praktijk Vergadertijd weer aangebroken Voor de bui binnen Pakkenverzamelaar van Vervaet Voorlichting over administratieve kavelruil wenselijk 'Over kosten praten we later wel' "Hobbykwekers op Zuid-Beveland" Ook op WALCHEREN is aan het overwegend droge herfstweer een eind gekomen. Het heeft de laatste week veel geregend. Voor de vee houderij is de weideperiode nu prak tisch voorbij. Het weiland is boven op behoorlijk drassig geworden en het vee dat nu nog buiten loopt "eet met 5 monden". Vertrappen van de zode is het gevolg en na zo'n mooie zomer en herfst is het eigenlijk zonde om de weiden nu op het laatst nog stuk te laten trap pen. Bovendien is eind nov. een mooie tijd om al het vee op te stal len. De werkzaamheden in de vee houderij concentreren zich dan weer helemaal op het binnengebeuren. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de akkerbouw. Ook hier is dank zij De regenbuien kletteren tegen het raam op het moment van dit stukje schrijven. Ook in het LAND VAN AXEL schijnt de herfst nu toch uit drukkelijk van zijn aanwezigheid blijk te willen geven. Ondanks dat er de laatste week ook al veel regen is gevallen, is er toch nog veel werk verzet. De bietenrooiers rijden nog dage lijks. Maar het eind komt in zicht. Hoewel er toch nog enkele tientallen hektares in de grond staan, zal over enkele dagen ook dit karwei er voor 1986 weer opzitten. Op de lichtere gronden staan ook nog heel wat an dere produkten zoals wortelen, wit lof en knolselderij. Het lijkt erop of ook de rooiaktiviteiten parallel lo pen met het marktgebeuren van deze produkten, en als we het heel voor zichtig uitdrukken, is dit niet zo flo rissant. Inmiddels is ook heel wat vee al op- gestald. Mestvee en gebruiksvee is even wat meer gevraagd als gevolg van het ophouden van vee in andere streken ten behoeve van het toekom stige 'mestkwotum'. Wie in onze streek daar geen rekening mee hoeft te houden, doet er misschien ver standig aan om van de gunstige het gunstige weer het veldwerk een heel eind klaar. Nog een enkele late ploeger is bezig, maar veel collega's hebben de ploeg alweer ingevet en dat geeft als je dan de regen tegen de ruiten hoort tikken en voldaan ge voel omdat je dan wat het werk be treft letterlijk voor de bui binnen bent. Bovendien vergroot ploegen onder deze omstandigheden de kans op structuurbederf. Overigens ligt de drooggeploegde grond en goed bij. Hetzelfde geldt voor de stand van de wintertarwe die bijna alle maal onder gunstige omstandighe den is gezaaid. De laatstgerooide bieten liggen nog te wachten om af gevoerd te worden. Zoals het er nu naar uitziet zal er weinig voor de vorst afgedekt moeten worden. Met de prijzen van onze produkten wil het nog steeds niet vlotten. Men kan geen vakblad meer opslaan -en dat slachtveeprijzen te profiteren door nu te verkopen. Wie twijfelt of dit voor zijn bedrijf wel kan i.v.m. de toekomstige vee bezetting op zijn oppervlakte bouw en/of weiland, doet er goed aan naar een van de voorlichtingsbijeen komsten te gaan, waar de mestpro blematiek (voorzover men daar in onze regio van kan spreken) aan de orde zal komen. Bijvoorbeeld 4 de cember a.s. in Axel. Natuurlijk staat ook hier de her nieuwde belangstelling om te komen tot een eventuele vaste.oeververbin ding over of onder de Westerschelde wel eens ter diskussie. Het jongst voorgestelde tracé zou juist in of na bij ons gebied de Zeeuws-Vlaamse oever bereiken. Zou dit plan ooit worden gerealiseerd (en die kans is misschien nooit zo groot geweest als nu) en zou dit ook nog de internatio nale verbinding Rotterdam-Calais moeten worden zoals de stad Rotter dam voor ogen staat; dan betekent dit, dat er weer heel wat landbouw grond aan wegenaanleg ten offer zal vallen. Over de ontwikkelingen wat de ad ministratieve kavelruil in ons werk gebied betreft, werd onlangs bekend zijn er nogal wat tegenwoordig- of ze staan vol van de overschotproble- matiek van bijna alle produkten. Bij het lezen van al deze lectuur moet je oppassen of een gevoel van pessi misme zou je bekruipen en dat is wel het laatste wat we als ondernemer kunnen gebruiken. We zijn daarom benieuwd wat ir. De Zeeuw ons te vertellen zal hebben op de Alg. Ledenvergadering van de ZLM. Daar zal deze overschotpro- blematiek centraal staan in zijn inlei ding. Zal hij ons nog een hart onder de riem kunnen steken zodat pessi misme verandert in optimisme of zal het een keiharde saneringsbood- schap zijn? Tevens kunnen we daar afscheid ne men van Dhr. Doeleman als Alg. Voorzitter van onze Organisatie. Na 9 jaar voorzitterschap kunnen we vaststellen dat hij zich, hoewel zelf een akkerbouwer pur sang, een goed alg. voorzitter