Inzet Betrokken Ad Doeleman, nuchter en ter zake Bedankt voor het meedenken... Inzet voor honderd procent... Belangstellend voor wat zich in "Dordrecht" afspeelt De Accountantsunie ZLM is één van de dochters die - zoals dat heet - het huis uit is en op eigen benen staat. Een situatie overigens die al gedurende 45 jaar bestaat. Dat heeft echter nimmer aanleiding gegeven tot het verslappen van de goede band die er tussen 'moeder' en 'dochter' bestaat. Bestuurlijk wordt dit nader ingevuld doordat het hoofd bestuur van de ZLM de bestuursleden van ons kan toor benoemt. Voorts zijn de voorzitter en sekretaris van de ZLM adviseur van ons bestuur en in die hoeda nigheid aanwezig in onze vergaderingen. B. Veerbeek Daarmee is de formele ver binding tussen de voorzitter van de ZLM en ons kantoor beschreven. In de praktijk van elke dag kan worden gekonstateerd dat onze kontakten met de scheiden de voorzitter, de heer A.J.G. Doeleman geduren de zijn bestuursperiode vrij intensief zijn geweest met een zekere nadruk op de be ginperiode. Persoonlijk heb ik zijn inbreng als verhelde rend ervaren. Zijn betrok kenheid bij de bestuurlijke gang van zaken in ons kan toor is van veel waarde ge weest voor onze eigen bestuursleden. Steeds kon een beroep op de heer Doe leman worden gedaan om zijn visie op bepaalde vraagstukken te vernemen. Aan de uitbouw van ons kantoor heeft hij van harte zijn ondersteuning gegeven. Een goede dienstverlening voor zijn leden heeft bij hem steeds hoge prioriteiten ge had en de Accountantsunie ZLM heeft o.a. door haar vestigingsbeleid daar mede uitvoering aan kunnen ge ven. Een andere doelstelling van ons kantoor, namelijk om voldoende geschoold personeel beschikbaar te hebben, heeft de heer Doe leman van harte toege juicht, omdat hij als geen ander besefte hoe belangrijk het is om een goed advies op het juiste moment te» kunnen krijgen. Bedankt Ad Doeleman voor je meedenken voor ons kan toor. We wensen jouw en je vrouw een wat rustiger pe riode toe om meer aandacht te kunnen geven aan andere zaken dan die welke tot nu toe voorrang hadden. B. Veerbeek algemeen direkteur Accountantsunie ZLM b.v. De heer Doeleman heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor het verkrijgen van zoet water voor de Zeeuwse en West-Brabantse boeren en tuinders. Op de foto bepleit hij het verkrijgen van zoet water op een vergadering van de Raad van Waterstaat. Bij jaarverslagen is het nog al eens de gewoonte te vermelden met het hoeveelste we te maken heb ben. Op de omslag prijkt dan b.v.: 47e jaarverslag van.... enz. Trouwens hoe ouder de 'klub' waarover het gaat, hoe meer in druk het bedoelde getal achter laat. Er zijn veel variaties op dit thema mogelijk. Zo zouden we kunnen nagaan hoeveel voorzit ters de ZLM in de bijna 1 50 jaren van het bestaan heeft gehad. Het blijkt dat Ad Doeleman de 16e voorzitter van de Maatschappij is geweest en de 5e na de Tweede Wereldoorlog. Dit moge aardig zijn voor de statistiek, op zichzelf lijkt het mij niet zo belangrijk. Ik wil het voorzitterschap van Ad liever op een andere manier bena deren. Bij zijn voorgangers zijn er maar betrekkelijk weinigen ge weest die 10 jaar of langer leiding gaven. In de eerste eeuw van het bestaan van de ZLM boekte slechts een drietal voorzitters een dergelijke staat van dienst. Daar na, in het thans sedert 1945 lo pende tijdperk, is Doeleman de tweede die op een dergelijke naar verhouding lange periode mag bo- M.A. Geuze gen. Het zegt mijns inziens iets omtrent twee dingen: In de eerste plaats tekent het de inzet van de scheidende voorzitter voor de goede zaak. Ten tweede blijkt daaruit het verworven ver trouwen in brede agrarische kring, zowel in de eigen regio's als daar buiten, waarbij in het bijzonder de uitbreiding tot de Zeeuws-Brabantse samensmelting gesignaleerd dient te worden. Ad Doeleman bleek vaardig met de tong en de pen. Er zullen