Kiezen of delen Z.A.J.K. p.j. zuid geluid De alarmcentrale" PJZ-agenda afdeling Zevenbergen Achtergronden bij het programma studiedag ZAJK Redaktie: Roelie Troost Kursus Middelbaar Kader Akkerbouw uitnodiging studiedag 'KIEZEN OF DELEN; TIJD VOOR EEN GOED BELEID' woensdag 17 december 1986 in de caisson te kapelle Nieuwe folders over keuzebegeleiding onderwijs en arbeid Agrarische jongeren blijven kiezen voor de landbouw. Boeren is een pracht vak. De vrijheid om op eigen benen te staan, de uitdaging om er iets van te maken, het werken buiten in en met de natuur, het blijft jongeren aanspreken. Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt Grote Markt 28 4461 AJ Goes Tel. 01100 -21010* Of er nu en in de toekomst ook kan sen en mogelijkheden zijn en blijven voor ieder die wil? Goede wil en in zet alleen zijn niet voldoende. Het is eigenlijk wel duidelijk dat er zeker niet voor iedereen ruimte is om boer te worden en te blijven. De problemen die hieraan ten grond slag liggen hoeven we hier niet uitvoe rig te schetsen, ze zijn voldoende bekend. Ze hebben op voorgaande studiedagen en tijdens vele andere bij eenkomsten van de RAK's en stands organisaties voldoende aandacht gekregen. Ook de perspektieven zoals verder gaande intensivering, nieuwe gewas sen en alternatieve teelten hebben ruime aandacht gekregen en krijgen dat nog steeds. Toch staat deze studiedag wéér in het teken van de bedrijfsovername en de toekomstperspektieven. Wat is hier nu nog over te vertellen wat nog niet verteld is? Het afgelopen jaar is er meer duide- lijkhéid gekomen. Eerst heeft Euro pees commissaris Frans Andriessen duidelijk gemaakt dat wat hem betreft de oplossing voor de landbouwpro blemen in de E.G. gezocht moet wor den in een meer op de (wereld)markt gericht beleid. Minister Braks en de landbouworganisaties hebben zich in middels ook gericht op dat spoor. In die zin is er meer duidelijkheid. Meer duidelijkheid is er ook ten aan zien van regelingen die in ons land voor de landbouw van kracht wor den. De meststoffenwet wordt nauw keurig ingevuld. De suikerbietenteelt wordt onderhevig aan het z.g. "be waakte" mengprijssysteem. De touwtjes van de superheffing zullen eerder strakker worden aangebonden dan dat er sprake zal zijn van vieren de teugels. Ook voor vele kleine ge wassen en baktarwe komen de handen maar moeizaam op elkaar. De optimisten zien een dal voor zich. De doortocht zal 3 of 5 jaar duren. Er zullen afvallers zijn. Maar aan het andere eind van het dal zal de land bouw sterker dan ooit tevoren de met zon overgoten berghelling weer op gaan. Ze zijn van mening dat juist Ne derland ten opzichte van andere landen z'n goede uitgangspositie heeft. De pessimisten zien ook een dal voor zich. Een diep dal. Donkere wolken en nevelsluiers verbergen hetgeen zich achter het dal bevindt. Voor hen is het nog een openstaande vraag of er aan de overzijde nog wel een nieuwe heu veltop zal bestaan. Ook zijn ze bang dat velen, te veel (en wellicht ook zij zelf) de overkant niet zullen halen. Zowel de optimisten als de pessi misten gaan er van uit dat ze ook rea listen zijn. Ze hebben de voorgeschiedenis geanalyseerd en hun konklusies getrokken. Met een dosis gezond boerenverstand natuurlijk. Of je nu tot de optimisten, dan wel realisten behoort, dat hangt waar schijnlijk ook af van je karakter en je bedrijfsomstandigheden. Nu kun je twee dingen doen. Eén: achteroverleunen en kijken hoe alles afloopt (en intussen zorgen dat je ei gen zaken zo goed mogelijk geregeld zijn) of