heeft getoond die met name ook andere dan akkerbouwbe- langen goed heeft behartigd, daar bij in de loop der jaren goede kon takten opbouwend naar een Land bouwschap en Ministerie toe. Deze week de voorlichtingsbijeenkomst bezocht in verband met de referen ties per 31 dec. 1986. Na 1 jan. hebben we er weer een stukje regelgeving bij. Als we be denken wat er sinds 1984 over ons is gekomen, vragen we ons wel eens af wat er van het vrije ondernemer schap overblijft. Eerst de melk; nu de suikerbieten en de mest. Wat zal er nog meer volgen? dat een gebied ten zuiden van Axel Sassing is voorgesteld voor het voor bereidingsschema landinrichting 1987. Mocht in de naaste toekomst ook voor het gebied Zaamslag-Axel een dergelijke aanvraag positief uitval len dan betekent dit dat in het gebied van de kring Axel het gedeelte van de vroegere Verenigde Braakman polders een witte vlek is op de kaart van verkavelingen. Immers ook voor West Zeeuws-Vlaanderen is groten deels een administratieve kavelruil aangevraagd. Vandaar dat er samen met NCB en CBTB bestuurders voorzichtig wordt nagegaan of het wenselijk zou zijn om ook voor deze streek leden vergaderingen te beleggen, alwaar deskundigen voorlichting geven om trent de administratieve kavelruil. Mochten deze gesprekken positief uitvallen dan zullen de leden op niet al te lange termijn hiervan op de hoogte worden gebracht. Ons inziens is het van groot belang voor deze streek en zou het jammer zijn om deze kans te missen, door met zeer weinig kosten deze nieuwe vorm van verkaveling van de grond te krijgen. Volop herfst, ook op SCHOUWEN- DUIVELAND. Veel regen, veel wind en bovendien weinig bladeren meer aan de bomen. Nog enkele da gen en december begint weer. Een donkere, maar vaak ook een ge zellige maand. Het werk op het land is grotendeels voorbij. De bieten zijn praktisch al lemaal gerooid en alleen de ploeg moet hier en daar z'n werk nog doen. Door het natte weer van de laatste weken heeft dit enige vertra ging opgelopen. Ook tarwe moet hier en daar nog gezaaid worden. Toch zien we ook veel percelen tar we die al lang boven staan als we over het eiland rijden. Alhoewel rij den, soms was het meer glijden. Op sommige wegen moet je drastisch te rugschakelen of over uitzonderlijke stuurmanskunsten beschikken om niet in de sloot te belanden. Maar goed op enkele werkzaamhe- Zoals we inmiddels weten, heeft het aardappelkweekbedrijf van C. Mei er B.V. pas geleden een nieuw sukses geboekt doordat het ras Gigant ge plaatst is op de Nederlandse rassen- lijst voor 1987. Zoals blijkt uit de berichten is het vooral een ras dat geteeld wordt in zuidelijke landen voor de konsumptie. Misschien kunnen we op ZUID- BEVELAND dan zorgen voor het te exporteren pootgoed. Diegene die bij de bezichtiging zijn geweest van de aankomende rassen, op het kweekbedrijf enkele weken terug, hebben daar zeker een paar honderd rassen onder nummer zien staan met de bestaande rassen als standaard vergelijkingsmateriaal. Het is interessant om dat eens te be zoeken. De goede lezers onder die bezoekers moet het opgevallen zijn dat er een aantal Zeeuwse "hobbykwekers" verbonden zijn aan het kweekbe drijf. Het bedrijf wil namelijk een hele kring van "hobbykwekers" aan zich binden die dan de eerste schifting uitvoeren. Voor de echte aardappel telers, die uiteraard tijd, geduld en nauwkeurigheid op kunnen brengen, een leuke en interessante bezigheid. Misschien ook wel een lukratieve be zigheid hoewel je het daar in eerste instantie niet om moet doen. Het lage licht valt door de ramen in de WESTHOEK. Buiten is het 'baomis'. Rond St. Ba- vo werd er in vroeger dagen een mis gelezen en dan was het altijd slecht weer. Vandaar het tot nu toe in onze streek gezegde, 't is baomis. Veel wind en regen was de afgelopen week ons deel en het geeft vertraging voor de bekende laatste loodjes. Er staan nog bieten in de grond. Steeds gemakkelijker wordt er over ge dacht, van ze staan er best. Als je ze op een hoop rijdt, moeten ze bij nachtvorst ondergedekt. Nachtvorst komt meestal als een dief in de nacht, onverwachts en in het week end. Met wat wind erbij weet je ze niet ondergedekt te krijgen en voor een grote hoop is je materiaal niet groot genoeg. De andere kant van dit verhaal is dat je steeds meer risi- ko gaat nemen door ze op hete veld te laten staan. Al zijn de machines veel mans het kan te nat zijn en vorst kan ook begin december toeslaan. Praktijk is, geen hopen bieten bij de boerderijen. Met het laatste groen van de bieten en het eerste van de tarwe geven de polders een niet echt winters gezicht. Het vele frisse groen oogt vrolijk tussen de op wintervoor