gropatax verzekeringen zlm 9Czlm Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Eregalerij In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100- l57IO(Goes) tel.01180- I 1451 (Middelbursi) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 Bergen op Zoom tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110- 6051 (Zierik/ee) tel.01116- l540(Renesse) Axel: woensdag 10 december 1986 in "De Halle" van 14.00-16.00 uur. Zevenbergen: donderdag 11 december a.s. 11.00-12.00 uur, Landbouw- huis, Stationslaan 4. ai Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 m Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur, de heer J. van Nispen, tel. 01100 - 21010. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00-12.00 uur, de heer J. Vroegop, tel. 01680 - 27921. Donderdag 18 december geen zitdag. m J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé), 01100 - 21010 (kantoor), rayon Zuid-Beveland G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117-1782 (privé) A.F. Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé) J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé) A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) Kring Oost- en Midden Brabant Algemene Ledenvergadering op maandag 15 december 1986 in de ver gaderzaal van Coöp. de Zon, Eind hoven. De aanvangstijd is 20.00 uur. Agenda: Opening; Notulen; Medede lingen en ingekomen stukken; Dia presentatie van de Verzekeringen ZLM met daarop aansluitend inlei dingen door: L. van Nieuwenhuijzen, voorzitter Verzekeringen ZLM, H. Doeleman Hzn, direkteur Verzekerin gen ZLM, J. Bolier, regio-agent Ver zekeringen ZLM in Oost- en Midden Brabant; Diskussie; Rondvraag en Sluiting. AFD. BIERVLIET VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 9 december a.s. om 19.30 uur in café 'Tobbetje' te Biervliet. De heer F.J. Bal zal een inleiding houden over landbouwverkeer en algemene ver keersproblemen. De heer Bal is kon- sulent voor Veilig Verkeer Ne derland. AFD. OOSTKAPELLE VAN DE ZLM De afdeling Oostkapelle van de ZLM houdt op dinsdag 9 december een al gemene ledenvergadering in hotel "Zeelandia", Dorpsstraat te Oostka pelle. Aanvang der vergadering om 19.30 uur. Op deze avond zal de heer A.F. van Rozen, de nieuwe sev'er spreken, met als onderwerp: "Aktu- aliteiten". AFD. AAGTEKERKE, DOM BURG EN WESTKAPELLE Algemene vergadering op woensdag 10 december a.s. om 19.30 uur in zaal 'Kodde' te Aagtekerke. De heer A.J. Hoondert, buitendienstmede werker van Verzekeringen ZLM zal een inleiding houden over diverse verzekeringszaken. AFD. ST. MAARTENSDIJK VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 11 december a.s. om 19.30 uur in café P.J. van Houdt te St. Maartensdijk. De heer G. Stap, so ciaal ekonomisch voorlichter van de ZLM zal een inleiding houden over aktualiteiten op het gebied van de sociaal ekonomische voorlichting. AFD. ST. ANNALAND VAN DE ZLM Najaarsvergadering op donderdag 11 december a.s. om 19.30 uur in de zaal van Poortvliet-Rijnberg te St. Annaland. De heer J. van Ast zal een inleiding houden over aktuele landbouwtechnische zaken, zoals bemesting, bemonstering, gekombi- neerde grondbewerking, het poten van vroege aardappelen, enz. AFD. MIDDELBURG E.O. VAN DE ZLM Algemene vergadering op donder dag 11 december om 19.30 uur in 't Wapen van Middelburg te Middel burg. Drs. J.F. Godthelp, be leidsmedewerker van de Provinciaal Planologische Dienst van Zeeland zal spreken over de huidige en toe komstige ruimtelijke ordening en de problematiek rond Middelburg. AFD. DREISCHOR VAN DE ZLM De afd. Dreischor van de ZLM houdt op donderdag 11 december in De Drie Schapen te Dreischor een algemene le denvergadering. De heer J. de Schip per, hoofd afdeling "Klein Fruit" Proefstation Wilhelminadorp zal spreken over het onderwerp Klein Fruit. AFD. YERSEKE EN WEMELDIN- GE VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 11 december a.s. om 19.30 uur in "De Zaete" te Yerseke. Na de pau ze zal de heer R. Brouwer van het Zeeuws Landschap een inleiding hou den over het wel en wee van de Yer seke Moer. Vanzelfsprekend worden ook de dames uitgenodigd. AFD. KOUDEKERKE