In Zeeland fruitteeltonderwijs op middelbaar nivo noodzakelijk" vervolg vergadering hoofdbestuur Uitkijken met vetrijk krachtvoer voor melkkoeien Realisering produktiebeperking landbouw vooral door extensivering Lavo-direkteur C.A.C.JOomen: Nieuw boek over teelt van granen tuinbouw De voorzitter van de tuinbouwkom- missie, de heer M. Goud, treedt per 1 januari 1987 af als lid van het hoofdbestuur en als voorzitter van de tuinbouwkommissie. Hij gaf dus voor de laatste keer zijn gebruikelijk overzicht van de situatie in de tuin bouw en in de fruitteelt. Hij zei dat met zeer gemengde gevoelens terug gezien kan worden op het afgelopen teeltseizoen. De financiële resultaten zijn merendeels mager tot slecht te noemen. Marktverzadiging en daar mee gepaard gaande neerwaardse prijsbewegingen zijn in veel gevallen waarneembaar. Uit deze negatieve resultaten kunnen we echter voor de toekomst leren dat er duidelijk een behoefte is aan een eksplosief aan bod van diverse bulkprodukten. Goud: "Enkel naar volume steeds meer produceren biedt geen oplos sing: primair blijft de kwaliteit van het produkt, tevens is voorlichting en begeleiding tot aan de konsument een belangrijke zaak aldus de heer Goud die voorspelde dat de tuin bouw voor een verdergaand proces van innovatie staat. Het kunnen be schikken over zoet water zou vol gens hem voor veel bedrijven betere basisvoorwaarden scheppen. fruitteelt Ten aanzien van de bedrijfstak fruit teelt zei hij zeker niet de indruk te hebben dat er in ons werkgebied sprake is van forse areaaluitbrei ding. Gelet op de totale produktieca- paciteit is daar richting appelteelt, zowel nationaal als Europees, naar mijn mening overigens ook geen ruimte voor; de markt is bij normale oogstgrootte verzadigd. Voor de pe ren lijkt dit voorlopig anders, het blijft dan ook een tegenvaller dat we in een belangrijk teeltgebied als het zuid-westen zoveel jonge bomen moeten rooien ten gevolge van de vorstschade. In het algemeen is de destijds getroffen vorstschaderege- ling als kompenserende maatregel per saldo summier ten opzichte van de werkelijk geleden schade, aldus de heer Goud tot slot van zijn laatste betoog in het hoofdbestuur als voor zitter van de tuinbouwkommissie. grondgebruik Bij het grondgebruik wees sekretaris mr. J. Oggel erop dat bij de onlangs verschenen diskussienota "ruimtelij ke perspektieven" van de Rijks Pla nologische Dienst wordt uitgegaan van een blijvende overproduktie in de landbouw tegen lagere prijzen. Hier dreigt het ruimtelijke beleid aan te worden opgehangen en dat moet worden voorkomen. Het hoofdbestuur neemt het voorstel van de heer Oggel over om hiertegen be zwaar aan te tekenen. Het hoofdbestuur besloot overigens steun te verlenen aan de provincie en de waterschappen in hun strijd tegen de door het Rijk aangekondigde be zuinigingen op de Rijksbijdrage Wa terkeringen. Deze bezuinigingen ko men in hoge mate neer op het onbe bouwd hetgeen vooral voor de agra riërs in het zuidwesten relatief zwaar doorweegt (11,50 ha.). Het hoofd bestuur zal verder bij Gedeputeerde Staten bezwaar aantekenen tegen het feit dat op het Voorbereidingssche ma Landinrichting 1987 bij de ruil verkaveling Axelse Sassing de Axelse Vlakte met een oppervlakte van 500 ha. buiten het plan is geplaatst. Dit laatste gebied heeft in het bestem mingsplan Buitengebied een agrari sche bestemming en behoort dus tot het ruilverkavelingsgebied, aldus het hoofdbestuur. Na de rondvraag nam het hoofdbestuur afscheid van haar voorzitter A.J.G. Doeleman en van haar hoofdbestuurslid en voorzitter van de tuinbouwkommissie de heer M.J. Goud. Ook werd afscheid ge nomen van de adviserende leden me vrouw J. Donken-Spoor, de heer W. Koster en de heer J.F.G. Schlinge- mann. Aan de heer Koster werd te vens het erelidmaatschap verleend. Hoofdbestuur d.d. 1-12-1986 A.J.G. Doeleman, voorzitter; A.H. Mun ters, vice-voorzitter; Mr. J. Oggel, algemeen-sekretaris; R. Hoiting, sekreta ris; L.J. v. Gastel, kring Schouwen- Duiveland; M.C.J. Kosten, kringTholen- St. Philipsland; H.C. van der Maas, kring Noord-Beveland; C. Hamelink, kring O. Zuid-Beveland; C.J. Bierens, kring Wal cheren; P. Risseeuw, kring W. Zeeuws- Vlaanderen; M. Boogerd, kring Axel; M. Vinke, kring Hulst; J.C. Geluk, kring West-Brabant; G.J. de Jager, kring Altena-Biesbosch; H. Juin, kring Oost- en Midden Brabant; J.H. Hartgers, kring Langstraat; M.J. Goud, tuinbouw; G. Sterrenburg, tuinbouw; W. van Veldhui zen, veehouderij; D. Hannewijk, veehou