Varekamp ergert zich aan houding van het kabinet-Lubbers Braks: inkomenssteun slechts ter overbrugging Marktgericht beleid voor boeren meest attractief V oorlichtingsdagen mestwetgeving Draagvlak Duidelijke taak Veel Brabantse varkensboeren naar België KNLC-voorzitter Varekamp: Organisaties moeten oog hebben voor de tekenen van de tijd Prof. dr. F. W. Rut ten: "Dit kabinet erkent onvoldoende de bijzondere positie van de agrarische sector. Deze mening vertolkte KNLC-voorzitter Varekamp in zijn openingswoord voor de algemene vergadering van het KNLC maandag jl. Volgens hem blijkt deze houding van het kabinet o.a. uit het feit dat er onevenredig zwaar gesnoeid is op de begroting van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Begrijp mij goed zo voegde hij eraan toe: "Ik sta achter de hoofdlijnen van dit kabinetsbeleid. Wij mogen onze financiële problemen niet door schuiven naar de volgende generatie. Een geleidelijk verder terugdringen KNLC-voorzitter Marius Varekamp besteedde aan het slot van zijn ope ningswoord aandacht aan de eigen organisatie en de daarbij aangeslo ten tien provinciale landbouwmaat- schappijen. "Uit de rijke geschiede nis van onze organisaties blijkt dat zij steeds initiatieven hebben gèno- men in het directe belang van de le den. Ik denk aan de oprichting van aan- en verkoopcoöperaties, stam boeken, coöperatieve banken, vei lingen, boekhoudbureaus, onder zoekinstituten, kweekbedrijven, ver zekeringsfondsen enz. De jongste loot aan de stam van deze boom is het Fagoed-fonds dat volgende maand officieel wordt geïntrodu ceerd. Voor de financiering van on roerend goed in de agrarische sector is het een alternatief erbij, tot stand gekomen op initiatief van het KNLC", zei hij. Voor de Nederlandse boeren en tuin ders is een meer marktgericht beleid op lange termijn het meest attrac tief. Met die woorden besloot prof. van het financieringstekort is nodig, vooral ter wille van onze bestaansmogelijkheden en werkgele genheid in de toekomst. Maar dan moet men land- en tuinbouw als een van de trekpaarden van de economie niet minder haver voorzetten". De landbouwsector had juist in deze tijd ontzien moeten worden, omdat zij in een structureel andere situatie verkeert dan de rest van het be drijfsleven. Extra lasten Varekamp zei zich ook te ergeren aan de houding van deze regering die met de mond beleidt een Varekamp ging in op de vraag hoe de organisaties in de toekomst hun taak als belangenbehartiger opti maal kunnen vervullen. "Dan zullen wij in de eerste plaats moeten na gaan of er voldoende draagvlak is". Met andere woorden: de organisa ties zullen een zekere minimale om vang moeten hebben om hun leden een bepaald service-pakket te kun nen bieden. Dat geldt zowel voor de provinciale/gewestelijke organisa ties als ook voor de landelijke orga nisatie. "Ook als agrarische onder nemersorganisaties zullen wij de te kenen van de tijd moeten verstaan. Onze leden, zowel mannen als vrou wen, zijn beter geschoold dan enkele decennia geleden. De specialisatie is verder doorgevoerd en men is meer gespitst op directe belangenbeharti ging. Daar spelen de vaktechnische F.W. Rutten, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken zijn inleiding maandagmid dag jl. voor de algemene vergadering van het KNLC. Prof. Rutten sprak over "Economische politiek en posi tie land- en tuinbouw". Hij ver woordde nog eens het huidige beleid van Economische Zaken: De erva ring na de eerste oliecrisis in vele lan den en bedrijfstakken heeft geleerd dat een beleid gericht op bescher ming van zwakkere bedrijven, een gevaarlijke en op den duur ook on houdbare weg is. De efficiënte pro ducent, zoals de Nederlandse boer en tuinder, is het meest gebaat bij meer marktconformiteit, zo zei