Weinig aanvoer, hogere prijzen Hoge graanopbrengsten Op een enkele uitzondering na was de aanvoer van groenten op de veilingen vorige week klein. Samen met een goede vraag, leidde dat in veel geval len tot hogere prijzen. Glasgroenten De aanvoer van tomaten is nu wel heel klein geworden, met als gevolg een geweldige prijsstijging. Bij kom kommers was het aanbod ook ge daald tot 1/3, maar hier was de prijsverbetering betrekkelijk klein. Sla uit de kas werd in ruimere mate aangevoerd, maar door de grote vraag liep desondanks de prijs belang rijk op. Vollegrondsgroenten De aanvoer van Chinese en groene kool was kleiner, hetgeen prijson- dersteunend werkte. Spruitkool bracht ook iets meer op bij een iets kleiner aanbod. Spruitkool heeft dit jaar tussen 1 juli en 15 november op de veilingen in Zuid-Holland een ge middelde prijs opgebracht van 55 cent per kg, tegen 90 cent vorig jaar en ƒ1,10 twee jaar geleden. Bloemkool liep flink op in prijs, omdat de aan voer bijna halveerde. De gemiddelde veilingprijs in Z.-Holland van bloem kool was dit jaar in de periode 1 juni tot 15 november 75 cent per stuk. Vo rig jaar was dat ƒ1,20 en twee jaar ge leden 110. De aanvoer van broccoli brokkelde sterk af. Wat aangevoerd werd bracht dan ook een hogere prijs op. Spinazie en andijvie weken niet af van het algehele beeld van kleinere aanvoeren - hogere prijzen. De aan voer van bospeen en breekpeen nam iets toe, die van waspeen liep terug. Hele grote prijswijzigingen deden zich niet voor. Fijne peen bracht op de vei lingen in Z.-Holland dit jaar - tussen 15 juni en 15 november - een prijs op van 28 cent per kg. Vorig jaar was dat 26 cent en twee jaar geleden 31 cent. De aanvoer van witlof was ruim en ruimer dan in de laatste weken. De prijzen doken omlaag. Van 1 augus tus tot 15 november van dit jaar heeft witlof op de Z.-Hollandse veilingen een gemiddelde prijs opgebracht van ƒ2,45 tegen ƒ3,60 vorig jaar en ƒ3,70 twee jaar geleden. Prei vertoonde een verkorte aanvoer en een lagere prijs. Kroten lieten een groter aanbod zien. De A-klasse bracht een lagere- de B- klasse een iets hogere prijs op. Fruit Op de fruitveilingen was de aanvoer van appels stabiel. Grote prijsveran- deringen deden zich dan ook niet voor. Bij peren waren de aanvoeren en prijzen per soort verschillend. Het PGF-marktbericht over peren - ge schreven door Arie van Woerden - be gint zeer enthousiast "De veilingaanvoer t/m oktober was gro ter, de export loopt als een trein, de prijzen liggen hoger dan vorig jaar, de kwaliteit is goed, de vooruitzich ten voor de rest van het seizoen zijn hoog gespannen en de grenzen van de meeste Skandinavische landen zijn vroeg opengegaan". Uit de daarna volgende dokumentatie blijkt dat Ita lië met bijna 20% meer oogst zit en de EG met een plus van 4%. De Ne derlandse oogstraming komt uit op 7% als volgt opgebouwd: Confe rence 44%, Beurré Hardy 40%, Legipont - 17%, Doyenne du Corni ce - 32% en Bonne Louise - 50%. Uit een vergelijking met appels blijkt dat in de laatste zes jaar, de peren vier jaar een hogere prijs dan appels op brachten. In de twee jaar dat dit niet het geval was, waren de peren toch duur. Ook dit jaar zal de prijs van pe ren wel boven die van appels uitko men. Om te voorkomen dat de