twéé: je kan zoeken naar mo gelijkheden die oplossingen betekenen voor knellende problemen. Oplossingen z,owel op het niveau van je eigen bedrijf als oplossingen voor de Landbouw met de grote L. Het is een zaak van kiezen of delen... De studie dag wil aandacht besteden aan oplossingen zowel op bedrijfsni veau als voor de landbouw in z'n to taliteit. In het middagprogramma staat het bedrijfsniveau centraal. Bedrijfsovéthame en bedrijfsontwik keling vragen nu weer om andere oplossingen dan bijvoorbeeld 5 jaar geleden. Toen was het vanzelfspre kend dat er een plan werd opgesteld waarin "intensivering", "pak een nieuwe tak" nog ruime perspektieven boden. Wie wilde kon iets nieuws aanpakken en het bedrijf aanpassen aan nieuw ontstane situaties (zoals va der en zoon samen op het bedrijf). Nu zijn deze mogelijkheden aanzien lijk beperkt. Mestwetgeving, aange scherpte quotumtoewijzingen en slechte prijsvorming voor vrije en ge- kontrakteérde (kleine) gewassen zijn harde gegevens. Ook hier is meer dui delijkheid dan voorheen. Meer dan voorheen spelen vragen een rol die betrekking hebben op zaken als part-time boeren. Deze en andere zaken gaan uitdrukkelijker een rol spelen. Jac van der Aa zal uit eigen ervaring ingaan op de nieuwe elementen die een belangrijker rol gaan spelen bij de Programma 14.00 uur: Opening door Rinus van 't Westeinde (interim voorzitter ZAJK); 14.10 uur: Inleidingen, Jac van der Aa (SEV-er NCB Zee land), Bedrijfsovername en bedrijfs- aanpassing; advisering tegen de achter grond van de huidige ontwikkelingen in de landbouw". Ejlie van Beek (medewerkster LTB agrarische vrouwen) "Positie en keu zemogelijkheden jonge agrarische vrouwen op het gezinsbedrijf". 15.10 uur: Diskussie, diskussie in groepen naar aanleiding van stel lingen. Bij het SKOA (Samenwerkingsver band voor keuzebegeleiding en Onderwijs-Arbeidskontakten) is een folder verschenen over: - gedeeltelijke leerplicht - vormingswerk - beroepsopleidingen - dag/avondopleidingen Elk jaar opnieuw staan duizenden jongeren voor de keus welke richting ze moeten inslaan. De een na het ver laten van het lager beroepsonderwijs de ander na de mavo, de havo of de mts. Vroeg of laat moet iedereen kie zen: doorgaan met leren of gaan werken. En dan: wat voor soort werk, welke speciale opleidingen zijn er? Hoe zit dat met die vormingsinstituten en die partiële leerplicht? Allemaal zaken waar je als schoolverlater mee te ma ken kunt krijgen. En waar je van op de hoogte moet zijn om voor jezelf een goede keus te maken. Deze folder is samengesteld om een aantal zaken duidelijk te maken: wat gedeeltelijke leerplicht is, wat vor mingsinstituten en leerlingstelsels zijn, advisering rond de bedrijfsovername en de bedrijfsaanpassing. Ellie van Beek zal meer specifiek in gaan op de positie en de keuzemoge lijkheden van jonge agrarische vrouwen. Wat betekent de keuze voor een volledige of part-time baan of juist meewerken voor haar zelf, voor het gezin en het bedrijf. Wordt op fi nancieel, fiskaal en rechtpositioneel terrein recht gedaan aan haar positie? In de op de middagdiskussie volgen de forumbespreking is ook een rol weggelegd voor NAJK-voorzitter Jos Roemaat. Oplossingen voor nieuwe knelpunten vragen ook wijzigingen in het beleid. Zo wordt de vraag aktueel of part-time boeren gestimuleerd of juist ontmoedigd moet worden. In de huidige situatie is het in ieder geval zo dat ze al niet over een kam te scheren zijn. In het avondprogramma staat de vraag centraal welk beleid nu het best is voor de boeren, de