Goedkope grondstoffen houden mengvoeders laag in prijs Stopa en hoge heffingen "Boeren hebben ook in toekomst recht op belangrijke vertegenwoordiging in waterschapsbestuur" Het ZAJK wijst het bewaakt mengprijssysteem voor suiker af. CDA-kamerlid Eversdijk: Melkveestapel 6% kleiner dan vorig jaar Directie CHV optimistisch: "Naast eigenaren ongebouwd en gebouwd komen nu ook inwoners en pachters in het bestuur van het waterschap, waardoor de kleur en de sfeer van het waterschapsbestuur zal veranderen. Maar van belang is dat het ongebouwd onverminderd behouden blijft. De boeren en tuinders zijn in hun bestaansmogelijkheden immers direkt afhanke lijk van het waterbeheer dat de waterschappen uitvoeren". Dit zei drs. H. Eversdijk, Tweede Kamerlid voor het CDA, vorige week vrijdag in zijn inleiding "Waterschappen op weg naar 2010", gehou den op de jaarvergadering van de Zeeuwse Waterschapsbond te Hein- kenszand. De heer Eversdijk betoogde dat het aantal zetels in het waterschaps bestuur niet alleen af moet hangen van het totale bedrag dat door een bepaalde kategorie wordt opgebracht, maar dat in de eerste plaats moet worden gekeken naar de aard van het belang van die kategorie. "Boe ren en tuinders zullen daarom een belangrijke vertegenwoordiging in het waterschapsbestuur horen te hebben". Het door het Landbouwschap voorgestelde systeem biedt volgens het Z.AJ.K. onvoldoende garanties dat de overschotproduktie wordt ingedamd. Ten aanzien van de komende herzie ning van het waterschapsbestel in Zee land gaf de heer Eversdijk aan niet de Staten van Zeeland voor de voeten te willen lopen, maar dat aan schaalver groting toch niet te ontkomen zal zijn. Deze opvatting is o.a. ingegeven door de gedachte dat waterschappen een grote bestuurskracht moeten hebben en een breed financieel draagvlak om die bestuurskracht mogelijk te maken. Verkiezingen "De recente verkiezingen in Zeeland hebben bevestigd dat de belangstelling van de inwoners voor waterschapsver kiezing maar gering is. Het lijkt me Vooral dankzij de goedkope grondstoffen kan het zuidelijke mengvoederconcern CHV in Veghel op een redelijk gunstig jaar terugkij ken. Het scheelde de aangesloten boeren in Zeeland, Noord-Brabant en zuidelijk Gelderland in ieder ge val 4,50 per 100 kg mengvoer. In het afgelopen jaar keerde het bedrijf in totaal 36 miljoen gulden aan zijn afnemers uit in de vorm van prijs- correctie en kwantumkortingen. Daarnaast kon een nettowinst van 10,1 miljoen gulden van de reserves worden toegevoegd. Bij de presentatie van de jaarcijfers '85-'86, vorige week donderdag op het hoofdkantoor in Veghel, toonde de directie zich optimistisch voor de komende jaren. Verwacht wordfdat de mengvoeders nog wel even aan de goedkope kant zullen blijven. On danks de moeilijkheden die in een aantal veeteeltsectoren bestaan, wist de Cehavé vorig jaar zijn omzet van mengvoeders nog met 2,3 procent uit te breiden tot 2,5 miljoen ton. De omzetstijging in de mengvoeders, die nog steeds voor ruim 70% van de totale omzet van het Veghelse be- We zijn met onze Stopa- bodemprijsregeling bezig in het in komenjaar 1986. Door verschillende "meevallers" is het fonds niet nega tief geëindigd, maar zo ongeveer op het nulpunt. Hoewel velen het met ons eens waren dat voor 1986 een kostendekkend beleid moest worden gevoerd, is het toch wel spannend hoe het één en ander uitpakt. Hoge heffingen Over oogst 1985 werd in de afgelo pen zomer een calamiteitenheffing, een naheffing, opgelegd van 250,per ha. Op een enkele