Meerproduktie witlof wreekt zich nu Open dag VG groente en fruit was kijken en genieten Te veel vollegrondsgroenten: toch kwaliteit handhaven •T* Huiverig voor het 15e fysio 'Die een boom plant heeft nog hoop op de toekomst' Internationale Erkenning Floriade 1992 Laat u uw mening ook eens horen? Verliezen groot Kr zijn tot hiertoe nog weinig pro blemen met de sla op THOLEN. Door de gunstige weersomstandig heden in de maand november is deze hard gegroeid, in het begin zijn de nachttemperaturen wat aan de hoge kant geweest. Wanneer dat gekom- penseerd wordt met behoorlijk wat uren zon voor de tijd van het jaar hoeft dit geen al te grote problemen te geven. Wanneer men de berichten van an dere tuinbouwgebieden hoort zoals in Brabant, dan zijn daar de proble men met het wat dramatisch, hope lijk dat de berichtenbrengers zoals vertegenwoordigers, de sporen van deze agressieve meeldauwschimmel niet mee naar ons gebied brengen. De meesten zijn echter gelukkig ver standig genoeg om hiermee rekening te houden. Tegen deze schimmel is jammer ge noeg op dit moment weinig te doen nu het blijkt dat de gebruikte midde len geen effekt meer hebben. Het was te verwachten dat dit plaats zou vinden met het middel Ridomel wat hiervoor werd gebruikt, maar zo snel al daar had niemand op ge rekend. Het werd om deze reden al gemengd met Zineb, omdat er in de aardappel teelt al eerder soortgelijke ervarin gen met dit middel tegen Phytoph- thora zijn geweest. Er zijn al jaren problemen met wit in sla die men met resistente rassen en met het gebruik van Zineb en een korte tijd Ridomil tijdens de op kweek trachtte te voorkomen, waar bij zineb uitsluitend voorbehoedend werkt. Met het geregeld opduiken van een nieuw fysio (een bepaalde stand van deze schimmel) wordt het bijkans onmogelijk om hiervoor steeds op tijd met nieuwe bruikbare resistente rassen te komen. Het op dit moment het meest voor komende fysio 15 wat vorig jaar al aanwezig was zorgt voor de meeste problemen. Het agressieve karakter van deze stam kan er voor zorgen dat een kas in zeer korte tijd niet meer leverbaar is wanneer dat er in valt. Enkele rassen zijn toevalligerwijs re sistent, maar die zijn heel beperkt. Door de wat geïsoleerde ligging van de bedrijven op Tholen en doordat hier vrijwel geen vollegrondsla ge teeld wordt is de besmettingskans minder groot. Toch komt men ook hier wel eens wat in meer of mindere mate tegen tijdens de oogst zodat men er toch ook terdege rekening mee houdt. Het evt. pleksgewijs bespuiten met andere bekende middelen schijnt bij deze fysio ook geen effekt te hebben. Het enige wat men echter kan doen is het gewas zo droog mogelijk hou den, hopelijk werkt daar het weer deze maand aan mee. Ook op SCHOUWEN-DUIVE- LAND worden dit najaar behoorlijk wat vruchtbomen geplant. In veel ge vallen is dit nog het inhalen van een achterstand die vorig seizoen ont stond in verband met de vorstschade aan het plantmateriaal. Dankzij de gunstige weersomstan digheden verloopt het planten voor spoedig. Door het ontbreken van nachtvorst houden enkele rassen nog al lang hun blad zodat hier wat ge duld voor nodig is. Van deze nieuwe rassen wordt ook nu weer veel ge plant. Elstar, Jonagold en Alkmene komen vrijwel in ieder plantschema voor. Peren worden dit seizoen wei nig geplant wegens het ontbreken van 2-jarig plantmateriaal. Op veel bedrijven is deze plantaktiviteit een vervanging van een bestaande opstand; bij enkelen een uitbreiding van de oppervlakte. De laatste jaren hebben de fruittelers vrij goed 'geboerd'. Het is dan ook begrijpelijk dat de investeringen in de opstand toenemen. Met enthousi asme zijn de