Suikerquota worden begin 1987 bekend Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1987 De Takorganisatie Akkerbouw Noord-Brabant is in oprichting Onregelmatig Telers 1986 Nieuwe telers Handel Voortschrijdend Procedure Nieuwe suikerbiet toegelaten op de Rassenlijst 1987 Het bestuur van het Landbouwschap heeft op 5 november besloten de minister te adviseren vanaf 1987 een bewaakt mengprijssysteem te hanteren. Na het seizoen 1987 zal een evaluatie plaatsvinden waarbij onder andere zal worden bezien of er ruimte bestaat voor nieuwe te lers. Nieuwe telers zijn zij die gedurende de jaren 1982-1986 geen bie ten hebben verbouwd. In O.P. van 4 oktober jl. is de uitbreiding van het bietenareaal en de werking van een bewaakt mengprijssysteem reeds onder de aandacht gebracht. Dat doen we niet nog eens over, maar willen hier wel een aantal zaken van het suikersysteem 1987 onder Se aandacht brengen. Het doel van het bewaakt mengprijs systeem is het terugdringen van het bietenareaal tot ca. 130.000 ha, dat garant staat voor een acceptabele sui- kerproduktie (het nationale quotum is 872.000 ton). Hierbij ontvangen de individuele telers een quotum waar bij wordt uitgegaan van een totaal quotum van 915.000 ton. Het totaalquotum zit boven het nationaal quotum, waarmee dus een klein deel C-suiker in de mengprijs wordt mee genomen. Het individuele quotum, dat tegen mengprijs wordt afgere kend, bestaat dus uit een deel A B en een klein deel C. De toewijzing van een wat hoger totaalquotum, zo dat bij een tegenvallende oogst het na tionaal quotum toch nog wordt gevuld. Hiermee verschilt het systeem van een kontraktenstelsel. Een bewaakt mengprijssysteem bete kent allereerst, dat er een referentie moet zijn. Om aan bijzondere indivi duele en regionale omstandigheden te gemoet te komen is gekozen voor de referentieperiode 1982-1986, waaruit de 3 beste jaren worden gekozen. Het jaar 1986 wordt afgetopt, en wel als volgt. Indien 1986 een hogere produk- tie gaf dan het gemiddelde van de drie beste jaren uit de periode 1982-1985 dan komt dit gemiddelde in de plaats van de werkelijke produktie van 1986. Is de produktie in 1986 lager dan het gemiddelde dan kan 1986 onveran derd worden meegenomen en worden bezien of dit jaar tot de drie beste ja ren behoort. Mede naar aanleiding van de vragen die zijn gerezen maken we bij een aantal kategorieën telers opmerkingen. Voor telers die slechts één keer in de referentieperiode bieten hebben ge teeld (maar niet in 1986) wordt de re ferentie voor 1987 berekend op basis van de produktie in dat ene teeltjaar, mits men zich verbindt in de daarop volgende vier jaren geen bieten te telen. Wanneer een teler die alleen in 1986 bieten heeft geteeld minder dan 25% van zijn bedrijfsareaal met suikerbie ten heeft geteeld dan wordt de gerea liseerde hoeveelheid polsuiker als uitgangspunt genomen voor de refe rentie 1987. Heeft men in 1986 ech ter op meer dan 25van z'n bedrijfsareaal bieten geteeld, dan wordt een oppervlakte van 25% van het bedrijfsareaal voor de referentie- bepaling meegenomen. Dat areaal wordt vermenigvuldigd met het dis- triktsgemiddelde uit de periode 1982-1986 waaruit de twee slechtste jaren zijn verwijderd. Deze telers dienen de DBH-gegevens van 1986 te overleggen. Geen gege vens betekent geen referentie. Nieuwe telers krijgen voor 1987 geen quotum, behalve telers die in Zuide lijk Flevoland een akkerbouwbedrijf hebben toegewezen gekregen en telers in ruilverkavelingen die onder de nieuwe omstandigheden de teelt wil len uitbreiden. De genoemde telers krijgen een referentie van (maximaal) 25% van het toegevoegde akkerbouw- areaal, vermenigvuldigd met het dis- triktsgemiddelde van de drie beste jaren uit de laatste vijf. Met nadruk wordt erop gewezen, dat het hier gaat om telers. Ook ten aan zien van het m.i.v. 1987 aankopen of pachten van akkerbouwgrond (exkl. snijmais) gaat het in de regeling om telers. Een