Uitrijverbod niet aan vaste data binden Eenvoud is kennelijk niet het ware Wintertijd vergadertijd Vele soorten water Dankbaar en stil Toveren met een spruitje We beginnen aan de laatste week van november. Ook op NOORD- BEVELAND zijn we aan de laatste restjes van ons werk bezig. De bieten zijn op een enkel stukje na gerooid, de knolselderij staat nog voor de helft op het land. De risiko's met vorst worden groter en de kilo's die er bij groeien steeds minder waard. Zoals het helaas met alle groentes het geval is. Een geluk dat de aard appelprijzen nog enigzins blijven hangen. Tarwe zaaien is tussen de regenperi oden door zo goed als klaar. Het zal wel grotendeels baktarwe geworden zijn. Rassen als Okapi, Arminda, Citadel, etc. zijn zo goed als verdwe nen. De in oktober gezaaide tarwe staat er inmiddels mooi op, en het laatste ploegwerk wordt gedaan, zo dat het landschap spoedig zijn win ters aanzien zal hebben gekregen. Het wordt nu wat kouder, en dat is een goede zaak voor de produkten in de luchtkoeling. De aardappels zijn erg kiemlustig en bij de uien moet de koprot in toom worden gehouden. Vrijwel iedere partij is min of meer aangetast, maar in de meeste geval len blijft het stabiel ondanks het zachte weer. We hebbèn nu 2 tot 3 maanden voor de boeg van orde op zaken stellen wat betreft onderhoud aan erf, ge bouwen en machines. Ook admi nistratie en organisaties vragen onze aandacht. Eén van de eerste zaken die op ons afkomen is het toe te wijzen suiker- bietenkwotum voor 1987. Het is een zaak van goed lezen en herlezen om het te berekenen. Een voud is kennelijk niet het ware. Jam mer dat het systeem van een jaar of wat geleden niet is gehandhaafd, Bijna december en op veel plaatsen in WEST BRABANT ZUID loopt overdag het melkvee nog buiten. Dat maak je maar zelden mee. Als de temperatuur zo blijft en het niet al te veel regent zal op de hogere weilan den het vee tot in december buiten kunnen blijven. Zoals bij de hakvruchten is ook het gras de afgelopen drie maanden blij ven groeien. Waar anders al een behoorlijk gat in de voordroog- en maiskuilen gesla gen was moet veelal nu nog de kuil opengemaakt worden. dan waren we er nu aan gewoon en waren de kinderziektes opgelost, en we zouden in de pas zijn blijven lo pen in de EG. Nu is er schijnbaar nog een moge lijkheid dat het systeem, zoals het nu is opgezet, afgekeurd wordt omdat het niet strookt met de EG- suikerregeling. Het is allemaal kontingentering wat we horen en lezen; suiker, melk en graan. Alles hangt aan elkaar. Het boeren zal op den duur niet moeilijk meer zijn. Het bouwplan wordt vastgesteld door de kwota die men krijgt toege wezen. Naar hoge opbrengsten hoe ven we niet meer te streven. En van gewasbeschermingsmiddelen hoeven we niets meer af te weten, want die worden op den duur allemaal verboden. We zullen alleen nog moeten blijven werken. De werkzaamheden op de akkers in het WEST ZEEUWS-VLAAMSE land zijn bijna aan het einde geko men, hier en daar vindt men nog een stukje suikerbieten en op enkele plaatsen kan men nog teunisbloe men aantreffen. Op de meeste be drijven is echter de winterrust inge treden. Zij die hun suikerbieten hebben la ten staan zijn momenteel onder slechte omstandigheden aan het ploegen, want het heeft de afgelopen week 25-30 mm geregend en de weersvooruitzichten geven weinig verbetering. Draineerbuizen spuien hun water dan ook weer volop. De prijzen van de produkten vallen tegen. We hebben ook kunnen lezen dat de bietenprijs op jaarkontrakt maar ƒ85,bedraagt. In 1987 zal het beperkt mengprijssysteem wor den ingevoerd, wat inhoud dat de suikerindustrie de 915.000 ton suiker zal verdelen onder de bietentelers. Alles wat