burgers, de Ne derlandse landbouw en de kas van commissaris Andriessen. Welke keu ze de beste is? Dhr. A. Latijnhouwers zal in ieder ge val zijn visie geven. En wat is die van jou? Laat het we ten. Op de studiedag van het ZAJK! 16.30 uur: Forumdiskussie met de in leiders en Jos Roemaat, voorzitter van het NAJK. 17.15 uur: Borrel; 18.00 uur: Gezamelijke koffie maaltijd; 20.00 uur: Avondprogramma met als thema "Tussen een marktgericht en meer regulerend beleid; kiezen of de len". Ingeleid door ir. A. Latijnhou wers, voorzitter NCB. 22.30 uur: Sluiting. Indien er belangsteling is voor kinder opvang tijdens het middagprogram ma kan dit in overleg geregeld worden. Neem hiervoor liefst in een vroeg stadium kontakt op met het ZAJK-sekretariaat. wat je moet doen als je geen werk kunt vinden, welke avondscholen er zijn enzovoort. Ook zijn er allerlei regelingen die het weten waard zijn. Bijvoorbeeld reis- Brochure 'klein chemisch afval' Al weer enige tijd bestaat in de meeste Zeeuwse gemeenten de moge lijkheid schadelijk afval apart in te leveren. In samenwerking met de werkgroep milieu en huishouden Walcheren heeft de provincie een boekje uitge geven over het waarom van het apart inleveren van schadelijke stoffen. Ook zijn de inzamelmogelijkheden in de verschillende gemeenten vermeld. Eksemplaren van het boekje 'Klein chemisch afval uit huishoudens' kunt u gratis aanvragen bij het buro Voorlichting van de provincie, Ab dij 9 te Middelburg, telefoon 01180 - 31400. Vrijdagavond 28 november ging de P.J.Z. Oost Zeeuws-Vlaanderen een bezoekje brengen aan de alarmcentra le te Terneuzen. Deze avond zou om 19.30 uur begin nen, maar omdat er toen nog maar drie leden en één bestuurslid waren hebben we besloten pas om 20.00 uur te beginnen, er waren toen nog drie leden bijgekomen. We waren dus maar met zijn 7-en, dit kwam waar schijnlijk door de dichte mist (denkt 't bestuur). We begonnen in de meld kamer, hier staat een groot paneel met allerlei toestanden, zoals knopjes, lichtjes, telefoon, skanner enz. enz. Door de heer Willy van der Peyl werd verteld waar alle knopjes en toestand jes voor dienen. Ze werken daar in ploegen met 5 man. Ploegen houdt in dagdienst van half 9 tot half 5 en 24 uursdienst - van half 9 's morgens tot de andere morgen half 9. Na de 24 uur dienst heb je dan 2 dagen vrij. Naar de alarmcentrale wordt gebeld als er een ongeluk is gebeurd, en als er ergens brand is. Ook door dokters wordt er gebeld als deze een ziekenau to nodig hebben voor vervoer van ie mand naar of van 't ziekenhuis. Dit wordt allemaal opgeschreven en bijgehouden door de mensen die daar werken. De alarmcentrale is elke dag bereik- Aan de leden van de PJZ en KPJ, afd. Zevenbergen. Donderdag 18 december De Ronde van Biervliet. Hierbij nodigen wij jullie uit voor een informatieve, maar ook een ge zellige avond die in het teken staat van alkohol. De Ronde van Biervliet is de titel van een spel, waarbij inge gaan wordt op de drinkgewoontes van plattelandsjongeren. Het doel van het spel en daarmee ook de avond is niet bedoeld om een verma nend vingertje uit te steken naar al diegenen die 'alkohol drinken' of om degene, die dat niet doen een aai over hun bol te geven. Het spel is veel meer bedoeld om een keer stil te staan bij de rol die 'het kostenvergoeding en kinderbijslag. Daarom is deze folder ook belangrijk voor ouders en verzorgers. Informatie te bevragen: Korrespondentie-adres: Postbus 2034, 4460 MA Goes. Verder kun je voor een beroepskeuze- onderzoek terecht bij alle arbeids