Boer plant onrendabele grond aan met populieren Landbouwschap hekelt praktijk rond verkoop domeingronden Kerstveiling Zetten weer indrukwekkend mooi! Ook in 1987 overgangsregeling mest in Noord- Brabant G.S.: Brabant 2Vi ton voor landbouwonderzoek Groen Grondig: agrarische informatie voor geïnteresseerde leek Enkele tientallen Brabantse boeren hebben bij Staatsbosbeheer afde ling Noord-Brabant in Tilburg subsidie aangevraagd voor het plan ten van populieren. Doordat de vraag naar populierenhout al jaren groter is dan het aanbod, begint het - mede door de bestaande subsi dieregeling voor "aanleg snelgroeiend bos" - langzamerhand lukra- tief te worden, om ook op agrarische grond bosbouw te plegen. Het nieuwe "gat in de markt" voor de naar aanvullende inkomsten zoe kende Brabantse boer wordt aange wakkerd door de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten, van oudsher een grote afnemer van populierenhout. Andere industrieën beginnen echter grote konkurrenten te worden. De papier-, maar vooral de emballage- en palletindustrie zijn zulke grootverbruikers van deze hout soorten geworden, dat daar de tekor ten van de laatste jaren op terug te voeren zijn. De situatie is nu zo, dat er jaarlijks tienduizenden kubieke me ters populierenhout moet worden geïmporteerd. Dè populierenstreek van Nederland is van oudsher het hart van Oost- Brabant geweest. Daar, in klompen centrum Sint Oedenrode, zetelt ook de sekretaris van de Vereniging van Klompenfabrikanten, de heer Jos Ge vers. Hij vindt een populier te verge lijken met een meerjarig gewas. "De omlooptijd is tussen de 15 en 25 jaar. Met zo'n korte omlooptijd kun je de agrarische bestemming van een stuk grond handhaven. Dat is belangrijk, want een boer die zijn grond tijdelijk niet nodig heeft, zal er toch moeite mee hebben om de landbouwbestem- ming er voorgoed af te halen". Overigens wordt niet alleen bij de agrarische wereld aangedrongen op het planten van populieren. Sinds - kort geleden - de Tweede Kamer het Meerjarenplan Bosbouw heeft aange nomen, wordt ook bij de overheid enige aandrang in dié richting uitge oefend. Gemeenten en provincies zouden meer kunnen doen aan berm beplanting. Dat is ook van belang voor het behoud van een karakte ristieke boom voor het landschap, die toch langzaam maar zeker in aantal vermindert. Voor de boer die niet al zijn grond no dig heeft ziet Gevers vooral mogelijk heden in het aanplanten van onrendabele tipjes grond van enkele duizenden vierkante meters. Het be planten met populieren van echt gro te stukken grond is voor een boer - zoals de heer Gevers eerlijk toegeeft - nog lang niet aantrekkelijk. "Daar voor is landbouwgrond nog veel te veel waard. Zolang er nog 60 mille per hektare voor wordt betaald, hoef je over het planten van bomen niet te piekeren. De rijkssubsidie bedraagt op dit moment 3000 gulden per hek tare en dat valt dus in het niet. Deze situatie blijft bestaan tot melkquota niet meer van de ene op de andere boer kunnen worden overgedragen en mest niet meer op andermans land kan worden uitgereden". Ook het Landbouwschap heeft al la ten weten niet gelukkig te zijn met het stimuleren van bosbouw bij de agra riër, mede omdat er dan landbouw grond (al dan niet tijdelijk) verloren gaat. Dat er desondanks alleen uit Noord-Brabant al enkele tientallen subsidie-aanvragen liggen, bewijst dat menig boer toch brood ziet in popu lierenhout. Wellicht heeft dit te ma ken met het feit dat de vraag naar dit produkt het aanbod verre overtreft. En voor een heleboel andere agrari sche produkten geldt dit anno 1986 nu eenmaal niet. Een zeer geslaagde Kerstveiling Midden Betuwe in Zetten werd afgelopen za terdagmiddag officieel geopend door de Burgemeester van Valburg de heer A.J. Massink. Er werden ook weer bekers uitgereikt en voor de 5e keer viel de wisselbeker in handen van de heer G.C.M. Peters (secr.) die de beker nu mag behouden. Dit jaar was er ook een aantal fruitmeisjes. Op bijgaande foto ziet U er vijf in beeld te midden van het Hollands Fruit. Foto Ab Westerbeek. Het Landbouwschap heeft ernstige bezwaren tegen de rigoreuze in komstenverhoging die de overheid wil realiseren via de extra verkoop van domeingronden. In vergelijking met de vorige kabinetsperiode wil de overheid thans ƒ25 miljoen meer innen, in