VOOR ml VROIIW p.j. zuid geluid Exkursie Culturele Commissie Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, prov. Zeeland Heeft rundergroeihormoon BST de toekomst? Amandelspijs en marsepein Het 3 P.J.O.-Zeeland Lemniscaat Schrijvers Sprookjesboeken Van uitgeverij naar bibliotheek Redaktie: Roelie Troost Afd. West-Zeeuws Vlaanderen er weer bovenop AGRARISCHE STUDIEREIZEN 1987 Agrarische kennismaking met de Zwitserse sneeuw! onder redaktie van de Redaktiekommis- i' V sie Bond van Plattelandsvrouwen voor A Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Dinsdag 18 november jl. vertrokken 2 volle bussen met leden van Zeeuwse afdelingen van de NBvP naar Rotterdam. De provinciale cul turele commissie had een exkursie georganiseerd naar Uitgeverij Lem- niscaat en de nieuwe bibliotheek van Rotterdam. Uitgeverij Lemniscaat was voor de gekombineerde groep Zeeuws- Vlaanderen, Goes en Schouwen-Duiveland het eerste doel. De andere groep van Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland en Tholen ging eerst naar de bibliotheek. Boerin met griepin november Alle bouwvakkers bonken in mijn hoofd, dat veel te klein is voor zoveel volk. Door mijn aderen stroomt niet meer mijn eigen bloed, maar at 't water van de Rijn met al het vergif. Dan daalt een koele hand op mijn hete hoofd zachte ogen zeggen: '"k geloof dat je droomde". Gaat het weer een beetje? Je hebt de groeten van je moeder, ze heeft net gebeld". Eenmaal beter voel ik mij zo rijk, als ik nu naar buiten kijk: zie 't land is weer op wintervoor, rust, straks nieuwe kracht daardoor. J.G. in 't Veld-Janse Na ontvangst met koffie nam de gast- vrouwe van de uitgeverij, mevrouw Boele, het woord. Zij bleek één van de weinigen te zijn die een grote groep mensen van het eerste tot het laatste woord weten te boeien. Zij vertelde de gang van zaken na ontvangst van het manuscript van een boek. Een aantal medewerkers van Lemniscaat leest dit en eerst na uitvoerige sa menspraak onderling, volgt een ge sprek met de schrijver/schrijfster. Vele punten worden dan diepgaand besproken, hetgeen soms tot ingrij pende wijzigingen van het boek leidt. Dan g^at de definitieve versie naar de drukker, inmiddels is een boekomslag ontworpen en de eerste druk kan wor den vervaardigd. Haar kleurrijke beschrijvingen van ontmoetingen met meer en minder be kende schrijvers - onder meer Thea Beekman, Anke de Vries, Evert Hart man - amuseerden de aanwezigen. Per jaar geeft Lemniscaat een 20 tot 25 nieuwe titels alsmede een aantal herdrukken uit. Zij staat vooral be kend om haar jeugd- en prentenboe ken, toch vormen de boeken over psychologie, pedagogie en orthopeda- gogie een wezenlijk onderdeel van de ze uitgeverij. Vooral pedagogische en sociale academies, en veel andere HBO-opIeidingen en universiteiten gebruiken Lemniscaat-boeken in hun onderwijsprogramma. Veel sprookjesboeken vinden hiervan daan eveneens hun weg en deze wer den door mevrouw Boele op een zeer bijzondere manier van een uitleg voorzien. Iedereen had genoten van haar boeiende verteltrant en zij werd dan ook heel hartelijk bedankt. Veel boeken lagen uitgestald, zodat men een goede indruk kreeg en eventueel nog iets mee naar huis kon nemen (kopen). De lunch werd gebruikt in het restau rant van de bibliotheek, gelegen bij het station Blaak. Deze bibliotheek bleek niet alleen boeken uit te lenen, doch ook muziekcassettes, langspeel platen en videofilms. Op enkele plaat- Dat zouden we maken van de aman delen van eigen bomen. Ze lachen me toe in hun harde noot. Hoe krijg ik ze eruit dat is de grote vraag. Met de notenkraker komt er zelfs geen barst in. Dan gewapend met een kleine ha mer en een doos amandelen in hun harde noot naar buiten. Eén voor één kregen ze een klap en de stukken vlo gen rond maar; de amandelen kwa men eruit. Omdat de amandelspijs wat moet rusten voordat ze gegeten wordt zijn we voor Sinterklaas al te laat, maar een kerstkrans zal ook wel smaken. Voor dat we kunnen malen in de amandelmolen moeten eerst de brui ne velletjes eraf. Dat gaat veel eenvoudiger. Even in kokend water laten meekoken en di- rekt afspoelen met koud water en de velletjes gaan er zo af tussen je vin gers. Dan moeten ze weer gedroogd en daarna gemalen. Spijs