Heffing Landbouwschap in 1987 niet omhoog over geld en goed Einde-jaars zaken Voorstel aan bestuur: A.F. Klaver met V.U.T. bij Accountantsunie ZLM Grotere rol voor boer in het natuurbeheer Het ziet ernaar uit dat de algemene heffing van het Landbouwschap ook in 1987 onveranderd blijft. Weliswaar gaan de uitgaven volgend jaar met 250.000,omhoog, maar deze stijging kan worden opge vangen uit de reserves. Het bestuur van het Landbouwschap krijgt begin december bij de begrotingsbehandeling dan ook een voorstel op tafel om in het niveau van de algemene heffing geen verandering te brengen. Het is al weer december. We zijn al bijna aan het einde van het jaar. Een jaar waarin we veel voornemens heb ben gemaakt, maar hebben we die ook allemaal kunnen uitvoeren? Of zijn er toch enkele verzand. Misschien kunt U voor het einde van het jaar nog wat regelen wat U eigen lijk al had voorgenomen, maar waar het nog niet van is gekomen. Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (A.A.W.) De Algemene Arbeidsongeschikt heidswet geeft onder bepaalde voor waarden het recht op een uitkering. Deze uitkering kan worden aange vraagd als men na 52 weken nog ten minste 25% arbeidsongeschikt is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Daarnaast moet in het verleden, vóór de arbeidsongeschiktheid, een inko men uit beroep of bedrijf zijn be haald. Zowel boeren, tuinders als boerinnen en tuindersvrouwen (mee werkende vrouw) kunnen een A.A.W.-uitkering aanvragen. In de praktijk komt men nogal eens tegen dat deze A.A.W. niet wordt aange vraagd. Er wordt gewacht totdat het werkelijk niet meer anders kan. Naast de A.A.W.-uitkering bestaat er ook de mogelijkheid onder bepaalde voor waarden in aanmerking te komen voor voorzieningen. Deze voorzienin gen dienen bij te dragen tot o.a. her stel of tot verbetering van de levensomstandigheden van degene die arbeidsongeschikt is. Opgemerkt dient te worden dat jeugdigen (18 jr.) en andere verzekerden die geen recht op een uitkering hebben, soms wel voor voorzieningen in aanmerking kunnen komen. De A.A.W. heeft de mogelijkheid om een uitkering en/of voorziening te geven als U aan de voorwaarden voldoet. Komt U ervoor in aanmerking, maak er dan ook ge bruik van! U hebt er recht op! Algemene Kinderbijslagwet (A.K.W.) Vanaf 1 oktober 1986 is de kinder bijslag voor studerenden van 18 jaar en ouder die dagonderwijs volgen, in principe vervallen. In plaats van de ze kinderbijslag is er nu de basisbeurs. Wanneer studerenden op de eerste dag van het kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober) 18 jaar zijn, komen zij in aanmerking voor een ba sisbeurs. De basisbeurs is een gift, evenals de kinderbijslag. De hoogte van de basisbeurs is afhankelijk van waar de student woont. Degenen die thuis bij de ouders wonen ontvangen ƒ265,96 en degenen die op kamers wonen ontvangen ƒ684,22 per maand. De hoogte van het inkomen van de ouders en de onderwijssoort spelen hierbij geen rol. Wel het inkomen van degene die de basisbeurs geniet kan leiden tot een aanpassing van de ba sisbeurs. Wet Studie Financiering (W.S.F. 18 Vanaf 1 oktober is eveneens de rege ling Rijksstudietoelagen komen te vervallen. De nieuwe regeling heeft de Wet op de Studiefinanciering. Stu denten die al een studiefinanciering ontvingen voor 1 oktober of inmid dels al hadden aangevraagd, worden automatisch in de nieuwe regeling W.S.F. 18+ opgenomen. Echter de genen die nog nooit een studiefinan ciering hebben aangevraagd, moeten dit voor de W.S.F. 18+ zelf