Sekretariaat en 10 jaar Doeleman Grote betrokkenheid bij het onderwijs blijft! Warme belangstelling voor plattelandsjongeren "Toen A.J.G. Doeleman 10 jaar ge leden geroepen werd tot de post van voorzitter van de ZLM was hij een bestuurservaren man. In aller lei posities en met velerlei ervarin gen was hij door de wol gewerfd. Voorzitter van de ZLM zou een kroon op het werk kunnen zijn, maar de funktie is geen ere-baan. Landbouw was volop in ontwikke ling en het was niet alles goud dat er blonk. Bovendien, de ZLM had een naam te verliezen, niet alleen in Zeeland maar in gëheel Neder land. De ZLM had en heeft preten ties om op niveau en daarmee waardig de belangen van land- en tuinbouw te behartigen. Dat stelt eisen aan de kwaliteit van de voor zitter en Ad Doeleman was zich daarvan bewust. Hoewel de termi nologie van wetgevende en uitvoe rende macht als regel voor de staatsinrichting wordt gebezigd kan binnen een organisatie als de ZLM in wezen hetzelfde onderscheid worden gemaakt. Het bestuur als wetgevende macht met de voorzit ter als .woordvoerder en het sekre tariaat als de uitvoerende macht met de eind verantwoordelijkheid bij de algemeen sekretaris. Er is weliswaar een duidelijk hiërar chisch onderscheid maar de relatie tussen beleidsbepalende en beleids uitvoerende taken maakt het voor een goed funktioneren noodzake lijk, dat er sprake is van een twee eenheid. De mate waarin hieraan gestalte kan worden gegeven hangt voor een belangrijk deel af van de perso nen die met de uitvoering worden belast. Ervan uitgaande dat het se kretariaat een meer statische sa menstelling heeft, die zich voegt naar de bestuurlijke wensen is de persoon van de voorzitter niet zon der belang. Welke invloed heeft de voorzitter op de gang van zaken en zal zijn opstelling voldoende ruim te laten in de wijze waarop het se kretariaat zijn taken opvat en het uitgestippelde gestalte geeft. Een wederzijdse beïnvloeding bevordert een vlotte gang van zaken, maar er zijn grenzen aan eikaars terrein die gerespekteerd dienen te worden. Op basis van voorgaande punten is 10 jaar samenwerking gerealiseerd tussen Ad Doeleman en het ZLM- sekretariaat. Uit landbouwkundig' oogpunt gezien waren dat nog goe de jaren, zeker als die worden af gemeten aan de verwachtingen voor de komende 10 jaren. Dat wil niet zeggen dat spanning en emo ties ontbraken. Veel wat in de pe riode na de Tweede Wereldoorlog gestalte kreeg verloor zijn waarde. Reorganisaties en verlegging van het maatschappelijk oordeel over de agrarische positie en haar funk tioneren dwongen tot beraad en besluitvorming over de vraag hoe dat dan verder moet. Vanuit het sekretariaat hebben we kunnen konstateren dat de voorzit ter van de ZLM met zijn standpunt bepaling en verve van verdediging enerzijds spanningen opriep en an derzijds een gezag op bouwde, dat hem meer en meer in Haagse krin gen bracht. Met een dergelijke po sitie van een ZLM-voorzitter deelt ook het sekretariaat mee in de ver sterking van het gezag. De brede re kijk en een eerder inzicht in ontwikkelingen op Haagse en Euro pese aspekten hebben hun invloed op het voorbereiden van beleidsbe paling en de uitvoering van beslui ten, waarmee het sekretariaat is belast. Ontzettend snel Zoals bij vele andere zaken kunnen we konstateren dat die 10 jaren ontzettend snel zijn gegaan. Veel is de revue gepasseerd, hetgeen in een eventueel volgende kroniek zonder twijfel zal worden gememo reerd. Ook kunnen we zeggen dat het goede jaren zijn geweest in de