bureaus. Doelgroep: MAS-A gediplomeerden. De duur is 1 kursusjaar, opgebouwd uit blokken van elk 6 weken. De kur sus wordt gegeven aan de MAS Schoondijke en de praktijkschool Schoondijke (op elke school één dag per week). Het doel is voorbereiden op een leidinggevende funktie op mid delbaar niveau; vooral op funkties in de periferie van de landbouw. De kur sus is ook gericht op toekomstige be- drijfsleiders- van grotere akkerbouwbedrijven. De kursus start als er overheidstoestemming is, hope lijk 1987/1988. De aandachtsgebieden zijn: plantaardige produktie, land bouwtechniek, ekonomie en sociale vaardigheden. Er moet op minimaal 5 bedrijven stage - 3 dagen per week - stage worden gedaan, niet op het ei gen bedrijf. baar, 24 uur per dag, het hele jaar door. Nadat we de meldkamer hebben be keken zijn we naar een andere kamer gegaan. Hierin stond een diesel mo tor die ervoor dient - als de alarmcen trale zonder stroom zou komen te zitten - om stroom op te wekken. Op de volgende kamer stond een he le grote bandrecorder, hier worden al le gegevens in opgeslagen van 't afgelopen jaar van alle ongelukken, branden, ziekenauto vervoer enz. enz. Na deze uitleg zijn we naar de brand weergarage gegaan. Hierin staan: 2 brandweer auto's - 1 hoogwerker - 1 hulpverleningsauto voor grote on gelukken - 1 hulpverleningsauto voor kleine ongelukken - 1 commando wa gen - 1 poederblusbrandweerauto en 1 auto voorde jeugd-brandweer. Vanaf deze plek wordt de avond af gesloten. De heer Van der Peyl werd hartelijk bedankt voor zijn goede uitleg. Namens de P.J.Z. kreeg de heer Van der Peyl een presentje aangeboden. Voor degenen die hier zijn geweest was dit een zeer leerzame avond. Namens de P.J.Z. Oost Zeeuws- Vlaanderen, Ina de Pooler drinken van alkohol' speelt bij Plat telandsjongeren en de gevolgen die dit kan hebben voor jezelf en je om geving. Het is dus voor iedereen een interessant onderwerp. Het spel biedt allerlei mogelijkheden om op een leuke, gezellige, ontspan nende, maar ook informatieve wijze met dit onderwerp bezig te zijn. Verder zal er tijdens de avond een medewerker van A.A. aanwezig zijn, die aanvullende informatie kan geven en die in kan gaan op vragen van jullie. Wij hopen dat veel leden deze avond komen bezoeken, temeer omdat het onderwerp zeer aktueel is en in de media veel aandacht krijgt. De avond wordt gehouden op don derdag 18 december a.s. in de verga derzaal van sporthal 'De Mo lenberg'. De aanvang is om 19.45 uur. Tot ziens P.S.: Gaarne een pen meenemen. Afd. Zevenbergen - 22 december ex- kursie naar de Skolfabriek te Breda. Vertrek: 13.30 uur (met eigen vervoer) van de Markt in Zevenbergen.. Het be looft interessant te worden. Afd. Sint-Philipsland en Tholen - 12 december op speciaal verzoek weer een bakavond in overleg met de huis houdschool. 19 december: onze jaarlijkse, traditio nele dropping. Het organiserend co mité heeft er weer wat moois van gemaakt. Er is een bus gehuurd waar 53 personen in kunnen, dus geef je snel op. Het belooft dus weer gezel lig te worden. Opgeven bij Petra 01663-2937, Marcel 01665-3386. 20 december: diner dansant. Plaats, aanvang en wat is nog niet definitief. Vandaar dat we graag een vóóropga- ve willen, zodat we rekening kunnen houden met het aantal en jullie wen sen. Als je belangstelling hebt in een gezellige, ontspannen avond, met leu ke muziek en lekker eten, geef je dan nu op bij Elles tel. 01184-11060 of 01667-2392. Definitieve berichten op de convocatie. 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 27