over geld en goed Maatschap en WIR Mansholt: minder grond voor landbouw Goede instelling Toch onverwachts Dan maar lid worden Stel niet uit Kees is, wat men noemt, een ak kerbouwer in hart en nieren. Met een bedrijfsgrootte van ruim 30 ha. behoort hij niet tot de grote akkerbouwers. Hoewel hij zijn be drijf alleen runt, vindt hij toch de gelegenheid zich op bestuurlijk vlak in te zetten in de diverse tak ken van zijn organisatie en de daarmee samenhangende neven- aktiviteiten. Door de nevenak- tiviteiten kwamen we met elkaar in kontakt en alras bleek dat we het samen goed konden vinden. Bij één van onze gesprekken, sneed ik het onderwerp bedrijfsverzorging aan. Toen bleek dat hij daarvan geen lid was. Hij vond dat niet zo nodig op een akkerbouwbedrijf en zeker niet op het zijne met het traditionele bouwplan: tarwe, aardappelen, bie ten, zo af en toe een blokje knolsel derij of gladiolen. Ik vroeg hem wat hij zou doen als hij midden in de oogst 3 weken naar het ziekenhuis zou moeten, terwijl de tar we rijp was of de aardappelen gerooid moesten worden. Hij zag dat niet zo donker in. Zijn oudste zoon, die werkzaam is bij een koöperatie, kon immers toch wel een weekje vakantie nemen om op hun eigen 2e hands combine de tarwe te dorsen en de an dere zoon zit op de landbouwschool en had bij een vroege tarwe-oogst toch nog vakantie, dus die kon met de trekker en de wagen meerijden om graan af te voeren. Echt geen pro bleem en geen problemen van te vo ren zoeken. Desnoods kon ook de loonwerker nog wel een trekker en een wagen inzetten.... Er ontstond een felle diskussie, maar onder goe de harmonie. We kenden elkaar im mers maar al te goed en wisten dan ook precies hoe ver we konden gaan. Kees verzekerde me wel dat hij de be drijfsverzorging een nuttige organisa tie vond. Natuurlijk wel. Ze deden immers goed werk als er ergens hulp nodig was, maar zoiets gebeurde al leen bij buurman een eindje verderop, die een veehouderijbedrijf had. Koei en moeten nu eenmaal gemolken wor den, zowel op woensdag, zondag, le Kerstdag en op Nieuwjaarsmorgen als in de vakantie. In de tuinbouw of op een fruitteeltbedrijf? Nou.ja, dat "ze daar" lid waren, kon hij nog wel in komen, maar, en toen kwam de aap eigenlijk uit de mouw: "Hoe zat dat nou met die verplichte dagen, die je natuurlijk altijd krijgt als het jou niet uitkomt?" Ik antwoordde dat zoiets voor kan komen, maar dat: a. De werkverdeler niet ieder jaar bij de leden de verplichte dagen in dezelf de periode vastlegt, met andere woor den: er is sprake van een rouleringssysteem, zodat de verplichte dagen ook in de oogsttijd kunnen val len. "Dan is hij welkom", mompel de Kees voor zich uit, maar toch hard genoeg dat ik hem kon verstaan. b. Gezien het aantal bedrijfsverzor gers zijn ze meestal aan het werk bij ziekte, ongeval, vakantie en ar- beidspieken, zodat verplichte dagen soms helemaal niet voorkomen. Daar keek hij van op, maar toch, op zijn bedrijf? Nou nee, toch maar niet doen. Weer iets waar je kontributie voor moest betalen... Hoewel ik hem ook nog wees op het Reduktiefonds, waarbij een korting op het uurloon van ƒ15,tot ƒ17,wordt gegeven als je ziek bent, bleef hij bij zijn eer der ingenomen standpunt. We gingen in goede harmonie ons weegs. Ik hoopte dat hij nooit in moeilijkheden zou komen. Maar dat gebeurde wel. Bij het sim pele afkoppelen van een wagen op een niet vlakke werkvloer, kwam deze iets naar voren waarbij de disselboom de knie van Kees verbrijzelde: zieken huis, gips, operaties, nog meer gips. Eindresultaat: lopen zonder kruk kan niet meer, regelmatig ziekenhuisbe zoek is noodzakelijk. Zelf combinen? Gaat niet meer, om dat het trapje al een niet te nemen barrière vormt. Even kijken of de wa gen al vol is? Lukt niet. De oudste zoon kan zich moeilijk vrij maken in de oogsttijd, vanwege zijn werkzaam heden bij de