niet-teler kan dus via pacht of aankoop van akkerbouwgrond geen quotum verwerven. Telers die m.i.v. 1987 akkerbouw grond (exkl. snijmais) aankopen of pachten ontvangen eveneens een re ferentie van 25% met de bekende ver menigvuldiging. Zij dienen dan evenwel het koop- of pachtkontrakt te overleggen en zij moeten een ver klaring overleggen van de koper of verpachter, dat een deel van diens quotum vervalt aan de industrie in grootte overeenkomend met het aan deel van de verkochte c.q. het ver pachte totale bedrijfsoppervlakte. Ook hier zijn de BDH-gegevens no dig. Op deze wijze moet voorkomen worden, dat niet-akkerbouwgrond via een achterdeur aan het bietenareaal wordt toegevoegd. Het handelen in quotum is hiermee niet geheel te voorkomen maar moet uit oogpunt van de koper of de pach ter dermate weinig interessant worden geacht, dat omvangrijke quotahandel niet zal optreden. Het zou geheel zijn te voorkomen indien er een regeling zou komen dat de industrie bij grond- verkoop of verpachting het quotum overeenkomstig de grootte van het be drijf zou afnemen. De referentie is voortschrijdend. Hiervoor is gekozen, omdat een vaste referentie verstarrend werkt en omdat de regeling er in voorziet dat telen om referentie op te bouwen weinig inte ressant is. De teler die stabiel blijft produceren behoudt hetzelfde aandeel in de produktie. Bieten welke worden geleverd boven de individuele referen tie en die als C-bieten worden afge rekend, worden niet meegenomen in de referentiebepaling voor volgende jaren. In de praktijk is daarmee alleen via C-bieten referentie op te bouwen, in dien minder dan 915.000 ton suiker wordt geproduceerd worden alle bie ten tegen de mengprijs afgerekend ook al hebben sommige telers meer dan hun mengprijsreferentie geleverd. Namens de telers doet het Landbouw schap het verzoek aan de minister vol gend jaar het bewaakt mengprijssysteem in te voeren. De suikerindustrieën doen eenzelfde ver zoek. Nadat de minister akkoord is gegaan, worden op basis van de op gestelde regels, door de suikerin dustrieën quota toegekend aan de telers. De toekenning van de quota zal begin 1987 gebeuren. Tegen die tijd zal ook de beroepskommissie zijn in gesteld. Ton van Vuren Jaarkontraktprijs voor bieten van 1986 mogelijk niet hoger dan /85 De Kommissie voor de Samenstel ling van de Rassenlijst voor Land bouwgewassen deelt mede dat de volgende rassen voor het eerst in de Beschrijvende Rassenlijst zullen worden opgenomen en beschreven in de aangegeven rubrieken. N. Kraka wintertarwe N. Pagode wintertarwe T. Miller wintertarwe N. Dinosa wintergerst T. Corona wintergerst N. Prisma zomergerst, K: De Sa menwerkende Graankweekbedrijven Wiersum-Zelder, Groningen. N. Hockey zomergerst, K: Nicker- son R.P.B. Ltd., Rothwell, Vere nigd Koninkrijk. V: Cebeco- Handelsraad, Rotterdam. N. Wilma haver, K: Cebeco- Handelsraad, Rotterdam. N. Profit engels raaigras voor gras land, K: Van Engelen Zaden B.V., Vlijmen. N. Madera engels raaigras voor grasland, K: Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have BV, Kapelle (Zld). N. Bariet engels raaigras voor gras land, K: Barenbrug Holland BV, Oosterhout (Gld.) N. Barylou engels raaigras voor grasland, K: Barenbrug Holland BV, Oosterhout (Gld.). N. Peramo engels raaigras voor grasland, K: Mommersteeg Interna tional BV, Vlijmen. T. Rialto italiaans raaigras, K: Cebeco-Handelsraad, Rotterdam. N. Swift beemdlangbloem, K: Zwaan a/d Wiljes' Zaadteelt en Zaadhandel BV, Scheemda. N. Asset Veldbeemdgras voor gras land, K: Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have BV, Kapelle (Zld.). N. Julia Veldbeemdgras voor gras land, K: P.H. Petersen, Lunds- gaard, Bondsrepubliek Duitsland. V: Van Engelen Zaden BV, Vlijmen. N. Troubadour engels raaigras voor sportvelden en gazons, K: Van En gelen Zaden BV, Vlijmen. N. Nimbus veldbeemdgras voor grasvelden, K: Zeider BV, Otter- sum. V: Dries Zaden