W. Koster wegens grote verdienste erelid van de ZLM. Ir. A. de Zeeuw: "Overschottenproduktie te lijf met prijsverlaging en verminderen produktiekapaciteit "ZLM verliest in vertrekkend bestuurslid M.J. Goud man met grote kennis van zaken". Mevrouw Donken beëindigt adviseurschap bij ZLM-bestuur Niet meer quotaregelingen Prijsverlaging Grondprijzen Doeleman bij afscheid voorzitter tuinbouwcommissie Klem "Prijsverlaging en het verminderen van de produktiekapaciteit zijn de twee hoofdlijnen waarlangs zich het landbouwbeleid de komende jaren zou moeten ontwikkelen om één van de grootste problemen waar mee de landbouw worstelt nl. de produktie van overschotten op langere termijn op te kunnen lossen. Prijsverlaging zou kunnen tot een niveau waarbij de meest efficiënt geleide bedrijven nog een aanvaard baar en vergelijkbaar inkomen hebben terwijl gelijktijdig een produktiebeperking zou kunnen worden gerealiseerd door het uit produktie nemen van grond en of door minder intensief te boeren. De prijzen mogen daarbij zeker niet zakken tot het wereldniveau terwijl een sociaal plan steun zal moeten verlenen waar de inkomens te zeer onder druk komen te staan". Dat zei de Direkteur Generaal voor Landbouw en Voedselvoorziening van het ministerie van Landbouw ir.A. de Zeeuw maandag op de Algemene Le denvergadering van de ZLM in een overvolle "Prins van Oranje" te Goes. De heer de Zeeuw liet al voor hij zijn inleiding over "Het probleem van de overschotproduktie" begon weten niet naar Goes te zijn gekomen met een pasklare oplossing. "Daar is de sociale en economische struktuur binnen de EG veel te verschillend voor. Bovendien is de invloed van Den Haag op het beleid als afgeleide van Brussel slechts van beperkte be tekenis". De Zeeuw stelde vast dat in de EG de agrarische produktie de laatste jaren sterk is gegroeid. Bij zeer veel produkten is een tekortsitu atie veranderd in een overschottensi- tuatie. Het wegwerken daarvan kost miljarden. Volgens de Direkteur- Generaal die voor ons land ook de internationale Gatt- onderhandelingen voert, zijn de overschotten voor een groot deel het gevolg van garanties en prijzen die in feite te hoog zijn gezien de sterk toe genomen produktiekapaciteit bij de landbouw als gevolg van betere tech nieken en methoden. Zowel de ga ranties/prijzen als de produktieka paciteit moeten volgens de Zeeuw kritisch bekeken worden. Hij wijst de mogelijkheid van een quotarege ling resoluut van de hand: "Alle el lende van de quotaregeling bij de zuivel moeten we niet ook nog eens over ons heen roepen bij de andere produkten. Een quotaregeling werkt nl. binnen de sector verstarrend en leidt bovendien tot vrijkomende grond die dan weer voor de teelt van andere gewassen wordt ingezet met gevolg ook daar weer overproduk- tie. Dit nog afgezien van de enorme De heer De Zeeuw tijdens zijn toespraak. burocratie die we met al die regelin gen over ons heen krijgen". De Zeeuw bepleit bij het rundvlees verlaging van de interventieprijs en een beperking van de produktie door het geven van een slachtpremie voor manlijke runderen. Bij granen meent hij ook te moeten opperen voor een flinke prijsverlaging- niet tot het wereldmarktniveau- dat zou sociaal en ekonomisch gezien onver antwoord zijn- maar toch wel tot een niveau dat hij omschreef als "de prijs waarvoor de meest efficiënt ge leide bedrijven het nog kunnen doen... "Daarmee wordt volgens hem de bevriezing van de sektor en onderlinge konkurrentie tussen de sektoren voorkomen en vanuit die situatie ontstaat bovendien weer een sterke en gezonde