Rutten. Vooruitzichten Tot 1990 verwacht prof. Rutten voor land- en tuinbouw een beschei den produktiegroei van 2 tot 2,5 procent per jaar. In de afgelopen kwart eeuw bedroeg de groei gemid deld zo'n 5 procent per jaar. Maar er is volgens hem geen reden tot kla gen. Sinds 1973 is de landbouwpro- duktie met 65 procent gestegen, ter wijl in het hele Nederlandse be drijfsleven de produktiestijging slechts 24 procent was in die periode. Zo kan het niet doorgaan! Wat de problemen rond produktie, export, voorraden en overschotten betreft in de EG wees prof. Rutten erop dat de kosten van exportsubsi dies steeds verder zijn gestegen, ter wijl de inkomsten van invoerheffin- ondernemers-vriendelijk klimaat te scheppen, maar de agrarische sector juist wil opzadelen met extra lasten". Ik wijs op de prijs van het aardgas voor de glastuinbouw, de belastingvoorstellen van de commissie-Oort, waarin vooral bij middeling en bedrijfsovername agrarische zelfstandigen extra wor den belast. Ik wijs ook nog eens op de extra kortingen op de begroting van Landbouw en Visserij wat be treft vitale onderdelen als landin richting, onderzoek, voorlichting en onderwijs". Wat het voorwaardenscheppend be leid betreft wees hij op de vergaande mestmaatregelen. "Wat nu gebeurt heeft ons als bedrijfsleven zeker niet voor ogen gestaan. De aanpak is zo rigide in z'n bureaucratie dat de praktijk er grote weerstand tegen heeft". organisaties als NTS, veilingen, stamboeken, verenigingen van be drijfsvoorlichting e.d. duidelijk op in. Wij zien ook dat toeleverende en afnemende bedrijven zich directer tot de ondernemer wenden en -mede uit eigen belang- een bepaald ser vicepakket aanbieden. Tegelijkertijd valt waar te nemen dat de overheid zich wat terugtrekt van het boeren- en tuinderserf". Volgens de KNLC-voorzitter is er voor de landbouworganisaties een duidelijke taak weggelegd om als overkoepelend geheel op te treden, een kwalitatief goede, onafhankelij ke en professionele service van de le den te bieden en integraal de belan gen van boeren en tuinders bij de overheid te verdedigen en te beplei ten. "Vertaald naar onze eigen KNLC-situatie zie ik het KNLC niet alleen als samenwerkingsorgaan van tien verschillende provinciale/regio nale standsorganisaties, maar ook als samenwerkingsorgaan van pro ducenten afkomstig uit verschillende sectoren. Naar mijn mening wint het geluid van een sector aan kracht, wanneer het voorkomt uit de mond van een grote organisatie, alle secto ren omvattend". Hij voegde eraan toe: In eigen huis zullen wij een dis cussie over de toekomst van de orga nisaties niet moeten schuwen. Daar bij zal als uitgangspunt moeten die nen dat wij duidelijk herkenbaar zijn voor de leden. Dat vraagt een nauwe samenwerking, zowel over de provincie-grenzen heen alsook met de confessionele organisaties. In dit verband benadrukte de KNLC- voorzitter nog eens nadrukkelijk dat het KNLC een algemene organisatie is die zich wil inzetten voor alle on dernemers, mannen en vrouwen, op grote en kleine bedrijven los van elke religie. Hij zei te beseffen dat hier een span ningsveld lfgt met het beleid op korte termijn dat zich vooral richt op de actuele inkomenssituatie. "Wij zul len evenwel de moed en de durf moe ten opbrengen het beleid naar de toekomst vorm te geven. Want door de problemen nu niet aan te vatten kan dezelfde situatie ontstaan als bij een financieringstekort van de over heid, nl. dat de problematiek in ver hevigde mate wordt doorgeschoven naar de volgende generaties. Mede vanuit die beleidsverantwoordelijk heid zullen wij niet alleen een lobby, maar ook een beleidsorganisatie moeten zijn. Een organisatie die leeft, bouwt aan zijn toekomst". Al dus besloot hij zijn toespraak. gen zijn gedaald. Dat betekent