plannen tot vernieu wing gemaakt: enkele rij, 3 rijen en 4 rijen systemen. Alles wordt gepro beerd om een flink aantal bomen per ha te planten (2500-3000). Ondanks het groot aantal geplombeerde vruchtbomen is de vraag nog sterker dan het aanbod. Het gevaar is dan altijd aanwezig dat met te lichte bo men genoegen wordt genomen voor al als het om de gewenste bestuivers gaat. Naast het planten van nieuwe aan plant is het nodig om bestaande be plantingen kritisch te bekijken. Eko- nomische veroudering gaat veelal nog sneller dan de teelttechnische. Met de produktietoename van de nieuwe rassen zullen enkele andere rassen wat worden teruggedrongen. We mogen ons zeker wel afvragen of b.v. James Grieve een gedeelte van zijn markt niet af moet staan aan Summerred en Alkmene, terwijl de Winston nu al veel terrein kwijt is aan de Jonagold en Elstar. Daar naast komt de Karmijn in een perio de met zoveel goede rassen dat het Op zaterdag 6 en zondag 7 september jl. werd de eerste gekombineerde open dag gehouden op fruit- en vollegronds groentebedrijven. Deze dag was geor ganiseerd door de Nederlandse Tuin bouw Studieklub en de Nederlandse Fruittelers Organisatie. Ruim 25.000 mensen hadden de laarzen aangetrok ken om enkele van de in totaal 70 be drijven te bezoeken. Hoe de bezoekers en de organisatoren deze dag vonden is nagegaan via twee en quêtes, een onder de deelnemende be drijven en een onder de regionale organisatoren. Doorgaan Uit de enquête blijkt dat alle bedrij ven die aan de open dag hebben mee gedaan door willen gaan met het organiseren van deze vorm van open dagen. Of dit jaarlijks of elke twee jaar moet gebeuren is punt van dis- kussie voor NTS en NFO besturen. Uit de enquête kwam ook naar voren dat beter gekozen kan worden om de open dag het laatste weekend van au gustus te houden. Dan zijn er plaat selijk minder andere aktiviteiten en dat komt de belangstelling voor de open dag ten goede. Verder bleek dat de aktiviteiten van de regionale werk groepen beter georganiseerd moeten worden, en dat een volgende keer de publiciteit anders moet. Tot slot kan zeker gezegd worden dat de open dag een succes is geweest. Ve le positieve reakties kwamen binnen. Eén daarvan luidt: "Het was kijken en genieten". Cock van Bommel In de Algemene Vergadering van het Bureau International des Ex positions (B.I.E.) in Parijs heb ben de aangesloten lidstaten op 25 november ten gunste van de Floriade Den Haag-Zoetermeer 1992, de beslissing genomen het jaar 1992 te reserveren voor deze internationale specialistische (tuinbouw)tentoonstelling van lange duur. Vooruitlopend op de nog goed te keuren reglementen heeft de Flo riade Den Haag-Zoetermeer 1992 daarmee de internationale erken ning gekregen als enige ten toonstelling in zijn soort, die in 1992 zal worden gehouden. Bij de opening van de bestuursverga dering van het Produktschap voor Groenten en Fruit heeft zijn voorzit ter, ir. J.E.C. Spithoven, aandacht geschonken aan de moeilijke tijd die de vollegrondstuinbouw doormaakt. Doordraai en lage prijzen zorgen voor een gedrukte stemming, die ertoe kan leiden dat men schuldigen gaat zoe ken, zoals blijkt uit berichten in de pers. De heer Spithoven is van mening dat beschuldigingen niets oplossen. Hij deed daarom een oproep aan het be drijfsleven solidair te zijn en mee te werken aan handhaving van de kwa liteit. Ook al is dat onder deze om standigheden extra moeilijk, het is voor de huidige en toekomstige kon- kurrentiepositie van belang geen kon cessie te doen aan de kwaliteit. Verder merkte de heer Spithoven op, dat de ontwikkelingen duidelijk maken dat er weinig ruimte is voor uitbreiding