uit zondering na is deze heffing binnen de betalingstermijn binnengekomen. Slechts enkelen hebben gebruik ge maakt van een betalingsregeling. We daarom het overwegen waard om niet op de komende waterschapswet te wachten en over te stappen op een systeem van indirekte verkiezing voor de huishoudelijke vervuilers", aldus Eversdijk. Hij gaf overigens toe niet te kunnen voorspellen wat de invloed zal zijn van de toetreding van de in woners en pachters tot de besturen, maar ziet vooralsnog geen redenen om daar pessimistisch over te zijn. Hergebruik slib Tijdens de jaarvergadering ging de voorzitter van de Zeeuwse Water schapsbond, K.J.A. baron Collot d'Escury, dieper in op de verwikke lingen rond het zuiveringsslib. Uit drijf zorgen, is helemaal te danken aan de grotere verkoop van varkens voeders. De stijging van 5% in deze sector mag verwonderlijk heten, ge zien de interimwet en de meststof- fenbepalingen. Het is inmiddels ech ter bekend dat het bouwverbod de groei van de reusachtige varkenspo pulatie in met name Brabant nauwe lijks heeft kunnen remmen. De CHV heeft daar de vruchten van geplukt. De stijging in de varkensvoeders bleek royaal voldoende om de daling van de verkoop van rundvee- en lig- diervoeders op te vangen. Deze sec toren gingen met resp. 1,2 en 0,2% procent achteruit. Bij de rundvee voeders heeft de superheffing daar uiteraard alles mee te maken, even als de vrij goede ruwvoeroogsten vo rig najaar. Sinds de invoering van de superheffing breidt in Brabant de stierenhouderij zich uit. Kwaliteitsverbetering Nadat de Veghelse CHV jarenlang de groei in het boerenbedrijf met de grootste moeite wist bij te benen, is er nu duidelijk een tijd van stabilisa tie aangebroken. Algemeen direk- zijn hierover zeer content, omdat hiermee wordt aangegeven dat men het beleid in het algemeen begrepen heeft. Of men het er altijd mee eens is, is een ander hoofdstuk! Onder tussen zijn de hoge heffingen over 1986 ook in praktijk gebracht. De 500,areaalheffing per ha gaat één dezer dagen de deur uit bij het Landbouwschap! We hopen van harte dat deze heffing ook goed be grepen wordt. Het past natuurlijk slecht in deze malaise, waarin de ak kerbouw momenteel verkeert. Daar naast zijn de verdubbelde heffingen per 100 kg gecertificeerd pootgoed ook in praktijk gebracht. Voor de fijnere maten wordt 1,60 berekend en voor de grovere maten 0,80. gangspunt noemde hij het nuttig hergebruik van het slib, waarbij het slib een gelijkwaardige behandeling krijgt als de overige meststoffen. "Bij gelijke positie moet de afzet aan de vrije markt worden overgelaten". Als de normen waaraan het slib moet vol doen zouden worden verscherpt, waardoor geen hergebruik meer mo gelijk is, dan zullen de noodzakelij ke extra kosten van afzet en verwijdering door de Zeeuwse huis houdens opgebracht moeten worden, aldus Collot. Hij schat dat deze kosten op kunnen lopen tot ƒ5 mil joen per jaar. Momenteel bedraagt de slibproduk- tie van de rioolwaterzuiveringsinstal laties in Zeeland zo'n 1500 a 2000 ton droge stof per jaar. Als alle zuive ringsinstallaties klaar zijn zal deze hoeveelheid oplopen tot 9500 ton. "Voor de afzet van dit slib zal zo'n 6000 ha landbouwgrond nodig zijn", aldus de heer Collot d'Escury. Hij wees er daarbij op dat er ontwik kelingen gaande zijn die het herge bruik van slib in de landbouw zullen bemoeilijken. In dit verband noem de hij de opstelling van een provinci aal slibplan, de diskussie over het meststoffenoverschol en de wet bo dembescherming. Ten