gropatax verzekeringen zlm 9Czlm Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Coöperatiekursus Kring Walcheren Ing.J.T. Andringa overleden Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen. R Accountantsunie (bockhoudburo) der ZLM tel. 01100-15710 (Goes) tel.01180- 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 Bergen op Zoom tel.01665- 2604 (St. Annaland) tel. 01110- 6051 (Zierik/.ee) tel.01116- l540(Renesse) Terneuzen: woensdag 17 december 1986 in Hotel Restaurant L'Escaut. Nieuwendijk: donderdag 18 december a.s. 11.00 - 12.00 uur, Café de Pelikaan. SI Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 m Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur, de heer J. van Nispen, tel. 01100 - 21010. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00-12.00 uur, de heer J. Vroegop, tel. 01680 - 27921. Donderdag 18 december geen zitdag. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé), 01100 - 21010 (kantoor), rayon Zuid-Beveland G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117-1782 (privé) A.F. Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé) J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-VIaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé) A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) Kring Walcheren van de ZLM orga niseert in samenwerking met de Na tionale Coöperatieve Raad (NCR) en het Coöperatieve contact Cen trum (CCC) de cursus. WAT IS EEN COÖPERATIE? In deze cursus bespreken we wat een coöperatie in de land- en tuinbouw nu ^•••jcelijk is en wat haar onder scheid! van niet-coöperatieve onder nemingen. Op objektieve wijze zal uiteengezet worden wat de kenmer ken van een land- en tuinbouwcoö- peratie zijn en hoe de coöperatie -in grote lijnen- funktioneert. Ter spra ke komen: ontstaansgronden, ver schil coöperatief en niet-coöperatief, wetgeving, leverings-afnameplicht, prijsvaststelling, aansprakelijkheid, jongerenregelingen en financiering van een coöperatie. Op het program ma staan de volgende kursusdagen: 21 januari, 28 januari, 4 februari, 11 februari en 18 februari 1987: Jonge renregelingen. Plaats: De Zandput te Serooskerke. Aanvang: 9.30 uur. Er kunnen maximaal 25 deelne- mers(sters) meedoen. Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. Aanmeldingen vóór 14 januari bij: A. Langebeeke, tel.: 01189-1311; L. Brasser-Verhulst, tel.: 01180-25177; B. Vader, tel.: 01182-1381. Aan de leden van de Kring Hulst Voor de Algemene vergadering van de Kring Hulst van 4 decem ber j.l. is er vanuit Goes naar alle leden van de Kring een convoca tie gestuurd. Dit is niet gebeurd via de PTT, maar bij wijze van proef via een particulier bedrijf, die met goedkopere tarieven werkt. Helaas is goedkoop wel eens duurkoop, zo ook in dit ge val. Ruim 14 dagen voor de ver gadering zijn de convocaties ver stuurd, doch achteraf bleek, dat sommige leden de convocatie pas hebben gekregen op de vergader dag zelf. Dit is uiteraard nimmer onze bedoeling geweest. Vandaar dat wij bij deze onze excuses wil len aanbieden voor het ongemak. Secretariaat der ZLM, J. Scheele. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28. 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01103 1440 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marijke Schipper de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen Secretariaat Z L M -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 AFD. NIEUWYLIET Algemene vergadering op donderdag 8 januari 1987 om 13.30 uur in café "Parkzicht" te Nieuwvliet. Spreker is de heer Markusse over aktuele onder werpen. AFD. GRIJPSKERKE Algemene vergadering op woensdag 7 januari 1987 om 19.30 uur in het Dorpshuis te Grijpskerke. De spreker is Dries van Roozen van S.E.V. over het onderwerp "Wat doet de S.E.V.?" AFD. KOUDEKERKE VAN DE ZLM Gezinsavond op vrijdag 12 december a.s. om 20.00 uur in Hotel Westduin te Koudekerke. De heer J.A. v. Saa- ne zal een inleiding houden over zijn aktieplan "Boeren werken hard voor een dubbeltje maar laten de guldens liggen". Hierna zal de heer W.P. Roose het oude Koudekerke nog eens op boeiende wijze doen herleven aan de hand van een verhaal en plaatjes. Voor