Officier in de Orde van Oranje Nassau Zaoc ZLM-voorzitter A.J»G. Doeleman bij afscheid benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Ekstra "Doeleman-editie" ZLM-blad zuidelijke landbouw maatschappij Ook uitstraling naar ZLM-leden Inzet Trots verzekeringen zlm Goed nieuws van Verzekeringen ZLM Blo, m VRIJDAG 12 DECEMBER 1986 74e JAARGANG NO. 3855 land- en tuinbouwblad Na zijn toespraak tot de vele honderden aanwezigen en een persoonlijk dankwoord tot de heer A.J.G. Doeleman speldde de Direkteur Generaal voor Landbouw en Voedselvoorziening ir. A. de Zeeuw de scheidende Z.L.M.-voorzitter de versierselen op die behoren bij de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau. Links mevrouw Doeleman die blij en trots toekijkt. Na dit plechtig moment stond de zaal als één man op en kreeg de heer Doeleman een langdurig staand applaus. Na 10 jaar het voorzitterschap van de ZLM bekleed te hebben heeft de heer A.J.G. Doeleman deze funktie maandag 8 december jl. op de Algemene Ledenverga dering van de ZLM neergelegd. De belangstelling voor Doeleman's laatste vergadering als algemeen voorzitter was groot. Ruim 800 ZLM-leden vrienden en relaties maakten in een overvolle "Prins van Oran je" het hoogtepunt van de dag mee toen de Direkteur Generaal voor Landbouw en Voedselvoorziening van het ministerie van Landbouw ir. A. de Zeeuw de scheidende voorzitter meedeelde dat het H.M. de Ko ningin heeft behaagd Doeleman te benoemen tot Offi cier in de Orde van Oranje Nassau. Een staand groot en warm applaus viel Doeleman direkt daarop ten deel. De ZLM-voorzitter die overigens formeel op 1 ja nuari 1987 vertrekt en dan wordt opgevolgd door de heer H.C. van der Maas, kreeg maandag tevens het ere lidmaatschap van de ZLM aangeboden. In zijn toespraak tot de scheidende voorzitter en de aanwezigen in de zaal getuigde de heer de Zeeuw van de grote inzet waarmee Doeleman al vanaf 1952 de belangen behartigt van de Landbouw. Hij stelde vast dat het de ZLM in het decennium Doeleman goed is gegaan hetgeen o.m. blijkt uit de groei van het leden tal in de periode Doeleman van ca. 7800 tot 8500. "Bij het bestuurlijk overleg heeft hij zich in o.m. de commissie Bedrijfsontwikkeling en Agrarische Voor lichting en als lid van het bestuur van het Ontwikke- lings en Saneringsfonds leren kennen als een vast houder die goed kwaad kon worden maar altijd eerlijk was en recht door zee ging". De Zeeuw wees ook op Doeleman's grote belangstelling voor de automatise ring en zijn onvermoeibare inzet voor de zoetwater voorziening in Zuidwest Nederland". Een man van grote bestuurlijke gaven en met een opstelling die al tijd was gericht op samenwerking". In een eerste reaktie na het opspelden van de versier selen behorende bij het Officierschap zei vice- voorzitter de heer A.H. Munters dat de ZLM er trots op mag zijn een voorzitter in haar midden te hebben met een dergelijke hoge onderscheiding "en ik denk dan ook dat iets daarvan uitstraalt naar de ZLM-leden. De heer Doeleman zei zeer ingenomen te zijn met de onderscheiding maar stelde relativerend vast dat als hij niet door de ZLM en haar leden in staat was gesteld om al die jaren zijn werk te doen, hij deze on derscheiding niet zou hebben gekregen. "Daarom past mij grote dankbaarheid aan de ZLM organisatie" Deze krant verschijnt wekelijks voor de leden van de Zui delijke Landbouw Maatschappij (ZLM). Één maal per maand staat er het nieuws in vermeld van Verzekeringen ZLM, zoals vandaag. De krant wordt dan in een extra te oplage gedrukt en ook bezorgd bij alle donateurs an de ZLM, de leden van Verzekeringen ZLM. Voor alle duidelijkheid; er zijn twee aparte organisaties: De Zuidelijke Landbouw Maatschappij (ZLM), een be langenorganisatie voor de agrarische leden en De Onder linge Verzekering Maatschappij van de ZLM kortweg Verzekeringen ZLM. Men kan zich bij Verzekeringen ZLM verzekeren als men lid of donateur is van de ZLM. Is men eenmaal verzekerd bij Verzekeringen ZLM, dan is men ook lid van Verzekeringen ZLM. Het bestuur van Verzekeringen ZLM staat geheel los van het bestuur van de ZLM, maar de bestuurders van de verzekeringsmaat schappij worden door de ZLM benoemd en voorgedra gen. Logisch, want Verzekeringen ZLM werd geboren op initiatief van de ZLM. Moeder ZLM waakt over haar dochter èn geeft zo nu en dan advies. Zo is ook statutair geregeld dat de sekretaris van de ZLM adviseur kan zijn van het bestuur van Verzekeringen ZLM. Ook een voor zitter van de ZLM kan tot adviseur benoemd worden. Met ingang van 1 januari a.s. is zoals u in deze krant kunt lezen de heer A.J.G. Doeleman als ZLM voorzitter afge treden en ook als adviseur van Verzekeringen ZLM. Na mens al onze leden, verzekerden wil ik de heer A.J.G. Doeleman bedanken voor zijn inbreng als adviseur en voor de plezierige en openhartige samenwerking die wij kre gen als wij bij "moeder ZLM" aanklopten. Wij zijn blij dat de heer A.J.G. Doeleman met zijn grote bestuurlijke ervaring nu is toegetreden als bestuurder bij Verzekerin gen ZLM. De Verzekeringen ZLM feliciteert de heer Doeleman met zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. H. Doeleman Hzn. In verband met het afscheid van de algemeen-voorzitter van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij, de heer A.J.G. Doeleman, is tijdens de algemene ledenvergade ring van de ZLM een ekstra editie uitgekomen van het ZLM Land- en Tuinbouwblad. In deze editie heeft een aantal personen uit alle lagen van de agrarische maatschap pij geschreven over hoe zij de heer Doeleman als voorzit ter van de ZLM - en daarmee behartiger van de boerenbelangen - in de afgelopen periode hebben erva ren. Hoezeer de heer Doeleman in deze funktie wordt ge waardeerd moge duidelijk blijken uit de vele positieve bijdragen aan deze special die (alleen) de boeren-leden van de ZLM vinden in het hart van dit blad, zodanig dat u deze er gemakkelijk uit kunt lichten en bewaren. Zij die verzekerd zijn bij de ZLM, maar geen lid zijn kunnen, als zij daar belangstelling voor hebben, de ekstra bijlage opvragen bij de redaktie van dit blad, tel. 01100-21010, vragen naar Marjan van Erk. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Z.L.M. overhandigde de Algemeen Secretaris, Mr. J. Oggel, aan Doeleman het eerste exemplaar van de speciale editie van het Z.L.M.-blad die ter gelegenheid van het afscheid van de heer Doeleman is uitgegeven.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1