derij; K. Timmers, P.J.Z. Adviserende leden: Ir. C.A.C.J. Oomen; Ir. W.Z. v.d. Meer; W. Koster; mw. J. Donken: mw. C.M. Dees; mr. J.F.G. Schlingemann; L. v. Nieuwenhuyzen; diensten/instellingen: Ing. J. Markusse; mw. J. Priem; B. Veer beek; J. Wierenga en T. Elzinga. "Het is noodzakelijk dat men ook in Zeeland op Middelbaar nivo be roepsonderwijs in de fruitteelt kan volgen. Dat zei de direkteur Lavo in Goes de heer C.A.C.J. Oomen bij de opening woensdag 3 december jl. van de kerstveiling van de CVZ aan de Fruitlaan in Goes. Ir. Oomen zei het bijzonder verheugend te vinden dat er momenteel reeds serieus wordt nagedacht of de slapende stu dierichting fruitteelt aan de Middel bare Agrarische School te Goes weer tot leven gewekt kan worden. Diver se instanties willen de mogelijkheid bezien. De heer Oomen stelde wel dat de fruittelers straks de eventuele nieuwe opleidingsmogelijkheid ook daad werkelijk moeten benutten. Daarbij dienen zittende en toekomstige on dernemers zich duidelijk te realise ren dat een goede opleiding meer en meer een noodzakelijkheid zal zijn. Het zou volgens de direkteur Lavo mooi zijn als bij de opening van de Kerstveiling 1987 de studierichting fruitteelt aan de MAS van start is gegaan. De heer Oomen liet in zijn inleiding het licht schijnen over de Zeeuwse fruitteelt. Hij zei zich aan te kunnen sluiten bij het thema dat de Kerstvei ling dit jaar heeft meegekregen "Oosterschelde open/dicht, in het Zeeuwse fruit zit licht". De Zeeuwse fruitteelt kan zich met vertrouwen meten met die in de rest van ons land zeker waar het de bedrijfsgrootte, de leeftijdsopbouw van de aanplant, het sortiment en de plantdichtheid betreft. Wel zette hij vraagtekens bij de scholingsmogelijkheden en de af zet en presentatie van het fruit. Bij de MAS te Goes zou zoals gememo reerd op middelbaar nivo onderwijs in de fruitteelt moeten komen. Wat betreft de presentatie en de afzet on der streepte hij de noodzaak dat meer telers regelmatig gelegd fruit De le klas presentatie van het Zeeuwse fruit trok woensdag al veel be langstelling. aan zullen moeten voeren. Zeker in het licht van een nog groeiend aan bod is zulks een eerste vereiste, aldus Oomen, die besloot met de konklu- sie dat de toekomst van de Zeeuwse fruitteelt met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Triest Tijdens zijn toespraak bij de ope ning van de kerstveiling heeft CVZ- voorzitter de heer W. Vermue zijn teleurstelling uitgesproken over de ontwikkeling van de prijzen de laat ste maanden op de fruitveiling. "De telers hebben enorme investeringen gedaan en veel werk verzet om een prima produkt te telen. Wanneer dat voor minder dan de kostprijs ver kocht moet worden dan is dat triest". De gemiddelde veilingprijs ligt 1,per kg. beneden die van een jaar geleden". De hoop is nu gevestigd op het twee de deel van het seizoen waarin de af zet van het koelhuisfruit aan de orde komt. Er zit een beste kwaliteit in de cellen zodat de uitgangssituatie in elk geval goed is. De heer Vermue konstateerde dat het aantal leden bij de CVZ toeneemt maar dat er nog steeds teveel fruit buiten de veiling om gaat". Als CVZ zullen we niet rusten alvorens ook zij zich aan gesloten zullen hebben bij de CVZ zodat "we de grootste fruitveiling van Nederland worden en de fruit handelaren niet meer om ons heen kunnen". Het door arrangeur voor Zuidgeest gekreëerde tableau met daarin de let ters CVZ trok evenals de fraai uit gestalde 85 ton fruit na de opening reeds veel belangstelling. Van de aanvoer voor de Kerstveiling was 328 ton verpakt en 523 ton los aan gevoerd. "Wij verwachten dat in ons land de produktiebeperking, vooral zal wor den gerealiseerd door extensivering. Een extensivering, die per regio en per bedrijf kan verschillen". Dit onder meer zei mr. G.J. van Din- ter, Sekretaris-Generaal van het mi nisterie van Landbouw en Visserij, tijdens de conferentie Grondgebruik van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond op 27 no vember 1986, te Nijkerk. Extensivering van de agrarische pro- duktie is een mogelijke oplossing voor het probleem van de landbouwover schotten in de E.G. De heer Van Din- ter vatte deze problematiek in een zin samen: Er is sprake van een groeien de discrepantie tussen de produktie- mogelijkheden en de afzetmogelijkheden van een paar be langrijke landbouwprodukten. In dit verband achtte hij een meer markt- konform prijsbeleid een absolute voorwaarde om ook de komende de cennia een