meer geproduceerd wordt is C-suiker. Wat het vee betreft, houdt de mest wet het vee duur. De vraag van vee houders naar gebruiksvee houdt aan, zodat ze op deze manier aan een goed mestkwotum kunnen ko men. Ook het aanbod van stieren was daarom klein. De spruitenpluk is in West Zeeuws-Vlaanderen ook begonnen, helaas laten goede prijzen het voor dit produkt afweten. Mis schien is het telen van spruiten voor velen een eksperiment. Helaas wei nig hoopvol met dergelijke prijzen, maar het spreekwoord zegt: 'Wie niet waagt, wie niet wint'. Zullen de teunisbloemen en de veld- bonen de akkers volgend jaar weer sieren? Waarschijnlijk allemaal vra gen die de komende tijd aan de orde zullen komen tijdens de vele verga deringen en bijeenkomsten van stu- dieklubs die weer volop voor de deur staan. Ook de afdelingsbesturen van de Z.L.M. zijn druk bezig met hun win- terprogramma's, iets wat ook wel eens moeilijk is, want de belangstel ling voor deze bijeenkomsten is niet altijd even groot. Een oorzaak hier voor zoeken is moeilijk, de besturen proberen toch altijd een interessante spreker te vinden. Na 9 jaar voorzitter te zijn geweest van de ZLM, neemt op 8 december de heer Doeleman afscheid. Ook vanuit het West Zeeuws-Vlaamse vinden we het fijn dat weer een prak tiserend boer de touwtjes in handen neemt. Ik geloof dat we hier allen blij mee moeten zijn en wensen de heer Van der Maas dan ook.veel suk- ses toe voor de toekomst. De afgelopen week Is het erg rustig geweest op de Thoolse en Fliplandse bedrijven. De grote hoeveelheid neerslag 50 mm zorgde voor erg natte akkers, waar zo hier en daar nog wat omgeploegd werd tussen de buien door. Wanneer deze regenperiode een weekje later was gekomen, waren de veld- en ploegwerkzaamheden een heel eind aan de kant geweest. Nu staan er zo hier en daar nog wat late producten op het land en moet er nog wel een kwart geploegd worden. Het is dan ook een echte watertijd momenteel, want binnen de Water schappen spitsen de discussies zich momenteel toe op de door de over heid zo aangeprezen concentratie van waterschappen. Dit vooral in verband met de beheersing van de waterkwaliteit in de gehele provincie Zeeland. De traditionele taken wor den in de ogen van de overheid goed uitgevoerd door.de waterschappen. Maar een nieuwe taak zoals de wa terkwaliteit moet meer volgens één beleid worden bestuurd en kan dus niet door 7. afzonderlijke gebieden beheerd worden. Bij de concentratie blijkt nu plotseling water voor een splitsing in deze concentratie te zor gen. En wel de Westerschelde, die als natuurlijke barrière één water schap onmogelijk maakt. Alle ande re voormalige eilanden liggen echter ook rondom in het water en de kwa liteit is vooral verschillend, maar dat blijkt geen beletsel te zijn voor con centratie. Voor een nuchtere zeeuw lijkt de keuze voor twee waterschap pen dan ook meer op een politieke dwaling om het gezicht van de zeeuwse politiek nog enigzins te be hoeden voor al te grote verwon dingen. Zeeland als traditioneel waterland heeft langzamerhand, met vele soor ten water te doen. Van vervuild Bel gisch water'tot schoon zoètwater, met daartussen vele soorten brakwa ter? Zou dat nu werkelijk zoveel be ter kunnen op afstand door twee wa terschappen dan door de huidige zeven? Zeer zeker is het feit dat de beslissing over deze concentratie eerder zal zijn gevallen dan de beslissing over zoet water voor ons gebied. De voor- en tegenstanders hiervan zoeken naarstig naar motieven om hun standpunten nog beter te onderbou wen. De tegenstanders maken er dan ook gretig gebruik van om de mo menteel ontstane overschotten in de volle grondsgroenteteelt aan te grij pen als argument om er