Zaoö Hoofdbestuur ZLM: Verlaging graanprijzen uitzichtloze weg" zuidelijke landbouw maatschappij Belangrijke mededeling voor bezoekers Algemene Vergadering ZLM Varekamp: "Bij belangenbehartiging geen tegenstelling tussen groot en klein" VERVOLG PAG. 10 DÏÏD VRIJDAG 5 DECEMBER 1986 74e JAARGANG NO. 3854 land- en tuinbouwblad Tijdens de maandag 1 december jl. gehouden hoofdbestuursvergadering van de Z.L.M. is aan een 5-tal aanwezigen het Z.L.M.-bord uitgereikt als stoffelijke blijk van waarderinvoor hun inzet in en ten behoeve van de Z.L.M.- organisatie. De vice-voorzitter A.H. Munters overhandigde voorzitter A.J.G.Doeleman het bord voor diens ver diensten gedurende een 10-tal jaren als voorzitter van de Z.L.M. De heer Doeleman legt deze funk tie, zoals be kend, per 1 januari 1987 neer. Per die datum verlaat ook hoofd- en dagelijks bestuurslid de heer M.J. Goud het hoofdbestuur. Hij kreeg uit handen van voorzitter Doeleman het Z.L.M.-bord aangeboden. Bij gelegenheid van hun afscheid als adviseur kregen tevens mevrouw J. Donken-Spoor en de heren W. Koster en Mr J.F.G. Schlingemann een herinneringsbord. Wij komen de volgende week op deze gebeurtenis terug. Op de foto staande van links naar rechts de heren M.J. Goud, W. Koster en A.J.G. Doeleman, zittend mevrouw J. Donker-Spoor en mr. J.F.G. Schlingemann. Het hoofdbestuur van de ZLM heeft maandag 1 de cember jl. in haar maandelijkse vergadering in het Landbouwhuis te Goes de diskussienota "Mogelijkhe den van direkte vormen van produktiebeheersing voor granen" besproken. Het hoofdbestuur onderstreepte daarbij nogmaals zijn reeds eerder ingenomen stand punt nl. dat een verlaging van de graanprijzen naar het wereldmarktnivo een uitzichtloze weg is. Het hoofd bestuur is zeker bereid mee te denken bij het oplossen van de graanoverschottenproblematiek. Men opteert voor de mogelijkheid van een Europees braakpremie- regeling op vrijwillige basis, onder handhaving van het huidige prijspeil. Het hoofdbestuur hecht er aan dit ei gen geluid in de diverse beleidsorganen te laten ho ren. "Het is nog veel te vroeg om het hoofd wat dat betreft nu al in de schoot te leggen". Overigens moet er de komende tijd nog een nadere invulling van de eventuele vrijwillige braakpremieregeling komen. In de diskussie werd met nadruk gewezen op het feit dat door teeltverdringing ook de kleine akkerbouwbe drijven, zij het in veel gevallen indirekt, toch betrok ken zijn bij deze problematiek. Deze bedrijven zullen daardoor onder druk komen te staan. De voorzitter van de akkerbouwcommissie, de heer H.C. van der Maas, ging vervolgens kort in op het bewaakte meng- prijssysteem bij bieten. Het ging daarbij met name om de nadere uitwerking van het bewaakt mengprijs- systeem voor wat betreft de grondtransakties. Daar over, zo bleek, ontstond begin deze week nog enige onzekerheid. De werkgroep bietenaangelegenheden ~van de suikerbegeleidingskommissie heeft de defini tieve tekst voor de regeling inmiddels vastgesteld. Overigens is de regeling niet geworden wat het zuid westen zich daarbij voor ogen heeft gestaan, ondanks herKaalde pogingen daartoe van de betreffende verte genwoordiger. (Zie voor nadere invulling van de grondtransakties en de daarmee samenhangende bie tenreferenties elders in dit nummer). Vervolgens kwam de notitie "Zuivel Verder" van het Landbouw schap aan de orde. Het schap bekommentarieert daarin de voorstellen van de Europese kommissie om tot een verdere produktiebeperking bij melk te komen. De voorstellen van de kommissie moeten in de EG een produktiedaling bewerkstelligen van 9,5 miljoen ton melk. Wanneer dit gewenste produktienivo niet wordt gehaald dan zou een verhoging van de medeverant woordelijkheidsheffing overwogen worden. Zoals be kend behoort tot de nieuwe voorstellen van de kom missie ook een verhoging van de korting van 2% in 1987 tot 4% en van 1 in 1988 tot 2%; in totaal 6%. In een reaktie hierop bracht de voorzitter van de veehouderijkommissie, de heer W. van Veldhuizen, naar voren dat bij de oplossing van de overschotten- problematiek in de zuivel vooral en in eerste instantie moet worden uitgegaan van een optimale inspanning om de bestaande zuivelvoorraden op te ruimen. Voor wat betreft de korting op de produktie moet vervol gens worden gestreefd naar een zo goed mogelijk be nutten van de nationale en