geloofwaardig landbouw beleid overeind te houden. De huidige situatie in de E.G. laat volgens hem noch halve maatregelen, noch trage besluitvormingen langer toe. De grote vraag voor de komende ja ren zal volgens hem zijn, hoe groot de politieke moed van de Europese landbouwministers zal zijn om over de grenzen van het nationale belang heen deze ingrepen politieke inhoud te geven. Van dezelfde samensteller als de inmiddels alom bekende boeken "De teelt van aardappelen", "GRAS... cultuur en conserve ring" en "De teelt van snijmaïs" ontvingen wij een exemplaar van het pas verschenen boek: DE TEELT VAN GRANEN In dit boek komen o.m. aan de orde: bouw en fysiologie van de graanplant; grond en grondbe werking; rassen en rassenkeuze; de bemesting van granen; het zaaien; ziekten en ziektebestrij ding, de onkruidbestrijding in granen; oogst en bewaring; kwa liteitsaspecten, marktordening en saldoberekeningen. Behalve een groot aantal figuren en foto's in zwart/wit, zijn er 32 kleurenfoto's opgenomen van de ziektebeelden. Een lijst met af kortingen en een uitgebreid tref woordenregister verhoogt de bruikbaarheid in hoge mate. Het boek telt 208 pagina's en be vat de nieuwste informatie op het gebied van de graanteelt, zoals b.v. de advisering van CCC en derde N-gift via Epipré, Dollard- tarwe; EG-kwaliteitsnormen en de saldoberekeningen 1986-1987. Het boek is bedoeld voor de praktiserend© akkerbouwer en voor iedereen die uit hoofde van beroep, opleiding of interesse J.A. ae Jong zijn of haar kennis op het gebied van de graanteelt wil uitbreiden of opfrissen. Een fraai omslag in vier-kleurendruk toont aan dat ook aan het uiterlijk veel zorg is besteed. Het boek "De teelt van granen" is verkrijgbaar bij de samenstel ler Ing. J.A. de Jong te Drachten door overmaking van 35.50 op rek. nr. 3890 08 052 van de Ra bobank te Drachten. Uit onderzoek op het CLO instituut "De Schothorst" te Lelystad is geble ken dat bij vetten als energiebronnen voor onze melkkoeien bepaalde kant tekeningen moeten worden geplaatst, vooral wanneer grote hoeveelheden (500 g of meer per dier per dag toe gevoegd) worden verstrekt. Nog af gezien van de technologische problemen en de kwesties van smake lijkheid en opname zijn de financiële voordelen van hoge vetpercentages van het voer gering of zelfs te ver waarlozen. Door de uiteenlopende ef- fekten op het melkvetgehalte en de algemene verlaging van het eiwitge halte zijn de financiële gevolgen wel tamelijk sterk afhankelijk van het uit betalingssysteem van de melk. Onze opvatting, dat grote hoeveelheden palmpit- en/of kokosvet in het rant soen moeten worden vermeden, is na drukkelijk bevestigd. Het verdient aanbeveling de hoeveelheid kokos- plus palmpitvet te beperken tot ca. 300 g per dier per dag. Kokos- en palmpitschilfers bevatten gemiddeld ca. 10% vet, maar er komen aanzien lijke afwijkingen van deze gemiddel de waarde naar boven en naar beneden voor. Het vetgehalte van palmpitten bedraagt ca. 50%. Met het voorgaande is duidelijk gemaakt dat aan de rundveevoeders met veel vet (1000 VEM en meer per kg) belang rijke bezwaren kunnen kleven en dat een krachtvoeder met een matig vet gehalte uitstekende resultaten geeft. Veehouders draaien op voor EG boetes zuivelbedrijven De melkveehouders zullen eventueel moeten opdraaien voor de boete van ruim vijftien miljoen gulden die de Europese Kommissie vijf Neder landse zuivelbedrijven wegens kar telvorming heeft opgelegd. Als de bedrijven niet in beroep gaan tegen de opgelegde boetes zullen de melkveehouders minder melkgeld uitbetaald krijgen. Melkunie Hol land heeft de grootste boete gekre gen, 7,4 miljoen gulden. Coberco in Zutphen moet 3,2 miljoen gulden betalen, DMV-Campina in Veghel 2,4, Noord-Nederland in Beilen 1,4 en Menken Landbouw in Wassenaar een miljoen gulden. De bedrijven hebben volgens de Europese Kom missie, het dagelijks bestuur van de Europese Gemeenschap, samenge werkt bij het op de markt brengen van melk in België, wat tegen EG- kartelregels is. De bedrijven kunnen nog tegen de beschikking van de Kommissie in beroep gaan. Ministerraad akkoord met ontwerp besluit vogelpest De Ministerraad heeft op 28 novem ber j.l. haar goedkeuring gehecht aan het Ontwerpbesluit Vogelpest. Op basis van het besluit kunnen in voorkomende gevallen een aantal technische maatregelen genomen worden ter voorkoming van vogel pest, eep virusziekte bij pluimvee. 10 Vrijdag 5 december 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10