konsument met overrijp c.q. versle ten fruit gekonfronteerd wordt, moet elke partij Cox Orange Pippin, alsme de mutanten van deze variëteit, die men na 20 februari a.s. als klasse I in de handel wil brengen, bij het kwali- teits Controle Bureau worden aange meld, die - als de kontrole op houdbaarheid goed uitvalt - een ver klaring kan afgeven voor het mogen verhandelen. Uit het sinaasappel- nieuws van het PGF valt af te leiden dat Spanje in dit seizoen 5% méér hoopt te exporteren. Ook Israël en Cyprus zien meer exportkansen. Griè- kenland en Italië kopen hetzelfde, maar de realiteitszin daarvan wordt sterk betwijfeld. Marokko zal minder gaan exporteren, vanwege een kleine re oogst. Bloemen en planten Vorige week was er een behoorlijk aanbod van snijbloemen. Er werd 6% meer aangevoerd. De gemiddelde prijs ligt mede daardoor op een laag niveau. De aanvoer van kamerplan ten is vorige week gestegen. De op brengst per stuk daalde daardoor. Een Amerikaans bedrijf is begonnen met troetelplanten op de markt te brengen. Er is een adoptiecertifikaat bij en de namen van de planten zijn vervangen door "koosnaampjes". Het PVS meldde zelfs de tekst op de tabel. "Please give me a home. I am very quiet and not trouble at all. I drink water every few days. Put me near the window and talk to me eve ry day, and I will love you all my life". Uit de definitieve CBS-oogstramingen blijkt dat tarwe dit jaar 1400 kg per ha meer heeft opgebracht dan vorig jaar. De opbrengst van gerst was 1100 kg hoger, van rogge 700 kg en van ha ver 900 kg. Meer daarover verderop onder het kopje "granen, zaden, vlas en peulvruchten". Runderen Op de veemarkten bracht het slacht vee bij een rustige handel een iets la gere prijs op. De slachtstieren noteerden onveranderd tot iets hoger. CVZ NOTERINGEN Ras/soort Maat Hoeveelheid x 1000 kg. 17-11 t/m 21/11 25-11 Middenprijs week 47 17-11 t/m 21-11 25/11 f Cox I 70/75 tot. kl. I II 70/75 tot. kl. II 64 26 272 128 9 3 68 18 0,97 0,84 0,68 0,57 0,76 0,73 0,51 0,46 Elstar I 70/75 tot. kl. I II 70/75 tot. kl. II 15 18 45 47 3 9 1,44 1,42 1,33 1,30 0,99 0,92 Golden I 70/80 tot. kl I II 70/80 tot. kl. II 19 46 29 78 22 10 64 25 0,63 0,63 0,54 0,53 0,42 0,40 0,37 0,32 Karmijn I 70/80 tot. kl. I II 70/80 tot. kl II 32 64 4 6 0,58 0,52 0,39 0,37 Jonagold I 70/80 tot. kl I II 70/80 tot. kl. II 44 24 96 59 19 16 37 28 0,84 0,75 0,79 0,72 0,55 0,45 0,54 0,41 Conference I 55-65 tot. kl. I II 55/65 tot. kl. II 47 72 64 106 50 24 91 83 1,18 1,11 1,24 1,16 1,06 0.94 0,98 0,82 Doyenné II 70/75 tot. kl. I I 70/75 tot. kl. II 4 9 38 22 130 77 1,65 1,56 1,46 1,40 1,38 1,31 Opmerkelijk was dat de stieren die rechtstreeks van de boerderij naar de - slachterij gaan hooguit dezelfde maar in veel gevallen zelfs een lagere prijs opbrachten. De afzet van rundvlees over de grens verliep stroef. Zo werd in Frankrijk konkurrentie ondervon den van Duits vlees. Het gebruiksvee werd tegen een iets hogere prijs ver handeld. Er was in totaal een iets klei ner aanbod, maar hier en daar wordt een ruimer aanbod gemeld, vanwege bedrijfsbeëindigingen. Kalveren en schapen Op de kalvermarkt waren de jonge kalveren nagenoeg prijshoudend. De vleeskalveren brachten een hogere prijs op. Het aanbod van vleeskalve ren is