verhouding tussen ZLM-voorzitter en sekretariaat. Gebaseerd op respektering van eikaars verant woordelijkheden werd aan het rei len en zeilen van de ZLM gestalte gegeven. Zoals in elke samenwer king waar men standpunten en overtuigingen heeft liepen de op vattingen niet altijd parallel. Dat heeft een goede verstandhouding en een goed funktioneren niet in de weg gestaan. Het is ook een ver dienste van Ad Doeleman geweest om dat zo te leiden en dat zij met respekt vermeld. Met een gepaste oprechtheid wil len we vanuit het sekretariaat de scheidende voorzitter voor zijn wij ze van funktioneren bedanken. Dui delijke standpunten, soms vrij impulsief, maar daardoor niet zon der kleur. Meelevend met persoon lijk lief en leed van personeelsleden en hun gezinnen heeft hij zich een scherpe maar oprechte voorzitter getoond, waarmee het goed was samen te werken. In dit verband is het ons een behoefte oni bij deze dank zijn "thuisfront" te betrekken, omdat met de persoon van de voor zitter ook zijn gezinsleden regelma tig binnen ons gezichtsveld kwamen. Voor de zeer sympathie ke wijze waarop Mies en de kinde ren in het geheel mee funktioneerden past grote bewon dering en een welgemeende dank. Deze afsluiting zal voor de schei dende voorzitter een nieuw begin betekenen van een andere levens fase. Vanuit het sekretariaat bege leiden de beste wensen het gezin van Ad en Mies Doeleman: dat nog vele gezonde jaren en goede ver standhoudingen hun deel mogen zijn". R. Hoiting Bij gelegenheid van het af scheid van de heer A.J.G. Doe leman als voorzitter van de ZLM, mag ook een kort dank woord van de PJZ niet ont breken. Alhoewel de periode van sa menwerking tussen de heer Doeleman inzake de ZLM en onze vereniging zich niet ken schetst door grote veranderin gen of andere opzienbarende zaken, konden wij ten allen tij den rekenen op zijn warme be langstelling voor het platte landsjongerenwerk. Hij was al tijd bereid te luisteren en mee te denken, zeker waar het moeilijke beslissingen betrof, zonder daarbij zijn eigen me ning door te willen drukken. Hij heeft ons in afle jaren van sa menwerking de vrijheid gelaten om ons te manifesteren zoals wij dat zelf wilden en willen. Ondanks het feit dat onze akti- viteiten en beslissingen wel eens regelrecht indruisten te gen zijn mening of advies, bleef hij steeds naast ons staan, in de hoop de banden tussen de ZLM en de jongeren sterker te kunnen maken. Hiervoor, en voor alles waarin dit stukje te kort schiet, onze welgemeende dank. Wij wensen hem en zijn gezin nog vele gelukkige jaren in goe de gezondheid toe. Tevens spreken wij de hoop en de verwachting uit bij de heer H.C. van der Maas dezelfde welwillende samenwerking te mogen ontmoeten. Namens alle PJZetters, Jaap en Tonny Flikweert-Gubbens Bijna zeven jaar voordat de heer A.J.G. Doeleman tot voorzitter van de ZLM werd gekozen was hij al zeer nauw bij het onderwijs be trokken. Op 3 maart 1 969 volgde hij nl. Mr. Wage op als voorzitter van de bei de onderwijskommissies van de ZLM. (In die jaren bestonden er nog twee, een voor het landbouw onderwijs en één voor het huishoud- en nijverheidson derwijs). De nieuwe voorzitter kreeg het niet gemakkelijk: Al vrij gauw werd hij gekonfron- teerd met een verminderde be langstelling voor het landbouwon derwijs wat uiteindelijk zou leiden tot de sluiting van 4 van de 5 ZLM- scholen. Slechts de Groene School in Kapelle overleefde de slijtageslag en deze mocht zich in de jaren daarna verheugen in een steeds groeiende