De conclusie die Braks dinsdag avond laat trok was: We zijn er nog lang niet uit, maar aan de andere kant is er niemand die gezegd heeft dat de voorstellen van Jopling geen basis vormen voor verder overleg. M. van Dijk Agrariërs die in de buurt van water wingebieden bepaalde bestrij dingsmiddelen niet mogen gebruiken, moeten recht krijgen op schadever goeding. Het Landbouwschap heeft minister Braks van Landbouw en Visserij in een brief verzocht de Bestrijdingsmid delenwet op dit punt aan te passen. De schade voor boeren en tuinders ontstaat doordat zij uit milieu overwegingen moeten overstappen op een duurder of minder werkzaam bestrijdingsmiddel. De zaak is nog ern stiger als voor het middel dat ron dom het waterwingebied is verboden, geen alternatief beschikbaar is. Tot enkele jaren geleden was in een schaderegeling voorzien in de Provin ciale Beschermingsverordening. Sinds 1984 bepaalt echter de Bestrij dingsmiddelenwet de toegelaten stof fen. Deze wet kent geen schadevergoedingsbepaling. Volgens dr. ir. H.P.F. Curfs van de directie veehouderij en zuivel van het Ministerie van Landbouw zullen de komende jaren vooral de kleine var kenshouders zonder grond stoppen. De afgelopen tien tot vijtien jaar is het aantal varkenshouders al met de helft gedaald tot 36.000, maar dit jaar was er een stagnatie in die da ling, waarschijnlijk omdat veel var kenshouders wilden afwachten of de meststoffenregeling voor hen mis schien gunstig was. Maar ook het komende jaar zal onder invloed van o.a. de meststoffenwet en de ontwik keling van concurrende varkenshou derijen in de zuidelijke buurlanden het aantal varkenshouders afnemen met 3 tot 4 procent. Curfs zei een en ander bij de presentatie van de dis cussienota "Varkenshouderij 1986-1990" dinsdag 9 december j.l. in Den Haag. Vrijdag 12 december 1986 Minder sla onder glas aangeplant In september jl. werd op 348 ha. met de teelt van sla onder glas begonnen. Dit is 43 ha. minder dan in septem ber 1985. Per 1 oktober jl. bedroeg de oppervlakte onder glas waarop sla werd geteeld 397 ha tegen 423 ha op dezelfde datum in 1985. Een en ander blijkt uit het steekproefonder- zoek "Tuinbouwge.wassen onder glas" van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Minister Ruding van Financiën is te negatief over de geldelijke bijdrage van Nederland aan de Europese Ge meenschap. Financiële steun is no dig voor sociale maatregelen en voor bepaalde regio's, zodat de eenheid van de markt blijft bestaan. Vice-voorzitter Jaap van der Veen van het Landbouwschap zei dit op 11 december in Den Haag op een symposium bij het 40-jarig jubileum van het Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen met het buitenland. Juist Nederland, aldus Van der Veen, is afhankelijk van de uitvoer en doorvoer van veel pro- dukten en dienstverlening aan de an dere EG-landen. "Van Nederland mag een constructievere opstelling worden verwacht". Volgens Van der Veen wekt de agra rische export van Nederland behalve bewondering ook jaloezie op in het buitenland. "Die jaloezie is gevaar lijk. Met name nu voor belangrijke landbouwprodukten grote voorra den zijn ontstaan, wordt in onze richting gekeken. In deze sfeer is het nodig attent te zijn op de kwaliteit van onze produkten". vraag advies aan 't is er verstandig verzekeren! 01100-38224 ?i De heer Richard Butler, voorzitter van COPA, heeft in een ontmoeting met de heer Michael-Jopling, voor zitter van de E.G.-Raad verklaard dat de producenten van rundvlees in de Gemeenschap ervan overtuigd zijn dat de voorstellen die de Com missie heeft ingediend voor de melk en rundvleessector, deze sectoren en in het bijzonder de produktie van kwaliteitsrundvlees, te gronde zullen richten. De voorzitter van COPA heeft dui delijk aangegeven dat de drastische voorstellen die uitsluitend zijn geba seerd op budgettaire overwegingen volkomen aanvaardbaar zijn voor COPA en COGECA. De heer Butler heeft de heer Jopling uitgelegd dat gezien de huidige bij zondere marktomstandigheden, als ook met het oog op het stimuleren van de consumptie en ter vermijding van een verdere toename van de in terventievoor raden, de rund vleesproducenten uit de Gemeen schap zelf voorstellen om tijdelijk de interventie- en marktprijzen dichter bij elkaar te brengen. Als tegenwicht vragen zij een volledige compensatie door de tijdelijke introductie van een slachtpremie voor bepaalde cate gorieën runderen, stieren en vaarzen en een aanzienlijke verhoging van de premie voor zoogkoeien. De heer Butler hield Jopling voor dat de situatie voor de sektor zal uit lopen op een ramp,wanneer de voorstellen van de Commissie door de Raad zouden worden aanvaard. C0PA/C0GECA en Amerikaanse Kamer van Koophandel dringen aan op vermindering spanning EG VS Tijdens de 15e ontmoeting tussen COPA/COGECA en de Ameri kaanse Kamer van Koophandel inza ke landbouwaangelegenheden, ge houden in november 1986 te Lon den, hebben delegaties van beide zij den van de Atlantische Oceaan gesproken over de opzet van een ka der ten einde spanningen op het ge bied van de landbouw te ver minderen. Teneinde een aantal problemen op te lossen, de landbouwinkomens te on dersteunen en de kosten van aanpas sing die boeren en aanverwante be drijven zullen moeten dragen, tot een minimum terug te brengen, drongen de delegaties er bij hun re geringen op aan maatregelen te ver mijden die overproduktie stimuleren en om programma's te aanvaarden die passen bij hun specifieke om standigheden. Deze zouden kunnen omvatten: het tijdelijk uit produktie nemen van grond, vervroegde uittre ding van boeren en een stelsel ter sti mulering van stopzetting van de pro duktie, direkte produktie-kontröle, ontwikkeling van alternatieve land- bouwprodukties en afzetgebieden, met inbegrip van non-food aanwen dingen, toepassing van minder in tensieve landbouwtechnieken, mi lieubeschermingsmaatregelen, ont wikkeling van toeristische en rekrea- tieve faciliteiten en herbebossing. Voorts bevelen de delegaties hun re geringen aan te werken aan vermin dering van spanningen tussen de VS en de EG door het juist handelen bij handelskonflikten met volledig respekt voor bestaande GATT- regelingen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5