J.M. Huige, McCain: 'We moeten aardappelen gaan telen voor of de konsumptie öf de verwerking' McCain: Nieuw Canadees ras Shepody ideaal voor verwerking tot frites Introduktie vraagt aanpassing in hele sektor Hoewel Bintje het grote voordeel heeft dat ze voor veel doeleinden geschikt is, raakt ze bij McCain Nederland toch steeds meer uit de gratie. Noch in de konsumptie, noch in de verwerking kan het ver trouwde Bintje haar wereldwijde faam en reputatie nog waarmaken, vindt dit konsern. Daarom heeft McCain zich sinds een aantal jaren versterkt toegelegd op onderzoek naar andere betere rassen, het Ca nadese bedrijf met vestigingen in tal van landen zoekt daarbij niet zo zeer naar een vervanger voor Bintje. Men kiest voor specialisatie: ras sen met speciale eigenschappen voor de konsumptie en andere rassen specifiek voor de verwerking. Bij McCain Lewedorp worden daartoe op een proefveld tal van rassen uitgeprobeerd. Direkteur J.M. Huige zegt uit eigen handelservaring en uit konsumenten- onderzoeken de konklusie te heb ben getrokken dat Bintje als kon- sumptieaardappel toch niet zo ge wild is. 'In Engeland koopt de kon- sument een duurdere aardappel en laat men de Bintjes liggen, terwijl men haar in West-Duitsland koopt, vooral omdat ze zo goedkoop is. Er zijn eerlijk gezegd niet veel argu menten te bedenken waarom ons Bintje elders een betere prijs op zou moeten brengen dan een aardappel uit Frankrijk of Polen. En dat geeft toch te denken. Ons produkt onder scheidt zich steeds minder in positie ve zin van dat uit andere landen en ik vraag me dan ook ernstig af of we op deze wijze nog lonend bezig kun nen blijven. Wij hebben de konklu- sies getrokken en zoeken naar ande re rassen die de konsument wel wil eten. Met de zeer efficiënte struk- tuur in onze Nederlandse aardappel- sektor moet dat kunnen'. Verwerking Ook in de van zeer groot belang zijn de sektor verwerking zal Bintje vol gens de direktie van McCain een flinke stap terug doen. Ze is nu nog het meest ideale ras maar ze is niet ideaal. Als grondstof heeft ze in het veldgewas ongeveer 50% dat te klein is en dus niet gebruikt kan worden. Er is altijd grote vraag naar 50 opw. maar bij de andere maten is dat niet het geval. Een struktureel probleem. Huige: 'Uiteraard heeft Bintje het grote voordeel dat ze voor vele doel einden geschikt is en een goede kwa liteit heeft maar dat komt ons ook erg goed uit. Wij zijn duidelijk van mening dat produktie, kwaliteit en presentatie van ons produkt verder geoptimaliseerd moeten worden. Ik denk dat de tijd niet ver meer weg is dat de boer moet telen op een van te voren vastgelegde bestemming: naar de fabriek of naar de konsumptie. Alleen op die manier kunnen we de voorsprong op de buitenlandse kon- kurrentie vasthouden. Onze uitgangspunten daarbij zijn: een zo uniform mogelijk groot pro dukt, dus zo weinig mogelijk ver- Shepody heet ze. Ze is Canadese van geboorte en ze is genoemd naar een riviertje in Canada. De heer Han van den Hoek, hoofd Internationale Koördinatie Agra risch Werk bij McCain heeft haar naar Nederland gehaald om te zien hoe ze zich gedraagt in ons klimaat. En hij is na een paar jaar proefveldonderzoek enthou siast. Om elk misverstand te^ voorkomen, we hebben het hier over een aardappel, een aardap pel met bijzondere eigen schappen. V.d. Hoek vertelt enthousiast over zijn inspanningen en resul taten bij het zoeken naar nieuwe en betere aardappelrassen. Met Shepody denkt hij een veelbelo vend ras te hebben. Trots legt hij op het natte en modderige proef veld in Lewedorp enige stammen bloot met steeds weer nagenoeg dezelfde zeer typische opbrengst