VOOR in: VROIIW Zeker weten! Boeiende bonneterie Puzzel 1 I Koolraapjes op Bengaalse wijze Willen (mogen) weten onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Enkele maanden geleden hoorde ik in een radioprogramma een inter view met mevrouw de Boer, voorlichtster bij het Integraal Kanker Centrum te Rotterdam (IKR). De aanleiding voor dit interview was het starten van het eerste Borstonderzoek Centrum (BOC) voor Z.W. Nederland. Vrouwen boven de veertig kunnen zich voor dit onderzoek aanmel den en ik besloot dat ook te doen. Na overleg met mevrouw de Boer, wil ik U, - na het onderzoek en de goede uitslag - U iets over dit centrum en het onderzoek vertellen. Wat is het IKR? Een integraal kankercentrum is een samenwerkingsverband van institu ten en ziekenhuizen waaar onder zoek en behandeling van kanker worden gekoördineerd. Het is geen ziekenhuis of instelling waar patiën ten worden behandeld, maar een stichting waarbinnen wetenschappe lijke onderzoekers, artsen, specialis ten, sociaal geneeskundigen en ver pleegsters nauw samenwerken. Nederland is verdeeld in acht regio's. In 1977 werd het Integraal Kanker centrum Rotterdam als eerste IK op gericht. Het omvat de gebieden: Rijnmond, de Drechtstreek, Zeeland en West Noord-Brabant. Alle ziekenhuizen in deze regio zijn bij het IKR aangesloten. Het IKR hecht groot belang aan het geven van voorlichting over kanker aan patiënten en publiek. Zij kunnen voor gerichte informatie in dit cen trum terecht. BOC In juni is in het IKR het borstonder zoekcentrum gestart (BOC). Borstkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kan ker bij vrouwen. Eén op de elf vrou wen krijgt met deze ziekte te maken. Per jaar overlijden er ongeveer drie duizend vrouwen. Uit onderzoekin gen over de hele wereld blijkt dat de overlevingskansen toenemen als de tumor zo klein mogelijk ontdekt wordt. Om dat vroeg ontdekken te stimuleren krijgen vrouwen het ad vies éénmaal per maand de borsten zelf te onderzoeken. Een tweede- betere-methode is een borstscree- ning; het maken van een röntgenfo- Koolraap is een knolgewas dat rijk is aan diverse kalkzouten en waar van sommige soorten wel enkele kilo's zwaar kunnen worden. Het vlees van de raapjes varieert van goudgeel tot wit. Koolraapjes zijn verkrijgbaar van oktober tot on geveer eind februari. De koolraap wordt als groente nog wel eens on derschat en in de meeste gevallen naar de voederbak der dieren ver wezen, toch is dat ten onrechte! De koolraap is een redelijk goed kope groente en je kunt er, zij het eenvoudige maar toch zeer leuke smakelijke gerechten mee maken. Meestal gaat deze groente in kom- binatie met varkensvlees, maar wat te denken van alle soorten ge hakt, rijst, champignons, kaas en tomaten met of zonder saus! Let er bij het inkopen van de raap jes op dat ze niet te vezelig of ge scheurd zijn. Ook moeten ze redelijk zacht aanvoelen. Zijn de raapjes eenmaal ingekocht dan gaan we er een leuk gerecht van maken: raapjes in kerrysaus met gehaktrondo's. Hiervoor heeft u voor 4 personen ongeveer 1 '/2kg raapjes nodig die u op de volgende wijze schoon maakt: verwijder een dikke plak van de bovenkant daar deze wel eens houterig kan zijn. Snij de raap in de lengte middendoor en leg de beide helften plat op een snijplank. Verdeel vervolgens bei de helften in schijven van 2 a 3 cm dik en schil ze. Was de schijven, snij ze in niet te lange smalle reep jes of maak er blokjes van. Ook is het leuk ze eens uit te boren met een aardappelboor waardoor men een grappig effekt krijgt. We gaan de raapjes nu in - niet te veel - warm water opzetten met onge veer 1 theelepel zout en koken ze (in een goed gesloten pan) op een zacht vuurtje in ongeveer 20 a 25 minuten goed gaar. (Schud ze on der het koken een enkele keer even goed op) en houd ze warm. Maak intussen het gehakt voor de rondo's klaar: 400 gram ge hakt, half om half, 1 ragfijn ge sneden uitje, 2 grote