koöperatie, waar het juist topdrukte is. Na het avondeten een paar omgangen ploegen, ja dat zal wel gaan, als hij niet moet over werken. De jongste? Tja, het is nog een schoolgaande jongen. Hij is be zig met zijn trekkerrijbewijs, maar heeft het nog niet op zak. En verder: vrienden, brommer, zwemmen, voet ballen! Kees is inmiddels door de omstandig heden gedwongen om lid te worden van de bedrijfsverzorgingsdienst. Het werk moest gedaan worden. Hij kon echter geen deelnemer meer worden van het reduktiefonds. Korting op het uurloon van de bedrijfsverzorger is van de baan, vanwege een wettelijke uitkering. Zo reilt en zeilt dit akker bouwbedrijf op dit moment. Mijn advies is dan ook: Kijk niet naar de tak van landbouw die u beoefent. Als zelfstandig ondernemer blijft u al tijd kwetsbaar in de bedrijfsvoering. En is de echtgenote ook werkzaam binnen het bedrijf, dan is het ook voor haar noodzakelijk dat zij per soonlijk lid wordt en dat de bedrijfs voering niet stagneert of vertraagd wordt als zij onverhoopt uitgescha keld wordt. Hoe men lid kan worden en in welke vorm zal ik u mededelen in het ZLM-blad van volgende week aan de hand van enkele situaties. Jan Scheele, Administrateur Bond Bedrijfsverzorgingsdiensten Een vraag die bij het aangaan van de vader-zoon maatschap in de agrarische adviespraktijk veel wordt gehoord is deze: "Ont staat er voor de zoon recht op in vesteringsbijdragen c.q. is vader desinvesteringsbetalingen ver schuldigd?" Het antwoord aan de Vragensteller luidt in veel gevallen: "Bij inbreng van juridische en economische eigendom waarbij de toetredende maat (zoon) een betaling verricht of de gehele of gedeeltelijke koopsom schuldig blijft kan laatstgenoemde mits aan andere voorwaarden van de WIR is voldaan WIR-premies ver krijgen en wel naar rato voor het ge deelte waarvan hij economisch eige naar is geworden". Bij de vader-zoon maatschappen wordt echter vaak volstaan met de inbreng van de dode en levende in ventaris in eigendom, terwijl van het onroerend goed (grond en gebou wen) alleen het gebruik en genot wordt ingebracht. Het zal de lezer duidelijk zijn dat bij inbreng van het gebruik en genot van gebouwen van een juridische en economische eigen dom voor de zoon geen sprake kan zijn zodat terzake van deze onroe- Premier Lubbers ondertekent landbouwovereenkomst in USSR Premier Lubbers heeft tijdens zijn bezoek aan de USSR 21 november jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op het gebied van de landbouw en de agro-industrie. Bijzonder gunstige vooruitzichten zijn er voor samenwerking op het ge bied van de plantenteelt, de gewas bescherming, veeteelt en diergenees kunde, landverbetering en opslag en verwerking van landbouwpro- dukten. De mogelijkheden zullen vooral ge concentreerd moeten worden door middel van gezamenlijke projecten van het Nederlandse en Russische bedrijfsleven. Het lange-termijn programma dat richtlijn zal zijn voor betrokkenen bij economische, industriële en wetenschappelijk-technische samen werking, zal tot 1991 van kracht blijven. rende goederen geen WIR-premie door de zoon verkregen kan worden. Uit de jurisprudentie blijkt boven dien dat wanneer de inbrenger (va der) voor de inbreng van de dode en levende inventaris in de boeken van de maatschap wordt gecrediteerd er door de niet-inbrenger (zoon) geen investeringsverplichtingen zijn aan gegaan, zodat er voor hem geen en kele aanspraak op WIR-premies ontstaat. Uit het voorgaande valt af te leiden dat bij de oprichting van de maatschap de zoon in veel situaties geen recht op WIR-premies verkrijgt terwijl de vader geen desinveste- ringsbetaling is verschuldigd. Wanneer tijdens het bestaan van de maatschap door de vennoten voor gezamenlijke rekening bedrijfsmid delen worden aangeschaft dan wordt in het algémeen aanvaard dat de toe rekening van WIR-premies aan ven