Doelgericht bouwen aan toekomst door goed bedrijfsbeheer In de landbouw werd en wordt nog steeds veel geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen. Er zijn meerdere methoden om deze investeringen te financieren. Deze methoden variëren van financiering door eigen middelen tot financiering op hypothecaire basis. Daartussen zitten o.a. leverancierskrediet, rekening courant, fudiciaire eigendomsover dracht, lease-overeenkomsten enz. Boer en Tuinder staan voor de niet eenvoudige taak voor de wijze van financiering een keuze te ma ken uit een financieringsmethode. Om een beeld te kunnen schetsen van de werkwijze van een financie ring, hebben wij twee voorbeeldbe drijven samengesteld. Bedrijf I heeft de volgende sa menstelling: 15 ha waarvan 10 ha eigendom hoofdgebouwd ligboxenstal oude werktuigenberging kwotum 240.000 kg aantal melkkoeien 40 en 25 stuks jongvee gezin: ondernemer 45 jaar, echtgenote 45 jaar 3 kinderen, 1 werkt buitenshuis Bedrijf II heeft dezelfde samenstel ling, maar wordt volledig gepacht. De ligboxenstal is destijds gebouwd op pachtersinvestering. Financieringsplan De ondernemer heeft het plan opge vat om de oude ligboxenstal te ver vangen door een nieuwe stal, terwijl de oude stal wordt verbouwd tot jongveestalling annex werktuigen berging. Een nieuwe stal, zo is begroot, kost inklusief inrichting ƒ250.000,—. Voor de verbouw van de oude stal is ƒ100.000 begroot. Werkwijze Met dit plan komt de ondernemer bij de bank en vraagt of men dit wil financieren. De bank komt op eige naarsbasis dan tot de volgende opstelling: vastlegging van de hypothecaire waarde; vaststelling inkomenspotentieel van het bedrijf; inschatting ondernemerskwali teiten. Op eigenaarsbasis is de cijfermatige benadering betrekkelijk eenvoudig. Aan de hand van een taksatie wordt de eksekutie-waarde van het bedrijf vastgesteld. De hypothecaire waarde waarop een lening wordt verstrekt bedraagt in principe 60% van de eksekutie- waarde. Stel de eksekutie-waarde van het be drijf op: Grond 10 ha 300.000 Hoofdgebouw 100.000 Nieuwe stal 250.000 Verbouwde stal 100.000 Op eigenaarsbasis krijgen wij dan de volgende situatiein tabel 1. In dit sterk vereenvoudigde voor beeld kan worden gekonkludeerd, dat het alternatief uitvoerbaar is. Hierna kunnen de voornemens wor- Winst rente oude lening 7% rente nieuwe lening l°7o* Privé-uitgaven, inkl. belasting Negatief ƒ55.000.- ƒ3.500,- ƒ58.500,- ƒ28.000,- ƒ30.500,- ƒ35.000,- ƒ4.500,- Oude lening Investeringen Nieuwe lening ƒ50.000, ƒ350.000, ƒ400.000,— k 7% rente ƒ28.000, tabel 2 Taksatiewaarde: Grond 10 ha Hoofdgebouw Nieuwe stal Oude stal Hypothecaire waarde 60% Het rentabiliteitsplaatje wordt dan: Winst Rente oude lening Nieuwe lening 7%* Privé-uitgaven inkl.bel. Toename liquide middelen 300.000,— 100.000,— 250.000,— 40.000,— 690.000,— 414.000, 55.000,— 3.500,— 58.500,— 21.000,— 37.500,— 35.000,— 2.500,— In de landbouw werd en wordt nog steeds veel geïnvesteerd in nieuwe be drijfsmiddelen, zoals hier in een ligboxenstal oude lening investeringen Nieuwe lening 300.000,— a 7% 50.000,— 250.000,— ƒ21.000,— de verplichtingen te kunnen opbren gen. De ondernemer komt jaarlijks ƒ4.500 tekort om al zijn verplichtin gen te kunnen voldoen. Bij een pachtsituatie zal de proble matiek qua inkomen weinig anders zijn dan bij dit voorbeeld. Zekerheden zouden via het Borgstel lingsfonds kunnen worden verstrekt, doch