geschilde en geraspte aardappels, 1 eetlepel bloem, Vidl koffieroom, 1 ei, 1 theelepel paprikapoeder, 1 zakje kipkruiden, 100 gram boter of margarine en wat zout. Meng dit alles - behalve de boter! - goed door elkaar en modelleer het ge hakt in platte ronde schijven. Zet ze weg en maak de saus voor de raapjes met de volgende ingrediën ten: 40 gram boter of margarine, 40 gram bloem, 4 dl. melk, 1 thee lepel kerry, 1 eetlepel bieslook, iets ketjap manis (sojasaus) en wat zout. We maken hiervan een roux op de bekende wijze: laat de bo ter smelten, roer er de bloem en de kerry door en laat het even doorgaren. Giet er vervolgens de koude melk bij en breng het geheel voorzichtig aan de kook. Blijf vooral goed en voortdurend roe ren! Laat de saus nu even door koken, temper de warmtebron, roer er de bieslook door en maak de saus af met de sojasaus en het zout. Giet vervolgens het eventueel ach tergebleven water van de warmge- houden raapjes af en laat ze even drogen. Werk er dan voorzichtig de kerrysaus doorheen. Bak nu de gehaktrondo's a la minute" in de achtergehouden boter mooi bruin maar niet te gaar! En.... zie daar een heerlijke raapjes-gehakt scho tel is bijna klaar, op het garnituur na. Dit garnituur kan bestaan uit rijst, aardappelpuree of gestoom de aardappelen in de schil. M.A. van der Vliet to van beide borsten. Zo'n foto van de borst noemt men een mammo gram. Omdat het mogelijk is via de ze borstfoto heel kleine tumoren zichtbaar te maken, is aangetoond dat het sterftecijfer aan borstkanker belangrijk terug te dringen is. Wie- wat- waar-kosten? Vrouwen ouder dan veertig jaar worden aangeraden eenmaal per jaar zo'n borstfoto te laten maken. Een bovengrens van leeftijd is er niet. Het onderzoek wordt gedaan door radiologen en laborantes, die grote ervaring hebben in het maken en 'le zen' van borstfoto's. Het BOC is gevestigd in het kantoor van het IKR gebouw 'Nieuw Hobo ken' - Rochussenstraat 125, Rot terdam. U kunt telefonisch een afspraak ma ken met het sekretariaat, tel. 010 - 4362155. Het maken van twee foto's - iedere borst één - kost ƒ40,Deze onder zoeksmethode voor gezonde vrou wen is niet opgenomen in ziekenfonds- of verzekeringspakket. U moet dat bedrag dus zelf betalen. Het lijkt me maar eng! Aan deze gegevens - overgenomen uit brochures van het IKR, - is eigen lijk weinig toe te voegen. Maar bij het vertellen van mijn ervaring kreeg ik toch de opmerking te horen: 'Het lijkt me maar eng om daar heen te gaan'. Een persoonlijke ervaring zou er misschien toe bij kunnen dra gen u over dat idee heen te zetten. Hoe verloopt zo'n onderzoek? Na aanmelding krijgt u enkele dagen voor de afgesproken datum, uw oproep, met plattegrond en route kaartje en ook de beschrijving wat er precies gaat gebeuren. Kort gezegd is dat zo: melden bij de receptie, met de laborante de vragenlijst met per soonlijke vragen invullen, meten, wegen, borsten aftasten, foto's ma ken, even wachten of die goed gelukt zijn en de uitslag krijgt u binnen een week thuisgestuurd. De ingang van het gebouw 'Nieuw Hoboken' ligt aan de straat, dus als u in de Rochussenstraat bent, ge woon de huisnummers aftellen. Als u het - heel belangrijk - toch een beetje angstig lijkt alleen te gaan, spreek dan met een goede bekende op dezelfde tijd af (en maak er een gezellig winkeldagje van). Waarom zo belangrijk? Om twee redenen vind ik het heel be langrijk aan dit onderzoek mee te doen. Allereerst natuurlijk voor je zelf om dat dan in een vroeg stadium kleine afwijkingen opgespoord kun nen worden. Maar ook de tweede re den is heel belangrijk. Geleidelijk aan gaat het centrum zo veel bekendheid krijgen dat het aan tal onderzoeken dat per dag moge lijk is, gehaald wordt. U moet dan ook op een wachttijd van zes we ken rekenen. Als aangetoond kan worden dat door het grote aantal aanmeldingen het onderzoek niet meer met één team kan worden uitgevoerd zal waarschijnlijk