Spijs maken we dan van: gelijke de- sen in dit zes verdiepingen tellende gebouw werden exposities gehouden over onder meer Erasmus, oude kin derboeken en oude nieuwe versies van huishoudelijke attributen. Het ge bouw - een ontwerp van architect Ba- kema - kwam gereed in 1983; het bijzondere is de "waterval-gevel" en speciaal op deze dag werd de naam al le eer aan gedaan. Na een video presentatie ging men in 2 groepen de bibliotheek bekijken. Dit beperkte zich tot een vluchtige rondleiding van wege de enorme variatie aan rubrie ken en onderwerpen. Het is zeker de moeite waard hier nog eens terug te komen. Op de terugtocht bekeek men eikaars aanwinsten en werd er nage praat over de onuitputtelijke moge lijkheden van een dergelijke bibliotheek. Elles van der Schaaf len amandelen en suiker met een ei op elke 150 gram met daarbij wat gerasp te citroenschil en wat zout. We malen het mengsel meerdere ke ren en als het goed vermalen is en eni ge dagen/weken heeft gerust maken we rolletjes van de spijs, die leggen we elk op een deeglap en vouwen deze dicht (plakken met water). De vorm (letter of krans) wordt met ei bestre ken en in de oven gebakken bij 220°C in 30 a 40 minuten. Als het een kerstkrans betreft, deze met abrikozenjam bestrijken en gar neren met geconfijte snippers en kersjes. Een boterletter krijgt geen extra gar nering. Voor meer recepten zal de eigen fan tasie EN het eigen kookboek beslist uitkomst bieden. Marsepein Hiervoor vermalen we de amandelen met een gelijk deel poedersuiker, ei wit en citroensap. Er kan ook nog iets oranjebloesemwater aan worden toe gevoegd/Zo vaak malen tot een fij ne massa is bereikt en deze minstens 24 uur afgedekt laten staan. Dan pas in vorm maken, als aardappeltjes etc. Succes! P.J. de Rooy-Janse Afgelopen vrijdag zou de beslissing vallen in Nieuwvliet. Zou de PJZ afd. W.Z.VI. opgegeven worden of zou den er toch kandidaten zich beschik baar stellen als bestuurslid zodat deze afdeling gewoon kan doordraaien? Om 20.00 uur kwamen zo'n 30 leden opdagen. Nadat vice-voorzitter Pie- ter Nortier de vergadering had geo pend en in het kort had uitgelegd hoe de situatie ervoor stond stelden zich 3 leden beschikbaar als kandidaat. Dat deze 3 kandidaten er natuurlijk zonder problemen ingestemd zijn, spreekt voor zich. De afdeling was al gered!!! Deze 3 nieuwe bestuursleden zijn Martine Overdulve uit Schoon- dijke en Jack en Ina Buize (broer en zus) uit Groede. Het bestuur bestaat nu weer uit 7 mensen, en kan dus bij na voltallig genoemd worden. Een is een samenwerkingsverband van de Plattelandsjongeren Zuid (PJZ), de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) en de Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ)-Zeeland. Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) is een commissie van dit samenwerkingsverband. Het ZAJK is een organisatie, die zich richt op de vorming en belan genbehartiging van de agrarische jongeren in Zeeland en West Brabant. Voor het ZAJK werken op dit mo ment nog 2 medewerkers aan pro- jektaktiviteiten. Vrijdag 5 december 1986 bestuurslid nam afscheid, namelijk Anita de Boevere die na vele jaren trouwe dienst als bestuurslid en pen- ningmeesteresse de kasboeken en al wat erbij hoort overhandigde aan Frans Dieleman die de nieuwe pen ningmeester wordt. Tevens werd in deze vergadering een nieuwe voorzit ter gekozen. Peter Lippens wilde we gens drukke werkzaamheden deze taak lièver niet meer vervullen, zodat nu volgens de stembriefjes Pieter Nor- tier deze taak op zich zal nemen. Na afloop van deze ledenvergadering met een positief resultaat dus werd door een bestuurslid, hoofd afdeling technische dienst filmapparaten, de leuke en spannende film "An Officer and a Gentleman" gedraaid. Namens bestuur, Peter Risseeuw Voor de uitvoering van het reguliere werk van het ZAJK vraagt het 3 PJO-Zeeland een BEROEPSKRACHT AGRARISCH WERK (M/V) voor 16 uur per week. De aanstelling zal zo spoedig moge lijk ingaan en voorlopig duren tot 1 januari 1988. Verlenging daarvan is mogelijk. Nadere inlichtingen omtrent deze funktie kunnen verkregen worden bij de huidige interimvoorzitter van het ZAJK: Rinus van 't Westeinde (tel. 01194-362), liefst tussen 17.30 en 18.30 uur. Is BST - het