weinig plaatsen in het werkgebied zijn waar men hem niet in persoon heeft ontmoet terwijl hij kennis nam van de problematiek van de boerenbedrijven en -gezinnen. En waar men hem niet gezien heeft, heeft men zijn ZLM-visie op de ak- tuele vraagstukken regelmatig in het landbouwblad of in persversla gen van vergaderingen e.d. kun nen lezen. Die aktualiteit heeft de laatste 10 jaar heel wat gevergd van Ad Doeleman. Denken we al leen maar aan het vraagstuk van de enorm toegenomen landbouw overschotten, wat zich levens groot heeft aangediend en waar van het eind nog niet is te over zien. Hij is er vrij nuchter onder ge bleven - zeker naar buiten. En on dertussen viel er thuis ook nog het nodige te regelen o.a. met veran derde bedrijfsomstandigheden. Aanpassing - tegenwoordig per jaar soms noodzakelijk - is nu wat de Doeleman's te wachten staat in een - wat wij hen mogen toewen sen - rustiger leven. En daar voe gen we er gaarne en van harte aan toe: welverdiend! M.A. Geuze Wouw Als lid en oud-bestuurslid van onze landbouwvereniging op Schouwen- Duiveland heb ik Doeleman leren kennen als iemand die zich voor zijn werk op zijn boerderij en in het bijzon der als bestuurder voor honderd pro cent heeft ingezet. De landbouw in de breedste zin had altijd zijn belangstelling. Wij vinden dan ook dat hij het in zijn tienjarige periode als voorzitter van de ZLM goed gedaan heeft. Typerend voor hem is het wel doordacht en toch snel beslissin gen kunnen nemen. In onze regio hebben wij ook van zijn kennis en organisatorische kwaliteiten kun nen profiteren. Wij zijn hem hier bijzonder dankbaar voor. Na deze periode krijgt hij een wat rustigere tijd. We hopen dan ook in de toe komst opnieuw van zijn ervarin gen te kunnen leren. Het is overi gens jammer dat hij met deze funktie stopt, maar het is een per soonlijke keuze, die we dienen te respekteren. Wij wensen hem en zijn gezin nog vele gezonde jaren toe en onze dank voor het vele goede werk dat hij voor de landbouw heeft verricht. J.A. Gaander se Tot slot wensen wij de heer H.C. van der Maas veel wijsheid toe in de komende, hoogst waarschijn lijk moeilijke, periode. Bestuur Landbouwvereniging 'Eendracht Bindt' J.A. Gaanderse Nu de heer Doeleman afscheid neemt als voorzitter van de ZLM lijkt het voor het Agrarisch Oplei dingscentrum van Dordrecht wel of hij "helemaal" weggaat. Als lid van de Commissie van Be heer van deze onderwijsinstelling van het KNLC had hij reeds gerui me tijd geleden afscheid genomen. Maar op grote bijeenkomsten van het KNLC, en ook op die van de ZLM ontmoetten wij hem nog steeds. De heer Doeleman bleef daarbij steeds belangstellend voor wat er zich in Dordrecht afspeelde, zowel wat betrof de Hogere, als de Middelbare en de Lagere. De Hogere had bovendien als voor zitter van de ZLM ook nog extra zijn aandacht vanwege de perike len aangaande de fusie met de Ho gere Tuinbouwschool in Utrecht en niet minder vanwege de plaats van vestiging van deze nieuwe kombi- natie. Niet ver van Zeeland natuur lijk! Dat wil ook zeggen, niet te ver van Dordrecht. En dat was ook de wens van het personeel van de Ho gere. De plaats van toekomstige vestiging die de laatste tijd het meest wordt genoemd is Delft- Noord. Waarschijnlijk het beste compromis van de strijdende par tijen en de plaats (Delft) die zowel bij het personeel van de Hogere van Dordrecht als die van Utrecht als het meest favoriet uit de bus kwam. De gemeenschap van 3 scholen in Dordrecht wenst de heer Doeleman, al gaat hij niet met "pensioen", toch een rustiger le ven toe met meer tijd voor zich zelf dan hij de laatste jaren heeft 9ehac*' Wietsma, Coördinerend direkteur Agrarisch Opleidingscentrum Dordrecht. De betrokkenheid van Doeleman ging verder dan eigen erf of organisatie. Hier verleent hij zijn medewerking aan een ontwikkelingsprojekt voor Kenya. 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17