"AFSCHEID OP AFSTAND" Doeleman droeg praktische bouwstenen aan DUIDELIJKHEID EN OPENHEID "Per 1 januari 1987 zal de hui dige voorzitter van de ZLM de heer A.J.G. Doeleman zijn funk- tie beëindigen. Een tienjarige pe riode waarin veel is gepasseerd wordt dan afgesloten; een perio de ook waarin het goed was als lid van de ZLM te kunnen ver toeven onder de paraplu van een goed geleide krachtige boeren- organisatie. Het verheugt mij zeer dat hiervan in een speciale editie van het ZLM-blad van di verse zijden aandacht wordt be steed. Ik geef dan ook graag als voorzitter van Gropatax, "meer derheidsdochter van de ZLM", om in vennootschapstermen te spreken, mijn bijdrage aan die uitgave. Als opschrift heb ik gekozen voor "Afscheid op afstand" en ik denk dat dit enige verduidelijking be hoeft. Zelf heb ik namelijk in de bestuurlijke organen van de ZLM van 1945 tot voorjaar 1974 op ver schillende terreinen medeverant woordelijkheid gedragen voor het reilen ep zeilen, maar daarna was dat als adviseur van het bestuur en als voorzitter van Gropatax in veel mindere mate het geval. Dat bete kent dat een band met de heer Doe- leman, de vijfde naoorlogse voorzitter die ik heb meegemaakt, natuurlijk veel minder intensief was dan bijvoorbeeld met enkele van zijn voorgangers, speciaal de heren Geuze, Prins en Becu. Evenwel wa ren de kontakten ook met Doele man uitstekend. Het was voor de huidige voorzitter zeker geen gemakkelijk begin, im mers hij was de opvolger van een eminente voorganger, ir. David Lu- teijn, die medio 1977 wegpromo veerde naar het voorzitterschap van het Koninklijk Nederlands Land bouw Comité, de overkoepelende organisatie van onze landbouw- maatschappijen. Alle kringen had den vertrouwen in de kapaciteiten van de nieuwe voorzitter, maar hij moest zich wel waarmaken. Welnu, dat geschiedde. Snel en adequaat, zoals na enige bestuursvergaderin gen bleek. Ook de verhouding met de diensten van de ZLM liep gesmeerd. Zelf heb ik er verbaasd van gestaan hoe deze akkerbouwer van huis uit, zich in zeer korte tijd zo goed inwerkte in de problema tiek van veehouderij en tuinbouw, die toch waarlijk niet gering was en is. Zonder zich te verliezen in de tails, had hij de hoofdlijnen snel on der de knie. Hetzelfde gold ook voor het zeer brede terrein van grond- en W. Koster pachtzaken, waarop ik vanuit mijn funktie het meest kontakt met hem had. Bijna ieder jaar bezocht hij de algemene vergadering van Gropa tax. Hij had de stukken bestudeerd en wist waardevolle adviezen te ge ven waarmee ons bestuur zijn voor deel heeft gedaan. Niet doemdenkend in de moeilijke perio de die Gropatax eind zeventiger ja ren en begin tachtiger jaren doormaakte maar alert nieuwe ont wikkelingen en mogelijkheden sti pulerend. En met sukses. Bij het einde van zijn regiment als voorzit ter van de ZLM is er dan ook weer een geestesdochter die uit het dal is en de weg omhoog heeft ingesla gen. Schrijver dezes verheugt dat temeer omdat per 1 januari 1987 de nieuwe voorzitter van Gropatax de heer A.J.G. Doeleman zal zijn! Ik wens hem met deze nieuwe funktie veel geluk en hoop, dat on der zijn leiding in goede samenwer king met de uitstekende medewerkers, bestuur en sekreta- riaat bij Gropatax, een goede voort gaande en opgaande ontwikkeling plaats zal hebben. In dit kader past ongetwijfeld ook een felicitatie aan de nieuwe voorzitter van de ZLM die per 1 januari 1987 aan zal tre den, de heer H.C. van der Maas. Hij is voor niemand van ons een onbe kende en heeft zijn sporen reeds in ruime mate bij onze organisatie ver diend. Moge hij zich waardig invoe gen in de rij van zijn