Mest erkenning over geld en goed Naleving bestemmingsplan voorschriften niet optimaal Brochure ministerie van en quotumoverdracht ingezonden Landbouw over grond- In mijn artikel van vorige week ben ik uitvoerig ingegaan op een ge val dat in werkelijkheid gebeurd is. Ik hoop dan ook dat u nu niet meer twijfelt over het lidmaatschap van de bedrijfsverzorgingsdienst en daadwerkelijk tpt aktie overgaat. Hoe en in welke vorm u dat doet kunt u zelf uitmaken aan de hand van onderstaande situaties. En na tuurlijk geldt dit niet alleen voor het bedrijfshoofd, maar ook voor de meewerkende vrouw en/of de meewerkende kinderen. Ook voor hen biedt de bedrijfsverzorgingsdienst namelijk voldoende moge lijkheden. drijf voort en wordt daarmee be drijfshoofd. Voorwaarde voor voortzetting van de hulp voor een volle werkweek: binnen 10 weken na overlijden van de man tegen een geringe kontributieverho- ging voor 40 uur lid worden. Zij heeft dan recht op bedrijfshulp tegen gere duceerd tarief over maximaal 52 we ken, minus de 10 al uitgekeerde weken. Situatie II Vrouw komt te overlijden. De man krijgt hulp tegen gereduceerd tarief voor maximaal 16 of 24 uur, al naar gelang hoe zijn vrouw lid was. Mo gelijkheden voor hulp voor een volle werkweek zijn wel aanwezig, doch dan voor de resterende uren tegen het normale uurtarief. 1. Man is bedrijfshoofd; voor 40 uur lid van de bedrijfsverzorging in het re- duktiefonds Situatie 1 De man, in dit geval het bedrijfs hoofd, kan bij ziekte of ongeval ge durende 52 weken een beroep doen op een bedrijfsverzorger voor maximaal 40 uur per week of naar rato van de ATV 37 Zi uur. Komt de man te over lijden, dan kan zijn vrouw bij voort zetting van het bedrijf gedurende 10 weken na overlijden hulp krijgen voor maximaal 40 uur per week tegen ge reduceerd tarief. Wordt zij, bij ver dere voortzetting van het bedrijf, binnen 10 weken na overlijden van de man voor 40 uur lid, dan kan ook zij voor maximaal 52 weken, minus de 10 al uitgekeerde weken, aanspraak maken op bedrijfshulp tegen geredu ceerde tarief voor de volle werkweek. Situatie II Vrouw komt te overlijden. De man kan wel bedrijfshulp vragen (bijv. in een kassen- of veehouderijbedrijf), doch hij ontvangt alleen hulp tegen het volle tarief. 2. Man is volwaardig lid (40 uur), de vrouw voor 16 of 24 uur Situatie I Man komt te overlijden. De vrouw krijgt hulp tegen gereduceerd tarief voor een volle werkweek, gedurende maximaal 10 weken. Zij zet het be- 3. Man èn vrouw zijn beiden vol waardig lid, dus kunnen beiden als bedrijfshoofd aangemerkt worden Situatie I Man komt te overlijden. De vrouw krijgt hulp tegen gereduceerd tarief voor een volle werkweek gedurende 52 weken. Zij zet tevens het bedrijf voort, dus is en blijft bedrijfshoofd. Zij blijft tevens volwaardig lid. Situatie II Vrouw komt te overlijden. Ook dan krijgt de man hulp tegen gereduceerd tarief voor een volle werkweek gedu rende 52 weken. De rest is als in bo vengenoemde situatie. Boterbergen, melkplassen en wijnmeren. De EG-overschotten hebben een ongekende vorm aangenomen en zullen moeten worden teruggedrongen. Alleen al het opslaan en be waren van de onmetelijke voedselvoorraden in Europa vergt dage lijks bijna 12 miljoen Europees belastinggeld. Binnen vijf jaar zullen de kosten van opslag zijn gestegen tot 7 miljard per jaar. De positieve houding over de melkveehouderij is bij Nederlanders tussen novem ber 1981 en mei 1985 gedaald van 93 naar 75 procent. Dit is maar een kleine greep uit de diverse dag- en weekbladen van vori ge week. Hoewel ook in de agrari sche sektor pakjesavond niet aan de aandacht zal zijn ontsnapt en wij ons al opmaken