belangstelling. Er waren gelukkig ook vreugdevol le gebeurtenissen in deze periode. Zo werd op 22 september 1972 het nieuwe schoolgebouw van de scholengemeenschap 'De Leeuw tjes' te Terneuzen officieel ge opend door Mr. J. van Aartsen - de toenmalige Kommissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Twee jaar later kreeg de school Koninklijk bezoek: Tijdens een werkbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen bracht Konin gin Juliana met haar gevolg een bezoek aan de 'Leeuwtjes', waar zij tevens de lunch gebruikte. Vanzelfsprekend was de heer Doeleman hierbij aanwezig. Op de provinciale leerkrachtenda- gen was hij als regel present en in zijn openingswoord wist hij dan dikwijls aan te sluiten bij de aktue- le onderwijszaken. Zo sprak hij tijdens de leerkrach tendag in 1 973 al zijn bezorgdheid uit over de ontwikkelingen bij het Voortgezet Onderwijs in onze pro vincie in verband met een steeds voortschrijdende schaalvergro ting. Hoewel de voortekenen al waarneembaar waren kon hij toen onmogelijk weten hoezeer deze woorden van toepassing zouden zijn op het huishoud- en nijverheids onderwijs in 1986. In 1 974 werd de adviserende taak voor alle ZLM-scholen toever trouwd aan één centrale onder- wijskommissie en kwam er een nieuw reglement. In deze kommis sie bleef de heer Doeleman als voorzitter aan tot op 1 januari 1976, een jaar voordat hij gekozen werd als Algemeen Voorzitter van de ZLM. Hij werd in de centrale on- derwijskommissie opgevolgd door Mr. J. Oggel. Gedurende de tien jaar van dit ZLM-voorzitterschap bleef hij in tensief meeleven met het wel en wee van het onderwijs maar ook met het persoonlijk lief en leed. Als regel was hij aanwezig bij jubi lea en afscheidsbijeenkomsten van de personeelsleden van de verschillende scholen. Maar ook wij - werkers op de afde ling onderwijs - hebben ondervon den dat hij altijd even langs kwam als er in de persoonlijke levens sfeer iets was gebeurd. Het onderwijs beleeft momenteel weer onrustige tijden. Er wordt een Wetswijziging voor bereid waarbij onder meer de stichtings- en opheffingsnormen worden verhoogd zodat opnieuw de kleinere plattelandsscholen in hun voortbestaan worden be dreigd. Het bestuur van de ZLM en zijn voorzitter onderkennen dit gevaar en proberen door middel van fu sies met andere instituten voor voortgezet onderwijs en opheffing van bestaande scholen te voorkomen. Men leze er de notulen van de Hoofdbestuursvergaderingen maar op na! De voorzitter heeft herhaaldelijk gewezen op de voortrekkersrol, die de ZLM bij de oprichting van scholen op het platteland heeft gespeeld en naar zijn vaste over tuiging dient de ZLM ook in de toe komst onder gewijzigde omstan digheden verantwoordelijkheid te blijven dragen voor het onderwijs in Zeeland. Wij nemen nu afscheid van hem als voorzitter van de ZLM, terwijl het zicht op de toekomst van het voortgezet onderwijs nog aller minst duidelijk is. Maar.... hij neemt toch geen af scheid van het onderwijs. Per 1 januari 1987 is hij benoemd tot voorzitter van de beheerskom- missie van de 'Groene School' in Kapelle. Wat kunnen wij hem bij dit af scheid, dat het in feite dus niet is, beter toewensen dan dat hij er ge tuige van mag wezen dat de ZLM zich kan blijven inzetten voor het voortgezet onderwijs in Zeeland? A. v.d. Leeden PH. Paauwe Nu Doeleman een punt zet achter het zeer druk bezette voorzitterschap van de ZLM krijgt hij meer tijd voor zijn eigen bedrijf. 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19