Appels: meest gegeten fruit Varkensvlees opnieuw goedkoper Bij de afzet van varkensvlees moeten deze week opnieuw prijsconcessies worden gedaan. Meer daarover verderop. Runderen Op de rundveemarkt was er vorige week een kleinere aanvoer. Deson danks was er op de slachtveemarkt sprake van een rustige handel, tegen gedrukte prijzen. De export van rundvlees loopt stroef. In export kringen wordt nadeel ondervonden van de 10% restitutieverlaging die de Europese Commissies vanaf 26 no vember jl. doorvoerde voor levende runderen - anders dan fokdieren van zuiver ras - en voor vers of gekoeld of bevroren rundvlees. Brussel wil volgend jaar geen inge vroren vlees invoeren dat bestemd is voor de vleesverwerkende industrie, omdat deze daaraan geen behoefte heeft. In 1985 werd nog 50.000 ton en vorig jaar nog 25.000 ton inge voerd. Om "vrede" te houden mag er wel 12.000 ton Hilton-beef, in- plaats van 6.000 ton worden in gevoerd. De handel in gebruiksvee was kalm. De prijzen waren nagenoeg onver anderd. Uit mei- en juni-tellingen 1986 is ge bleken dat de rundveestapel in de EG 1,7% kleiner was dan in mei en juni 1985. De melkveestapel liep in de Eg van de 10 (dus zonder Spanje en Portugal) terug van 24,3 miljoen stuks tot 23,9 miljoen stuks, om pre cies te zijn met 457.000. Kalveren en schapen Op de kalvermarkt verliep de handel in jonge kalveren rustig. Wel werd het verschil tussen de roodbonte en zwartbonte kalveren groter. MRY- stierkalveren doen nu 3,50 per kg levend gewicht meer dan zwartbonte stierkalveren. Bij vaarskalveren is dat verschil 3,Het aanbod van vleeskalveren is ruim voldoende voor de afzet. Die afzet is bemoei lijkt door een beperkte vraag op het huidige prijspeil. Exporteurs hadden begin deze week opnieuw zorg over de nadelige gevolgen van stakingen in Italië. Niet-EG-landen mpgen volgend jaar geen 190.000 mestkalveren naar de EG zenden doch slechts 175.000. Op de Royal Smithfield Show in Londen heeft een ingezonden kal- verkarkas van de Ekro een prijs ge wonnen in de nieuwe categorie "Group Grown", dat wil zeggen kalveren gegroeid in groepshuis- vestingsstallen. Het beroemde wa renhuis Marks and Spencer kocht het karkas voor 17.000,Met dit soort prijzen zou de kalvermesteri_ gauw uit de problemen zijn, maai een publicitaire prijs is nu éénmaal een uitzondering. De handel in wolvee verliep stroei tegen dezelfde lage prijzen. Er zijn bij het PVV sinds kort een viertal landenstudies beschikbaar over de schapensector. Het gaat om Italië, Frankrijk, België en Grie kenland. Varkens Op de varkensmarkt lopen de prij zen deze week nog verder terug. De karkassen zijn op de Duitse, Ita liaanse en Griekse markt 5 cent in reactie en in Frankrijk zelfs 7-10 cent. De afzet van de ribben loopt redelijk, de hammen brengen tot 10 cent per kg minder op en de schou ders doen zelfs 10 tot 15 cent min der. Al met al op de varkensmarkt ook donkere dagen voor Kerstmis. In verband met de verdere uitbraken van mond- en klauwzeer in Italië heeft de Europese Commissie een particuliere opslagregeling voor var kensvlees in Italië ingesteld. Deze zal lopen tot 31 december a.s. Het aandeel van levende varkens in de export van de varkenssector is toegenomen van 9% in 1970 tot 25% in 1984, aldus een mededeling in het PVV-info. Slachtpluimvee en eieren Op de pluimveevleesmarkt verloopt de afzet redelijk, zeker als men de Franse concurrentie op de Duitse markt incalculeert en rekening houdt met het feit dat november en december altijd rustige maanden zijn. Toch blijven de opbrengstprijzen onder druk staan, behalve o.a. van moederdieren, omdat broedeieren goed gevraagd zijn. Ondanks het feit dat Egypte begin dit jaar de import van pluimvee offi cieel verbood, verwachten marktver- kenners dat via ontheffingen toch pluimvee naar Egypte kan. Egypte importeerde de laatste jaren een 100.000 ton diepvrieskippen en - kuikens. Het marktbeeld bij eieren van de laatste weken is vrijwel on veranderd gebleven. Dat betekent een stabiele prijs met een vaste prijs voor de middenklasse. Het even wichtige beeld vloeit enerzijds voort uit de goede