de vergadering zal, zoals gebrui kelijk, een koffiemaaltijd worden ge houden, aanvang 18.30 uur. Opgeven voor 10 december bij het bestuur. AFD. OOSTBURG VAN DE ZLM Algemene vergadering op maandag 15 december a.s. om 19.30 uur in "De Eenhoorn" te Oostburg. Naast een aantal huishoudelijke zaken die afge handeld moeten worden, waaronder bestuursverkiezing, vermeld de agen da een inleiding van de heer J. Zuid- weg van Gropatax over aktuele pachtzaken. Gezondheidsdienst voor Dieren op 2 januari gesloten In navolging van het landelijke besluit, zullen de Gezondheids diensten voor Dieren op vrijdag 2 ja nuari a.s. kollektief gesloten zijn. Dit betekent voor de Gezondheids dienst voor Dieren in Noord- Brabant, dat op vrijdag 2 januari een uitgebreide weekendregeling wordt toegepast, waardoor de servi ceverlening aan de veehouders niet in gevaar komt. Wij verzoeken u echter wel »met klem, eventueel te onderzoeken ma teriaal vóór 15.00 uur aan te leveren in de sektiekamer. Algemene vergadering knolselderijtelersvereniging De Knolselderijtelersvereniging Zuid- West Nederland zal op dinsdag 16 de cember 1986, om 19.30 uur, in hotel Bellevue te Willemstad haar algeme ne vergadering houden. Daarbij zijn ook geinteresseerde niet-leden wel kom. Naast een aantal huishoudelij ke zaken waarbij o.m. wordt voorgesteld de kontributie ongewij zigd te handhaven, zal ing. A.C.M. Mulders, specialist Gewasbescher ming C.A.T.-Tilburg een inleiding houden over "Aktuele aspekten met betrekking tot de bestrijding bij be waring in knolselderij", terwijl ing. A.F. Peeters specialist Bedrijfsui- trusting C.A.T.-Tilburg spreekt over "Spuittechniek bij gewasbescherming in de knolselderij". Hierop volgt een nabespreking. Proefstationsdag voor fruittelers 1986 De volgende inleidingen staan op het programma: Areaal- en produktieontwikkelin- gen per teeltgebied, door J. Goedgebure - LEI-PFW. Intensivering bij perenplantsyste- men, door Drs. P. Wagenmakers - PFW. Actualiteiten uit het fruitteelt- radio - t.v. Dinsdag 16 december a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur. "De jacht in Nederland III", een vraaggesprek met de heer W. Jansen van de Stichting Kritisch Fauna beheer. Donderdag 18 december a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur. "De invloed van een lage gasprijs voor de glastuinbouw", een vraag gesprek met ir. A. Vijverberg, con sulent voor de tuinbouw onder glas in Naaldwijk. kundig onderzoek, door Dr. Ir. H. van Oosten - PFW. Onderzoekresultaten bij de bestrijding van perebladvlo, door Ir. J. Woets - PFW. Het Proefstation voor de Fruitteelt organiseert de jaarlijkse 'Proefstati onsdag' dit jaar op 17 en 18 decem ber. Door het steeds toenemende aantal deelnemende fruittelers wor den er dit jaar 2 dagen georganiseerd met een volkomen gelijk program ma. Belangstellenden moeten nu kie zen voor deelname op 17 of 18 de cember. Bij de vooropgave moet de ze keuze duidelijk gemaakt worden. Het programma bestaat weer uit 4 korte inleidingen, afgewisseld met lange pauzes, waarin de informa tiestands bezocht kunnen worden. Het Proefstation organiseert deze dagen in samenwerking met de NFO, op 17 en 18 december 1986 in het IAC te Wageningen, aanvang 9.30 uur. Deelnamebewijzen a ƒ25,(inkl. lunch en konsumpties) zijn bij de in gang verkrijgbaar. Vóóraanmelding bij de NFO is noodzakelijk (070-450600). Na een ernstige ziekte is maandag 8 december jl. op 59 jarige leeftijd te Bennekom overleden ing. J.T. An dringa. De heer Andringa heeft bij na 35 jaar bij het Ministerie van Landbouw gewerkt waarvan de laat ste jaren als vakcoördinator mecha nisatie bij het Consulentschap in al gemene dienst voor de Bedrijfsuit- rusting in de Akker- en Tuinbouw. Velen zullen zich de heer Andringa herinneren als een deskundig com mentator bij talrijke mechanisatie- demonstraties. In zijn funktie schreef de heer Andringa ook vele artikelen voor het ZLM-blad. Spuitklub Oost Zeeuws Vlaanderen Op vrijdag 19 december a.s. om 13.30 uur in de zaal van "Het Wapen van Zeeland", Plein 14 te Zaamslag, zal er een algemene ledenvergadering ge houden worden van de Spuitklub Oost Zeeuws-VIaanderen. Naast het huishoudelijk