zei" Centraal stond goed agrarisch produktiemilieu Hij was voorat een praktische bestuurder! "Doeleman deed wat hij 'Bij een uitnodiging als deze, om ten afscheid een op schrift gestel de bijdrage te leveren, stel ik mij zelf direkt de vraag. Wat zou ik gezegd hebben maar nog meer hoe zou ik het gezegd hebben. Want met bepaalde ak senten en woordspelingen kan je soms veel beter uitdrukking geven aan watje precies bedoelt, althans voor mij geldt dat ik met het woord zeker zo makkelijk speel als met de pen. Ik voldoe overigens graag aan dit verzoek, zeker tegen de achtergrond om het aantal sprekers zo beperkt mogelijk te houden bij dit soort gelegenheden. Afscheid van Ad Doeleman nemen betekent voor mij het verbreken van een goede bestuurlijke relatie. Na een korte periode van aan el kaar wennen wisten wij goed wat we aan elkaar hadden en we hiel den in afwezigheid op vergaderin gen net zoveel rekening met elkaar als wanneer we wel beide aanwe zig waren. Dat kan alleen als aan enkele voor waarden voldaan kan worden: Je moet bij informele en formele kontakten betrouwbaar zijn, je duidelijk uitspreken, goed kennis "Iedere boerenbestuurder kent wel dat gevoel als hij weer eens de he le dag van huis moet. In het voor jaar als de zon schijnt en de akkers grijs beginnen te worden en overal in het land mensen aan de slag gaan. Of in de zomer en in het na jaar als het al een hele tijd heeft ge regend, maar dan komt de zon door en opnieuw op weg naar een ver gadering zie je een combine of een aardappelrooier in het land. Dat ge voel, hoe zou het nu thuis zijn. Of de gedachte, eigenlijk zou ik daar nu moeten zijn. Meestal hebben we wel geleerd dat gevoel deskundig te onderdrukken. Als het goed is ook zo deskundig dat het werk thuis goed geregeld is. Maar toch, dat gevoel! Ook Ad heeft dat gevoel gekend en er mee moeten leven. Het heeft hem wel moeite gekost! Het was op een vergadering van de Hoofd afdeling Akkerbouw van het Land bouwschap, één van de vele plaatsen waar wij hebben mogen samenwerken en het was in het natte najaar van 1984. Allemaal za ten we met dezelfde gedachten. Maar het was Doeleman die onder de vergadering even naar de tele foon liep om naar Nieuwerkerk te bellen en aan Mies te vragen hoe het erbij stond, of ze bezig waren en hoe het ging. Dit is slechts één voorbeeld. Het zou met vele andere kunnen worden aangevuld. Het geeft de grote betrokkenheid van Ad Doele man bij zijn bedrijf aan. Geen ZLM en geen andere bestuurlijke verant woordelijkheid heeft hem daar van kunnen losweken. Hij is een goeie boer! Praktijk Een betrokkenheid die zijn funktio- neren als bestuurder echter nooit heeft belemmerd. Integendeel, Ad Doeleman is ondanks de vele bestuurlijke verantwoordelijkheden die op hem werden gelegd, en mis schien wel juist daardoor, de prak tische akkerbouwer gebleven die middenin de praktijk staat en pre cies op de hoogte is met alles wat daar -om gaat! Een praktische bestuurder dus, met veel oog voor alle moderne ontwikkelingen. Van daar zijn belangstelling voor de he le ontwikkeling van de automatisering; hij werd niet voor niets voorzitter van de SIVAK. Van daar zijn grote interesse voor onder wijs en voorlichting. P. Blokland van zaken hebben, bereid zijn tot luisteren en opmerkzaam zijn. Ad, deze basis was bij jouw in rui me mate aanwezig. Je kon dan ook met gezag funktioneren; men luisterde in je organisatie naar je, men vertrouwde je in breder over leg en deze wisselwerking gaf ook jou steun. Mede daardoor kon je landelijk boer en tuinder vertegen woordigen zoals je hebt gedaan. Je bent in je bestuurlijk werk boer gebleven: waren er besluiten ge nomen dan moesten ze uitgevoerd worden. Lukte dit niet snel genoeg soms mede doordat ambtelijke molens Ad Doeleman, een bestuurder pur- sang. Met sterke wortels geplant in de bodem van Schouwen- Duiveland. Dat herken je onmiddel lijk aan de manier waarop je hem hoort spreken over Zeeland! Gene raties Doeleman hebben daar ge> leefd en mede leiding gegeven in W.J. Sanderse Driejaren geleden kondigde Doele man aan, dat hij het voorzitter schap van de ZLM nog drie jaren, ofwel nog een halve zittingsperio de zou voortzetten. Het einde van die driejarige periode viel dan sa men met het afsluiten van de 2-jarige periode als voorzitter van de Gewestelijke Raad voor Zee land van het Landbouwschap. Na afloop van een ZLO-vergadering indertijd lichtte hij zijn besluit toe. Hij zei toen, dat hij dan ca. 10 ja ren de verantwoordelijkheid van de organisatie ZLM en in belangrij ke mate ook van de Zeeuwse Land- en Tuinbouw zou hebben gedragen. 