speelgoedtentoonstelling over landbouw :r Snoeikursussen hoogstamfruitbomen Landbouwspeelgoed op kinderboerderij y Hoe lang is een boom? Winterkursussen in de Landbouw- praktijkschool in Schoondijke Kleine landschapselementen 1 "Wat een techniek tegenwoor dig". Zo heet de speelgoedten toonstelling over landbouw in de stadsboerderij Hoeve Bijdorp in Madestein. Sint Nicolaas verricht te op zondag 30 november 1986 om half drie de officiële opening. Het landbouwspeelgoed kan tot en met 11 januari bezichtigd worden. De tentoonstelling bestaat uit 300 speelgoedobjekten. Boerderijen, trak- tors, machines in allerlei vormen, ge reedschap en vee zijn gerangschikt in tien tentoonstellingselementen. De kollektie laat niet slechts zien hoeveel landbouwspeelgoed er tegenwoordig te koop is, maar maakt vooral duide lijk hoeveel techniek er te pas komt bij het werk op en rondom de boerderij. De tentoonstelling die samengesteld is door de Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw sluit goed aan bij het werk op de stadsboerderijen van de dienst Groenvoorzieningen èn Milieu-edukatie van de gemeente Den Haag. Het is de bedoeling dat alle kinderboerderijen in Nederland er ge bruik van maken. "Wat een techniek tegenwoordig" is tot en mët 11 januari dagelijks geo pend van 9 tot 5 uur in de kinderboer derij Hoeve Bijdorp aan de Loosduinse Hoofdstraat 1184 te Den Haag. De bijtjes moeten vlug de korf in. Vang ze met een lijntje. Teken dat lijntje met een potlood. Vang steeds drie bijtjes tegelijk. Hoe vaak moet je om drie bijtjes een lijntje trekken? Neem twee takjes van gelijke lengte (zo'n 25 cm). Zet ze zó op elkaar op je neus, of liever nog vlak onder je oog op je jukbeen. Loop naar de boom toe, of ervan af, totdat het rechtopstaand takje samenvalt met de boom. De afstand van jou tot de boom is gelijk aan de lengte van de boom. Geef de hokjes waar een stip in staat een kleurtje. Als je dat gedaan hebt dan zie je 'n paar vrolijke flierefluiters. I)e Stichting Landschapsverzorging Zeeland organiseert in de eerste maanden van 1987 bij voldoende deelname weer enkele kursussen voor het onderhoud van hoogstam fruitbomen. In de voorgaande twee winters wer den in Zeeland al 7 kursussen gehou den. Ongeveer 125 kursisten haalden hun kennis van het onderhoud van hoogstamfruitbomen op, of maakten voor het eerst kennis met dat on derhoud. Opvallend veel kursisten bleken zelf eigenaar te zijn van hoogstamfruitbo men. Zij deden mee met de bedoeling om hun eigen bomen in de toekomst goed te kunnen onderhouden. Vrijwel alle deelnemers oordeelden zeer po sitief over de kursus; velen zijn ook zelf aan het snoeien geslagen. Inmiddels is gebleken dat er deze win ter opnieuw belangstelling voor deze snoeikursussen is. Diverse personen gaven zich al op bij SLZ. Dit heeft er toe geleid dat SLZ in de eerste maan den van 1987 twee kursussen organi seert. Eén kursus in Zeeuws-Vlaanderen, in de eerste plaats bedoeld voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, en één kursus in Midden-Zeeland voor inwoners van Noord- en Midden-Zeeland. De kursusopzet is gelijk aan de voor gaande. Een kursus omvat één Vrijdag 12 december 1986 theorie-avond (meestal een vrijdaga vond) en een praktijkdag op de daar op volgende zaterdag. Tijdens dé theorie-avond wordt aan de hand van een uitgebreide diaserie het één en an der verteld over hoogstamfruitbomen en het onderhoud (met name de snoei) van deze bomen. Tijdens de praktijk dag gaan de kursisten zelf gewapend met snoeigereedschap een boomgaard