en sortering: ca. 8 tot 10 grote, mooi gevormde knollen waarbij telkens één kleintje. Met enige trots beweert Van den Hoek met Shepody een ras te hebben dat in de toekomst ca. 90% oplevert dat geschikt is voor industriële verwerking tot frites. In dat op zicht heeft de Shepody volgens hem een grote kans de opvolger van Bintje te worden. Ze laat zich, zo is uit proeven gebleken, uitstekend tot frites verwerken, is witvlezig maar ais konsumptie- aardappel niet zo geschikt. Nu vier jaar geleden nam het hoofd van de agro-technische dienst bij McCain een zakje vol pootgoed van de Shepody mee uit Canada. Dit jaar heeft hij er inmiddels 15 ton pootgoed van gewonnen. De komende jaren zal het konsern de nieuwe aanwinst kommercieel gaan telen. Gelijk Een vergelijking met Bintje gaat Van den Hoek niet uit de weg. 'Shepody zal op kommerciële schaal geteeld een opbrengst ge ven die ongeveer 10% ligt onder die van Bintje. Laten we zeggen geen 50 ton maar 45. Voorbeeld: Als je 50 ton Bintjes uitsplitst krijg je ca. 5 ton voer x ca. 5 cent, 20 ton kleintjes x 15 cent en 25 ton grove x 25 cent. Bij She pody is van de 45 ton 35 ton gro ve, ca. 3 a 4 ton kleintjes en 5 a 6 ton daar tussen in. De geldelij ke opbrengst van beide rassen is dan ongeveer gelijk waarbij She pody dan nog als bijkomend voordeel heeft dat ze aan trans port wat goedkoper is. 'De She pody die net zo min als de Bintje AM resistent is, rijpt 14 dagen eerder af dan haar oer Neder landse soortgenoot. Ze heeft een goede droogteresistentie en is niet vatbaarder voor ziekten dan andere rassen. Ze is voorts vrij vast op de vorm, heeft een goede drogestofgehalte van 20 a 21% en ontwikkelt zich na het poten opvallend snel. Pootdatum eind april, begin mei. Aanpassingen Van den Hoek verwacht dat She pody in het voorjaar van 1988 kommercieel uitgepoot zal wor den. Het eerst in Zeeland omdat de introduktie en uitbreiding van het nieuwe ras het gemakkelijkst vanuit de McCain vestiging in Lewedorp begeleid kan worden. Het felen van Shepody stelt over igens geen bijzondere eisen aan de teler. Wel zal ze, omdat de aardappel de neiging heeft groot te worden, iets nauwer moeten worden geplant dan de Bintje en ook iets dieper, want ze zet de knollen hoog in de rug, met de kans van groen worden, wanneer ze buiten de rug groeit. Wat de gevolgen van het telen van deze aardappel met haar vaste patroon van 6 a 7 grote, één middelgrote en één kleine aard appel voor o.m. de sorteerbedrij- ven zal hebben, is nu nog niet ek- sakt te overzien. Zeker is dat de introduktie van Shepody bij te lers, verwerking en industrie nog al wat aanpassingen zal vragen. Pootgoed van het ras zal duur worden omdat er weinig kleine eksemplaren groeien. Dat heeft McCain 6 jaar geleden al aan zien komen en daarom heeft het bedrijf samen met Miedema in Friesland een machine ontwik kelt waarmee aardappelen gesne den kunnen worden zonder dat eventuele bakteriën over de hele partij versmeerd worden. Na ie dere doorsnijding wordt het mes weer ontsmet. De heer Hun van den Hoek hij een partijtje Shepody: 'Ideaal voor de fritesindustrie vanwege zijn vorm en smaak Spannend De komende jaren worden voor McCain en zeker ook voor on derzoeker Van den Hoek span nend: zal Shepody de goede greep zijn? Zal ze de Bintje wel kunnen overtroeven en hoe rea geert het publiek op witte frites? In dat laatste heeft de direktie van McCain in ieder geval wel vertrouwen. In Amerika kennen ze niet anders dan witte frites en een van de marktleiders bij de fritesverkoop in Nederland wil ze ook erg graag. Ook in de konsumptiesfeer heeft McCain een nieuwe aardappel, de Maris