noten plaatsvindt volgens de kapi taalverhouding, de aandelen in de winst, de aandelen in de stille reser ves of zelfs in gelijk delen. Ook is het mogelijk om de WIR-premie over bepaalde investeringen door de maatschap aan één der vennoten (b.v. de zoon) toe te doen komen. Wanneer vader besluit om uit de maatschap te treden en zoon het be drijf verder alleen voortzet bestaat in veel situaties in principe recht op investeringsbijdragen. In het verle den bleek echter dat veel belastin ginspecteurs vlug aannemen dat de transaktie tussen vader en zoon een onzakelijk karakter vertoonde. Veel bedrijfsopvolgers hebben dan ook belangrijke bedragen aan WIR- premies- misgelopen. De resoluties van de Staatssecretaris van Finan ciën d.d. 11 juli 1985 leidde ertoe dat een einde is gemaakt aan deze amb telijke willekeur. Daar echter nu bij bedrijfsoverdrachten in de familie sfeer, waarbij landbouwgrond is be trokken alle aktiva op basis van de waarde in het economische verkeer (vrije agrarische verkeerswaarde) worden gewaardeerd heeft de zoge naamde pro-rata toerekening tot ge volg dat veel bedrijfsopvolgers voor wat betreft de WIR-premies zonder deze belangrijke financiële on dersteuning het volledige risico van een agrarisch bedrijf moeten dragen. Het wordt dan ook tijd dat de reso luties uit 1985 worden aangepast zo dat de jonge agrariër t.a.v. de finan ciële verplichtingen enige ruimte ver krijgt. J.J.C. Zegers Dr. S.L. Mansholt (78), grondlegger van liet Europese landbouwbeleid, vindt dat een vijfde deel van de land bouwgrond binnen tien jaar uit pro- duktie moet worden genomen om een einde te maken aan de huidige over- schottenproblematiek. Mansholt konkludeert dit in een rap port over de toekomst van het Euro pese landbouwbeleid, waaraan hij volgens het Britse dagblad The Times werkt. Mansholt, PvdA'er, boer en voormalig EG-landbouwkommissaris (van '58 tot eind '72), schrijft zijn rapport voor de Europese Commis sie (het "dagelijks bestuur" van de Europese Gemeenschap). De voor stellen van de huidige landbouwkom- missaris, Frans Andriessen, gaan hem niet ver genoeg. Mansholt was de bedenker van het huidige systeem van het opkopen van overschotten tegen garantieprijzen (interventie) De tijd dat prijsverlagingen de pro- duktie nog konden beperken is voor bij, hebben verschillende kritici al geroepen. Mansholt voegt zich nu bij hen. Volgens hem is de situatie ka- tastrofaal en gaan de voorstellen van Andriessen niet ver genoeg. "We hadden er al in 1970 iets aan moeten doen, maar tot nu toe is het bij lapwerk gebleven", aldus Mans holt in de Britse Times (wegens ziek te is Mansholt niet bereikbaar voor een toelichting). Geen keus Volgens Mansholt is er nu geen an dere keus meer dan drastische verklei ning van het nu al veel te grote areaal landbouwgrond, dat door verbetering van de landbouwmethoden bovendien steeds meer oplevert. Prijsverlaging zou volgens Mansholt de kleine boe ren in de verdrukking brengen en de grote aanzetten tot nog hogere pro- duktie. Van de vijf miljoen boeren in de EG zijn er drie miljoen in Mans- holts termen "een sociaal probleem"; boerderijtjes zonder inkomen. Twee miljoen zijn klein maar produktief. Twee procent van het totaal, 1100 be drijven, bestaat uit grote boeren en die leveren een vijfde deel van de to tale produktie. Bijna een kwart van hen is Brits. Een prijsverlaging werkt als een hefboom voor die grote boe ren; een verlaging van tien procent zou de inkomens van de Britse boe renbevolking met maar liefst zeven tig procent verkleinen. "Dat stuit dus meteen al op grote po litieke weerstand", aldus Mansholt. Mansholt stelt zich voor dat de boe ren die grond uit produktie nemen, ter kompensatie geld krijgen van de EG. Mansholt wil de drie miljoen "socia le problemen" ontzien en de twintig procent alleen bij de twee miljoen ge zonde