Tolsma houdt open huis in Zuidelijk Flevoland met 2 meesterlijke wereldprimeurs 1. 2. S 0) «Cl "O INFOMARKT VOOR AKKERBOUWERS EN LOONWERKERS dinsdag 9 december bij Riemens b.v. iicon verzekeringen zlm Adverteren is bekend 1. Boerderij J.LPaauwe Dodaarsweg 9 2. MaatschaoTrio Zuidelijk Flevoland. TOLSMA BEWAARTECHNIEK m iti°ini'ieirisi m TOT ZIENS OP DE TOEKOMST GERICHTE INFOMARKT. KOOPSOMPOLIS Een bewaarplaats opgebouwd uit 3 sekties, die volledig onafhankelijk benut en geregeld kunnen worden. Voorzien van gaskachels en ahes computer gestuurd. Een complex van 2 bewaarplaatsen, waarbij het bewaar- gebeuren.de teeltbegeleiding en de komplete administratie centraal worden geregeld met behulp van een IBM proces computer, gekoppeld aan een Tolsma bewaarcomputer. Donderdag 11 dec. 9.30-16.00 uur. Vrijdag 12 dec. 9.30 -16.00 uur. Noordweegseweg 15 's Heerarendskerke PI vraag advies aan 't is er verstandig verzekeren! 01100-38224 Mestproblematiek in landbouwcommissie In een gecombineerde vergadering van de commissies voor land- en tuinbouw en milieuhygiëne van de Brabantse staten op vrijdag 5 de cember, zal worden gesproken over een voortgangsrapportage van de Stuurgroep Mestproblematiek Noord-Brabant. In deze rapportage gaat het voornamelijk om de opti malisatie van de distributie van on bewerkte mest en een verdere con cretisering (invulling) van de mestbe- werkingsoptie. H. de Bot Ministerraad akkoord met aanmelding Oosterschelde en Markiezaatsmeer als wetland Wachtlijst voor scharrelvlees V Enkele tientallen slagers willen scharrelvarkensvlees verkopen, maar kunnen dat niet omdat de boeren nog te weinig van dat hor moonvlees leveren. Ook de grootste slager van Nederland, Albert Heijn, wacht op voldoen de aanvoer door de var- kensm,ester. Volgens het Be- drijfsschap Slagersbedrijf staan 22 slagers op de wachtlijst om het gecontroleerde scharrelvlees aan de man te brengen. Zij krijgen pas toestemming als er voldoen de aanbod is. Bij veel var- kensmesters is de animo om over te schakelen overigens groeiende. Sinds januari van dit jaar is het aantal geslachte scharrelvarkens verdubbeld tot 100 per week. I)e ministerraad is op 28 november jl. akkoord gegaan met de aanmel ding overeenkomstig de Conventie van Kamsar van de Oosterschelde en het Markiezaatsmeer (oppervlakte 38.000 ha) als wetland van interna tionale betekenis door minister ir. G. Braks. Beide gebieden voldoen nu aan de criteria, die de conventie stelt. De overheid verplicht zich met de aanmelding van deze gebieden tot het voeren van een dusdanig beheer dat het behoud en het verstandig ge bruik van het gebied voor zover mo Brabants bedrijf zet vestiging in Ierland op FRANKLIN PRODUCTS INTER NATIONAL BV uit Raamsdonks- veer gaat in Ierland een produktiebe- drijf opzetten. Hiertoe is over eenstemming bereikt met het Iers Regeringsbureau voor Industrie Ontwikkeling (IDA). Franklin Pharmaceuticals Ltd. zal nog dit jaar in Trim (graafschap Meath) aanvangen met de produktie van dierengeneesmiddelen en vee voedersadditieven. De export is bestemd voor markten in het Verre Oosten, Zuid Amerika en Europa zelf, waar de vraag naar produkten van het bedrijf sterk groeiende is. gelijk wordt bevorderd. Tevens is de overheid verplicht met andere lan den wetenschappelijk onderzoek en uitwisseling van gegevens en publi- katies met betrekking tot deze gebie den te bevorderen. Eveneens is de overheid verplicht om door een goed beheer de watervogelstand in beide gebieden te vermeerderen. De jacht zal bijvoorbeeld in de Oosterschelde alleen nog maar onder bepaalde voorwaarden mogen worden uitge oefend. Ingrepen die verband hou den met de uitvoering van de Ooster- scheldewerken en gebruik en beheer van de stormvloedkering worden niet tot de verplichtingen gerekend. Canada: kleinste uienproduktie sinds 10 jaar Het seizoen '86/87 begon voor de Canadese uientelers met goed weer tijdens het zaaien en tot eind juli ble ven de groeiomstandigheden uitste kend. Daarna vólgde echter een pe riode met zeer veel regen. In septem ber en oktober was het zelfs enkele weken onmogelijk om de uien te rooien. Voor de Canadese uienproduktie zijn de gevolgen groot. In de belang rijkste teeltgebieden wordt er een oogst verwacht van ca. 85.000 ton tegen nog 124.000 ton in 1985. Sinds 1976 is de produktie niet meer zo klein geweest. Automatisering van de luiken. Ondergrondse kanalen. Keerwanden. Werking van de computer. Optimale isolatie. Omdat voorsprong bewaard moet blijven TOLSMA TECHNIEK B V POSTBUS 165 8300 AD EMMELOORD TEL 05270-14755. 0) 1 0) Belangrijke informatie... en gezelligheid Vicon organiseert tezamen met haar dealers interessante info - marktdagen door het gehele land. Getoond worden pneumatische zaaiers, precisiezaaiers in vele uitvoeringen (nieuw is de mono- pill). Verder kunt U het spuitenprogramma van nabij beschouwen alsmede de aardappelpootmachine en de nieuwe kunstmeststrooiers. Maar er is véél en véél meer. Zo wordt ook het nu al beroemde Vicon weerstation gedemonstreerd. Wij verwachten U om 10.00 uur. Dan staat de koffie al klaar. In verband met het organiseren van de lunch graag even een telefoontje of wij op Uw komst mogen rekenen (01106-1502). 18 Vrijdag 5 december 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18