ZLM-voorzitter A.J.G. Doeleman uitgeluid met grote opkomst, fijne sfeer, onderscheidingen en veel geschenken Loyaal Gemengde gevoelens Verdiend Grote verdiensten Vrijdag 12 december 1986 boosheid weer gauw vergeten en wil de je ongelijk wel bekennen. Eerlijk en evenwichtig ging je op je doel af'. Latijnhouwers bood Doeleman een platen-/boekenbon aan. De algemeen sekretaris van de ZLM, mr. J. Oggel, konstateerde dat tien jaar nauwe samenwerking tussen beide, op zowel het zakelijk als het persoonlijk vlak, probleemloos zijn verlopen. 'Dat komt waarschijnlijk omdat we elkaar in menig opzicht aanvullen. Ik ben er trots op dat ik al die jaren met je heb mogen sa menwerken'. Oggel bood hem als blijk van waardering een pen aan, 'waarmee hij verslag kan doen van zijn reis naar de VS'. Ook de traditionele Zeeuwse kledij ontbrak niet, hier gedragen door mevrouw De Visser. Na een intermezzo met aangename muziek van het Scaldis trio zei de al gemeen voorzitter in zijn dank- Bij zijn afscheid als algemeen voorzitter van de ZLM, maandag 8 de cember jl. in de 'Prins van Oranje' te Goes is de heer Doeleman veel lof toegezwaaid voor de grote inzet waarmee hij met zijn gezin de af gelopen tien jaar de belangen van de landbouw in het algemeen en die van de ZLM-leden in het bijzonder, heeft behartigd. Het rekord aantal bezoekers van 800 a 850 was daarvan het ondubbelzinnig be wijs. Maar evenzeer waren dat de bijzonder prettige, feestelijke sfeer, de talloze geschenken en de vele felicitaties en onderscheidingen die de familie Doeleman ten deel vielen. De voorzitter van het KNLC, de heer M. Varekamp, zei blij voor Doeleman en voor de landbouw te zijn met diens onderscheiding: 'Een Officier kunnen we er in de belan genbehartiging van de Landbouw best bij hebben'. Hij sprak v.w.b. het vertrek van Doeleman over ge mengde gevoelens; 'enerzijds respekt voor je vasthoudendheid ook in de onderhandelingen en nu ook weer bij het afscheid dat je al lang geleden voor jezelf had vast gesteld. Anderzijds spijt, omdat we een bekwaam bestuurder moeten missen juist nu land- en tuinbouw in strukturele problemen zit en we bestuurlijke vaardigheid nodig heb ben'. Varekamp zei verder opge merkt te hebben dat Doeleman, in overleg, altijd rekening hield met an deren. 'Het ZLM-hemd was wel eens nader dan de rok maar daar maakte je nooit een oneigenlijk gebruik van. Er was bij jou altijd de wil om in groter verband tot gezamenlijke af spraken te komen. Eenstemmigheid die je steeds nastreefde zal de ko mende jaren meer dan ooit noodza kelijk zijn'. Hij bood de heer Doele man namens het KNLC dat hem, volgens Varekamp, veel dank is ver schuldigd, een penneset met inskrip- tie aan. Namens de Gewestelijke Raden van het Landbouwschap in Zeeland en Noord-Brabant en namens de zuster organisaties noemde ir. A.J. La tijnhouwers de onderscheiding tot Officier in de Orde van Oranje Nas sau dubbel en dwars verdiend. Hij schetste Doeleman spelend met diens naam als verdedigend sterk, soms aanvallend, geen uitgesproken be hoefte om te skoren, behalve voor de ZLM en recht op het doel af. 'Je werd ook wel eens kwaad en je zat er ook wel eens naast maar je was je Tijdens de receptie na afloop van de vergadering stond er een lange rij mensen te wachten om de heer en mevrouw Doeleman persoonlijk de hand te drukken en te feliciteren met de koninklijke onderscheiding. Bij het gedeelte van de vergadering dat aan het afscheid van de heer Doeleman was gewijd waren de moeder van de heer Doeleman (4e van rechts) en de moeder van mevrouw Doeleman (6e van rechts) ook aanwezig. KNLC voorzitter M. Varekamp noemde in zijn toespraak de eenstemmigheid die de heer Doeleman steeds nastreefde. woord zeer ingenomen te zijn met de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Ook zei hij het ere-lidmaatschap van de ZLM bij zonder op prijs te stellen en ver heugd te zijn dat ook zijn vrouw zo centraal heeft mogen staan in de feestvreugde. Hij gaf toe er toch wel moeite mee te hebben gehad om het voorzitter