landbouw". Hij zei wel te onderkennen dat een der gelijk beleid vooral gevolgen zal hebben voor die regio's in de EG waar duur geproduceerd wordt. De hoge grondprijzen spelen hierbij een belangrijke rol zeker ook voor ons land. Lagere prijzen voor de produkten zullen volgens de Zeeuw leiden tot lagere grondprijzen en dat maakt het uit produktie nemen van grond (naast de verlaging stabilisa tie van de prijzen de tweede belang rijke beleidslijn) maatschappelijk gezien minder moeilijk. Marktge richt gedacht zou dat een goede ont wikkeling zijn. Immers een boer zal gaan rekenen als er grond hetzij tij delijk, hetzij blijvend of anderszins uit de produktie wordt genomen: wat kost het en wat krijg ik ervoor terug. In dit verband merkte ir. de Zeeuw nog op geen al te hoge verwachtin gen te hebben van de bosbouw en de relatienotagebieden. Wel zal de bio technologie een belangrijke faktor kunnen worden maar de eerste twin tig jaar toch nog nauwelijks. J.W. Tijdens de maandag 1 december jl. gehouden hoofdbestuursvergadering en op 8 december gehouden Algeme ne bestuursvergadering heeft de ZLM afscheid genomen van haar dagelijks bestuurslid de heer M.J. Goud. De heer Goud is bijna 16 jaar lang lid geweest van het hoofd bestuur. Een groot deel van die pe riode was hij ook dagelijks bestuurslid. Tevens was hij vele ja ren voorzitter van de tuinbouwcom missie van de ZLM en lid van de KNLC afdeling Tuinbouw en van de KNLC commissie Fruitteelt. Ook is de heer Goud sinds l-l-'82 bestuurslid en vanaf 1-1-86 voorzit ter van de Accountantsunie ZLM, lid van de Grondkamer in Zeeland en plaatsvervangend lid van de W ildschadecommissie. De heer Doeleman wees er in een korte toespraak op dat de ZLM hem gezien zijn grote kennis van zaken en wijsheid moeilijk kan missen. Hij stipte o.m. zijn grote inbreng aan bij o.m. de Golden Delicious affaire, bij het opstellen van twee struktuur- rapporten over de fruitteelt en bij een studie over de konkurrentieposi- tie van de fruitteelt in 1979. De algemeen voorzitter wees er ver der op dat de heer Goud op de hoofdbestuursvergaderingen steeds indringend de aandacht heeft ge vraagd voor fiskale zaken en voor de kwetsbaarheid van de gezinsbedrij ven bij calamiteiten als zware hagel- schade, bacterievuur en vorstschade. Ook werd zijn inbreng bij de zoet watervoorziening genoemd. Vrijdag 12 december 1986 De ZLM-voorzitter bracht voorts de moeite in herinnering die de heer Goud altijd heeft gehad met de on wil om in Zeeland te komen tot één De heer Goud tijdens zijn afscheidswoord met rechts de hem aangeboden zonnewijzer. (fruit)veiling. Hoewel Doeleman de indruk zei te hebben dat de voorzit ter van de tuinbouwcommissie wel eens het gevoel heeft gehad klem ge drukt te zijn door superheffing en graanbeleid, verzekerde hij dat bin nen de ZLM fruitteelt en tuinbouw een zeer belangrijke plaats in zullen blijven nemen, zeker nu de produk tie van traditionele akkerbouwpro- dukten steeds meer met overschotten wordt gekonfronteerd. De ZLM- voorzitter besloot zijn toespraak met nogmaals te benadrukken dat er bin- Op de maandag I december jl. gehouden hoofdbest uursverga dering en op de Algemene leden vergadering 8 december heeft de ZLM afscheid genomen van ad viseuse mevrouw J. Donken- Spoor. Zij wordt opgevolgd door mevrouw R. Crezee-Dam te Lage-Zwaluwe. Mevrouw Don ken is 8 jaren lang vanuit de agrarische commissie van de Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Noord-Brabant adviseu se geweest van het hoofdbestuur. Zij was indertijd met mevrouw Kloet uit Nieuw en St. Joosland