van de vollegrondsteelt. Het prijsni veau is te zien als een waarschuwing aan diegenen die omschakeling op groenteteelt overwegen. K '4 uiterlijk van dit ras wel eens in zijn nadeel kan werken. In verband met de snelle uitbreiding van Jonagold en Elstar zullen we over enkele jaren andere hoofdrassen kennen op de veiling dan nu. De lijnen van vraag en aanbod zullen ongetwijfeld el kaar dan kruisen. Want ook deze rassen groeien niet tot in den hemel. Dit afzetseizoen leert ons weer dui delijk wat de gevolgen zijn als vraag en aanbod niet in evenwicht kunnen komen. De kwaliteit van het fruit is tot nu toe voortreffelijk. Prachtig gekleurd en uitstekend van smaak dankzij het mooie najaarsweer. Dat het vele niet goed is weten we al lang maar dat er zelfs van het goede te veel kan zijn, bewijst ons dit afzet seizoen. Juist in deze situatie is het dringend nodig dat we iedere afzet markt benutten en niet alleen in de maand december verpakt fruit aan voeren. Hel direkte resultaat zal niet altijd aantoonbaar zijn, maar het behou den of vergroten van een afzetmarkt is een visie op lange termijn. Met de intrede van de laatste maand van het jaar, is hier op WALCHE REN de eerste nachtvorst voor gekomen. Dat dit voor deze tijd v£n het jaar geen bijzonderheid is, is waar. Een ommekeer kan het voor sommi ge groentes toch te weeg brengen. Het ene dat nog met zomer en najaar te maken heeft (al zal er nog weinig zijn) zal nu gauw het veld gaan ruimen. Voor de wintergroenten die volop aanwezig zijn en geen 'cent' aan waarde doen kan er wat ruimer baan van komen. Hopelijk zal het zo zijn, het moet al thans zo zijn. De stemming van de kollega's is hier in onze streek (maar ook elders) verre van goed. De prij zen zijn het afgelopen seizoen ge woon verre beneden peil geweest. Er is vrijwel geen veilingdag voorbij ge gaan die bevredigend eindigde. Wanneer we de voorlopige balans eens gade slaan zullen de meeste be drijven 40% minder aan ont vangsten hebben kunnen vergaren. Terecht of ten onrechte, dat willen we in het midden laten, wordt er hier door sommigen beweerd, dat het be ter zou zijn geweest voor de uit komsten, wanneer we onze oude vei ling nog hadden. Maar wanneer we reeël zijn is dit meer illusie dan waar heid. Een enkeling heeft misschien de produkten nog te weinig afge stemd op het verdere vervoer. Maar de opbrengstvermindering is toch enkel te wijten aan de overproduk- tie, waar heel de agrarische branche mee te maken heeft. We zullen mis schien ook naar beschermde teelten moeten, net als akkerbouw en vee houderij. Een stelling die toch ook nogal weerstand op zal brengen ze ker ook in onze kringen. Of moeten we ook voorstander worden van een basisinkomen door de staat, ons gegeven? Dit zal zeker de overproduktie en sti mulans tot het ondernemen naar be neden halen. Afgelopen week is er door de studie klub een avond georganiseerd over de teelt van vroege aardappelen. Hier is weer wil naar voren gekomen dat er behoorlijk belangstelling voor dit produkt is bij de telers. Dat bleek ook uit het aantal bezoekers. Première en Eersteling zijn toch de rassen waar we hier mee het beste en het verste kunnen komen. De tijd is nu reeds aangebroken om aan het pootgoed hiervoor al aandacht te schenken (aankoop en voor- kiêming). Het vergaderseizoen is, weer aange broken. A.s. 8 december zal op de algemene ledenvergadeering van de ZLM de heer Doeleman afscheid ne men en er kan kennisgemaakt wor den met de nieuwkomer, de heer Van der Maas. Jammer is dat over het algemeen on ze tuindersplaatsen gesierd worden door afwezigheid. We moeten in dit opzicht niet vergeten dat deze heren van onze