geploegde stukken grond. Het groen heeft in sommige polders zelfs de overhand. De graszaadblokken hel pen daar aan mee en als de zon tus sen de buien door schijnt, je bekijkt ue groene dijken, dan vergeet je dat we in de laatste week van november zitten. De schapen die voor m'n gevoel steeds talrijker in ons gewest wor den na is het werk op het land ge beurd en is de tijd van kursussen en vergaderingen weer aangebroken. De eerste bijeenkomsten zijn zelfs al weer achter de rug. Zo is er al één van de twee voorlichtingsbijeenkomsten over de mest wetgeving achter de rug. Ook een avond over organische mest-aanwending in de akkerbouw is al voorbij. Daarnaast is de aktie rekenen voor beslissen ook op Schouwen-Duiveland gestart. De komende drie maanden kunnen we nog veel informatie krijgen over veel verschillende onderwerpen. Het is, denk ik, een goede zaak om uit het grote aanbod een zodanige keus te maken dat u er verzekerd van bent dat u bij blijft. We weten dat we in een tijd leven waarin veel bedrijven stoppen. Wilt ii uw bedrijf gezond honden dan kunnen ervaringen van kollega's voorlichting of wie dan ook daartoe een bijdrage leveren. De laatste weken is het erg rustig ge weest op het land. Er moet nog wat geploegd worden maar veel winter tarwe zal er wel niet meer gezaaid hoeven worden. Doordat onder an dere meer zaaizaad per ha. verzaaid wordt t.o.v. andere jaren, 175 kg. per ha, is de stand van de wintertar we goed en gaan we met ruim vol doende en goed ontwikkelde planten de winter in. De komende tijd gaat de landbouw voorlichtingsdienst op stap om de "mestwet" toe te lichten. Hierbij wordt uiteraard ook Zuid-Beveland aangedaan die in een ochtend en een middag afgewerkt worden. De Zuid- Bevelandse veehouders zullen daar zeker bij aanwezig zijn. Er zullen op Zuid-Beveland ook wel bedrijven zijn die hun mest niet op hun eigen bedrijf kwijt kunnen of mogen. Het zou echter belachelijk zijn dat die bedrijven een heffing moeten beta len omdat ze de mest hier vrij mak kelijk kwijt kunnen. Het Zuid- Westen is een zgn. "te kort" gebied. Er komt momenteel eindelijk een re geling waarbij er geen nieuwe suiker bieten telers bij zullen komen. Hele maal demokratisch is zo'n regeling niet maar het garandeert wel het in komen van diegene die het al jaren in hun bouwplan hebben en daar is het uiteindelijk om te doen. den, profiteren van deze onverwach te najaarsgift, zij grazen het teveel aan gras af en geven de keutels als dank terug. Daarmee het gewas be mestend. Ik denk dat iedere natuur liefhebber zich daar in kan vinden. In onze regio wordt nu het laatste nieuwe gemaal gebouwd dat nodig is voor de aanpassing in verband met de Delta-werken. In het volgend voorjaar zal alles klaar moeten zijn en zal het Zoommeer met zoet water gevuld kunnen worden. De twee ri vieren Mark en Steenbergse vliet worden dan open en zullen als boe zem gaan dienen. Het peil wordt dan fors verhoogd. Over dat peil zijn de geleerden het nog niet eens. Allerlei zin en onzin wordt naar voren ge bracht, één ding lijkt vergeten. Tien jaar geleden hebben ze de beslissing genomen om het peil op N.A.P. te brengen. Dat betekent voor onze vliet een flinke verhoging van 80 cm. Daarvoor zijn werken uitgevoerd. Kosten ƒ30.000.000. Nu komen ze op het idee om dat peil nog hoger te maken. Komen er weer problemen. Alles kan opgelost worden, over kosten praten we later wel. Er loopt een parallel met de peiler- dam en vaste oeververbinding van de Oosterschelde. Ook toen begonnen ze later over de hoge kosten te zeu ren. Met dit verschil dat de land bouw toen een beschuldigende vin ger kon opheffen. Nu wil diezelfde landbouw 25+ boven NAP en ik vraag me af wat moet de landbouw met zo'n teil met water doen. We weten dat we beter met te droog, dan te nat af zijn. De landbouwafdeling van Garage Vervaet te Biervliet brengt een nieu we vinding in de handel, die pakken verzamelaar wordt genoemd. De machine, die ontwikkeld werd door een loonbedrijf in N.-Brabant, kan op een eenvoudige manier aan elk merk en type stropers worden gekoppeld. De pakken stro worden via de machi ne neergezet in stevige klampen van 24; 4 pakken breed, 3 pakken lang en 3 pakken hoog. De klampen kunnen daarna in één beweging met de klem men van de gebruikelijke apparatuur worden opgepakt en getransporteerd. De pakkenverzamelaar biedt als voor deel dat de relatief kleine pakken stro op een snelle en gemakkelijke manier grootschalig kunnen worden verwerkt. Belangstellenden kunnen kontakt op nemen met de firma Vervaet, tel. nr. 01152-1710. De pakkenverzamelaar in bedrijf Vrijdag 28 november 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7