de eerste vrouwelijke adviseur in het bestuur. De ZLM heeft daar mee landelijk voorop gelopen. De heer Doeleman zei bij haar afscheid te mogen konstateren dat er sindsdien bij zowel de agrarische commissie als bij de ZLM wederzijds veel ervaring is opgedaan in de belangenbeharti ging van de vrouw op het gezins bedrijf. Bij een evaluatie na 8 jaar komen wij tot de konklusie dat het aanstellen van adviseuses vanuit de agrarische commissie een goede zaak is geweest. Deze kontakten moeten daarom in de toekomst zeker voortgezet wor den. "Voor de zeer gewaardeer de opstelling van mevrouw Don ken en voor haar inbreng in het hoofdbestuur kreeg zij als aan denken het ZLM-bord aangebo den. (zie foto). nen de ZLM zeer veel waardering en respekt is voor de inzet en kennis van zaken van de heer Goud, die in al die jaren vrijwel geen vergadering heeft overgeslagen. Op de hoofd bestuursvergadering kreeg de heer De overhandiging van het ZLM-bord aan de heer W. Koster (IJ. Goud het Z.L.M. bord uitgereikt terwijl het echtpaar Goud op de al gemene ledenvergadering een fraaie smeedijzeren zonnewijzer kreeg aan geboden. Voor mevrouw Goud die haar man altijd tot onmisbare steun is geweest, waren er bloemen. In een korle reaklie wees de heer Goud erop veel te danken te hebben aan de basis van de organisatie. Het ZLM-bestuur zal de kontakten met die mensen in de toekomst vast moe ten houden", aldus het aftredend dagelijks bestuurslid. In de laatste vergadering die de heer W. Koster uit Axel maandag 1 de cember als adviseur van het hoofd bestuur van de ZLM bijwoonde is hij benoemd tot erelid van de ZLM. Koster werd al op 25-jarige leeftijd lid van het hoofdbestuur. Daarmee is hij waarschijnlijk het jongste HB- lid in de ZLM-geschiedenis. Voorts is hij bij de ZLM voorzitter geweest van de kommissies Grondgebruik en Werkgeversbelangen, hoofd bestuurslid van het KNLC en binnen die organisatie lid van de kommissie Grondgebruik. Bij het Landbouw schap was hij voorzitter van de Ge westelijke Raad. Verder is hij lid en voorzitter van de Grondkamer in Zeeland, was hij lid van de Provin ciale Planologische Commissie en voorzitter van de Agrarische Com missie van de PPC, bestuurslid en ondervoorzitter van de Suiker Unie te Breda en voorzitter van het IRS. Hij is thans voorzitter van de Grondkamer in Zeeland en Gropa- tax te Goes. Als voorzitter van Gro- patax treedt hij per 31 december af en wordt hij opgevolgd door de heer A.J.G. Doeleman. De heer Doeleman noemde de car rière van Koster indrukwekkend. "Wel hebt u er duidelijk richting aan gegeven" zo stelde hij, "want na verloop van een aantal jaren kreeg u toch vooral funkties op het terrein van grond, grondgebruik, pachtzaken en jurisdiktie. Voor ons als ZLM heeft centraal gestaan uw deskundigheid en parate kennis op het gebied van grondzaken. De Pachtwet kent u artikelsgewijs uit uw hoofd, dankzij veel ervaring en een bijzonder goed geheugen. Met deze kennis en met uw inzicht hebt u provinciaal en landelijk gezag opge bouwd. Vooral Zeeland heeft daar van door uw inbreng in de PPC, bij de Grondkamer en bij Gropatax van kunnen profiteren. Mede dankzij uw invloed zijn de pachtprijzen in Zeeland relatief laag gebleven. Daar hebt u in feite een standbeeld voor verdiend". Nadat de heer Doeleman met name nog had gewezen op zijn betekenis als adviseur voor het hoofdbestuur overhandigde de algemeen voorzit ter de pas tot erelid benoemde Koster het ZI.M-bord als stoffelijk blijk voor diens grote verdienste voor de ZLM. 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21