in. Onder deskundige leiding wordt dan het snoeien in praktijk gebracht. De kursus wordt wederom gegeven door twee oud-fruitteeltvoorlichters, dè heren Oele en de Pundert. Deelname aan de kursus kost ƒ20 (in- kl. aanschaf van het kursusboek "hoogstamvruchtbomen", uitgege ven door de stichting Landelijk Over leg Natuur- en Landschapsbeheer te Utrecht). Bij beide kursussen kunnen nog ongeveer 10 deelnemers geplaatst worden. De stichting zal daarbij uit gaan van het principe "wie 't eerst komt 't eerst maalt". U kunt zich aanmelden voor de kur sus bij de Stichting Landschapsver zorging Zeeland, Grote Markt 28 te Goes; tel. 01100-30936 of evt. 01170-3650. Wanneer u informatie wilt hebben over het laten verrichten van onder houd aan hoogstamfruitbomen, wan neer U hoogstamfruitbomen wilt planten enz. dan kunt u ook kontakt opnemen met de stichting. Indien mo gelijk zal de stichting u dan graag van dienst zijn. Elk winterseizoen volgen een groot aantal boeren en anderen die in de praktijk van de landbouw werkzaam zijn zogenaamde winterkur sussen op de Praktijkschool in Schoondijke. Ze komen, afhankelijk van het gekozen onderwerp een dag, een week of twee weken naar school. Dat is een goede zaak voor de betrokkenen. De technische ont wikkeling staat immers niet stil en bijblijven is noodzakelijk om het werk tegen niet al te hoge kosten te kunnen blijven doen. Kursisten in aktie in een boomgaard bij Arnemuiden. Ook voor de school is het fijn om re gelmatig mensen die het klappen van de zweep in de praktijk kennen, bin nen de deuren te hebben. Een beroepsschool mag nooit een op- zich zelf staand iets zijn zonder inten sieve kontakten met de praktijk. Voor de maanden december, januari en februari zal het volgende georga niseerd worden. Dagkursussen Opraappersen, werking en afstelling; metselen; trekkerprestatie, het ver band tussen de uitrusting en uitvoe ring van een trekker; ploeg afstellen en hefinrichting; spuitmachine en computer, uitleg over spuitcomputers en het programmeren en testen van dergelijke installaties met komplete moderne spuitmachines; trekker- en wagenverlichting, dynamo's; metaal bewerking en reparatielassen; kunst meststrooiers, het aanbouwen, afstellen, strooien en hoeveelheidsre- geling; omgaan met trekkers voor da mes en elektriciteit in en om de woning voor dames, werking van de 220 V huisinstallatie en het oplossen van kleine problemen. Weekkursussen Erf en gebouwen, waterpassen, uitzet ten, bestraten, metselen en kozijn stel len; elektriciteit 220 V en 380 V voor beginners; elektriciteit 220 V en 380 V voor gevorderden, om deze kursus te kunnen volgen is het noodzakelijk dat men de beginnerskursus gevolgd heeft of vergelijkbare voorkennis heeft; maaidorsmachines, afstellen en klein onderhoud; maaidorsmachines vervolg, groot onderhoud; trekkeron- derhoud; hydrauliek en pneumatiek. Twee weekse kursussen Elektrisch lassen voor beginners; elek trisch lassen voor gevorderden, om aan deze kursus deel te mogen nemen is het bezit van het beginnersdiploma vereist; autogeen lassen voor begin ners, volgens het modelleerplan een lasdiploma voor beginners halen. De laskursussen staan onder toezicht van het Nederlands Instituut voor de Lastechniek (NIL). Voor nadere inlichtingen en aanmel dingen kan men zich wenden bij de Praktijkschool te Schoondijke. Het telefoonnummer is 01173 - 1551. De adjunkt-direkteur, de heer ir. M.A. Ooms is gaarne bereid om belangstel lenden te woord te staan. 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 25