bedrijven halen. De grond die niet meer bebouwd wordt met landbouwprodukten, kan bijvoorbeeld ingezaaid worden met planten als lupines, die de grond ver rijken maar verder geen bestemming hebben. (uit Trouw) Flevoland wil meer invloed bij uitgifte landbouwgrond Gedeputeerde Staten van de Provin cie Flevoland willen meer invloed krijgen bij de uitgifte en verkoop van landbouwgrond in Zuidelijke Flevoland. Het kollege vindt namelijk daat deze grond in eerste instantie bestemd is voor boeren die in de Noordoostpol der (de noordelijkste polder van Fle voland) op te kleine boerderijen wo nen die bij de huidige inkomstennor men niet meer rendabel zijn. De grond in zuidelijlce Flevoland, die nu nog in eigendom is van het rijk, beslaat in totaal 6500 hektare. Vol gens de provincie is het overgrote deel, zo'n zesduizend hektare, nodig voor de bedrijfsvergroting van de boeren in de Noordoostpolder. Op dit moment gebeurt de uitgifte van nieuwe landbouwgronden in Flevo land telkens per landelijke in schrijving. Als het plan van de provincie over genomen wordt door het Rijk zal er nauwelijks nog grond beschikbaar zijn voor boeren elders in Ne derland. Bestemmingsplannen - Vergunningen - Kampeerwet Woudrichem. Een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan "Buitengebied" voor het bedrijven terrein aan de Hoge Maasdijk. Kapelle (Z). Vanaf 1 december tot en met 5 januari ligt ter inzage een aan vraag tot het verkrijgen van een ver gunning ingevolge de Grondwaterwet en de Grondwaterverordening Zee land voor het bemalen van een bouw put ten behoeve van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Willem Annapolder aan de Franseweg. Be zwaren kunnen gedurende bovenge noemde termijn schriftelijk worden ingediend bij de gemeenteraad. Fijnaart en Heijningen. Vanaf 24 november ligt gedurende 30 dagen ter inzage de ontwerp- kampeerverordening van de gemeen te. Gedurende deze periode kunnen bezwaren schriftelijk worden inge diend bij de gemeenteraad. Teteringen. Vanaf 28 november ligt gedurende 30 dagen ter inzage de ontwerp-kampeerverordening van de gemeente. Gedurende bovengenoem de periode kunnen bezwaren schrif telijk worden ingediend bij de gemeenteraad. üinteloord en Prinsenland Vanaf 26 november ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp, van het bestemmingsplan 'Buitenge bied'. Gedurende genoemde termijn kunnen bezwaren schriftelijk wor den ingediend bij de gemeenteraad. Nieuw Ginniken. Vanaf 24 novem ber ligt gedurende 30 dagen ter inza ge, de ontwerp-kampeerverordening van de gemeente. Gedurende ge noemde termijn kunnen bezwaren schriftelijk worden ingediend bij de gemeenteraad. Mariekerke. Wijzigingen worden voorbereid van een tweetal gedeelten van het bestemmingsplan "Buitenge bied". De voorbereidingsbesluiten met bijbehorende tekeningen liggen vanaf 1 december ter inzage. De besluiten zijn genomen teneinde me dewerking te kunnen verlenen aan de bouw van een tuinbouwkas en de ves tiging van een lasbedrijf (het laatste aan de Zuidweg te Aagtekerk). Terneuzen. Vanaf 26 november ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan 'Wester- schelde'. Gedurende genoemde ter mijn kunnen bezwaren schriftelijk worden ingediend bij de gemeen teraad. Standdaardbuiten. Een wijziging van het uitbreidingsplan in hoofdza ken van Standdaardbuiten wordt voorbereid voor de navolgende ge bieden, zoals in rood is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening: a. het gebied omgeven door rijksweg 17, de woningen aan de Oude Kerkstraat, Hoogstraat, Ha venstraat, Veerstraat en de grens met de gemeente Oud en Nieuw Gastel; b. het gebied omgeven door de Mo lendijk en de grens met de gemeen ten Klundert, Hoeven en Ou denbosch. Voor de genoemde gebieden gelden beperkende bepalingen. Vrijdag 5 december 1986 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3