voor de festiviteiten rond de jaarwisseling zullen veel on dernemers toch met enige onzeker heid naar de toekomst kijken en zich afvragen wat het volgend jaar weer brengen zal. In de maand voorafgaand aan het nieuwe jaar worden de mestproduce- rende ondernemers in ons land, en dat zijn er 90.000, bovendien gekon- fronteerd met het REGISTRATIE FORMULIER DIERLIJKE MESTSTOFFEN dat één dezer da gen in hun brievenbus {e vinden zal zijn. Ongetwijfeld zal men één van de 1200 voorlichtingsbijeenkomsten hebben bezocht waar de meeste vra gen zullen zijn beantwoord. Ook is er in de diverse vakbladen, waaronder ook het ZLM-blad, veel bruikbare informatie verschenen. Toch is het mogelijk wanneer men de vragen op het formulier eenmaal moet invullen dat diverse nieuwe vragen bij de ondernemer komen bovendrijven. Evenals bij de inven tarisformulieren die de accountants kantoren in de maand december naar hun kliënten zenden geldt dat NAUWKEURIGE invulling abso luut noodzakelijk is. U bent wette lijk verplicht het formulier waar heidsgetrouw in te vullen en vóór 1 februari 1987 in te leveren bij de dis- triktsburohouder. Ten onrechte niet indienen wordt gezien als een ekono- misch delikt, terwijl dit resulteert in een referentiehoeveelheid van 0 kg fosfaat met alle konsekwenties die daaraan zijn verbonden. Ik wil u dan ook op het hart drukken dat u het binnenkort te ontvangen formulier niet te lang terzijde moet leggen en aan de juiste invulling de nodige tijd moet besteden. Het gaat niet alleen om het algemeen maar ook om uw belang. Mocht u er niet in slagen om in te vullen op de wijze zoals is aangege ven schroom dan niet om kontakt op te nemen met instanties (voorlich ting, accountantskantoor e.d.) die u behulpzaam willen zijn met het op korrekte wijze vermelden van de ge vraagde gegevens. Tenslotte wil ik opmerken dat het aanbeveling ver dient om een afschrift te bewaren, zodat u later bij een optredend me- 4. Zwangerschap meewerkende vrouw Voor meewerkende vrouwelijke le den, die zwanger zijn, kan bedrijfs hulp worden aangevraagd tegen gereduceerd tarief voor het maximaal aantal uren per week, waarvoor zij als lid staan ingeschreven, dus bijvoor beeld 16 of 24 uur of voor de volle werkweek. De periode waarvoor bo venstaande regeling geldt is 6 weken voor èn 6 weken na de bevalling. Echter: tijdens de zwangerschap kan op medisch advies de meewerkende vrouw hulp krijgen tegen gereduceerd tarief, voor het aantal uren per week waarvoor zij als lid staat ingeschre ven, indien er sprake is van arbeids ongeschiktheid. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij uw sev'er of bij pnderstaande bestuursleden van de verschillende verenigingen: Schouwen-Duiveland A.R.I. van de Hoek, O. Nieuwland- seweg 5, 4206 NN Nieuwerkerk. Te lefoon 01114-1445. Tholen/St. Philipsland A.C. van Heusden, L. Deurloostraat 31, 4694 BP Scherpenisse. Telefoon 01666-2540. Zuid- en Noord Beveland M. Vermuë, Essendijk 2, 4421 RK Kapelle. Telefoon 01103-1268. Walcheren C. de Visser, Poppendamseweg 22, 4365 SM Meliskerke. Telefoon 01189-1465. Zeeuws Vlaanderen C.R.E. Cornelissens, Cambronestraat 7, 4581 RT Vogelwaarde. Telefoon 01140-12108. Wacht niet tot morgen, wat u van daag kunt doen. Jan Scheele In agrarische industriën in Noorden verdwijnen 1.300 banen Het aantal arbeidsplaatsen in de suiker-, aardappelzetmeel- en zuivel industrie in de drie noordelijke pro vincies zal in de periode 1986 - 1992 met globaal 1.300 teruglopen. Inde- ze 'Agro-industrie' werkten in 1985 nog ruim 8.400 mensen. Het verlies aan arbeidsplaatsen is een gevolg van automatisering en minder goede vooruitzichten. Dat is de