het opbrengend vermogen blijft ook hier te gering. Alternatief In deze situatie zou kunnen worden bekeken of de verbouw van de oude stal niet achterwege kan worden gelaten. den omgezet in aktieve daden, zoals het tekenen van de notariële aktes, vergunning-aanvragen, enz. Pachters situatie In een pachters situatie bij eenzelfde bedrijfsomvang zal er qua rentabili teit niets veranderen. Het zeker heidsplaatje geeft echter een heel an der beeld (zie tabel 1) Nieuwe stal op erfpachtsbasis ƒ250.000,— Maksimale verstrekking: 50% van de stichtingskosten. De zekerheidsstelling voor de bank zal dan slechts ƒ62.500,— bedragen. In dit geval wordt een aanvraag voor borgstelling door het Borgstellings fonds aangevraagd voor de overige ƒ185.000,—. De bank zal tevens zekerheid vragen op de roerende zaken, zoals vee en machines. Dit noemen wij Fudiciair Eigendoms overdracht. Maksimaal kan daarop slechts 50% van de aktuele waarde worden gefi nancierd. De konklusie moet zijn, dat bij fi nancieringen een pachter in het na deel verkeert ten opzichte van zijn eigenaarskollega. Voorkomen is beter... Tot zover een sterk vereenvoudigde financieringsopstelling. In de praktijk zullen tal van vragen rijzen bij zowel de ondernemer als bij de bank. Tevens zullen er tussentijds steeds beslissingen moeten worden geno men, die veelal ingrijpend zijn. Ook al hebt u al eens geïnvesteerd, is het toch raadzaam uw licht eens op te steken bij adviseurs die in allerlei disciplines in de landbouw voorkomen. In dit geval geldt ook de spreuk: 'Voorkomen is beter dan genezen'. J.L. Beuving 60% 450.000 Hier zou de konklusie kunnen wor den getrokken dat er geen beletsel is voor de bank om te financieren. Im mers, de zekerheden zijn ruim schoots aanwezig. Er is echter meer nodig om tot financiering over te gaan. Ondernemer In dit voorbeeld zijn er zekerheden genoeg om te kunnen financieren. Het bedrijf heeft echter de laatste ja ren een winst gemaakt met een om vang van ƒ55.000,—. Op het bedrijf rust nog een oude lening van ƒ50.000,a 7% rente. Voor het gemak zijn wij er even van uitgegaan, dat de aflossing plus ver vangingsinvesteringen gelijk zijn aan de afschrijvingen gedaan in het be drijf. Wij kunnen dan de volgende rentabiliteitsberekening voor dit be drijf opstellen. Konklusie Op grond van zekerheden moet men konkluderen dat er kan worden gefi nancierd. Echter het bedrijf heeft te weinig inkomensmogelijkheden om 'Echt ondernemer zijn is in ons land onmogelijk geworden', is een veel gehoorde opmerking. Als argumenten daarvoor wor den o.a. gebruikt: stringente be lastingwetgeving, superheffing, mestwetgeving en andere milieu: regels. Argumenten die heel aan nemelijk schijnen, maar die slechts een deel van de werkelijk heid zijn. Echt ondernemerschap wordt namelijk gekenmerkt door het op een juiste wijze op elkaar afstemmen van de mogelijkhe den en beperkingen. Mogelijkhe den en beperkingen zijn er zeer vele en in land- en tuinbouw heb ben we er al eeuwen mee leren le ven. De mogelijkheden en beper kingen die de natuur stelt en de kansen om de produkten af te zetten, vormen vanouds de basis van de landbouw, later zijn daar andere bijgekomen. Regelmatig komen er nieuwe bij en vallen an dere weg. Als ondernemer zal men het bedrijf zodanig moeten beheren, dat vanuit de eigen si tuatie zo goed mogelijk wordt in gespeeld op deze steeds voort gaande ontwikkeling en