BV, Hoo- gezand. N. Asset veldbeemdgras voor gras velden, K: Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have B.V., Kapelle (Zld.). N. Baruba gewoon roodzwenkgras, K: Barenbrug Holland BV, Ooster hout (Gld.). N. Enjoy gewoon roodzwenkgras, K: Van Engelen Zaden BV, Vlijmen. N. Barcrown roodzwenkgras met fijne uitlopers, K: Barenbrug Hol land B.V., Oosterhout (Gld.). N. Pernille Roodzwenkgras met for se uitlopers, K: Dansk Planteforaed- ling A/S, Store Heddinge, Dene marken. N. Ascot snijmais, K: Sica LG Servi ces, Riom Cedex, Frankrijk. V: Zwaan e/d Wiljes' Zaadteelt en Zaadhandel BV, Scheemda. T. Lamono voederbiet, K: Samen werkende Vennootschap Zaden La bor, Gent-Wondelgem, België. V: Zaden Labor BV, Terneuzen. N. Novax stoppelknol, K: Zwaan e/d Wiljes' Zaadteelt en Zaadhandel BV, Scheemda. T. Prior aardappel, K: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf BV, Ulrum. V: Agrico, Emmeloord. N. Agria aardappel, K: Kartoffel- zucht Böhm, Lüneburg, Bondsrepu bliek Duitsland. V: Agrico Em meloord. UB. Gigant aardappel, K: E. Duur- sema, Creil, J. Duursema, Bierum en J.E. Duursema, Emmeloord. V: C. Meijer BV, Kruiningen. UB. Mansour aardappel, K: Friese Mij. van Landbouw, Leeuwarden. V: de ZPC, Leeuwarden. UB. Origo aardappel, K: A. Smeen- ge, Tollebeek. V: Den Hartigh BV, Espel. N. Karida aardappel, K: Kweekinsti- tuut Karna, Valthermond. V: Avebe Direktie Grondstofzaken, Veendam. N. Karnico aardappel, K: Kwee- kinstituut Karna, Valthermond. V: Avebe Direktie Grondstofzaken, Veendam. N. Monolisa suikerbiet, K: Hilles- hög Aktiebolag, Landskrona, Zwe den. V: Hollands-Zweedse Zaad Mij., Bennebroek. N. Arko suikerbiet, K: Kon. Kweek bedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have B.V., Kapelle (Zld.). N. Armada suikerbiet, K: A/S De Danske Sukkerfabrikker, Kopenha gen, Denemarken. V: B.V. Land- bouwburo Wiersum, Groningen. Gras- en klavermengsels In het hoofdstuk Grasland is het mengsel BG 2 vervallen. In het hoofdstuk Grasvelden mag in het mengsel SV 5 roodzwenkgras met fijne uitlopers vervangen wor den door gewoon roodzwenkgras. In het mengsel D2 is Engels raaigras weidetype vervangen door Engels raaigras grasveldtype; de procentue le samenstelling van de mengsels Dl en D2 is iets gewijzigd. Dé samenstelling van de overige mengsels is niet gewijzigd. Voor beschrijving van de rassen en verdere bijzonderheden wordt ver wezen naar de 62e Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewas sen. Deze verschijnt in de 2e helft van december bij Drukkerij en Uit geverij B.V. Leiter-Nypels, Postbus 831, 6200 AV Maastricht. Op 18 november hebben afgevaardigden van akkerbouwstudieclubs uit Oost-, Midden- en West-Brabant op het kantoor van de NCB de structuur en de opzet van een Takorganisatie Akkerbouw Noord- Brabant besproken. Tevens werd bezien hoe aan taak en werkwijze van deze Takorganisatie Akkerbouw nader vorm en inhoud gegeven dient te worden. De bespreking van de structuur van de Takorganisatie Akkerbouw was in de gewesten reeds voorbereid, de behandeling van de statuten van de Stichting Takorganisatie Akker bouw Noord-Brabant en het regle ment voor de twee secties, te weten klei-akkerbouw en zand- akkerbouw, had dan ook een vlot verloop. De zittingsduur voor bestuursleden van de Stichting Tak organisatie Akkerbouw Noord- Brabant en de beide secties wordt ge bonden aan de termijn van 3x4 ja ren, terwijl tevens de eindleeftijd be- In de op 4 november jl. in Haren (Gr.) gehouden kampagnebijeen- komst van de kringbesturen van de Suiker Unie, heeft drs. J. Berger een globale berekening gemaakt van een mogelijke basisprijs voor in kam- pagne 1986 geleverde bieten. Na de te verwachten voor- en nade len van de kampagne genoemd te hebben wees de heer Berger op het zwaarwegende feit dat rond 26 pro cent van de suikerproduktie uit C- suiker bestaat, waarvoor lage prij zen gelden op de wereldmarkt. In vergelijking met 1985 