EG-opkoopregeling. Hier deed de voorzitter van de veehouderijcommissie de 'suggestie om de kwota in het geheel niet meer over draagbaar te maken. Alle vrijkomende kwota zouden bij de minister ingeleverd moeten worden. Dan kun nen alle bedrijven daarvan profiteren. Van Veldhuizen stelde in dit verband verder dat verschillen in kor tingspercentages tussen grote en kleine bedrijven on gewenst zijn. "Waar blijven we als we daarmee be ginnen want wie stelt vast wat een groot bedrijf en wat een klein bedrijf is? De kleine bedrijven mogen niet belast worden ten bate van de grote maar de gro- De belangstelling voor de Algemene Vergadering van de ZLM op maandag 8 december is buitengewoon groot. Om organisatorische redenen kunnen daarom uitslui tend bezoekers worden toegelaten die zich vooral' heb ben gemeld èn in het bezit van de benodigde kaarten (toegangsbewijs/lunchbon). Bezoekers zonder deze kaarten zullen wij -overigens zeer tot onze spijt- moeten teleurstellen. Wel is er nog de mogelijkheid om vanaf 16.30 uur de receptie te bezoeken. Diegenen die zich wel hebben gemeld maar nog geen kaarten hebben ontvan gen kunnen dit nog telefonisch melden op zaterdag 6 de cember tussen 11.00 en 12.00 uur, tel nr. 01100 - 21010. Ook personen die alsnog af (moeten) zien van deelname worden verzocht dit te melden via het genoemde tele foonnummer. Mr. J. Oggel, sekretaris ZLM. Volgens de voorzitter van het Landbouwschap, de heer Marius Varekamp, is het niet juist dat er op het punt van de agrarische belangenbehartiging spanningen groeien tussen grote en kleine bedrijven. "Er worden belangen tegenstellingen gesuggereerd doe er in werkelijkheid niet zijn", zei hij woensdag aan het begin van de openbare bestuursvergadering. Varekamp verklaarde dat het Landbouwschap bij de be langenbehartiging streeft naar het scheppen van een si tuatie waarin het individuele bedrijf zo veel mogelijk ruimte wordt geboden om zich te ontplooien en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. De georganiseerde landbouw is na langdurige en funda mentele discussies tot de conclusie gekomen dat een meer marktgericht landbouwbeleid het beste antwoord is op de huidige landbouwpolitieke problemen. De door som migen bepleit "bevriezing" van de bestaande situatie in de Nederlandse land- en tuinbouw zou, aldus Varekamp, op wat langere termijn de mogelijkheid op inkomen en werk sterk beperken en het recht van de agrarische on dernemers op ontplooiing en aanpassing ernstig frustre ren. De voorzitter van het Landbouwschap erkende overigens dat bedrijven, zowel grote als kleine, door de technisch- economische ontwikkelingen danig in de knel kunnen komen. Hij betoogde dat het Landbouwschap dat pro beert te ondervangen door zodanig te sturen en te kanali seren dat abrupte effecten zoveel mogelijk worden ver meden. naarmate de druk op de land- en tuinbouw toe neemt, zullen wij op dit punt nog meer waakzaam moe ten zijn, aldus Varekamp. Vee-importen In zijn openingswoord oefende de voorzitter van het Landbouwschap forse kritiek op de import van runderen die niet zijn voorzien van gezondheidscertificaten. Vare kamp zei er begrip voor te hebben dat veehouders zich door de tijdelijke aankoop van vee met betrekking tot de Meststoffenwet voor de toekomst willen indekken. "Maar dat begrip houdt op als daarbij grote en onver antwoorde gezondheidsrisico's worden genomen waar van de consequenties voor de sector als geheel niet zijn te overzien", zo zei hij. ten mogen en moeten niet gekort worden ten behoe ve van de kleine". De heer J. Hartgers merkte in een eerste reaktie op de suggestie om een punt te zetten achter het over draagbaar maken van de kwota nogal vérstrekkend te achten. Omdat de konsekwenties van een en ander nog onvoldoende konden worden overzien besloot het hoofdbestuur om een kleine kommissie te vormen die de suggestie van de heer van Veldhuizen verder uit zal werken. De heer D. Hannewijk wilde tenslotte nog eens onderstreept zien dat de minister soepel dient te zijn bij het vaststellen van de mestproduktie per bedrijf die wordt bepaald op basis van het aantal aanwezige dieren op 31 december a.s. Op dat mo ment zijn soms om verschillende redenen minder die ren op het bedrijf aanwezig dan gewoonlijk en daar van mag de veehouder niet de dupe worden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1