tegen te zijn. Duidelijk is echter dat er nu en van uit Brussel voor de bedrijven zeer onaantrekkelijke voorstellen op ons afkomen, er ook in ons gebied iets zal moeten gebeuren om de toe komst voor de jongere ondernemers veilig te stellen. Ook de voorstellen vanuit Brussel worden te veel met politiek doorspoeld, het duurt veel te lang voor er wordt beslist en er wordt te veel toegegeven aan nationale- politieke belangen en - voorkeuren. Heel dicht bij de natuur leef je in het Landje van Cadzand. Al wekenlang zie je de wagens zwaar beladen langs de wegen gaan. Eerst was er dat goudgele graan. Dan kwamen de uien en aardappelen eraan. Langs de wegen zie je hier en daar een hoop met suikerbieten. Ook van het vlas konden we genieten. Het land was een bonte lappendeken van al de gewassen, die de 'boeren kweken. Bij de fruitteler werd er ook hard geplukt. En door hei prachtige weer, gaat het bijzonder goed deze keer. Heel dankbaar en stil word je daarvan. Dat alles zo goed ging dat was fijn, die gouden dagen vol van zonne schijn. Wij willen U hiervoor danken, Heer, voor al die zegeningen telkens weer. Mevr. C.J. Lako v. Amerongen Draaibrugseweg 6 4527 PA Aardenburg Ook in eigen land zien we de gevol gen van politiek ingrijpen, zoals bv. het instellen van de referentie op 31 dec. a.s. t.b.v. de mestwetgeving. Dit veroorzaakt een geweldige marktverstoring, en was met meer dere referentiedagen over een lange re periode te voorkomen geweest. Deze besparing op ruwvoer is een van de weinige meevallers die voor de melkveehouderij dit jaar te mel den zijn. Van ruwvoer zal voorlopig voldoen de aanbod zijn voor prijzen die ver onder de voederwaardeprijs liggen. Met name voeraardappelen worden op dit moment volop aangeboden voor lage prijzen. De afzet van perspulp ligt op zo'n laag nivo dat een fabriek zelf is gaan inkuilen. De stelregel dat de land- en tuin bouw het moet zoeken in kosten besparend werken in plaats van uit breiden gaat bij de rundveehouderij in zijn geheel op. Bij de stierenmesters hoor je af en toe weer een optimistisch geluid. Voor goede stieren wordt weer 8,50 per kg geslacht gewicht betaald. Dit is nu niet direkt een topprijs maar door de sterke verlaging van de krachtvoerprijzen, ruwvoeders en rente ten opzichte van enkele jaren terug is er weer een klein positief re- sulaat. Plaatselijk is er een lichte uitbreiding gekomen in het zaaien van stoppel knollen. Met rantsoenbeweiding is deze teelt niet arbeidsintensief meer en zorgt voor een goedkoop en smakelijk voer voor het melkvee. Wel moet er een struktuurhoudend produkt bijgegeven worden. Onder werp van gesprek onder de rundvee-, varkens- en pluimveehouders is het ontwerp besluit dierlijke meststof fen. Uit de gesprekken valt op te ma ken dat de fosfaatnormen per ha niet zozeer als struikelblok gezien worden. In West-Brabant-Zuid is er voldoen de grond om het plaatselijk teveel aan mest met geringe kosten te bren gen naar akkerbouwers en volle- grondstuinders. Waar de meesten zich druk om ma ken is een eventueel uitrijverbod. Opslag voor 4 tot 6 weken is op de meeste bedrijven wel haalbaar maar zeker geen 3 maanden of langer. Een uitrijverbod betekent voor bijna alle bedrijven een investering van tien duizenden guldens voor het bouwen van mestopslagplaatsen. Het uitrijden van mest moet aan de veehouder zelf overgelaten worden. Bij een goede toestand van het land zal dan drijfmest gereden worden waarbij het gelijktijdig onderge werkt kan worden zonder struktuur- bederf van de grond. Een uitrijverbod is in Nederland met zijn sterk wisselende weersomstan digheden nooit in data uit te drukken. Als dit wel gebeurt zal het vaak voorkomen dat de putten vol