aanzien van de terugdringing van de verontreiniging in het afvalwater en dus ook in het slib zou volgens de waterschapsbond meer aan de bron gesaneerd moeten worden. teur ir. A. Oomen van de CHV tij dens de persconferentie: "Verdere groei is zeker niet meer onze eerste doelstelling. Dat is nu vooral kwali teitsverbetering. Daarmee proberen we onze concurrentiepositie binnen de EG overeind te houden. Daar naast besteden we meer aandacht aan milieu-aspecten". In het lopende boekjaar zullen de varkensvoeders verder worden aan gepast aan de eisen die vanuit de Meststoffenwet èn de Wet Bodem bescherming zullen worden gesteld. Via de samenstelling van de meng voeders moet worden gestreefd naar verlaging van het stikstof- en fos faatgehalte in dierlijke mest. In dit verband tipte de CHV-direkteur ook het Promestproject in Helmond aan, waar volgend jaar een proeffabriek met een capaciteit van 100.000 ton mest van start gaat. Het wordt voor al in oostelijk Brabant de hoogste tijd voor dit soort experimenten. Oomen: "Volgend jaar, met de nieuwe meststoffenwetgeving, zullen de boeren in Brabant meer dan 20 miljoen gulden aan overschotheffin gen moeten opbrengen". Men vindt deze bedragen bij de maandelijkse afrekening van de keu ringsdiensten van de NAK. Of deze heffingen voldoende zijn, zal in het lopende seizoen blijken. Deze hef fingen, de areaalheffingen en de hef fingen per 100 kg, brengen tezamen een kleine 30 miljoen op. Aange zien 5 miljoen nodig is voor de vaste kosten (propaganda al 3 mil joen) blijft ter beschikking van de garantieregeling over 1986 zo'n 25 miljoen. En daarmee kan in ieder ge val meer dan 100.000 ton pootaar- dappelen worden overgenomen. Mocht dat niet genoeg zijn, dan kunnen de andere heffingen in wer king treden, maar deze worden niet eerder opgelegd dan volgende zo mer. Wanneer er duidelijk minder uit de markt wordt genomen dan de bovengenoemde 100.000 ton, dan Het bestuur van het Zeeuws Agra risch Jongeren Kontakt heeft grote moeite met de huidige voorstellen voor de suikerregeling zoals deze door het Landbouwschap is voor gesteld. Dit bleek in de november- vergadering waarin de suikerproble- matiek centraal stond. De kritiek van de ZAJK-bestuurders richt zich op twee punten. Op de eer ste plaats heeft het bestuur grote moeite met regelingen, die er op neer komen dat telers die meer produce ren dan het toegewezen quotum, daarvoor in feite beloond worden met een hogere quotumtoewijzing in de daarop volgende jaren. Dit ten koste van telers die zich wel aan het quotum hebben gehouden. De huidi ge voorstellen van het landbouw schap, aangeduid met het 'bewaakte mengprijssysteem' wordt om deze reden dan ook afgewezen. In dit voorstel wordt gewerkt met een jaar lijks voortschrijdende referentie, die er op neer komt dat een teler op een hogere quotum toewijzing kan re kenen naarmate hij meer bijdraagt aan de overschotproduktie van sui ker. Telers die wel uitsluitend hun quotum voltelen (A en B quotum) krijgen dientengevolge ook een lage re quotumtoewijzing. Een dergelijk systeem werkt volgens het ZAJK on rechtvaardig en biedt ook onvol doende garantie voor het inkomen van de overschotproduktie. Het ZAJK-bestuur kiest dan ook voor een vast quotum per teler. wordt aan het eind van het seizoen terugbetaald over de goedgekeurde arealen, dus per ha! Dat betekent ook "kostendekkend" beleid. Overschotten? Komen er overschotten van beteke nis? Dat is eigenlijk nog helemaal koffiedik-kijkerij. De eerste aanbie dingsperiode, die van