zijn de brandstofkosten aanzienlijk lager, maar daartegenover staat een aantal nadelen zoals de kompensatiehef- fing van 11 miljoen gulden, die bo venop de produktieheffing voor A- en B-suiker komt. Voorts zijn in kampagne 1986 hoge re premies betaald voor vroege leve ringen en zijn de rentelasten geste gen als gevolg van het grote investe ringsprogramma voor modernise ring van de fabrieken. Pulpop- brengsten zijn minder gunstig dan vorig jaar. Een ruwe berekening leidde tot de konklusie dat de bietenprijs van 1986 zonder ledentoeslag in de buurt kan liggen van ƒ85,— per ton bij een suikergehalte van 16 procent, (uit: Maandblad Suiker Unie) Armada, een kweekprodukt van Maribo uit Denemarken is een tri- ploïd bietenras, dat van alle op de officiële Rassenlijst voorkomende rassen de hoogste suikeropbrengst per hektare bezit. Armada geeft een zeer goede veldop- komst te zien en bezit o.a. een prima schieterresistentie. Het ras is goed rooibaar. Voor uitzaai in 1987 is van Armada slechts beperkt zaad leverbaar, dat beschikbaar komt in naakt zaad en in pillen. Armada wordt op de markt gebracht door B.V. Landbouwburo Wiersum te Groningen; distributie vindt plaats via de nederlandse suikerin dustrie. paald dient te worden op 60 jaar. De afgevaardigden van de akker bouwstudieclubs in Noord-Brabant kregen duidelijk in beeld hoe de Takorganisatie Akkerbouw gestruc tureerd dient te worden. Aan de le den van de studieclubs zal deze nu worden toegelicht. Binnen de bestaande akkerbouwstu dieclubs in Midden- en Oost- Brabant en binnen de al dan niet reed bestaande Verenigingen voor Bedrijdsvoorlichting in West- Brabant moet nog enorm veel werk verricht worden. Dit geldt enerzijds ten aanzien van de opzet van de ver enigingsstructuur, maar ook ten aanzien van de motivatie van de ak kerbouwers. De standsorganisaties NCB, ZLM en CBTB hebben inmiddels in prin cipe ingestemd met de oprichting van een Takorganisatie Akkerbouw voor Noord-Brabant. Deze kan gro te diensten bewijzen aan de akker bouwers. Het is immers wel zeker dat de bedrijfstak akkerbouw in de toekomst met veel en mogelijk zeer ingrijpende ontwikkelingen te ma ken zal krijgen. Standsorganisatie en vaktechnische organisatie zullen ie der op hun terrein een belangrijke taak daarbij te vervullen hebben. De akkerbouwstudieclubs, VVB's, maar zeker ook de afdelingen en kringen van de landbouworganisa ties staan nu voor de taak om de Brabantse akkerbouwers er van be wust te maken dat het lidmaatschap van deze vaktechnische verenigingen niet alleen tot nut is van het eigen akkerbouwbedrijf maar dat het lid maatschap ook nodig zal zijn om het bedrijf aangepast te houden aan de steeds voortschrijdende ontwikke lingen in de akkerbouw. Het secreta riaat van de Takorganisatie Akker bouw zal gevoerd worden vanuit de NCB te Tilburg. Peulvruchtenstudiemiddag Verenigingen voor bedrijfsvoorlich ting Oost en West Zuid Beveland or ganiseren een Peulvruchten Studie Middag op woensdag 10 december, aanvang 13.30 uur in de Vroone te Kapelle. Opening door voorzitter Stichting Landbouwkundig Onderzoek (SLO). Inleiding door: de heer P.H.M. Dek ker, onderzoeker P.A.G.V. "Teelt- naatregelen die noodzakelijk zijn /oor de teelt van erwten en /eldbonen". Inleiding door: de heer L. Zweemer, gewasbescherming Cebeco, "On- kruidbestrijding is een noodzakelijk kwaad en hoe kan dat het best wor den aangepakt". Inleiding door: dhr. H. Meendering, teeltdeskundige Cebeco, "Er zijn de laatste paar jaar grote rasverschuivin gen geweest bij zowel erwten als veld- bonen. Wat kunnen we daar van verwachten, en op welke grondsoort moet je bepaalde rassen telen? Inleiding door Pedro Oyarzun/Jaap Basting, onderzoekers P.A.G.V. Voetziekte is een bedreiging voor de erwtenopbrengst. Hoe en wanneer kun je een aantasting verwachten en wat geeft het onderzoek voor richting aan. 8 Vrijdag 28 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8