doen. Dit kan vanaf het kwartaal waarin de studerende 18 jaar is geworden. U hebt in ieder geval altijd recht op de basisbeurs die in plaats van de kinder bijslag is gekomen. Daarnaast kan een aanvullende financiering worden aangevraagd. Hiervoor komt niet ie dereen in aanmerking. Alleen degenen waarvan de ouders op grond van hun inkomen niet de studie volledig kun nen bekostigen. Eigen inkomsten of die van de samenwonende partner worden bij de berekening van de aan vullende financiering in aanmerking genomen. Testament "O ja, een testament maken"! We hebben het al zo vaak tegen elkaar ge zegd, maar het is er nog niet van gekomen.... Met een testament kunt U bij leven bepalen wat er met Uw bezittingen ge beurt na overlijden. Is er geen testa ment dan zal de vererving plaatsvinden volgens de regels van de wet. Als dit niet wordt gewenst, is het belang van een testament duidelijk. Heeft U al geruime tijd geleden een testament gemaakt, dan is het toch aan te bevelen dit eens opnieuw te be kijken, want omstandigheden kunnen zijn gewijzigd. Een testament, voor wie? Zowel voor jongeren als oude ren is het maken van een testament belangrijk. Schenkingen Jaarlijks bestaat er de mogelijkheid om aan eigen-, stief-, pleegkinderen, broers, zussen of overige (rechtsper sonen een vrijgesteld bedrag te schen ken. Dit betekent dat over dat bedrag geen schenkingsrecht is verschuldigd. Voor 1986 is het bedrag dat U aan de kinderen vrijgesteld kunt schenken ƒ6.501,Daarnaast kent men de éénmalige schenking die U aan de kin deren (eigen-, stief-, pleegkind) tus sen de 18 en 35 jaar kunt doen. Voor 1986 bedraagt dit ƒ32.500,Indien U gebruik wilt maken van deze een malige vrijstelling dan dient in de aan gifte vermeld te worden dat U een beroep hierop doet. Verzekeringspakket Het is een goede zaak om alle polis sen eens bij elkaar te nemen en ver volgens kritisch door te kijken. Ruim oude polissen waarvoor gewijzigde of nieuwe polissen zijn ontvangen op. Bekijk of: - hetgeen U wenst te verzekeren ook is verzekerd; - verzekerde bedragen zoals genoemd aansluiten bij de werkelijke situatie; - de risiko's zoals die in de geldende polisvoorwaarden staan door U zelf gedragen kunnen worden; Zo naar het eind van het jaar toe gaand is het nuttig nog even na te gaan of erin de maand december nog iets geregeld moet worden. Te denken valt b.v. aan de koopsom polis; aan een schenking aan kin deren of aan giften voor kerkelijke en/of liefdadige instellingen. Over het nut van een koopsompolis heb ik onlangs nog in deze rubriek ge schreven. Daarover dus niet. Wel over het gegeven dat het sluiten van een koopsompolis veelal een fiskale ach tergrond heeft. Het is duidelijk de be doeling het betaalde bedrag voor de polis in mindering te brengen op uw inkomen. Wat u zich daarbij moet af vragen is of uw dit jaar wel positief inkomen zult hebben, zodanig dat een aftrekpost ook fiskaal effekt heeft. Het is natuurlijk bijzonder spijtig achteraf te moeten konstateren dat de aftrekpost grotendeels in de inko mensschijf van de belastingvrije som is gevallen en dus nauwelijks fiskale verlichting heeft gebracht. Voor de genen met een gebroken boekjaar is het resultaat van het boekjaar 1985/1986 bepalend voor het fiskaal inkomen 1986. Wetende hoe in de ak kerbouw het oogstjaar 1985 is ge weest, dan zullen we ook geen verwachtingen mogen hebben voor het inkomen 1986. Daarbij nog afge zien van het feit dat door een paar slechte jaren de liquiditeiten ook niet meer zodanig ruim zijn dat nog vrij gemakkelijk