Boetes Nederlandse zuivelbedrijven nieuws uit brussel verzekeringen zlm In de bouw, de industrie en op landbouwbedrijven hoeven regen en kou géén probleem meer te zijn. koninklijke hollestelle Brussel overweegt premie op minder melk Konklusie klein fruitteeltdag: verdere aanvoerspreiding noodzakelijk Herziening Verplaatsingsbesluit Mestwet uiterlijk medio 1987 adverteren het medium uitstek KOOPSOMPOLIS Daar hebben wij een pasklaar antwoord op. Master heteluchtkanonnen en Val 6 infrarode luchtverhitters, lossen vrijwel al uw kou- en vochtproblemen op. Diverse modellen staan in onze showroom voor demonstratie gereed. Bel 01100-13330* Minder verlet méér produktie méér omzet. TE KOOP GEVRAAGD Heidemij Beheer en Grondzaken BV, Postbus 9, 5700 AA Helmond, tel. 04920-33815. Eerste Kamer achter meststoffenwet De Europese Commissie heeft besloten hoge boetes op te leggen aan vijf Nederlandse zuivelondernemingen. De vijf bedrijven (Melkunie, DMV-Campina, Coberco, Donoord-Nederland en Menken) hebben zich volgens de Commissie schuldig gemaakt aan kartelvorming. Vanaf 1983 hebben zij via de combinatie Meldoc in Belgische super markten melk verkocht onder de vastgestelde prijs. R. Winkel Bij de Europese Commissie weigerde men woensdag officieel ook maar iets te zeggen over de hoogte van de boetes. Officieus werden bedragen tussen de 6 en de 7 miljoen ecu ge noemd (ecu is 2,35). Men vreest juridische consequenties als het pre- ciese bedrag bekend wordt, voordat de bedrijven zelf op de hoogte zijn gebracht. Het was echter bekend dat Europees commissaris Pieter Suther land (Concurrentie zaken) de vijf be drijven voor 7,7 miljoen ecu wilde aanslaan. De actie van de Nederlandse melkfa brieken was ingegeven door gelij kaardige praktijken van bepaalde Belgische fabrieken, die goedkope melk op de Nederlandse markt af zetten. Nederland kent echter geen minimumprijs. In België is dat wel het geval. De beslissing om de boetes op te leggen is wekenlang uitgesteld, omdat men het binnen de commissie niet eens was. Landbouwcommissa ris Frans Andriessen verzette zich te gen de "harde lijn" van zijn collega Sutherland. "Voor ondernemers die produkten telen van hoogwaardige kwaliteit en die tevens gebruik maken van de mogelijkheden van vervroegen en verlaten, dus aanvoerspreiding, zul len dat in betere resultaten vertaald zien. Er zal dus veel gevraagd wor den van de kleinfruittelers de ko mendejaren". Dat stelde de voorzit ter van commissie Houtig Kleinfruit de heer P.A.J. Sorberjé in zijn ope ningswoord woensdag op de lande lijke kieinfruitteeltdag in Tiel. De heer Sorberjé konstateerde terug- Gesprek Landbouwschap - Braks: Het Landbouwschap heeft woensdag van minister Braks de toezeg ging gekregen dat hij uiterlijk 1 juli 1987 met een aanvulling komt op het Verplaatsingsbesluit Meststoffenwet. Hij houdt wel vast aan zijn plan om het verplaatsingsbesluit in zijn huidige vorm op 1 janua ri aanstaande in werking te laten treden. Dat betekent dat in ieder ge val de eerste zes maanden van 1987 het overbrengen van de mestpro- duktie naar een andere locatie praktisch onmogelijk wordt. Het dagelijks bestuur van het Land- lopende opkoopregeling 35 a 40.000 bouwschap en minister Braks heb ben uitvoerig van gedachten gewis seld over de noodzakelijke bijstel ling van het Europese landbouwbe leid. Over het belang van een spoedi ge besluitvorming bestaat geen ver schil van opvatting. Minister Braks liet zich positief uit over de door het Landbouwschap voorgestelde pre mie op vrijwillige vermindering van de melkproduktie. Hij deelde verder mee dat de melkopkoopregeling in ons land goed loopt. Er is voor de nu ton aangemeld, overeenkomend met 0,3 tot 0,4 procent van de nationale melkplas. De bewindman ontkende overigens de berichten dat er in Nederland op het ogenblik een tekort dreigt aan melk. Volgens hem moet de zuivelin dustrie zichzelf beter