standsorganisatie ook mijn en uw belangen op de achter- of voorgrond behartigen. We weten met zijn allen dat de tuin bouw op Walcheren een kleine groep is, en vooral ouder wordt, het valt soms moeilijk iets aktueels in ons blad neer te zetten. Ik heb vanaf de ze anonieme plaats al eens meer dis- kussie uitgelokt (een soort lezers schrijven). Uw reaktie laat op een enkele na nog altijd op zich wachten. Het jaargetijde wordt nu donkerder en de tijd om hier eens wat aan te doen ruimer. Ik zou gaarne eens gedachtengangen van de lezers in het blad geplaatst zien. Het kan er enkel boeiender van worden. Laat niet altijd één paard voor de kar staan, zeker onze groep heeft elkaar broodnodig. Net als bij spruiten is ook de marktsituatie bij witlof bijzonder slecht. Het aanbod is groot en de vraag valt tegen. In tegenstelling tot bij spruiten is bij witlof de areaalsuitbreiding de hoofdoorzaak van de slechte situatie. Volgens het CBT is de aanvoer nu 60% hoger dan dezelfde tijd vorig jaar. Recordjaar voor Nederlandse snijbloemen en potplanten Als de vraag naar snijbloemen en potplanten uit nederland naar ver wachting het huidige niveau be houdt, dan sluiten de gezamenlijke nederlandse bloemenveilingen dit jaar af met een recordomzet van 3,5 miljard gulden, dat is zo'n 200 mil joen meer dan vorig jaar. Ook de ex porteurs van snijbloemen en pot planten zullen hun uitvoer zien toe nemen tot een waarde van zo'n klei ne 3,9 miljard gulden, 750 miljoen gulden hoger ten opzichte van 1985. De afgelopen twee winters was er ook al een areaalsuitbreiding, maar toen werd de meerproduktie wel te gen redelijke prijzen afgenomen. Doordat de areaalsuitbreiding dit jaar nog verder is doorgegeven heb ben de telers nu met teleurstellende prijzen te maken, ondanks dat er een redelijke vraag bestaat. De prijzen die voor witlof betaald worden lig gen op ongeveer 1,25 a 1,50 per kg. De kostprijs ligt ca. 1,ho ger, de teler komt dus heel duidelijk niet uit de kosten. De minimumprijs voor witlof is 60 ct. per kg., dit ont vangt de teler als de witlof wordt doorgedraaid. De helft hiervan wordt betaald door het CBT, mits de veiling de andere helft betaalt. Het Centraal Bureau behoeft maar klei ne aanspraken op dit fonds té doen doordat die minimumprijs zo laag is, in oktober is bijvoorbeeld maar 39,48 uitbetaald. De heer E. Blom, hoofd afdeling prijzen van het Cen traal Bureau, denkt dat er nog geen volwaardige minimumprijs regeling voor witlof is omdat het de laatste jaren steeds goed gelopen is met de prijzen van witlof. Witlofteler Jaap Schoof uit Ooster- land verwacht dat de hoeveelheid opzetbare pennen per ha. steeds be langrijker zal worden. "De hoeveel heid bakken die je van een ha. haalt beïnvjoed direkt de kostprijs. De kostprijs is nu gemiddeld ongeveer een rijksdaalder per kg. Vanwege de kg-opbrengst opzetbare pennen en dus oogstbaar lof is deze kostprijs variabel". De heer Schoof spreekt nu van gemiddelde verliezen van 10.000,per ha. witlof. Hij ver wacht ook niet dat in de loop van dit seizoen de prijzen nog veel beter zul len worden. Wel iets, doordat er nu extra veel aanvoer is door wat meer vroege trekken. Hij denkt dat dit ook zijn invloed op het witlofareaal volgend seizoen niet zal missen, "als bedrijven althans een keuzemoge lijkheid hebben". Als positieve ont wikkeling op de prijsvorming konstateert Schoof de tendens meer op waterkuituur te trekken. "Door dat je dan de forceeromstandighe- den beter in de hand hebt ontstaat er een konstantere aanvoer. De top- aanvoeren worden erdoor afge zwakt", aldus Schoof. Vrijdag 5 december 1986 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15