een koopsom van ƒ16.000,kan worden gestort. Voor degenen die dat echter nog wel kun- - verzekeringen overbodig zijn ge worden. Mocht U^vragen hierover hebben of tot de konklusie komen dat aanpas singen nodig zijn dan is het aan te be velen kontakt op te nemen met de adviseur. Buitengewone lasten Mogelijk hebt U het afgelopen jaar buitengewone lasten gehad. Te den ken valt aan bijvoorbeeld: - kosten voor ziekte, bevallen, over lijden; - uitgaven voor studie, opleiding beroep. Gaan deze uitgaven een bepaald be drag (drempel) te boven, dan mag U dit meerdere in mindering brengen op Uw belastbaar inkomen. Het bedrag dat na aftrek van de drempel resteert mag soms met 1.25 of 1.50 worden verhoogd. Uitgaven waarvoor U geen kwitantie etc. heeft, kunnen moeilijk heden geven bij het leveren van be wijs. Houdt dit dus zo goed mogelijk bij. Boekhouding Het jaar is bijna om. Dit betekent dat het jaarverslag aan de hand van de door U verstrekte gegevens door de accountant kan worden samengesteld. Een goed jaaroverzicht is voor iede re boer en tuinder van groot belang. Zorg er daarom voor dat de gegevens volledig, juist en tijdig worden aan geleverd. December is een drukke maand, maar probeer toch de admi nistratie zo goed mogelijk bij te wer ken. Tijdig de zaken geordend te hebben, werkt prettig voor de accoun tant, maar ook voor U zelf, daar U op deze wijze het meeste profijt kunt Jiebben van een goede boekhouding. Probeer die zaken, die U begin '86 hebt voorgenomen, maar waaraan U nog niet bent toegekomen, alsnog te regelen dit jaar. De Sociaal Ekonomische Voorlich tingsdienst zal U hierbij graag van ad vies dienen. nen het volgende. Mocht uw inkomen 1986 op verlies uitkomen dan wordt dit verrekend met het inkomen van het jaar 1983. Als dat jaar toen erg goed is geweest bekijk dan toch eens de mogelijkheid om door een bijzon dere aftrekpost het verlies 1986 hoger te maken. Met als gevolg een grotere verliesverrekening met 1983, waarmee het goede inkomen 1983 afgetopt kan worden. Bij deze afweging moet u te vens letten op de effekten voor de pre mieheffing volksverzekeringen en de middeling en dan raakt u bijna het spoor bijster. Toch is een goede be rekening daarbij onontbeerlijk; uw belastingkonsulent of accountant zal het zeker voor u willen uitrekenen. Een ander aandachtsveld zo aan het einde van het jaar is veelal de schen kingen aan kinderen. Hebt u het vaste bedrag nog niet overgemaakt dan is hiervoor nog voldoende tijd. Of meent u dat er dit jaar eens wat extra moet gebeuren. Wilt u een schenking door middel van schuldigerkenning dan moet dit notarieel worden opge maakt. Ook daarvoor is het nog de tijd. Toch moet u daarvoor ook weer niet te lang wachten. Bedenk daarbij ook dat de personeelsbezetting op de kantoren van de notaris zo tussen kerst en nieuwjaar niet volledig zal zijn. Doch waarom zo lang gewacht. Na een goed advies van één hiervoor genoemde raadslieden kunt u nog ruim voor de kerst de zaken bij de no taris geregeld hebben. "Stel niet uit tot morgen wat ge heden nog kunt doen B. Veerbeek Het Landbouwschap verwacht vol gend jaar voor de algemene uitgaven ƒ29,1 miljoen nodig te hebben. Daartegenover staan inkomsten die voor 26,5 miljoen worden ge vormd door de opbrengst van de al gemene heffing. Uit de toelichting op de begroting blijkt dat er de laat ste jaren onder invloed van de super heffing en de Interimwet in de land en tuinbouw allerlei verschuivingen optreden die ook van invloed zijn op de heffingsbedragen. In de varkens-, kalver- en