organiseren om de melk daar te krijgen waar ze no dig is. Regionale overschotten gaan nu naar zijn mening al te gemakke lijk de weg op van de interventie. kijkend op het afgelopen seizoen dat de kg-opbrengsten bij de diverse ge wassen (uitgezonderd de bramen) hoog waren ondanks de vorstscha- de. Hoge temperaturen en een korte oogsttijd resulteerden in te lage prij zen. Een gunstige ontwikkeling doet zich voor bij de vermeerdering van aardbeiplanten dankzij een grote vraag vanuit het buitenland. Een kompliment voor het 1VT zo meen de de voorzitter, die ook on derstreepte dat er op de gebieden kwaliteitsvoorschriften, keurings- voorwaarden, presentatie conditio neren en verpakken de nodige ont wikkelingen gaande zijn. Hij deelde ook mee dat er momenteel onder handelingen gevoerd worden om de financiering van de regionale proef tuinen niet meer via inhoudingen op veilinggelden maar door een areaal heffing plaats te laten vinden. In zijn inleiding over de perspektie- ven van de aardbeienteelt in Spanje stelde ir. J. Dijkstra van het Proefstation te Wilhelminadorp vast dat men in Spanje toch tegen teelt- technische problemen aanloopt. Hoewel de teelt op het Iberisch schiereiland op onze exportmarkten nog steeds een bedreiging vormt zal dat in de praktijk misschien toch wat minder vaart lopen dan aanvanke lijk werd gedacht. Frambozen De heer A.A. van Oosten van het zelfde proefstation gaf een vertelde over de jongste ervaringen bij het kleinfruitteeltonderzoek. Bij de frambozen zijn de rassen Glen Moy ai vraag advies aan 't is er verstandig verzekeren! 01100-38224 Landbouwcommissaris Andriessen voelt er wel wat voor om boeren die minder produceren dan hun quotum een premie te geven. Dit zei mr. Car lo Trojan, kabinets-chef van An driessen, op de vergadering van de CEPFAR, die 24, 25 en 26 novem ber is gehouden in Noordwij- kerhout. STAALKONSTRUKTIES INSTALLATIES TECHNISCHE GROOTHANDEL Telefooninstallaties en tele- foonhulpapparatuur voor be drijven en particulieren. Becotex Telecommunicatie - Yerseke. Telefoon 01131 2406. SINDS 1874 MARCONISTRAAT 6 POSTBUS 62 TELEFOON (01100) 13330* 4460 AB GOES In zuidwestelijk zee kleigebied zoeken wij voor een institutionele belegger een goed ver kaveld complex land bouwgronden van ca. 40 a 60 ha., waarvan de huidige eigenaar erf pachter kan worden. Uw reaktie kunt u rich ten aan, Trojen vond dat deze compensatie voor vrijwillige beperking het nadeel heeft dat de kosten voor de baat uit gaan. Bovendien blijft de produktie- capaciteit gelijk. Maar, aldus Tro jan, het is beter de produktie terug te brengen met compensatie dan de produktie op het oude peil te laten. Hij herinnerde eraan dat ook het Landbouwschap heeft gepleit voor een premie op minder levering van melk. Uittocht Er viel in Noordwijk weinig waarde ring te beluisteren voor de ombui gingsplannen van de Europese Com missie. Enorme inkomensdalingen en een uittocht van werkenden in de agrarische sector zal het gevolg zijn, zo zeiden verscheidene sprekers. COPA-voorzitter Richard Butler maakte kanttekeningen bij het voor stel om het marktevenwicht te her stellen door het stimuleren, van alter natieve produktie en door nieuwe toepassing van agrarische voorzie ningen. Het duurt nog te lang voor deze twee mogelijkheden zijn ont wikkeld, zei Butler, en in de tussen tijd zullen de prijzen dalen. Exportsteun Vice-voorzitter David Luteijn van de COCEGA, de organisatie van land bouwcoöperaties in de EG, wees op het gevaar dat landen met een sterke positie in de landbouw in de wereld een zo groot mogelijk deel van de markt naar zich toetrekken door di recte of indirecte exportsteun. Ge volg zou zijn dat de landbouwprij zen nog verder dalen. Hij suggereer de dat de landbouwsector naast de produktie van voeding zich moeten richten op de produktie van non food. Alle aandacht en een belang rijk deel van het geld moet daaraan besteed