10 jaren funktioneren in deze hoedanigheid vond hij lang genoeg. Hij was van mening, dat vernieuwing op zijn tijd, zowel voor jezelf als voor de organisatie verfrissend kan werken. Dat wa ren toen begrijpelijke en respekta- bele argumenten. Anderzijds ver baasde mij dat standpunt omdat ik geenszins de indruk had, dat hij onder dit werk gebukt ging. Inte gendeel, alles wees erop dat hij de uitdaging met ambitie, enthousi asme steeds heeft aanvaard. Hij was toen ook juist prima inge werkt in de problematiek waar met name de Zeeuwse land- en wat trager lopen, dan kwam je er gernis die je aan de binnenkant op kropte, meestal met enig vuur en verve naar buiten. Dat deed zich nog duidelijker voor als men met niet al te zuivere voor wensels onder afspraken probeerde uit te komen of ze om te buigen, of wanneer men je als persoon ne geerde. In dergelijke omstandigheden draaide je de knop van je radio ontvanger uit en was je voorlopig uit de ether. Persoonlijk heb ik dit bijzonder in je gewaardeerd. Ad, tot slot dit: je hebt bestuurlijk goed 'geboerd'. Je hebt een goede reserve op gebouwd of gekregen. Je bent dit krediet waard. We hebben bestuurders nodig in de voorliggende tijd die wat 'ach ter de hand hebben'. Jij hebt een andere beslissing ge nomen die ik respekteer. Laat dit 'saldo' dan een uitgngspunt zijn voor jou en je vrouw om dankbaar terug te zien op deze periode. Hartelijk bedankt en het ga je goed'. Piet Blokland besturen van gemeenten, water schappen en allerlei organisaties. In die rij heeft hij zijn plaats met ere ingenomen, bekwaam, degelijk, een tikkeltje impulsief soms. Als ty pische representant van een alge mene organisatie. Iemand die als zodanig een standsorganisatie op levensbeschouwelijke grondslag in feite ongewenst vindt, maar het verder als een gegeven aksepteert dat ze er zijn. Die vervolgens ook bereid is om op een loyale en konstruktieve wijze samen te wer ken. Wanneer dat dan ook nog kan in een sfeer van vriendschap en ver trouwen, dan is de basis aanwezig om samen iets goeds tot stand te brengen. Die basis was er". W.J. Sanderse, Voorzitter van het Overlegorgaan van de drie Zeeuwse Landbouworganisaties tuinbouw mee te kampen had. Toen juist speelde het probleem of de Grevelingen zoet zou worden, danwel zout zou blijven. Niemand was méér thuis, juist in deze pro blematiek dan Doeleman. Het zoet waterprobleem voor de Zeeuwse land- en tuinbouw heeft bijzonder veel inzet van hem verkregen. Natuurlijk had de bedrijfstak ak kerbouw zijn bijzondere belang stelling. Resultaten van zijn inzet voor Zeeland worden zichtbaar. Maar dit moet dan wel gezien wor den in kombinatie met zijn ijver voor goed agrarisch onderwijs en een overheidsbeleid voor de land bouw waarbinnen ontwikke lingsmogelijkheden worden gebo den. Zo is inmiddels de Takorgani- satie Akkerbouw Zeeland opge richt welke zich met name richt op de toepassing van de automatise ring in de akkerbouw. Verder mag worden aangenomen, dat het landbouwonderwijs in Zeeland een passende struktuur zal krijgen met in ieder geval een nieuw ge bouw voor de RMAS van Goes. Doeleman heeft door zijn persoon lijke inzet en mede door zijn pro vinciale en landelijke kennis aan al i i i Wanneer een voorzitter van i een standsorganisatie terug- i J treedt, dan betekent dat voor i een sekretaris van een Ge- j westelijke Raad van het Land- i J bouwschap dat je iemand min- J r der vaak gaat ontmoeten. J Iemand, die je tot dan toe kon i tegenkomen als voorzitter van J zijn organisatie of als lid van de i J Gewestelijke Raad of als me- J i demens. J We mogen ervan uitgaan dat i i de heer Doeleman in zijn funk- J tie van voorzitter van de ZLM i voldoende zal worden belicht. J i Ons leek het voor de hand te J liggen eens even stil te staan bij i i zijn funktie van lid respektieve- j lijk voorzitter van de Geweste- J lijke Raad van het Landbouw- i i schap voor