gedeelte worden er in leidingen gehouden door: dhr. F. Maenhout, Milieudeskun dige bij de Technologische Dienst van de Zeeuwse Waterschappen; dhr. J. Koning, A.I.D. en dhr. J. van der Kraan, Arbeid- sinspektie. Daar deze middag in het teken staat van o.a. veiligheid en milieubewust zijn, worden ook de dames uitgeno digd om deze vergadering bij te wonen. Zeeuwse Spuitdag 1987 Vrijdag 9 januari a.s. zal in de Prins van Oranje, Nieuwstraat 14 te Goes de Zeeuwse Spuitdag 1987 plaatsvin den.'Op het programma staat, de ac tualiteitenlezing door ing. D. van der Wal - CAD Gewasbescherming - te Wageningen (10 uur 's morgens), "Plantenziektenkundige problemen als gevolg van een te nauw bouw plan", inleiding door ir. C.A.A.A. Maenhout - PAGV - te Lelystad (half twee 's middags). Er wordt een korte film gedraaid van Bayer Ne derland "Onderzoek voor een veili ge en betrouwbare gewasbescher ming". Er is ruime gelegenheid tot gedachtenwisseling. Witlofexkursie CAT-Goes In samenwerking met de Zeeuwse Groentetelers Organisatie (ZGO) or ganiseert het CAT-Goes een witlofex kursie. Deze exkursie wordt gehouden op dinsdag 16 december a.s. We starten om 19.30 uur bij de heer C. Wisse, Zandweg, Ritthem. Daarna wordt het bedrijf van de heer A. de Visser, Ja- coba van Beierenweg 46, Vlissingen bezocht. Na afloop zal er aandacht besteed worden aan de ziekten, die tij dens de trek en bewaring kunnen op treden. Werktuigenshow bij mechanisatiebedrijf Leenpoel. Bij mechanisatiebedrijf W.C. Leen poel, Ruiterplaatweg 2, te Kamper land houdt Agrarische Unie- Vulcaan op 17, 18 en 19 december aanstaande een werktuigenshow. Gedurende de showdagen 17 decem ber namiddag en 18 december voor- en namiddag zullen drie strooiers van verschillende merken en boeren onder praktijkomstandigheden wor den getest en afgesteld door DSM- Meststoffen B.V. Tevens zal Agrarische Unie-Vulcaan B.V. acte de presence geven met haar uitgebreide pakket meststoffen. M.J. Varekamp spreekt bij Kring Walcheren De kring Walcheren van de ZLM houdt haar algemene ledenvergade ring op dinsdag 16 december a.s. om 19.30 uur in dorpshuis "Ons Huis" te Meliskerke. Agenda: Opening. Notulen. Ingeko men stukken en mededelingen. Inlei ding door de heer M.J. Varekamp, voorzitter van het Landbouwschap en van het KNLC over "Aktuele Land bouwproblematiek". Gedachtenwis seling. Rondvraag. Sluiting. Kring Oost- en Midden Brabant Algemene Ledenvergadering op maandag 15 december 1986 in de ver gaderzaal van Coöp. de Zon, Eind hoven. De aanvangstijd is 20.00 uur. Agenda: Opening; Notulen; Medede lingen en ingekomen stukken; Dia presentatie van de Verzekeringen ZLM met daarop aansluitend inlei dingen door: L. van Nieuwenhuijzen, voorzitter Verzekeringen ZLM, H. Doeleman Hzn, direkteur Verzekerin gen ZLM, J. Bolier, regio-agent Ver zekeringen ZLM in Oost- en Midden Brabant; Diskussie; Rondvraag en Sluiting. Studiedag bedrijfshygiëne te Axel Het Konsulentschap voor de Akker bouw en de Tuinbouw te Goes en de Stichting ter Bevordering van het Landbouwkundig Onderzoek in Zeeuws-VIaanderen organiseren een studiedag over BEDRIJFSHYGIËNE op dinsdag 16 december 1986 te Axel. De dag begint om 13.00 uur. Vereniging voor bedrijfsvoorlichting "West Zuid Beveland" Donderdag 18 december 13.30 uur Jeugdhoeve te 's-Heerenhoek Be- drijfsvoorlichter ing. W.L. van de Ree met het onderwerp "Inzicht door Overzicht". In verband met een ZLM- personeelsbijeenkomst op vrijdag 19 december a.s. zijn de land- bouwhuizen te Goes en Zevenber gen die dag vanaf 15.30 uur gesloten. Pag. 4 Boer plant onrendabele grond aan met populieren. Pag. 5 Nieuws uit Brussel. Pag. 6 De nieuwe traktorpolis. Pag. 7 Van der Have gelooft in te- tra ploïde rassen. Pag. 8 en 9 Uit de praktijk. Pag. 10 en 11 Doeleman in laatste jaarrede: "ZLM moet zich ster ker maken door duidelijke poli tieke individuele belangenbehar tiging. Pag. 12 ZLM-voorzitter A.J.G. Doeleman uitgeluid met grote opkomst en fijne sfeer. Pag. 13 Ir. A. de Zeeuw: Over schotten te lijf met prijsver laging. Pag. 15 Vaststellen referentiehoe veelheid III. Pag. 17 Kinderkrant. 2 Vrijdag 12 december 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2