voorgangers. Tenslotte: ieder mens heeft zijn ups en downs. Ook de aftredende voor zitter zal wel eens hebben gedacht dat hij bepaalde dingen misschien wat anders, wat beter zou kunnen hebben gedaan. Welnu, laten hem dan de woorden van onze zeventiende-eeuwse dichter Cats tot troost strekken: "Indien gij werkt op het Land of handelt in de Stad Hoe wijs ook Uw beleid Er hapert altijd wat". Ad, het ga je goed! W. Koster, voorzitter Gropatax Toen de heer A.J.G. Doeleman voorzitter van de ZLM werd, dacht ik: "Zo'n mooi bedrijf, daar moet je al je levenslust, je energie toch op kwijt kunnen en voldoende bevre diging in kunnen vinden. Wat zoekt zo'n man dan in het voorzitterschap van een grote organisatie". Toen ik dit eens aan hem vroeg zei-hij: "Ik zie het voorzitterschap van de ZLM als een uitdaging en ik meen dat ik in deze funktie iets kan doen voor de maatschappij en in het bijzonder voor de agrarische bevolking, zelfstandigen en werknemers. Met de steun van mijn vrouw, mijn buur man, waarmee wij een goede sa menwerkingsvorm hebben opgebouwd, en de werknemers kan ik hetgeen jij bedoelt ook nog wel kwijt in mijn landbouwbedrijf. Als ik nu bij het voorzitterschap een beetje kan rekenen op de steun van leden, sekretariaat en medewerkers dan ben ik er van overtuigd dat ook het voorzitterschap zal brengen wat ik er van verwacht". Of deze verwachting bij Doeleman uitgekomen is, weet ik niet maar ik vermoed van wel. Dat hij wel eens heeft moeten slikken en schikken betreffende zaken die hij anders had gewild weet ik zeker. In het werkgebied van de ZLM ko men veel verschillende bedrijfsty- pen voor van zeer verschillende omvang en grootte. Doeleman pro beerde al die belangen mee te be hartigen en vergat daarbij zeer beslist het kleine bedrijf niet. Nee, hij probeerde juist ook voor deze be drijven de ontwikkeling te on dersteunen en te stimuleren waar dit nodig was. Was het een won der dat hij zo streed om zoet water te verkrijgen dat dienstbaar kan zijn aan "de Landbouw". Hij voorzag reeds in een vroeg stadium dat dit nodig zou zijn om meer zelfstandi gen in "de Landbouw" te houden. Zij zouden dan hun bedrijf kunnen intensiveren, om op een geringe op pervlakte grond toch hun boterham te kunnen verdienen. Want alleen akkerbouwmatige teelten zouden bedrijven van geringe omvang geen bestaan opleveren voor de toekomst. Wanneer er regelingen werden ont worpen ten dienste van de Land- - Ing. J. Markusse bouw - en dat waren er vele, te veel ook in zijn ogen - waarbij hij als bestuurslid van het O.-en S.-fonds zeer nauw betrokken was, droeg hij praktische bouwstenen aan en nam die van anderen mee naar de be voegde instanties. Dit leidde er vaak toe dat hierdoor de toepas baarheid in de praktijk sterk verbe terde. Doeleman was een voorzitter die alles snel door had en hierdoor soms wel eens de indruk wekte dat hij moeilijk naar een ander kon luisteren. Een ander kenmerk was dat hij zei waar het op stond, soms met een emotioneel tintje; hij draai de beslist niet om de hete brei heen, was duidelijk in zijn uitspraken en zijn visie. Hij kon dit ook van een an der aanvaarden. Hij zei dan: "Dat houd je wakker". Doeleman is een man die zich ten zeerste inspande voor de driehoek onderwijsonderzoek-voorlichting. Nu de overheid zich steeds meer af zijdig gaat houden van de voorlich ting zoals we die jaren hebben gekend, ziet hij vooral dat de tech nische voorlichting op één lijn ge bracht moet worden door een bundeling en geen versnippering van krachten. Wij als sociaal ekonomische voor lichting van de ZLM maar ook van uit landelijk verband gezien, hebben ervaren dat Doeleman voor