onder andere dat de netto-budgettaire steun aan de agrarische sector sinds 1973 van 9 procent is gestegen naar 21 procent van de toegevoegde waar de in de landbouw. "Daarom is het onmogelijk om zo door te gaan", betoogde de professor. Een meer marktgericht beleid is nodig, dat goed is voor EG-budget en lid staten, belastingbetalers, consumen ten, ontwikkelingslanden en han delspolitieke relaties in de wereld. Maar hij koppelde daar meteen de vraag aan vast of een beleidsombui ging ook goed is voor de boer. En zijn antwoord was: Ja. Hij betitelde land- en tuinbouw als een sterke sec tor van de nationale economie. Het kompenseren van de achteruit gang in de landbouwinkomens mag hooguit een overbruggingskarakter dragen. De kompensatie zou alleen in specifieke situaties moeten wor den gegeven. Minister Braks van landbouw en visserij heeft dit maan dagmorgen gezegd aan het begin van een driedaags kongres in Noordwij- kerhout over de sociaal- ekonomische gevolgen van de her ziening van het landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap. Het kongres is georganiseerd door de Nationale Kommissie van het Euro pees Centrum voor de Bevordering van de Beroepsopleiding in de land bouw en ten plattelande (CEPFAR). De inkomensondersteuning maakt deel uit van de sociaal-strukturele maatregelen van de Europese Kom missie, het dagelijks bestuur van de EG, ter ondersteuning van de plan nen om de overproduktie in de Eu ropese landbouw terug te dringen. Volgens Braks mogen die maatrege len niet los worden gezien van de aanpassingen van het markt- en prijsbeleid. Hij beschouwt de even eens voorgestelde vervroegde pen sionering van agrariërs met 55 jaar als een nuttig aanvullend instru- De voorlichtingsbijeenkomsten die in het kader van de nieuwe mestgeving gehouden zullen worden, zullen in de week van 1 t/m 4 december op de vol gende plaatsen en tijdstippen plaats vinden. Veehouders die verhinderd zijn de bij eenkomst bij te wonen waarvoor zij zijn uitgenodigd, kunnen één van de andere bijeenkomsten bezoeken. Op 1 december: Almkerk (Woudri- chem), "Wapen v. Emmikhoven", 9.30-12.00 uur; Almkerk (Woudri- chem), "Wapen v. Emmikhoven", 13.30-16.00 uur; Sprundel, "Vergou wen", 9.30-12.00 uur; Sprundel, "Vergouwen", 13.30-16.00 uur. Op 2 december: Boxtel, Café "De Adelaar", 9.30-12.00 uur; Boxtel, Café "De Adelaar", 13.30-16.00 uur; Vessem, Gemeenschapshuis "Den Boogerd", 9.30-12.00 uur; Wintelre, Gemeenschapshuis "De Rosdoek", 13.30-16.00 uur; Vierlingsbeek (Hol- thees, Maashees, Groeningen), Café "De Zwaan", 13.30-16.00 uur; Ter- heijden, "Harmoniezaal", 9.30-12.00 uur; Terheijden, "Harmoniezaal", 13.30-16.00 uur; Werkendam, Dorps- ment. Zij moet wel gepaard gaan met een afname van de produktieka- paciteit. De bewindsman acht het geen goed idee van de kommissie de jaarlijkse uitkering voor vervroegd uittreden de boeren ook uit te keren als de boeren hun bedrijf overdoen aan een van hun kinderen. Ook heeft Braks bezwaar tegen plannen jonge .boeren die hun pro duktie verbeteren, ekstensiveren of overschakelen op alternatieve pro- dukties een premie per hektare te verschaffen. Hoewel het 'op zichzelf geen onsympathiek voorstel is' ver wacht hij veel problemen bij de kon- trole. Overschakeling op andere pro- dukten brengt volgens hem het ge vaar met zich mee van verplaatsing van de overproduktie. Positief is de bewindsman wel over het plan geld uit te trekken voor maatregelen ten behoeve van natuur- en landschaps behoud in kwetsbare agrarische ge bieden. De financiële ondersteuning van boeren in ons land die bij hun be drijfsvoering rekening houden met natuur- en landschapsbelangen zou volgens hem tot een Europeés nivo kunnen worden verbreed. huis "Sleeuwijk", 9.30-12.00 uur; Dussen (-Hank), Gemeenschapshuis "Koppelpaarden", 13.30-16.00 uur; Zierikzee, "Huis v. Nassau", 9.30-12.00 uur. Op 3 december: Soerendonk (Maar- heeze), Café "De Sport", 9.30-12.00 uur; Soerendonk (Maarheeze), Café "De Sport", 13.30-16.00 uur; Boxtel, Cafë "De Adelaar", 9.30-12.00 uur; Koudekerke, Hotel "Walcheren", 9.30-12.00 uur; Heinkenszand, "De Stenge", 13.30-16.00 uur. Op 4 december: Someren (-Eind (1)), Zaal "Velings" (Café "De Platte Vonder"), 9.30-12.00 uur; Someren (-Eind (2)), Zaal "Velings" (Café "De Platte Vonder"), 13.30-16.00 uur; Neerkant (Deurne), Café "Inter nos", 13.30-16.00 uur; Liempde, Zaal "Amicitia", 9.30-12.00 uur; St. Oe- denrode, Gemeenschapshuis "01- land", 13.30-16.00 uur; Zevenbergsehoek (Klundert, Zeven bergen), Café "Vriendschap", 9.30-12.00 uur; Lage Zwaluwe Hooge), Café "Witte Zwaan", 13.30-16.00 uur; Axel, Cult. Centrum "De Halle", 9.30-12.00 uur; Bier vliet, Café-Restaurant "Tobbetje'.', 13.30-16.00 uur. Statenlid: bio bedrijven naar industrieterrein Als het aan het Brabantse staten lid B. van den Eijnde ligt, moe ten gedeputeerde staten van Noord-Brabant ervoor zorgen dat grootschalige varkens- en kippenmesterijen worden ver plaatst naar industrieterreinen. Van den Eijnde (CPN) kwam met dit voorstel tijdens de alge mene beschouwingen in het Bos sche provinciehuis. De agrarische sector is volgens het statenlid uitgegroeid tot een volwaardige industriële be drijfstak. Met name in Brabant zijn er nogal wat intensieve vee houderijen die niet voor niets tot de 'bio-industrie' worden gere kend. Dit soort bedrijven hoort niet in het buitengebied, maar op een industrieterrein thuis. Ze zijn daar ook beter bereikbaar, en richten minder schade aan na tuur en milieu aan. Een ander voordeel is, zo betoogde het Bra bantse statenlid, dat er door ver plaatsing van de bio-industrie meer ruimte komt in het buiten gebied voor de grondgebonden landbouw en de recreatie. Het bouwverbod, dat twee jaar geleden door minister Braks van Landbouw is opgelegd, is er de oorzaak van geweest dat tot dus verre zo'n twintig Brabantse boe ren geheel of gedeeltelijk naar België zijn uitgeweken. Het gaat zonder uitzondering om varkens houders, die hun bedrijf naar België hebben overgeheveld dan wel grond hebben gekocht om stallen te bouwen of hun mesto verschotten te deponeren. De di rectie van de NCB-slachterij in Boxtel maakt dit bekend. Het be drijf heeft in veel gevallen de on derhandelingen met de Belgen gevoerd, zorgt voor de biggen en heeft voor dat doel zelfs een dochteronderneming in België opgericht: Bepotra BV in Kalmt- hout. Daar wordt een ruimte ge huurd om de vetgemeste biggen te slachten. De meeste Brabantse varkens houders zoeken op de vlucht voor de interimwet in ons land, hun heil in de relatief 'varkensar- me' provincies Antwerpen, Lim burg en Brabant. Het ziekterisico is daar lager en bovendien ken nen deze provincies veel akker bouw, wat gunstig is voor de af zet van mest. Volgens de slachterij-directie is het niet de bedoeling om op de Belgische markt te opereren. Dat zou niet eens kunnen, omdat het Nederlandse varken belangrijke verschillen heeft met het Belgi sche. Wekelijks worden bij onze zuiderburen zo'n duizend biggen geslacht. Naar schatting lopen er 17.000 krulstaarten van Neder landse origine op Belgische bo dem rond. Waar staan wij als algemene organisatie van agrarische ondernemers en waar willen wij naartoe? Vanuit het verleden is de huidige positie, de structuur van onze organisatie te verklaren. Maar ik vraag mij af: is dit wel de meest optimale wijze van belangenbehartiging van onze leden? Natuurlijk kunnen en mogen wij niet voorbijgaan aan de historische rol van de landbouworganisaties. 4 Vrijdag 28 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4