Piper, een engels ras, dat voor de konsumptie in Enge land zeer populair is. McCain heeft er dit jaar in Brabant ca. 10 ha van geteeld. Ze heeft hoge op brengsten gegeven van 55 ton tot 60 ton per ha en een ideale sorte ring. De partij zal naar Engeland worden geëksporteerd en daar naar verwachting ca. 20% meer opbrengen dan vergelijkbare rassen. jyy schillende maten. Ook de kwaliteit (o.m. drogestofgehalte) zal ongeacht de teler en de grondsoort zo gelijk matig mogelijk moeten zijn. Het kweekwerk in Nederland is daar tot nu toe nooit op afgestemd geweest en dat wreekt zich nu, aldus Huige die verder van mening is dat de rela tie tussen de teler en de industrie ver stevigt zal moeten worden. 'Door dit alles zal kostprijsverlagend kunnen worden gewerkt en dat betekent een rendementsverbetering bij ons en bij de boer'. Alstublieft, het gemiddeld resultaat van één stam.... 7 grote, middel grote en 1 kleine McCain slaat nieuwe weg in... De direktie van McCain in Ne derland gooit het roer om. Bintje is tot nu toe de meest ideale aard appel maar ideaal is ze niet, noch als konsumptieaardappel noch voor de verwerking. In de konkurrentieslag kan ze zich op de buitenlandse markt steeds minder goed staande hou den. Daarom zoekt McCain naar nieuwe rassen die specifiek ge schikt zijn voor konsumptie en rassen met specifieke eigenschap pen voor de verwerking. 'Wil ons land zijn voorsprong op aardap- pelgebied vasthouden dan is deze nieuwe weg beslist noodzakelijk want op het gebied van de kwali teit slagen we er steeds minder in ons te onderscheiden van andere landen'. Dat vraagt om bezinning en be- leidsbijbuiging. McCain meent op de goede weg te zijn met haar rassenonderzoek. Ze heeft ver trouwen in een nieuw konsump- tieras Maris Piper en in een nieuw ras dat geteeld wordt voor de verwerking: de Shepody. Over de nieuwe koers van McCain hieronder meer. J.W. Studiedag bedrijfshygiëne te Axel Het Konsulentschap voor de Akker bouw en de Tuinbouw te Goes en de Stichting ter Bevordering van het Landbouwkundig Onderzoek in Zeeuws-Vlaanderen organiseren een studiedag over BEDRIJFSHYGIËNE op dinsdag 16 december 1986 te Axel. De dag begint om 13.00 uur. Hoge kg-opbrengsten per ha is mede de basis voor het inkomen van de ak kerbouwer. Deze kunnen alleen be reikt worden bij een gezonde bodem en waar het gewas geen schade onder vindt van moeilijk te bestrijden on kruiden. Naast het gebruik van goedgekeurd zaaizaad en pootgoed, resistente rassen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zal er in toenemende mate aandacht besteed moeten worden aan het voorkomen van verspreiding van ziekten, plagen en onkruiden. Dit geldt zowel binnen het bedrijf als onderling. Er zullen een tweetal inleidingen worcjpn verzorgd, waarbij de heer ing. H. Salomons, specialist gewasbescherming akker bouw bij het konsulentschap de ver spreidingsmogelijkheden van verschillende ziekten en onkruiden zal toelichten. De heer P. v.d. Deen, landbouwer te Emmeloord zal ingaan op het reinigen van machines en het inrichten van spoelplaatsen. Na de pauze zal een forum vragen beantwoorden. Royal Smithfield Show The Royal Smithfield Show te Lon den zal dit jaar worden gehouden van 1 tot en met 4 december a.s. De Roy al Smithfield Show is een zeer uitge- breide landbouwmachinetentoonstelling met daarbij een veekeuring. Deze show zal veel nieuwe ontwikkelingen tonen in de diverse op het agrarisch bedrijf be trekking hebbende apparatuur, o.a. in de moderne kommunikatietech- niek. De Show wordt mondiaal als toonaangevend gezien. Vrijdag 28 november 1986 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9