VAN DE ZLM Gezinsavond op vrijdag 12 december a.s. om 20.00 uur in Hotel Westduin te Koudekerke. De heer J.A. v. Saa- ne zal een inleiding houden over zijn aktieplan "Boeren werken hard voor een dubbeltje maar laten de guldens liggen". Hierna zal de heerkW.P. Roose het oude Koudekerke nog eens op boeiende wijze doen herleven aan de hand van een verhaal en plaatjes. Voor de vergadering zal, zoals gebrui kelijk, een koffiemaaltijd worden ge houden, aanvang 18.30 uur. Opgeven voor 10 december bij het bestuur. AFD. WOUW-OSSENDRECHT VAN DE ZLM De afd. Wouw-Ossendrecht van de ZLM houdt op vrijdag 12 december (en niet op 21 december zoals eerder per abuis is vermeld) een gezinsavond in zaal Donkenhof van P. Broeren te Wouw (Roozendaalsestraat 61). Aan vang 19.00 uur. Voor deze jaarlijkse gezellige avond worden ook dona teurs uitgenodigd. Opgave vooraf is niet nodig, de bijdrage per persoon bedraagt ƒ5,te voldoen bij entree. AFD. BURGH HAAMSTEDE VAN DE ZLM Algemene vergadering op vrijdag 12 december a.s. om 18.00 uur in café restaurant 'Zeelust' te Westenschou- wen. Na het nuttigen van een heerlij ke maaltijd zal de heer G. Stap, sev er van de ZLM een inleiding houden met als titel: 'U staat er wel achter, maar hoe staat u er voor?'. AFD. OOSTBURG VAN DE ZLM Algemene vergadering op maandag 15 december a.s. om 19.30 uur in "De Eenhoorn" te Oostburg. Naast een aantal huishoudelijke zaken die afge handeld moeten worden - waaronder radio - t.v. Dinsdag 9 december a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur 'De jacht in Nederland, deel II', een vraaggesprek met de heer J.C. van Hasselt, adjunkt-direkteur van de Koninklijke Nederlandse Jagersver eniging (K.N.J.V.). Donderdag 11 december a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur 'De voorlichting rond de mestpro blematiek', een vraaggesprek met dr.ir. H.P.F. Curfs, direkteur Vee houderij en Zuivel van het ministerie van Landbouw en Visserij. 'Boomteeltgewassen als kamer plant', indrukken van een voorlich tingsmiddag te Boskoop voor boom kwekerij en bloemisterij. bestuursverkiezing - vermeld de agen da een inleiding van de heer J. Zuid- weg van Gropatax over aktuele pachtzaken. Vereniging voor bedrijfsvoorlichting "West Zuid Beveland" Donderdag 18 december 13.30 uur Jeugdhoeve te 's-Heerenhoek Be- drijfsvoorlichter ing. W.L. van de Ree met het onderwerp "Inzicht door Overzicht". Akkerbouw-studiedag te Fijnaart op 23 december 1986 Het Consulentschap voor de Akker bouw en de Tuinbouw te Tilburg or ganiseert in samenwerking met de Vereniging voor Bedrijfsvoorlich ting "Brabants Westhoek", een stu diedag op Dinsdag 23 DECEMBER a.s. in "De Witte Roos", Kon. Em- mastraat 53 te Fijnaart. Aanvang: 09.45 uur. Thema: "Naar een marktgerichte produktie?". Er zul len inleidingen gehouden worden door ir. A.J. Riemens over "Het Landbouwbeleid voor de komende jaren. Waarop moet de akkerbou wer zich richten?", door G. Lode- wijk over "Perspektieven voor de konsumptie-aardappelteelt. Verse konsumptie-export verwerking Idem voor pootaardappelen" en door J. Glotzbach over "Vooruitzichten voor de teelt van tarwe, brouwgerst en droge peulvruchten". Daarna is er een forum-diskussie met de inlei ders. De studiedag sluit om ca. 16.15 uur. Vrijdag 12 december zal in beslo ten kring afscheid worden geno men van de heer A. de Jager die 16 december a.s. zijn zestigste verjaardag viert en per die datum gebruik gaat maken van de VUT- regeling. De heer de Jager is ruim 36 jaar werkzaam geweest op de Jonkvrouw Annahoeve van de familie Van der Maas te Kats. Hij heeft hiervoor dinsdag 2 de cember jl. de medaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, opgespeld gekre gen door de burgemeester van Kortgene, mevr. Hoogendijk- van Duijn ten huize van de fami lie Van der Maas. Wij wensen de heer de Jager nog vele gezonde jaren in ruste toe en feliciteren hem met zijn onder scheiding. Zeeuwse Spuitdag 1987 Vrijdag 9 januari a.s. zal in de Prins van Oranje, Nieuwstraat 14 te Goes de Zeeuwse Spuitdag 1987 plaatsvin- derf. Op het programma staat, de ac tualiteitenlezing door ing. D. van der