een tweede team op geleid mogen worden. De bedoeling is dat er dan ook in de regio centra opgezet kunnen worden. Door een kortere réisafstand zullen zich "dan weer meer vrouwen voor het onder zoek opgeven. Een sneeuwbal effekt dus! Vond je het spannend, vroeg iemand me? Niet op de dag van het onderzoek, maar echt wel even toen enkele da gen later de brief met de uitslag bij de post was. Je weet maar nooit! En tenslotte is er maar een ding beter dan te denken dat alles wel goed is en dat is echt zeker weten. L.J. de Regt - van Maldegem 8 jaar geleden is in West-Brabant als eerste een onderzoek naar baarmoederhalskanker gestart. Dit onderzoek voldoet in hoge mate. Bijna alle vrouwen die daar voor in aanmerking komen worden onderzocht door ervaren onderzoeksters. Een paar jaar geleden besloot het streekgewest van West-Brabant, dat is een overkoepelend orgaan van 17 ge meenten in West-Brabant, dit onderzoek in verband met de kosten, bij de huisartsen te laten gebeuren. Terecht ondernam het provinci aal bestuur van de plattelands vrouwen in Brabant en andere vrouwenorganisaties een aktie om dit onderzoek bij het streek gewest te houden omdat daar de kennis, administratie en screensters aanwezig zijn. De kosten voor de vrouwen die aan dit onderzoek deelnemen zijn daardoor laag; bij de huisartsen worden die in ieder geval veel duurder en krijgen de vrouwen geen bericht over de resultaten. Zij moeten hier zelf voor bellen. Door o.a. die kostenstijging wordt voor veel vrouwen de drempel te hoog. Als de vrouwen niet meer regel matig komen wordt de kans op te late ontdekking van kanker gro ter. Iedere vrouw die hierdoor overlijdt is er één teveel. En wie houdt deze huishoudens draaien de? Wat kost dat niet. Vier jaar geleden hebben de vrouwen het streekgewest kun nen overtuigen dat zij met dit on derzoek door moeten gaan. Er werd toen besloten voorlopig het onderzoek op de oude manier te handhaven. Daarna zou alles opnieuw worden bekeken. Nu dat is gebeurd wil het streek gewest, tot grote ontzetting van de vrouwen, dit onderzoek toch afstoten. Misschien is het voor West- Brabant te laat om het nog te ver anderen, maar in de andere ge westen moet dit in de komende tijd nog aan de orde komen. De plattelandsvrouwen met hun grote achterban moeten hun macht gebruiken om met derge lijke onderzoeken door te laten gaan. Het is heel erg dat zo'n le vensreddend onderzoek de dupe van bezuinigingen moet worden. Toos in 't Veld-Blonk Het echte modenieuws van deze winter is merkwaardig genoeg het minst verteld: bonneterie is ineens weer boeiend. De 'klassie ke' pullover en polo en niet te vergeten het aloude vest zijn te rug in beeld. Maar nu in een jong beeld, dat een jonge generatie kledingkopers aanspreekt die zoekt naar komfortabele, soepe le, informele kleren. Voorwaarde is: kwaliteit. Het moet mooi zijn, mooi blijven, klasse uitstralen. Noem het 'nieuwe chic', door jonge, zelfbewuste ontwerpers neergezet voor zelfbewuste men sen. Dat alles van zuiver wol. Op iedere regel dienen twee woorden van zes letters te worden ingevuld, die eikaars anagram zijn. Dat wil zeggen, dat de twee woorden op ie dere regel steeds uit dezelfde letters bestaan. Bij juiste invulling ontstaan in de twee aangegeven kolommen de namen van twee beroepen, die te vens de uiteindelijke oplossing van onze puzzel vormen. 1. tot op de grond afhangend man telachtig kleed - offertafel; 2. chronologisch aantekenboek - zich te voet bewegend; 3. doopsgezinde - fluiteend; 4. naaldvis - voor slijtage be hoeden; 5. achtergedeelte van een schip - eveneens; 6. de hand naar iets uitstrekken - bezinning; 7. gebakken, verglaasde vloertegel - iemand die een kisting helpt maken; 8. wat aan as overblijft - bloemen; 9. plaatkieuwig weekdier - ruimte lijk klinkend. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vrijdag 12 december 1986 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 29