konklusie van een rapport van het Ekonomisch Technologisch Instituut Groningen (ETIG) over de positie van de agro- industrie in Noord-Nederland. Volgens de samenstellers van het rapport vloeien de minder goede vooruitzichten voor de agro- industrie voort uit verslechterde eksportmogelijkheden, de opkomst van konkurrerende produkten en het landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap. Kwart miljard gulden voor dijkversterkingen in 1987 Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat blijft vasthouden aan voltooiing van de versterking van zee- en rivierdijken in respektievelijk 1990 en 1998. Voor het komend jaar heeft zij 22 miljoen gulden ekstra uitgetrokken voor het versterken van de zeewerin gen. Daarmee komt het totale bud get voor dit werk in 1987 op ruim 200 miljoen gulden. Samen met het bedrag voor de rivierdijken wordt er volgend jaar 250 miljoen besteed. Aan de verbetering van de zee- en ri vierdijken moet in het totaal nog zo'n twee miljard gulden worden uitgegeven. ningsverschil nog eens terug kunt kijken naar de door u op de juiste en korrekte wijze ingevulde gegevens. J.J.C. Zegers Ze zaten zo netjes op één rij in de Prins van Oranje op 8 dec. de leden van de agrarische commissie Noord Brabant van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Als oud commissielid voel ik een zekere ver bondenheid met hen omdat ik weet dat wij hetzelfde streven hebben. De agrarische leden van de bond probe ren te helpen. Als de Heer Doeleman uit de mond van de heer de Zeeuw te horen krijgt dat hij benoemd is tot officier in de Orde van Oranje Nassau en de daar bij behorende versierselen opgespeld krijgt, staat de commissie als eerste tegelijk op om staande een langdurig applaus te geven. Ik geloof dat wat ik nu ga schrijven ook hun gedachten zijn... Ad Doeleman, wij willen u danken, ook namens die duizenden vrouwen die er niet waren. Die naast dat ge zin, wérken in dat bedrijf. Die, mis schien wel geen tijd hadden om te "Grondoverdrachten en quotumover drachten" is de titel van een brochu re die onlangs door het ministerie van Landbouw is uitgegeven. Aanleiding daarvoor zijn de wijzigingen in de re gels voor de overgang van heffingvrije hoeveelheden melk (quotum) bij grondoverdrachten. Zoals wellicht bekend is, houdt de wijziging, die met ingang van 6 sep tember 1986 van kracht werd, een ver soepeling in van de mogelijkheden om quotum over te dragen. Het belang rijkste uitgangspunt is nog steeds dat het quotum grondgebonden is. Het quotum kan dus alleen met het bedrijf De voorschriften om natuur en land schap te beschermen in bestem mingsplannen voor de landelijke ge bieden worden slecht nageleefd. De voorschriften blijken wel effektief te zijn voor het weren van niet- agrarische bebouwing en voor de konsentraties van bebouwing op bouwblokken. De bestemmingsplannen hebben klaarblijkelijk zowel voor- als nade len voor de (agrarische) grondge bruikers. In de meeste gevallen weten grond gebruikers zelf niet dat zij in overtre ding zijn. Een betere voorlichting lijkt daarom wenselijk te meer om dat boeren voorschriften om natuur landschap te beschermen in het alge meen wel een goede zaak vinden. De gemeenten doen er weinig aan overtredingen op te sporen. Wel ge- konstateerde overtredingen leiden in minder dan de helft van de gevallen tot sankties. Deze konklusies trekken ir. M. van Schaik en drs. M. Wingens van het Planologisch en Demografisch Insti tuut van de Universiteit van Amster dam in een onderzoeksrapport, dat zij opstelden in opdracht van de Rijksplanologische Dienst en het Ministerie van Landbouw en Vis serij. Van Schaik en Wingens onderzoch