prijsopbrengst in*Duits- land, anderzijds uit een doorlopende export naar Derde Landen. Grote prijsveranderingen op de eiermarkt worden de eerste weken niet verwacht. Zuivel Op de zuivelmarkt deden zich slechts enkele verschuivingen voor in de no teringen. De kaasmarkt wordt door handels kringen als vriendelijk omschreven, zij het dat melk die verkaasd wordt altijd nog een 7 cent per kg. minder opbrengt dan welk verwerkt tot an dere industriële produkten. Uit gege vens over 1985/86 blijkt dat de con sumptie van kaas in Duitsland op nieuw is gestegen en het peil van 16 kg per hoofd heeft bereikt. De melkpoedermarkt vertoont een wisselend beeld, met exporteren in de komende maanden. De botermarkt staat nog steeds zwaar onder druk, met wel een afne mende steun door Brussel, maar geen afdoende afzetmaatregelen. Van 6 april t/m 15 november stegen de melkleveranties aan de Neder landse zuivelondernemingen met 1,2% tot 8,05 miljoen ton. Dit is 3 1/2% boven het heffingsvrije quo tum van 1986/87. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op een rustige graanmarkt was tar we redelijk prijshoudend, ondanks een betrekkelijk kleine consumptie ve vraag. Bij gerst was sprake van kleine omzetten in de lokale sfeer. Bij haver was zowel het aanbod als de vraag klein. Hoewel weinig zaken werden gedaan noteerde rogge prijs houdend. Op de zadenmarkt kwamen nauwe lijks zaken tot stand. De kalmte op de grondstoffenmarkt van vlas houdt aan. Aan de dalende tendens op de internationale markt lijkt - voorlopig althans - een einde te zijn gekomen. Op de peulvruchtenmarkt was er van koperszijde nauwelijks belangstel ling om transacties af te sluiten. Aardappelen en uien Op de aardappelmarkt is er een ver schillende prijsontwikkeling afhan kelijk van de grootte. Afgelopen maandag trok de prijs van de 50 mm en opwaarts iets aan, vanwege een goede vraag in het binnenland en voor export. De 35/50 blijft een pro bleem, omdat daarvan de afzet on voldoende is. Tot 1 december van dit jaar werd 293 duizend ton consumptie- en industrie-aardappels geëxporteerd. Vorig jaar was dat 199 duizend ton. De jongste CBS-ramingen laten zien dat de opbrengst van de zaaiuien dit jaar uitkomt op ruim 580.000 ton, tegen 530.000 ton vorig jaar. De op brengst per ha komt uit op 51 ton, met een grote variatie per gebied. Zeeland komt op 43 ton, de Noord- Oost Polder op 57 ton, de Zuidelijke IJsselmeerpolders op 59 ton en de overige provincies op 49 ton. Veevoeders Op de grondstoffenmarkt noteerde N-Amerikaanse mais onveranderd, ondanks een goede vraag uit het Midden-Oosten. De Franse maismarkt was rustig. Tapioca deed bij directe levering een lagere prijs, maar op termijn dezelfde. Bieten- pulp ging iets- en citruspulp flink onderuit. Sojaschroot noteerde on veranderd en maisglutenvoermeel- lager. Biggenprijs In de week van 15-12-1986 tot 22-12-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 3 november 1986 met ƒ0,65 te wor den verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ3,85. Rektifikatie In de week 1-12 tot 8-12 en in de week 8-12 tot 15-12 is de korrektie doorge geven als "verlaagd". Dit moet zijn "VERHOOGD". Veemarkt 's Hertogenbosch Op de Paardenmarkt van Den Bosch werden 3 december 159 stuks aan gevoerd. De prijzen waren per stuk: luxe paarden van ƒ1.700,— tot ƒ2.750,voljarigen van ƒ1.400, tot ƒ2.400,2-jarigen luxe (mer ries) van ƒ1.350,— tot ƒ2.350,—; 2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.350,tot ƒ2.350,—; 1-jarigen luxe (merries) van ƒ900,tot ƒ1.750,—; 1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ900,— tot ƒ1.750,—; veulens (merries) van ƒ400,— tot ƒ900,—; veulens (hengsten) van ƒ400,— tot ƒ900,hitten van ƒ600,tot ƒ1.450,Shetland pony's (merries) van ƒ275,tot ƒ500,Shetland pony's (ruins) van ƒ275,tot ƒ475,jonge slachtpaarden van ƒ3,80 tot ƒ5,80, kg.gesl.gew.; oude slachtpaarden van ƒ4,30 tot ƒ6, kg.gesl.gew. De handel verliep rustig, prijzen gelijk. Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam gaf maandag een licht af zwakken van de notering van Bintje 35/50 mm te zien, gepaard met een licht oplopen van de 50 mm met 50 cent tot één gulden per 100 kg. Deze ontwikkeling toont aan dat de aard- appelmarkt overwegend nog vol hardt in een afwachtende houding. Een ongeveer navenante ontwikkeling is op te merken in de Bondsrepubliek, waar bij rustige vraag de prijzen zich ongeveer handhaven, met uiteenlo- Van alle fruitsoorten worden appels in deze wereld het meest gegeten. De mensheid peuzelt er jaarlijks 38 mil jard kg. van op. Meer daarover on der het kopje "Fruit". Op de groentenmarkt is het pakket Nederlandse glasgroenten momen teel zeer beperkt en moet er van deze soorten worden ingevoerd uit Zuide lijker gelegen landen. De volle- grondsgroenten waren vorige week in het algemeen goed aan de prijs. Een enkele soort bracht op de veiling iets minder op. V ollegrondsgroenten Witte en rode kool zijn vaste klanten in deze tijd van het jaar bij veel huis vrouwen. In Zwitserland is het are aal witte kool uitgebreid dit jaar, in tegenstelling tot rode kool waarvan het areaal is ingekrompen. Ook voor savooie kool verwachten de Zwitsers een kleinere oogst, eveneens vanwe ge een kleiner areaal. Groene kool werd vorige week wat goedkoper, maar Chinese kool bracht iets meer op. Spruitkool was er ook vorige week weer volop. De prijzen waren gelijk of iets hoger. Ondanks de goed lo pende export is het aanbod van spruiten op de binnenlandse markt dit seizoen zeer ruim. Uitbreiding van het areaal en goede weersom standigheden zijn daarvan de oorza ken. Uit een PGF-marktbericht van Jannet Sukkel valt af te leiden dat de aanvoer van spruiten van juli t/m november 35% groter is geweest dan in het vorige seizoen. De prijs lag meer dan 50% lager (bijna twee kwartjes per kg). De export steeg met ruim 25%. Was dat niet het ge val geweest dan was de prijs van de spruiten nog verder weggezakt. Bin nen de Europese Gemeenschap is Engeland de grootste producent van spruiten (ruim 10.000 ja.) en is Duitsland de grootste afnemer. Duitsland voerde in het afgelopen seizoen bijna 35 miljoen kg. spruiten in, omdat de eigen teelt slechts 15% van de behoefte dekt. De aanvoer van peen was vorige week over de gehele linie beperkt. Bij alle soorten en maten was er sprake van een prijsverbetering. Witlof bracht ook iets meer op on der invloed van een kleinere aan voer. De aanvoer van prei was constant, de prijs iets beter. Bij kro ten waren zowel aanbod als op brengst gelijk. pende premies voor de grote maten. Voor Nederlandse Bintjes in 25 kg zakken lopen de afgifteprijzen van de groothandel uiteen van DM 7,50-8,50. De prijzen van Duitse aard appelen liggen slechts en dan nog soms daar iets boven. De Franse markt blijft lusteloos en moeilijk prijshoudend. Dat houdt vooral ver band met de kwaliteit die hier en daar nogal wat te wensen overlaat. Ook hier hogere prijzen voor de 50+, bestemd voor de industrie. In de laat ste week van november werden onge veer 8100 ton aardappelen uitgevoerd, waarvan ruim 3900 ton naar Italië, ondanks de vervoerstakingen. Span je was afnemer van 2780 ton, terwijl kleinere hoeveelheden naar andere landen werden afgezet. Uit België kwamen nog ruim 1200 ton, vnl. in dustrieaardappelen. Het Britse prijspeil ligt nogal wat boven het prijspeil op het kontinent. Het Kanaal houdt een zekere prijsafstand in stand, doch de invoerbehoefte van Groot-Brittannië is toch nogal wat groter dan vorig jaar. Uitvoer aardappelen Volgens het Produktschap voor Aardappelen is op basis van de in de week van 1 t/m 5 december 1986 bin- nengekqmen exportformulieren 26.000 ton konsumptie- en industrie aardappelen (exkl. België) geteld. In de gehele maand november is 116.000 ton uitgevoerd. De totale export van oogst 1986 is hierdoor op 293.000 ton gekomen. Van oogst 1985 was de uit voer tot 1 december 199.000 ton, van oogst 1984 was dit 324.500 ton en van oogst 1983 285.000 ton. De invoer in november bedroeg 80.100 ton, tegen over 118.300 ton in 1985 en 41.300 Fruit Op de fruitveilingen was de aanvoer van appels wisselend, afhankelijk van het ras. Van alle rassen ging de prijs omhoog - hetgeen de fruittelers bij het lage prijspeil van dit jaar - zeer welkom was. Bij peren was de aanvoer kleiner. Toch was de prijs ontwikkeling minder gunstig dan bij appels. Van alle fruitsoorten worden appels het meest gegeten en wel 38 miljoen ton per jaar. De Russen met 7 mil joen ton per jaar zijn de grootste verbruikers, gevolgd door de Ameri kanen met een kleine 4 miljoen ton en de Chinezen met 3 miljoen ton. In Hongarije worden per inwoner de meeste appels geproduceerd en de hoogste opbrengst per ha. staat op naam van Nederland. Bloemen en planten De aanvoer van snijbloemen is vori ge week opnieuw gedaald. De logi sche uitzonderingen zijn de tulp en de narcis. Ook gestegen in aanvoer zijn de trosanjer 8%) en de stan daardanjer 6%). De prijzen van de snijbloemen zijn over de hele linie gedaald met een gemiddelde prijsda ling van -6 cent. Belangrijke uitzon deringen zijn lelietak 4 cent) en Iris 3 cent). Vergeleken met een jaar geleden was er een aanvoerstij- ging van ruim 20%. De prijs kwam evenwel dit jaar ongeveer 12 cent la ger uit. Bij de potplanten bleek vorige week dat deze een aanvoer liet zien van 6% minder dan een jaar geleden. Hier lag de prijs zelfs 28 cent lager. Al met al was vorig jaar de prijszet ting van zowel bloemen als planten beter. De uitvoer van bloembollen is van 1 juni tot 1 november 6% groter ge weest dan in de vorige periode. De uitvoer naar de 12 EG-landen nam toe met 12%, terwijl deze naar niet- EG-landen daalde met 2%. Als op 27 december studenten van een drietal universiteiten 1.250.000 dominostenen gebruiken om te po gen het wereldrecord dominoste- nen bouwen" te verbeteren, zal het Bloemenbureau Holland het spekta kel voorzien van bloemen die via de TV door miljoenen mensen gezien kunnen wórden. De KLM maakt een film van het gebeuren, die o.m. aan boord van de vliegtuigen vertoond zal worden. ton in 1984. In het importcijfer van november 1986 is de import vanuit België nog niet volledig opgenomen. Aardappelpootgoedprijzen Als indikatie van de pootgoedprijzen geven wij onderstaand een notering van pootgoed Noordelijke kleigrond per 10 dec. (voorjaarslevering). Bint je A 28/35 81,00 en Bintje A 35/45 51,00 (Groothandelsprijs, afge haald van het Noorden, inkl. zakken). Geen noteringen St. Annaland. De prijsontwikkeling van Bintjes 50 mm opwaarts verloopt anders dan die van de Bintjes 35/50 mm. In deze gra fiek gaat het om het prijsverloop van de frites-aardappelen in tegenstelling tot die van tafelaardappelen van vo rige week. Deze grafiek heeft ook een grilliger verloop. Er zijn weliswaar langlopende kontrakten, maar de fri- tesindustrie is soms ook een "gelegen heidskoper". De start in september 1984 begint met 21 cent per kg. Na dat in november van dat jaar de oogst gerooid was, stabiliseerden de prijzen zich op een wat lager niveau. In 1985/1986 valt er na oktober een for se stijging waar te nemen. De reden daarvan is de grote vraag vanuit de binnenlandse fritesindustrie, die in de eerste helft 1985 ca. 640 miljoen kg aardappelen verwerkte en in de eer ste helft van 1986 ca. 680 miljoen kg. Na de strenge winter konden de prij zen van de frites-aardappelen nog wat verder oplopen. Dit jaar was de prijsstart 23 cent per kg. In novem ber deden de frites-aardappelen 24 cent tegen 17 cent in de twee jaar daarvoor. CVZ NOTERINGEN Ras/soort Maat Hoeveelheid x 1000 kg. Middenprijs week 1 5-12-86 t/m 9-12-86 5-12-86 t/m 9-12-86 i i Cox 1 70/75 13 46 1,04 0,97 tot. kl. 1 54 208 0,75 0,74 II 70/75 8 3 0,75 0,66 tot. kl. II 40 21 0,51 0,54 Elstar 1 70/75 3 35 1,38 1,33 tot. kl. 1 5 120 1,21 1,21 II 70/75 3 3 1,23 0,81 tot. kl. II 9 5 1,13 0,76 Golden 1 70/80 13 33 0,68 0,60 tot. kl 1 19 168 0,60 0,55 II 70/80 2 3 0,49 0,41 tot. kl. II 17 6 0,34 0,42 Jonagold 1 70/80 10 22 0,58 1,09 tot. kl 1 19 107 0,54 1,08 II 70/80 21 0,37 tot. kl. II 41 0,35 Conference 1 55/65 28 6 1,25 1,10 tot. kl. 1 33 32 1,28 1.16 1155-65 6 39 0,61 0.93 tot. kl. 11 25 89 0,56 0,89 Doyenné I 75-80 1 10 1,83 1.52 tot. kl. I 1 22 1,83 1,51 II75-80 10 21 1,73 1,59 tot. kl. II 40 71 1,57 1,47 22 Vrijdag 12 december 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 30