worden. De landbouw zal grondstoffen moeten produceren voor industriële verwerking. (vroeg) Glen Rosen (stevige vrucht) goed uit de proeven gekomen. Maar beste ras uit de proef is de Marwé. Dat ras komt in aanmerking voor proefsgewijze aanplant. Tenslotte zijn over Leo de meningen in de praktijk verdeeld. Door de goede prijzen voor de frambozen is er be langstelling voor het verlengen van het seizoen toegenomen. Dat kan met gekoelde planten maar daarmee zijn in Wilhelminadorp niet zulke goede ervaringen opgedaan. Het wegnemen van bloemstengels vraagt nog om een vervolgproef terwijl een derde mogelijkheid het telen van herfstframbozen is. Dat kan buiten en onder plastic. In beide gevallen is de teelt het afgelopen jaar rendabel geweest met de huidige prijzen en produktie. Overigens blijft de vraag hoe groot de markt voor herfstfram bozen is. Volgens de heer van Oosten is de Taybes voor de be roepsteler toch niet aantrekkelijk. De produktie is lager en de prijs niet beter dan van de framboos. Met Tummel en Sunbes zijn nog weinig ervaringen opgedaan. Bij de bramen blijkt het nieuwe ras Huil Thornless vorstgevoelig waardoor er in 1986 een lage produktie was. Het nieuwste ras Cherter Thornless, moet een verbetering zijn van Huil Thornless en is minder vorstge voelig. De nieuwe rassen Blanka en Primus zijn voor de witte bessen een aan winst. Ze groeien uitstekend en heb ben een mooie beskwaliteit en kleur. De teelt kan met deze rassen beslit op een hoger plan worden gebracht, zo is van Oosten van mening. Plant- materiaal zal pas over enige jaren voldoende te koop zijn. De nieuwe kruisbessenrassen Rosko en Golda zijn ook pas over 4 jaar te koop om dat ze moeilijk vermeerderen. Vol gens de onderzoeker is er de Josta (kruising zwarte bes en kruisbes) nog te weinig produktief en daarom nog niet aan te bevelen. Bij de rode bes sen moet gezien de lage prijzen gestreefd worden naar oogstsprei- ding. Aandacht moet worden ge schonken aan de bescherming van deze bessen tegen regen, dat geldt ook voor de vroeger rassen. In het algemeen zal naar kwaliteitsverbete ring moeten worden gestreefd. Voor de kieinfruitteeltdag bestond grote belangstelling. Ca. 200 gemotiveerde telers woonden de lezingen bij en na men kennis van de verschillende informatie-en tentoonstel lingsstands. De indruk was dat er minder telers uit het zuidwesten wa ren dan andere jaren. In meerderheid stemt de Eerste Ka mer in met de nieuwe meststoffen wet, die erop gericht is het mestoverschot te bestrijden. De nieu we regeling werd van betekenis ge noemd voor het blijvend goed kunnen functioneren van de land bouw en voor het behoud van het milieu. "De aanpak levert de nodige pijnlijke situaties voor de betrokke nen op, maar is op dit moment on ontkoombaar", aldus minister Braks (landbouw) bij de verdediging van deze wet. Vanuit de senaat was wel kritiek op de regelgeving daarin, die te ingewikkeld werd genoemd. Het had allemaal iets eenvoudiger ge kund, zo werd gezegd. Van de zijde van de PVDA en PSP werd erop gewezen dat de wet te laat komt en voor sommige groepen be trokkenen sociaal nauwelijks aan vaardbaar is. Minister Braks bestreed die laatste opvattingen. Een verzoek vanuit de kamer om op soe pele wijze om te springen met de vastgelegde registratiedatum van 31 december, legde hij naast zich neer. Hij toonde zich huiverig en aarze lend tegenover die pleidooien omdat invoering van een zogenoemde over gangsregeling mogelijk aanleiding zou kunnen zijn tot een verdere groei van de vee- en varkensstapel. Wel wil Braks een uitzondering op de re gistratiedatum maken voor die geval len waarin het gaat om de verzoeken voor een extra melkquotum. Een voorwaarde is wel dat deze verzoe ken werden ingediend voor het begin van dit jaar. Voor een verdere verrui ming zei Braks niets te voelen. Vrijdag 28 november 1986 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5