Wal - CAD Gewasbescherming - te Wageningen (10 uur 's morgens), Plantenziektenkundige problemen als gevolg van een te nauw bouw plan", inleiding door ir. C.A.A.A. Maenhout - PAGV - te Lelystad (half twee 's middags). Er wordt een korte film gedraaid van Bayer Ne derland "Onderzoek voor een veili ge en betrouwbare gewasbescher ming". Er is ruime gelegenheid tot gedachtenwisseling. Kursus "Over rechten gesproken" in Noord-Beveland De Kring Noord-Beveland en de SEV organiseren de kursus "Over rechten gesproken". In deze kursus worden de volgende onderwerpen behandeld: personenrechthuweli iksgoederen- recht, erfrecht, kontrakten en de pacht wet. Deze onderwerpen worden behandeld op 5, 12, 19 en 26 januari in "de Korenbeurs" te Kortgene, aan vang: 19.45 uur. De docenten voor deze kursus zijn: notaris mr. J.P. Muys, mr. J.M. de Jonge en de SEV van de ZLM. Er kunnen maximaal 25 deelnemers meedoen en de aanmel dingen dienen vóór 21 december bin nen te zijn bij C.M. van der Weele, tel: 01199-543. Er zijn geen kosten aan deze kursus verbonden. Algemene ledenvergadering VeKaBo Walcheren Op 10 december a.s. houdt VeKaBo Walcheren een algemene openbare* ledenvergadering in Ons Huis te Me- liskerke. Aanvang 19.30 uur. Naast de huishoudelijke zaken zullen er twee inleidingen gehouden worden. Voor de pauze spreekt de heer R.M.Th. Adriaansens, direkteur Provinciale Planologische Dienst Zeeland, over 'Kampeerondernemer of Kampeerboer'. Na de pauze spreekt de heer R. Krijger, eerste stafmedewerker Dir. LAVO: over 'landbouw en kamperen bij de boer'. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en tot dis kussie. M.J. Varekamp spreekt bij Kring Walcheren De kring Walcheren van de ZLM houdt haar algemene ledenvergade ring op dinsdag 16 december a.s. om 19.30 uur in dorpshuis "Ons Huis" te Meliskerke. Agenda: Opening. Notulen. Ingeko men stukken en mededelingen. Inlei ding door de heer M.J. Varekamp, voorzitter van het Landbouwschap en van het KNLC over "Aktuele Land bouwproblematiek". Gedachtenwis seling. Rondvraag. Sluiting. Ver. v. Bedrijfsvoorlichting Walcheren "Aktualiteitenlezing" op 9 decem ber a.s. om 19.30 uur in "Ons Huis" te Meliskerke. Spreker: W. Janse, bedrijfsvoorlichter akkerbouw bij het CAT te Goes. Schouwen Duiveland: Rekenen voor beslissen De tweede bijeenkomst in Schouwen Duiveland van de aktie 'Rekenen voor beslissen', georganiseerd door het CAT te Goes en de SEV van de ZLM zal plaatsvinden op donderdag 11 december a.s. om 13.30 uur in het 'Huis van Nassau' te Zierikzee. Jaarmarkt Axel 1986 Op 11 dec. a.s. wordt weer de Jaar markt Axel gehouden. Deze ont moetingsdag voor Zeeuws- Vlaanderen e.o. vindt plaats op het marktplein van Axel. Aangevoerd kunnen worden koeien, paarden, schapen en geiten mits voorzien van een gezondheidsverkla ring (witte schets). Tevens zullen enkele Topvaarzen worden verkocht door het Z.R.S. in samenwerking met de veecentrale van de N.C.B. Ook worden de mechanisatiebedrij- ven weer in de gelegenheid gesteld om hun machines tentoon te stellen. Ondernemer extra Deze week besleden wij in KNLC-verband extra aandacht aan hel ondernemer zijn. In deze kranl zijn daar vier pagina's aan gewijd. Ie welen de pagina's 11, 12, 13 en 14. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28. 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierengo, eindredactie tel. huis 01103 1440 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marijke Schipper de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Inhoudsopgave: pag. 4 Landbouwschap Zeeland: Alleen schoon zuiveringsslib in landbouw. pag. 5 Verwachte bedrijfsuit- komsten van het L.E.I. pag. 6 Bakkleur en bewaartech niek konsumptieaardappelen. pag. 7 Gewasbescherming en zwarte lijsten. pag. 8 Tevredenheid over resulta ten Z.O.N. pag. 9 CDA kamerlid: ook in toe komst boeren in bestuur, pag. 10 Hoofdbestuursvergade ring Z.L.M. pag. 11, 12, 13 en 14 Ondernemer extra. pag. 15 Tuinbouwklanken. pag. 17 Barendrechts bedrijfstype onder de loupe. pag. 20 Melkaanvoer bij Campi- na te hoog. 2 Vrijdag 5 december 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2