deze voorlichting een open oog en een warm hart heeft. Hij onderkende en onderkent nog steeds het belang hiervan voor bedrijf en gezin nu en in de toekomst. De steun, de be langstelling en de bewogenheid die hij had met ons en ons werk heeft ons goed gedaan. Het is dan ook te recht dat ik hier namens de mede werkersisters) en de oud-medewerkers(sters) uit de grond van mijn hart kan zeggen: "Bedankt, het was goed wat je deed". J. Markusse, hoofd SEV Duidelijkheid en openheid zijn in deze tijd eigenschappen die een mens sieren. Zeker wanneer ie mand bestuurlijke belangen moet behartigen op een nivo waar het hier aan weieens ontbreekt. Onze scheidende ZLM-voorzitter, de heer A. Doeleman, is iemand die beide eigenschappen in ruime mate bezit en waarmaakt. Zelfs ten aanzien van zijn afscheid liet hij niemand in onzekerheid; hij kondigde het tijdstip al jaren gele den aan. Tijdens zijn voorzitterschap van de ZLM en de vele daaraan verbon den andere funkties heeft hij (me de) door duidelijkheid en openheid respekt afgedwongen, zowel regi onaal als landelijk. Ontwikkelingen en situaties die niet te keren wa ren gaf hij duidelijk aan de leden door, maar daar waar gestuurd kon worden was hij onvermoei baar en volhardend in zijn strijd: het behartigen van de belangen van de land- en tuinbouw. Daarbij werd hij natuurlijk frekwent ge- konfronteerd met komplexe situa: ties en tegenstrijdige belangen of posities. Dergelijke situaties om schreef hij regelmatig met één dui delijk woord: 'spanningsveld'. Vanuit Verzekeringen ZLM hadden we op bestuurlijk nivo vele kontak ten zonder enig spanningsveld. De kontakten verliepen in goede har monie tussen moeder ZLM en dochter OVM. De opstelling van de scheidende voorzitter ten op zichte van de Verzekeringsinstel lingen was bijzonder positief. Als adviseur van ons bestuur wist hij het juiste evenwicht te vinden tus sen de gemeenschappelijke belan gen en de autonomiteit van ons gebeuren. Met grote interesse en betrokkenheid gaf hij mede rich ting aan ons beleid waarbij hij dochter OVM de ruimte gaf om zich zelfstandig te ontwikkelen. L. W. v. Nieuwenhiivzen Wij zijn dan ook bijzonder ver heugd hem straks als mede bestuurslid in ons bestuur te mo gen verwelkomen. Vanuit zijn ach tergrond en ervaring zal hij met de eerder genoemde duidelijkheid en openheid een bijdrage gaan leve ren aan de verdere ontwikkelingen van onze Onderlinge en haar goe de relatie met de moeder organisatie ZLM. Een voorzitter die zo druk bezet is als de heer Doeleman kan alleen goed funktioneren wanneer hij weet dat hij thuis kan rekenen op ondersteuning en begrip. Een dik wijls onderschatte taak voor een gezin en in het bijzonder voor de echtgenote. Met inzet heeft mevrouw Doele man, die ik graag de 'first lady' van de ZLM wil noemen, haar man altijd terzijde gestaan. Soms in de anonimiteit, maar ook representa tief als gastvrouw thuis of tijdens gelegenheden of manifestaties van de ZLM. Geïnteresseerd en meelevend besteedden zij beiden ook aan dacht aan het persoonlijke wel en wee van de mensen in de totale ZLM -organisatie. Met voldoening kunnen jullie te rugzien op een periode waarin gestreden is voor de belangen van de ZLM-leden in een zeer breed verband en waarbij de soms moei lijke oogst is binnengehaald. In het bijzonder wil ik, namens bestuur, direktie en medewerkers van Verzekeringen ZLM, mijn dank uitspreken voor de vele prettige en konstruktieve kontakten die wij gehad hebben en naar ik hoop in de toekomst nog zullen hebben. L.W. van Nieuwenhuyzen voorzitter Verzekeringen ZLM 6

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18