schap nu te beëindigen. De kontak ten met het sekretariaat zei hij te zul len missen. Doeleman sprak zijn volste vertrouwen uit in zijn opvol ger, H.C. van der Maas, die als be langrijke en zeer positieve karakter trek heeft, dat hij zich tegenover an deren loyaal opstelt. Mede gezien het goed funktionerend sekretariaat en bestuur zei hij geen enkel beletsel te zien bij de doorstroming van het voorzitterschap. Hij deed een beroep op de boeren en tuinders om vertrouwen te hebben in de beleidsorganen in de landbouw. Voorkomen moet worden dat het beleid wordt ondergraven, maar kri tisch meedenken is noodzakelijk. Hij sprak tenslotte de wens uit, dat het de ZLM goed mag gaan en dat men hoewel dat niet eenvoudig is, vertrouwen in de toekomst moet hebben: 'De geschiedenis heeft ge leerd, dat de boerenstand veel veer kracht heeft en dat moet en zal zo blijven ook'. J.W. Na de plechtige onderscheiding van de heer A.J.G. Doeleman tot Offi cier in de Orde van Oranje Nassau, opende vice-voorzitter de heer A.H. Munters, de overigens uit praktische overwegingen beperkte rij van spre kers (zie voor meer schriftelijke bij dragen de speciale bijlage van het ZLM-blad). Munters noemde de grote verdiensten van de scheidende voorzitter, het feit dat hij zich als groot akkerbouwer ook steeds en soms juist ekstra inzette voor de kleine bedrijven, voor de veehoude rij, de tuinbouw en voor de fruitteelt en dat Brabant hem evenlief is als Zeeland. 'Een impulsief mens, een gevoelsmens en dat onthouden we'. De heer Munters benoemde de heer Doeleman vanwege diens grote ver diensten voor de ZLM vervolgens tot ere-lid. Ook betrok Munters in zijn dankwoord het thuisfront, me vrouw Doeleman en de kinderen. 'Het is uitermate belangrijk dat er vanuit het gezin de voortdurende steun is bij de veeleisende baan als voorzitter van de ZLM'. Hij bood het echtpaar Doeleman als af- scheidskado een bijdrage aan in een lang gekoesterde wens: een reis dwars door de VS. Opvolger Huib C. van der Maas ver zekerde hij dat de ZLM-organisatie zich onvoorwaardelijk achter hem opstelt. 'Zoals we achter Ad hebben gestaan, zo kun jij ook op ons rekenen'. De vice-voorzitter van de ZLM, de heer A.H. Munters, speldde op de Algemene Ledenvergade ring een aantal leden van ver diensten bijbehorende onder scheiding op. De leden van verdienste zijn: Blok G.P., Kruiningen; Bolijn mw., Goes^ Boone J., Goes; Boot P. Czn., Zierikzee; Brasser L.P., Veere (26 jaar bestuurslid afd. Veere); Breure A., Tholen; Breure L.J., Fijnaart; Dees S.J., Wissenkerke; Dekker J., Sluis kil; Dieleman A., Oostburg; Dop J.L., Zoutelande; Feijter A.P.W. de, Kloosterzande; Fraassen v. Ch., Goes; Graag de- Eyke A.C., Zierikzee; Griep M., Krabbendijke; Haartsen J.P., Schoondijke; Hoeve S. van, Axel; Houmes-Maljaars J., Aag- tekerke; Jager de G., Wolp- haartsdijk; Kaland M.- Simpelaar, Vlissingen; Kam P. de, Zoutelande; Kluijfhout A. sr., Vlissingen; Kolk v.d. G.M., Eethen; Korteweg B., Heijnin- gen; Kostense M.A., Deventer; Lampert K., Biggekerke; Malde- gem v.-Davidse J.J., Kortgene; Maliepaard B., Zevenbergschen- hoek; Marcusse M.J., Kamper land; Mol W.A., Overzande; Na- gelkerke A.D., 's Heer Arends- kerke; Regt de L.H., 's Heer Arendskerke; Simonse A.., Big gekerke; Simonse Z., Bigekerke; Sinke J., Kapelle; Smallegange J. Zierikzee; Smits P., Stavenisse; Steendijk C., Kamperland; Ste- houwer M.P., Willemstad; Steur J.M., Renesse; Stouten M.A., Stavenisse; Stoutjesdijk A., Oosterland; Sturm C., Biggeker ke; Triou A., Oostburg; Verduit M., Bergen op Zoom; Vermeulen P. mw., Vrouwenpolder; Visser C. de, Lage Zwaluwe; Vrieze M.P. de, Burgh Haamstede; Wael de C.J.G., Heinskenszand; Wiskerke D., Colijnsplaat; Zan- de v.d. H.J., Oosterland. Ongeveer de helft van bo venstaande leden was op de ver gadering aanwezig. De vice-voorzitter de heer A.H. Munters overhandigde aan de leden van verdienste de insignes en oorkondes. Op de foto ontvangt mevrouw Bolijn uit Goes een oorkonde.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12