november, is inmiddels achter de rug. Ruim 5.000 ton werd aangeboden, waaronder ongeveer eenderde deel afgekeurde phoma-partijen. Hoewel we te ma ken hebben met een zeer goede oogst, lijken de afzetkansen toch iets gunstiger dan vorig jaar. Vooral de grove maten liggen nogal wat gunsti ger in de markt dan het afgelopen jaar. Ook het uitvalpercentage lijkt wat groter dan vorig jaar. Maar la ten we niet te vlug een optimistisch beeld geven. Dit temeer daar in di verse afnemende landen beta lingsmoeilijkheden grote problemen kunnen leveren. Overigens blijkt duidelijk dat de Stopa-bodemprijs hier en daar alweer functioneert. Aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant een geruststelling dat er een bodemprijs is. Stopabeleid 1987 Inmiddels zijn de discussies over 1987 nog steeds in volle gang. Dat er een regeling komt in 1987 staat vrij wel vast. Daarover is in de "schap pen", maar ook in de landbouwor ganisaties, een grote mate van over eenstemming. Het belangrijkste dis- C-suiker Een tweede punt van kritiek richt zich op de hoogte van het totale na tionale quotum. Het Landbouw schap heeft gekozen voor een totaal quotum van 915.000 ton wit-suiker. Het totale A- en B-quotum is door de E.G. vastgesteld op 872.000 ton. Het Landbouwschapvoorstel bete kent dat er in ieder geval 43.000 ton C-suiker geproduceerd moet wor den. Het ZAJK-bestuur is van me ning dat dit geen goed uitgangspunt is. De prijsopbrengst van de C- suiker drukt niet alleen de mengprijs voor alle door de telers geproduceer de bieten naar beneden, maar belast ook de reeds oververzadigde wereld markt op onverantwoorde wijze. Dit laatste gaat ook sterk in tegen de belangen van suikerproducerende ontwikkelingslanden. Deze ontwik kelingslanden, die nog minder alter natieven hebben dan de boeren hier, worden nu al erg benadeeld door de E.G.-suikeroverschotten die op de wereldmarkt worden afgezet. Het ZAJK-bestuur kiest dan ook voor een totaalquotum van 872.000 ton witsuiker, bestaande uit A- en B- suiker alleen. Het door het Land bouwschap 'beheerste mengprijs systeem' heet een compromis te zijn tussen de telers en de suikerin dustrie. Het ZAJK-bestuur is van mening dat de belangen van de sui kerindustrie hierin onevenredig in zijn meegewogen ten koste van de te lers. De industrie heeft er namelijk belang bij dat er zo veel mogelijk bieten verwerkt worden. cussiepunt is momenteel de verhou ding areaalheffing - plombeheffing en de hoogte van de prijsgaranties. Hoewel we hier over de discussies graag in december, dus in deze maand, hadden willen afronden is dat uitgesteld voorlopig tot januari. Tenslotte We hopen van harte dat de praktijk begrip blijft tonen om de hoge hef fingen op te brengen. Een kosten- baten-analyse wijst stellig in de rich ting van hoge heffingen in plaats van terug te vallen tot de voerprijs in de markt. Maar er zijn uiteraard wel grenzen. Een uiterste zorgvuldig overleg blijft noodzakelijk om de goede koers te blijven varen. Swifterbant, A. Vermeer Uit een steekproef-onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de totale rundveestapel be gin oktober 4.939.000 dieren omvat te. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar betekent dit een afname van 3%, de melkveestapel is in deze periode met 6% of 138.000 stuks af genomen tot 2.176.000 koeien. De to tale mestveestapel was op 1 oktober jl. 138.000 stuks groter dan een jaar eerder en omvatte 1.209.000 dieren. Vrijdag 5 december 1986 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9