rundergroeihor moon Bovine somatotropine - de toekomst voor de Nederlandse melkveehouderij? Over deze vraag boog zich de Agrarische Kommissie met de steun van de heer Wilmink van het NRS. BST heeft het laatste jaar veel ton gen losgemaakt. Uit proeven in de VS is gebleken dat bij een dagelijkse behandeling met BST een melkpro- duktieverhoging van 20% valt te realiseren. Uit deze proeven is geble ken dat naar verwachting de gehal ten van en eiwit niet veel zullen af wijken. BST laat als het ware de wit te motor van de koe sneller draaien: dit leidt er niet toe dat het rendement uit opgenomen voer toeneemt, maar dat de hoeveelheid per kg. melk ge lijk blijft (tot op zekere hoogte na tuurlijk; je hebt wel te maken met de wet van de afnemende meerop brengsten). BST wordt de eerste 100 dagen van de lactatieperiode niet toegepast. Normaal treedt die eerste 100 dagen Om de Zwitserse natuur en de men sen van een heel andere kant te laten zien, organiseert Agrarische Studie reizen in januari voor het eerst een "winterexcursie". Het levens- en werkritme van de Zwitser moet zich aanpassen aan het door sneeuw bedekte land, zodat de Agrarische Studiereis naar Grau- bünden wel een andere reis zal wor den dan de reis van afgelopen zomer, maar met dezelfde gastvrije mensen. Het programma van donderdag 8 ja nuari t/m 15 januari 1987 lste dag: vertrek vanaf verschillende opstap een gewichtsafname op. Daarna neemt het gewicht weer toe, zodat de koe weer in optimale conditie is voor de volgende lactatieperiode. Bij ge bruik van BST wordt de 'ge wichtstoename uitgesteld, waardoor het langer duurt voordat het optima le gewicht weer bereikt is. Naar het zich laat aanzien gaat dit enige pro blemen geven. Dat is dus nogal een nadeel. Wilmink plaatste vraagtekens bij de invloed van het algemeen gebruik van BST op de fokwaarde-indexen. Het wordt moeilijker selecteren. Het is nu al een moeilijk karwei door de verschillende omstandigheden op bedrijven om de genetische invloe den van proefstieren onderling met elkaar te vergelijken. Men gaat er nu vanuit dat met goede stieren en een goede selectie netto 25 gulden meer melkgeld per koe is te halen. Hij was bang dat op de lange termijn bij het gebruik van BST dit bedrag aanzien lijk gaat dalen. Voorzover nu met enige zekerheid een bedrijfsecono mische berekening gemaakt kan worden, was de conclusie niet bijster plaatsen per bus naar Zuid- Duitsland overnachting. 2e dag: tocht door Zwitserland naar Thüsis in Graubünden, onderbrenging in hotel en volgende: bezoeken aan agrarische bedrijven, steden, Liech tenstein, gelegenheid tot skieën, langlaufen of wandelen, boeren- buffet. 7e dag: vertrek langs het Bodenmeer en Oostelijk Zwitserland naar Zuid- Duitsland. 8e dag: tocht door Duitsland met een gezel positief. Het extra netto-melkgeld weegt nauwelijks op de tegen de kosten van het hormoon en het fok- waardeverlies. Op lange termijn biedt goede selectie en fokkerijbeleid meer perspectief om de melkproduktie per koe te ver hogen dan gebruik van BST. Er is één grote onzekere factor: wat gaat de consument doen bij toelating van dit hormoon? Zuivelprodukten zijn natuurprodukten en worden ook als zodanig gezien door de con sument. Wat zal die van deze 'toe voeging' vinden ook al is die toevoe ging niet meer in de melk terug te vinden. Het zou tot gevolg kunnen hebben dat grote groepen consu menten zich gaan afwenden van melkprodukten, als deze geprodu ceerd zijn met een kunstmatig gepro duceerd hormoon. Ik denk dat vóór de Nederlandse melkveehouderij BST zou gaan gebruiken, we eerst maar eens een Brede Melk Discussie moeten houden, voor we eraan be ginnen. Jan Pieter Popken. lig afscheidsdiner in Nederland. Voor nadere informatie, uw aanmel ding of overleg kunt u opbellen naar het Secretariaat van AGRARISCHE STUDIEREIZEN, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN ARNHEM, 085-512087 tussen 08.00 en 18.00 uur. U kunt zich nog opgeven voor de reis naar KENYA van 1 februari tot 18 februari 1987, de voorlichtings bijeenkomst is op zaterdag 13 der cember 1987! U kunt zich hiervoor opgeven door middel van een brief kaartje of telefoon naar bovenge noemd adres. 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21