ten overtredingen van bestem mingsplannen in 17 gemeenten, die al minstens zes jaar een geldend bestemmingsplan buitengebied heb ben. Het onderzoek beperkte zich tot landschappelijk of natuurweten schappelijk waardevolle agrarische gebieden. In deze gebieden gelden Indexcijfers boerderijbouw voor oktober Hierbij worden afgedrukt de door het IMAG samengestelde indexcijfers voor de bouwkosten in de boerderij- bouw (basis februari 1970 100). Het betreft hier het cijfer voor het pakket bestaande uit een stenen lig- boxenstal voor 90 melkkoeien, dat naar de mening van de samenstellers komen vanwege dat bedrijf. Wij danken je voor je mening en je ope ningswoord, toen je zei dat die vrouw gewoon lid moet kunnen zijn van de Z.L.M. omdat haar man lid is. Een gezinslid dus. Wij vrouwen zijn hier blij mee. Wij zien hier een stuk erkenning in voor de vrouwen die meehelpen en meedenken op die bedrijven. Het gaat niet om die veertig gulden voor het lidmaatschap, het gaat om het principe. Als je thuis van alles mee mag of moet doen waarom dan een apart lidnummer voor die vrouw? Ik hoop en met mij meerdere vrou wen dat het hoofdbestuur met de nieuwe voorzitter, de heer H. v.d. Maas met deze uitspraak van de scheidende voorzitter verder zullen gaan. In het belang van de gezinnen waarvan iedere week het Z.L.l,.Jl- blad in de bus valt. Sien Overbeeke of met de grond overgaan tot in prin cipe een maximum van 20.000 kg quotum per hektare. In de brochure wordt een en ander uiteengezet, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan ontduiking van de nieuwe regels. Bij grondoverdrachten, die kennelijk uitsluitend tot doel heb ben het maximum van 20.000 kg/ha te ontgaan en bij enkele andere over drachten kan de minister tot uiterlijk 3 jaar na de overgang van het quo tum besluiten de aanspraak op meer dan 20.000 kg/ha van het overgega ne quotum geheel of gedeeltelijk niet meer te erkennen met ingang van de registratiedatum. met het oog op natuur- en land schapswaarden beperkingen voor de landbouw in de vorm van bouw-, gebruiks- en aanlegvoorschriften. Uit het onderzoek is gebleken, dat aanlegvoorschriften het meest over treden worden. Het ging dan ook onder meer om het dempen van slo ten, het egaliseren van grond, het scheuren van grasland en het verwij deren van bomen en struiken. Ruilverkaveling Opvallend is dat 20 procent van de gekonstateerde overtredingen in het kader van ruilverkavelingen is ge schied. Bij de vaststelling van ruil verkavelingsplannen, waar gemeen ten altijd nauw bij betrokken zijn, spelen de bestemmingsplannen blijk baar niet de richtinggevende rol die ze zouden moeten spelen. Ook is een opvallende konstatering, dat bestuurders en gemeente ambtenaren in de praktijk toch moeite hebben met eenmaal door de gemeenteraad vastgestelde plannen. Van Schaik en Wingens bepleiten onder meer kortere procedures bij het aanvragen van vergunningen. De onderzochte gemeenten bleken bij voorbeeld voor het behandelen van een aanvraag voor het bouwen van agrarische bedrijfsgebouwen gemid deld 170 dagen nodig te hebben. Het onderzoek heeft overigens be trekking op bestemmingsplannen die in het kader van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) zijn opgesteld. Inmiddels geldt een her ziene WRO waarbij korte procedu res gelden en flexibeler bestemmin gen mogelijk zijn. beschouwd kan worden als het op dit moment gemiddeld in Nederland ge bouwde pakket. Deze cijfers zijn voor de maand ok tober 1986: loon 1) 357,9 materiaal 1) 212,2 loon materiaal 2) 262,4 1) exklusief BTW 2) inclusief 20% BTW Vrijdag 12 december 1986 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3