wisselen de beperking. Eigen situatie De eigen situatie en het inspelen op de voortgaande ontwikkeling willen we sterk benadrukken. Voor elk bedrijf en gezin is dit verschillend in de te nemen beslissingen en de verdere uitwer king daarvan. In de tegenwoordi ge omstandigheden kan zowel het verder uitbouwen van het be drijf, het op de plaats rust hou den of het stoppen met het be drijf getuigen van goed onderne merschap. Te veel wordt goed ondernemerschap nog gelijk gesteld met bedrijfsvergroting. Om de juiste beslissingen te kun nen nemen zal men moeten weten hoe de werkelijke situatie is en moeten weten wat men in de toe komst wil bereiken. Dit geldt zo wel de eigen persoon, het gezin als het bedrijf. Leeftijd, het al of niet hebben van een opvolger, de gezondheid, de persoonlijke kwaliteiten en de aspiraties, dus hetgeen men wil bereiken, spelen daarbij een rol. Zelfkennis is een belangrijke eigenschap van een goede ondernemer. De sterke ei genschappen zal hij uitbuiten, op punten waar hij zwak is zal hij anderen inschakelen. Voor een goed bedrijfsbeheer is het door en door kennen van het eigen be drijf een noodzakelijke voor waarde. Om zichzelf en het be drijf te leren kennen zal men moeten vergelijken met anderen. Bedrijfs-ekonomische studie groepen, bedrijfsvergelijken, gesprekken met kollega's en be drijfsbezoeken zijn hulpmidde len om de eigen situatie meer hel der te maken om vandaaruit in te spelen op de uitdagingen waar men steeds opnieuw voor komt te staan. Mogelijkheden en beperkingen Mogelijkheden en beperkingen vormen de uitdaging voor de agrarische ondernemer. In een tijd dat de samenleving door middel van wetten een rem zet op de bedrijfsontwikkeling en een snel gewijzigde afzetmarkt zou men pessimistisch kunnen zijn over de toekomstmogelijkheden. Pessimisme en achteruitzien zijn echter eigenschappen waarbij men zichzelf te kort doet. Beter is het de realiteit onder ogen te zien en vandaaruit aan de toekomst te bouwen. Juist in een tijd waarin er in de agrarische sektor zelf en in onze samenleving zoveel ver andert, zijn er in en buiten de land- en tuinbouw moge lijkheden. Deze mogelijkheden zal men niet altijd, of meestal niet, op de tra ditionele wegen vinden. Het vraagt kreativiteit om deze moge lijkheden te vinden. Dat is beslist geen eenvoudige zaak, want veel nieuwe kansen lijken er niet te zijn. Maar juist daardoor is de uitda ging groter om het eigen bedrijf te verbeteren of op een andere wijze zichzelf waar te maken. Doelgericht bouwen Doelgericht bouwen aan een goe de toekomst van bedrijf en gezin is mogelijk door zichzelf, het be drijf en de kansen die er zijn nog beter te leren kennen. In dit blad wordt in een aantal artikelen ge schreven over de mogelijkheden om te komen tot een meer doel gericht ondernemerschap en be drijfsbeheer en de middelen die er daarvoor zijn. Juist in een tijd dat men door allerlei maatrege len en een moeilijke afzetmarkt onzeker wordt over de toekomst is het niet alleen van belang hier kennis van te nemen maar vooral om zelf datgene verder uit te wer ken en toe te passen wat voor be drijf en gezin van belang is. Voor verdere informatie over een doelgericht bedrijfsbeheer en on dernemerschap kunt u terecht bij de sociaal-ekonomische voorlich ting van de landbouworgani saties. Drs. A.A. Jaarsma Vrijdag 5 december 1986 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11