totaal ƒ44 miljoen, via de privatisering van grond. De provinciale mestverordening in Noord-Brabant blijft ook in 1987 het gehele jaar van kracht. Om naar de strengere, landelijke mestregelgeving toe te groeien, wordt de provinciale verordening volgend jaar wel enigs zins strenger. Met dit advies van de kommissies land- en tuinbouw en milieuhygiëne kunnen gedeputeerde staten van Noord-Brabant verder werken. Hier mee is voor de Brabantse boer wat meer duidelijkheid ontstaan - er hoeft volgend jaar niet met twee elkaar deels overlappende verordeningen te worden gewerkt - maar hij moet er wel een prijs voor betalen. De mest- normering voor varkens- en kippe- mest wordt aangescherpt van 450 naar 400 kg fosfaat. De norm voor rundvee- en kalverenmest blijft ge handhaafd op 250 kg fosfaat. De meeste woordvoerders lieten - in de gekombineerde vergadering van de beide statenkommissies, vorige week vrijdag in Den Bosch - duidelijk blij ken dat de uitzonderingspositie voor hun mestrijke provincie hard nodig is. Omdat het rijk er niet in slaagt de nieuwe mestwet vóór 1 april 1987 ge reed te krijgen, zouden de boeren tot die datum de gelegenheid hebben om aanzienlijk meer mest dan normaal uit te rijden. Dat "gevaar" is gewe ken als het provinciebestuur het ad vies van de kommissies overneemt. Een aantal statenleden pleitte zëlfs op een nog scherpere norm voor water wingebieden. Gedeputeerde De Geus voelt daar wel voor. Ook hij drong aan op een strengere normering, vooral omdat de landelijke mestregel geving op den duur toch de provin ciale zal verdringen. En bovendien zal volgend jaar toch ook met de Wet bo dembescherming rekening moeten worden gehouden; die treedt in ieder geval op 1 januari a.s. in werking. Overigens heeft de overgangsregeling in Noord-Brabant nog steeds de sta tus van ambtelijk voorstel, dat door ambtenaren in Den Haag en Den Bosch in elkaar is gezet. De ministers Braks en Nijpels moeten er nog hun fiat aan geven. Op het Bossche pro vinciehuis gaat men er gemakshalve van uit, dat ze dat ook doen. Volgens het Landbouwschap zet de ze handelswijze het saneringsbeleid in de oudere domeingebieden onder zware druk. Ook vreest het Land bouwschap dat de uitgifte van nieu we landbouwgrond in Flevoland niet langer in de eerste plaats dient om knelsituaties op het oude land op te lossen. Landbouwschap wil dat het tot nu toe gevoerde beleid, namelijk dat van pacht vrijkomende grond wordt ge bruikt voor bedrijfsvergroting van omliggende kleinere akkerbouw- en veehouderijbedrijven, wordt voortge zet. Dit geldt zowel voor de oudere IJsselmeerpolders als voor het oude land. Bij een bedrijfsvergroting tot 30 hektare moet de agrarische onderne mer de keuze hebben uit pacht, erf pacht of koop, aldus het Landbouwschap. Bij een bedrijfsop- pervlakte van meer dan 30 hektare zou de bedrijfsvergroting via koop ge realiseerd kunnen worden. Het Landbouwschap vindt dat de voor een bedrijfsvergroting in aan merking komende ondernemers onder te zware druk worden gezet als zij al leen de mogelijkheid hebben om de grond tegen de getaxeerde vrije ver- keerswaarde te kopen. Alleen als de bank weigert mee te werken bij de fi nanciering is overdracht op pachtba- sis bespreekbaar. Uitgiftebeleid De komende zes jaar is de overheid van plan om slechts een uitgifte van 600 hektare te realiseren in Zuidelijk Flevoland, dit inklusief de kavels die in het openbaar worden verkocht om de ƒ44 miljoen te realiseren. Hierdoor wordt de bijdrage aan de struktuur- verbetering van bedrijven op het oude land opnieuw kleiner. Nu de beslis sing over nieuwe landbouwgronden in de Markerwaard opnieuw is uitgesteld moeten de nog voor uitgifte aanwe zige gronden maximaal worden benut voor de verbetering van de verkave ling van en werkomstandigheden op de bedrijven op het oude land. Hel Landbouwschap is er daarom voorstander van dal er een beperking komt van de verkoop van grond bui ten het uitgifteplan om en vindt het gewenst dat de motie Van Noord vol ledig wordt uitgevoerd. In deze mo tie wordt de overheid gevraagd ook de voor verkoop aan te bieden do meingronden toe te wijzen aan gega digden die onder meer een redelijke bijdrage leveren aan de struktuurver- betering van de landbouwbedrijven in hun omgeving. Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant hebben besloten het In stituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) in Nijmegen opdracht te geven een onderzoek in te stellen naar de ruimtelijke ge volgen van de heroriëntatie in de Brabantse landbouw. Aan het on derzoek is een maximum subsidie gesteld van ƒ255.000,—. De produktiebeperkende maatre gelen op EG-niveau en de over heidsmaatregelen om het mestprobleem terug te dringen, nopen de Brabantse landbouw tot een heroriëntatie, aldus het colle- Met ingang van 1 februari 1987 zal ir. Frits W.A. Vink benoemd wor den tot consulent voor de rundvee houderij te Waalre. Hij volgt daarmee ir. H.J. van der Locht op. De heer Van der Locht zal met ingang van 1 januari a.s. be noemd worden tot consulent voor de ge van GS. Het ruimtelijk beleid kan - samen met het ekonomische, het milieuhygiënische en het land- inrichtingsbeleid - de voorwaar den scheppen voor een gezonde verdere ontwikkeling van de landbouw. GS proberen met dit onderzoek inzicht te krijgen in de feitelijke en de te verwachten situatie in de ver schillende regio's van Noord- Brabant afzonderlijk. Definitieve resultaten van het onderzoek op de Nijmeegse universiteit moeten in de zomer van 1988 beschikbaar zijn. varkens- en pluimveehouderij te Arnhem. De heer Vink (geboortedatum 14 juli 1954) studeerde in september 1977 af aan de toenmalige Landbouwhoge school in Wageningen, richting Zoo techniek. Hij trad op 15 maart 1977 in dienst bij het Consulentschap in Algemene Dienst voor de Pluimvee houderij in Zeist als onderzoekcoör- dinator, waarna hij met ingang van 1 februari 1980 bij de direktie Vee houderij en zuivel te 's-Gravenhage tewerkgesteld werd. Op 1 oktober 1983 werd de heer Vink geplaatst bij het Consulentschap voor de Rund veehouderij en de Akkerbouw in Noord-West Friesland. Ir. Frits Vink is een zoon van de in Son en Breugel wonende oud-secretaris van de ZLM-afdeling Nuenen/Valkens- waard de heer G. Vink. Speciaal telefoonnummer voor veehouders met "mestvragen" Veehouders die problemen hebben met de verplichte invulling van het vragenformulier waarop zij moeten aangeven hoeveel mest er op hun be drijf wordt geproduceerd kunnen tus sen 5 en 30 januari 1987 terecht op een speciale telefoonlijn. Het gaat om een zogeheten 06-nummer, waarvan de gespreks kosten overigens voor rekening van de bellende melkveehouder komen, zo heeft het ministerie van landbouw en visserij vrijdag meegedeeld. De 06-lijn (het nummer is 06-8991144) is bezet van acht uur 's ochtends tot vijf uur 's middags. De veehouder kan er alleen met algemene vragen te recht, gaan zij daarmee naar bedrijfs- voorlichters of distriktsbureauhouders dan worden zij doorverwezen naar de speciale te lefoonlijn. Op vragen over onderde len van de mestwetgeving die op of na 1 april van kracht worden zullen zij op dat nummer geen antwoord krij gen, Daarvoor belegt het ministerie in februari en maart een groot aantal voorlichtingsbijeenkomsten in het ge hele land. Ir. F.W.A. Vink benoemd tot Consulent voor de Rundveehouderij te Waalre. Groen Grondig is de titel van een nieuw televisieprogramma, dat op maandag 5 januari 1987 bij de TROS zijn eerste afleve ring beleeft. In Groen Grondig worden agrarische onderwerpen op een plezierige en voor iedereen toe gankelijke manier behandeld. Het wordt een programma vol tips, konsumenten- en produkt- informatie. Uitgangspunt daar bij is, dat de agrarische sektor in de breedste zin veel interessant nieuws te bieden heeft en dat da gelijks miljoenen mensen in die sektor werkzaam of er indirekt bij betrokken zijn. De talloze boeiende ontwikkelin gen, die voor ons land ook eko- nomisch van groot belang zijn, leveren voor de konsument vaak belangwekkende informatie op op het gebied van zuivel, vlees, vis, planten en bloemen, pluim vee, akkerbouw, groente en fruit. Naast het aandragen van infor matie wil Groen Grondig een bijdrage leveren aan het slaan van een brug tussen de boer en de stadsmens, tussen het platteland en de randstad. Want bij veel van de 900.000 mensen, die op één of andere manier hun dagelijks brood verdienen in de agrarische wereld, leeft sterk het gevoel, dat de rest van Nederland maar wei nig weet heeft van hun werk. 4 Vrijdag 12 december 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4