Noord-Brabant J respektievelijk Zeeland. L-I Een Gewestelijke Raad van het Landbouwschap is het samenwer kingsorgaan van de werkgevers- en werknemersorganisatie in de landbouw in een provincie. Dit betekent dat om daaraan vorm te geven, men bereid moet zijn tot overleg, tot samenwerking, men moet een samenbindende figuur zijn. Doeleman was dat op een uit muntende wijze. Altijd bereid tot overleg, tot sa menwerking om op die wijze de krachten te bundelen in het belang van de landbouw. Steeds ook be reid en in staat om zaken te relati veren door ze terug te koppelen naar de boerenpraktijk van elke dag of juist door ze te plaatsen in een ruimer verband. De Gewestelijke Raad van het Landbouwschap heeft een belang rijke funktie bij de belangenbehar tiging op het terrein van ruimtelijke ordening en bij de inrichting en be heer van het landelijk gebied. Het is het gebied waar de landbouw andere maatschappelijke belangen ontmoet zoals landschap, natuur, rekreatie, die steeds meer invloed krijgen. Dan is het de kunst om in F. de Waal deze ontwikkelingen een belangrij ke bijdrage geleverd. Het was steeds goed vergaderen met hem. Als voorzitter was hij zeer korrekt. Hij gaf ieder de ruim te maar streefde nadrukkelijk een zakelijke afhandeling na. Deze ei genschappen gekombineerd met een hartelijke kollegialiteit, zorg den er voor dat steeds in een op bouwende sfeer vergaderd is ten dienste van de Zeeuwse landbouw. Drie jaar geleden dacht ik: ik hoop dat hij er nog drie jaar bij doet. Hij heeft dat niet gedaan. Dat dwingt respekt af. De ZLM en de diverse het overleg met kracht van argu menten de ander te overtuigen. De heer Doeleman was daartoe in staat omdat hij ook blijk gaf oog te hebben voor die andere belangen. Als geen ander realiseerde hij zich dat kompromissen gesloten moesten worden; voor hem was duidelijk dat konfrontaties vrijwel altijd ten nadele van alle betrokken 'partijen zouden uitvallen. Centraal in zijn benadering stond een goed agrarisch produktiemi- lieu waarin de boeren op een eko- nomisch verantwoorde wijze een goed bestaan zouden kunnen vin den. Alle facetten die daarbij van belang waren hadden en kregen zijn belangstelling; van een goede betaalbare zoetwatervoorziening tot en met de Europese Land bouwpolitiek. Het sekretariaat heeft een on dersteunende, een dienstverle nende funktie voor het bestuur. Voor het bestuur is een goed wer kend sekretariaat belangrijk. De heer Doeleman wist een sekretari aat te inspireren te enthousiasme ren en te stimuleren. Hij liet een sekretariaat profiteren van de er varingen die hij in de andere pro vincie of op landelijk nivo opdeed. Een sekretariaat is blij met zo'n bestuurder en dat is in het belang van de belangenbehartiging in de landbouw. Als sekretaris van de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap ontmoette je ook de mens Doele man. Dan ontmoet je iemand die belangstelling heeft voor de mens in zijn omgeving en die kon luisteren. Door het terugtreden van Doele man als voorzitter van de Z.L.M. neemt iemand afscheid, die een heel eigen plaats had in de totale belangenbehartiging van de landbouw. De landbouw zal hem missen, maar wij óók. ing. K. Bankers drs. IJ.L. Boom overlegstrukturen verliezen dus een kundig en ervaren bestuurder. Doeleman vertrekt evenwel niet naar elders, maar krijgt nu meer tijd voor zijn mooi akkerbouwbe drijf in Nieuwerkerk. Toch ben ik er van overtuigd, dat men her en der beroep zal blijven doen op de ze man met zoveel bestuurser- varing. Ik wens hem en zijn gezin een fijne toekomst toe. Ik hoop dat hij over een tijdje kan glimlachen als hij de landbouwbestuurders weer eens gebogen ziet over moeilijke voor stellen en besluiten. Hij kan dan denken: Gelukkig dat ik daarvoor de verantwoordelijkheid niet meer hoef te nemen. Doeleman opvolgen is geen een voudige zaak. Toch heb ik er ver trouwen in, dat de samenwerking om een gezamenlijk doel te berei ken, dat Doeleman zo oprecht nastreefde, ook door zijn opvolger Huib van der Maas praktijk zal worden. Aldus blijven we in Zee land goed op weg. De heer Van der Maas wens ik in zijn nieuwe funktie veel geluk. Frans de Waal voorzitter van Rayon Zeeland van de NCB 4

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16