pluimveesector nam het aantal dieren fors toe, in de melk veehouderij trad daarentegen een for se daling op, ook ten aanzien van de oppervlakte grasland. Het akker- bouwareaal nam ten opzichte van vorig jaar met ruim 15.000 hectare toe. Ook voor 1987 is er weer een aan tal onzekere factoren. De begrotings commissie noemt eventuele nieuwe Goede belangstelling voor 15e Topkaderkursus De kommissie Topkadervorming Zuidwesten kon in haar laatstgehou den vergadering met voldoening vaststellen dat de kursus met 22 deel nemers van start kan gaan. Blij verrast was men met de mede werking die men van de diverse land bouworganisaties en -koöperaties maatregelen van de Europese Com missie en verder ook de mogelijke invoering van btw op de contributies van de landbouworganisaties. Om dat deze contributies verrekend wor den met de landbouwschapsheffing kan de invloed daarvan op de in komsten van het Landbouwschap aanzienlijk zijn. Voor de garantieregeling pootaard- appelen zijn de heffingen het lo pende jaar gestegen tot 16 miljoen omdat van de oogst 1985 grote par tijen zijn aangeboden. Uit de begro ting blijkt dat het hiermee verband houdende tekort van 1 miljoen volgend jaar zal zijn weggewerkt. De begroting van het Landbouw schap met de bijbehorende toelich ting ligt tot medio december voor belangstellenden ter inzage op alle kantoren van het Landbouwschap. Op verzoek kunt u een exemplaar toegezonden krijgen voor 15, ondervond bij het werven van kur- sisten. De kursus is zoals bekend met name bedoeld voor jonge boeren en boe rinnen die vanuit een medeverant woordelijkheidsgevoel ten aanzien van de instandhouding en ontwikke ling van organisaties ten behoeve van de land- en tuinbouw zichzelf willen bekwamen in de kapaciteiten die daarvoor noodzakelijk zijn. Op 31 oktober heeft de heer A.F. Klaver officieel afscheid genomen van de Accountantsunie ZLM kantoor Middelburg. Voor zijn afscheid bestond veel belangstelling. De algemeen-direkteur van de Accountantsunie Z.L.M. b.v., de heer B. Veerbeek, met zijn echtgenote, feliciteert de medewerker A.F. Klaver ter gelegenheid van zijn afscheid, hetgeen plaats had in Restaurant "Oranje plaat" aan het Veer se Meer te Arnemuiden. Het faculteitsbestuur van de Landbouwuniversiteit Wagenin- gen wil nog dit jaar een leerstoel voor de werkgroep Recreatie in stellen. Dat maakte werkgroep voorzitter dr. Th. A.M. Beckers van de vakgroep Sociologie be kend op de studiedag van de Recreatie-werkgroep in het IAC- gebouw. Beckers hoopte verder dat de infrastructuur van de werkgroep versterkt wordt door het toekennen van vaste forma tieplaatsen. De werkgroep Recreatie ont stond vijf jaar geleden. Het is een samenwerkingsverband van ne gen vakgroepen, dat zich vooral bezighoudt met het opzetten en uitvoeren van onderzoek en het verzorgen van multidisciplinair onderwijs op het terrein van de recreatie. Op de studiedag werd gesproken over de toenemende integratie en belangenafwegingen tussen boeren, recreanten en an dere groepen op het platteland. Het ministerie van Landbouw en Visserij hoopt op partikulier ini tiatief, en ze kijkt daarbij met name naar de boeren en tuinders, die zo'n zeventig procent van het buitengebied in handen hebben. Door de op handen zijnde exten sivering van landbouwgrond zouden de boeren de recreatie in de toekomst wel eens hard nodig kunnen hebben om hun inkomen op peil te houden, aldus een woordvoerder van het ministerie. Vrijdag 28 november 1986 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3