blijven tijdens een uitrijperiode omdat net een regenperiode van zes weken is aangebroken. Nu we met deze bijdrage begon nen zijn te schrijven, plenst bui ten de regen neer en zien we de plassen op het erf weer groeien. In de tweede helft van de maand november kunnen we ook niet veel anders meer verwachten. Af gelopen herfst hebben we goede kansen gehad; kansen voor de in zaai van de wintertarwe en voor de oogst van de hakvruchten. Verder is het ploegwerk ook naar genoegen verlopen en voor het oogsten van de bieten is de grond zelfs nog een periode te hard ge weest. In de landbouw kan het vriezen en dooien, maar het beste is om vroegtijdig overal rekening mee te houden. Het weertype is nooit eender, maar ieder seizoen en ieder jaar is toch weer anders. Daar kunnen we rekening mee houden door in het najaar tijdig het polderpeil in de sloten te ver lagen. Wanneer de herfstregens eenmaal komen, dan moet er ruimte zijn in de sloten om over tollig water in te kunnen bergen. Voor een goede ontwatering is voor kleigronden een slootpeil van 120-150 cm gewenst. Het heeft geen zin om in de zomer een hoger peil te handhaven dan in de winter. Een diepe slootwa terstand is dan ook een eerste vereiste voor een diepe en daar door betere en goedkopere drai nage. Een goede ontwatering kunnen we alleen verwachten door schone drains. Bij ontwatering gaat het vooral om: kontrole op de goede werking van de drainage reiniging van vervuilde drain- reeksen aanleg van nieuwe drainage Voor het reinigen van de draina ge is de laatste jaren nogal wat nieuwe apparatuur op de markt gekomen. Hiermede is al heel wat ervaring opgedaan en de be langstelling er voor wordt in de praktijk als maar groter. In de vollegrondsgroenteteelt liep de prijs van de spruiten hard te rug. De vorige maand werd ruim 23 miljoen kg spruiten aange voerd, tegen ruim 18 miljoen kg in oktober 1985. De prijs die toen 75 cent/kg was liep nu terug tot 47 cent/kg. De groei en de ont wikkeling van de spruiten is afge lopen seizoen zo geweldig groot geweest, dat de grove spruiten thans de kostprijs niet meer op brengen. Meerdere jaren achter elkaar brachten de spruiten zeer veel geld op..Door de mechanisa tie en het kweken van nieuwe ras sen kon men deze teelt onder de handwerkloze teelten gaan rang schikken. Verder heeft de gewas bescherming steeds meer moge lijkheden geschapen en dat kwam de kwaliteit van het pro dukt zeer ten goede. Nieuwe oogst- en plantsystemen, pillen- zaad, vroege en late rassen en af zet via het veilingwezen hebben het tempo van de modernisering van de spruitenteelt zeer verhaast. In de buurt van Barendrecht ge beurden wonderen want iedereen kon daar spruiten telen. Geweldi ge saldo's werden er behaald en grote investeringen gedaan. Bie ten en wintertarwe verdwenen uit het bouwplan en spruiten kwa men er voor terug. Zware fresen konden van de kluitenstruktuur welke de spruitenteelt achterlaat weer een kluitloos zaai- en poot- bed maken. Grondaankopen wa ren mogelijk dankzij de grote winsten op spruiten. Blijkbaar zijn de boeren rond Barendrecht andere figuren dan de boeren in Zeeland. Wij zijn wat voorzichti ger en misschien wel te voorzich tig; we beschikken ook niet over die zogenaamde 'Waard'- gronden waarop toch meer mo gelijk is dan op die vette Zeeuwse klei. Het probleem van de overschot- produktie raakt nu misschien ook wel de spruitenteelt en dan kan dat soms hard gaan. Wij ge loven echter dat het huidige spruitenoverschot meer een ge volg is van de vele uren zonne schijn en op tijd regen in de afge lopen herfst en het vakmanschap van de spruitentelers in hun gebied. 6 Vrijdag 28 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6