voldoende voor een goede af zet van kalfsvlees, maar wil die afzet stabiel blijven dan moeten de prijzen niet verder omhoog lopen. Op de wol veemarkt deden zich nagenoeg geen prijsveranderingen voor. De handel in schapen en lammeren blijft stroef verlopen. Varkens Op de varkensmarkt is vooral de af zet naar Duitsland momenteel moei lijk. Er werden prijskoncessies gedaan die opliepen tot 15 cent per kg. In Ita lië bleef de min beperkt tot 10 cent per kg en in Griekenland tot 5 cent. In Spanje konden gewoon geen zaken worden gedaan. In Frankrijk daaren tegen des te beter, totdat bleek dat Duitsland moeilijk afnam. Bij de on derdelen waren de hammen voor Ita lië in reaktie met 5 cent. De schouders brengen 5 tot 10 cent per kg minder op en de buiken waren niet te verko pen. Gelet op dit beeld en de verwach- tingsprijs in Vleuten zijn de varkens deze week (weer) minder waard. Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt verloopt de afzet en het verbruik - gelet op de tijd van het jaar - niet onbevredigend. Dat geldt niet voor de opbrengstprij- zen. De slachterijen hebben - mede door de harde Franse konkurrentie - de uitbetalingsprijzen fors verlaagd. De VHVP kontraktprijs heeft daar gelijke tred mee gehouden en de in tegraties zullen wel moeten volgen. Broedeieren zijn sterk gevraagd van wege de referentiedatum van 31-12-1986 voor de mesthoeveelheid. Tot 1 november van dit jaar is er 4% meer geslacht - en 2% meer levend slachtpluimvee uitgevoerd. De waar de van deze uitvoer lag resp. 0,5% en 7,5% lager. Door een verbeterde vraag en een matig aanbod kon de ei- erprijs vorige week nog aantrekken met 12 cent per kg. Gelet op het prijspeil in de ons omringende landen en het uitblijven van nieuwe orders uit derde landen, ziet het er naar uit dat de prijsstijging zich niet veel verder zal voortzetten. Vanwege het seizoen lijkt ook een daling van de eierprijs niet voor de hand te liggen. Tot 1 no vember van dit jaar werden er 0,8% meer konsumptie-eieren geëxpor teerd. De waarde van deze uitvoer lag evenwel 17,8% lager. Zuivel Op de zuivelmarkt zijn er hier en daar wat plusjes te zien, al blijven de gro te voorraden een echte verbetering be lemmeren. In de eerste 9 maanden van dit jaar wilde het niet boteren. Er werd een 15.000 ton boter minder ver kocht naar derde landen en een 10.000 ton minder naar andere EG- lidstaten. In procenten is die daling resp. 45% en 10%. Bij dat laatste cij fer speelde de daling van de boterex- port naar Duitsland met meer dan 20% een rol. Bij de goed lopende kaas export van de laatste twee weken plaatste "Zuivelnieuws" een kritische kanttekening. Het schrijft "De vraag kan gesteld worden - aan de Leeuwar der noteringskommissie - of bij een incidenteel groot export kwantum een prijsverhoging gemotiveerd is, zeker nu de produktie en export in decem ber wekelijks waarschijnlijk sterke schommelingen zullen vertonen". Granen, zaden, vlas en peulvruchten De graanmarkt is kalm gestemd. Bij tarwe deed gebrek aan kooplust en de koersdaling van het Engelse Pond de prijs terug lopen. Gerst werd alleen aangekocht om in de direkte behoef te te voorzien. Haver noteerde een on veranderde prijs en voor rogge van goede kwaliteit werd een redelijke prijs betaald. De CBS-ramingen - oogst 1986 - alsmede de arealen voor granen hadden de volgende uitkomst, met tussen haakjes die van 1985: tar we 117.500 ha (128.000) a 8.000 kg (6.600); gerst 42.000 ha (38.700) a 6.200 kg (5.100); rogge 4.000 ha (4.560) a 4.900 kg (4.200); haver 6.500 ha (11.300) a 6.100 kg (5.200). De za- denmarkt is flauw gestemd. Zowel bij karwijzaad als bij blauwmaanzaad worden prijs en transakties beïnvloed door nog aanwezige voorraden van oogst 1985 en door de aanwezigheid van (goedkoop) buitenlands zaad. De markten voor strovlas zijn lusteloos. Er worden nauwelijks zaken gedaan. Lijnzaad daalde op de internationale markt in prijs. Op de peulvruchten- markt blijft de kalme handel aanhou den. Verkopers tonen een strakke houding als het gaat om aanbiedingen tegen een lagere prijs en kopers zien weinig kans peulvruchten op het hui dige prijsniveau voor konsumptiedoel- einden kwijt te raken. Aardappelen en uien De stemming op de aardappelmarkt is rustig. Op de Groothandelsbeurs in Rotterdam van afgelopen vrijdag de den zich geen grote prijsveranderin gen voor. Vanuit de Veenkoloniën wordt gemeld dat de opbrengst (in to taliteit) van de fabrieksaardappelen dit jaar lager zal zijn dan vorig jaar, vanwege de lagere opbrengsten in dat gebied, die door deskundigen op een 15% geschat worden. De prijs van de pootaardappelen was aan het begin van deze week opnieuw lager. Twee weken geleden zaten de Bintjes 28/35 nog op een prijsniveau van rond de ƒ100,vorige week was die prijs ge daald tot ƒ90,terwijl aan het begin van deze week de prijs van ƒ80,niet meer gehaald kon worden. Bintjes 35/45 deden twee weken geleden nog rond de ƒ60,vorige week: ƒ50, en afgelopen maandag ƒ44,De hier genoemde prijzen hebben betrek king op het noordelijk kleigebied, le vering op auto in het voorjaar, inklusief zak en het betreft hier groot- handelsprijzen. In een nieuwsbrief van de Stichting Nederlandse Uien Federatie (SNUIF) blikt Blikman even terug naar de oogst van dit jaar. Hij stelt dat de op brengst van uien dit jaar kleiner is dan die van vorig jaar, omdat er een 10% kleiner areaal was. Uitgaande van de CBS-gegevens komt hij op een bruto- opbrengst van een kleine 480.000 ton en dat is. 10% minder dan in 1985. Verder wijst Blikman op de betere kleur van de uien dit jaar, en op de betere kwaliteit, behalve uiteraard voor die partijen die koprot vertonen. Blikman laat daarnaast een waarschu wing horefi als hij schrijft "Het blijft de vraag of het plantuienareaal niet aan de forse kant is. Nu zijn we op een redelijk tijdstip van de plantuien afgeraakt, maar bij opbrengsten als in 1984 en 1985 was dat zeker fout gelopen". Veevoeders De maismarkt is vast gestemd. De prijs van tapioka trok iets aan, voor zover het om direkt leverbare tapio ka ging. Er was weinig vraag naar bie- tenpulp en citruspulp. De prijzen van sojaschroot en maisglutenvoermeel bleven onveranderd. Aardappelpootgoedprijzen Als indikatie van de pootgoedprij- zen geven wij onderstaand een note ring van pootgoed Noordelijke klei grond per 26 nov. (voorjaarsleve ring/najaarslevering). Bintje A 28/35 ƒ72,00 en Bintje A 35/45 44,00 (Groothandelsprijs, afge haald van het Noorden, inkl. zakken). St. ANNALAND, 25 nov. Uien 40 mm opw., kl. II nl. 25,30/100 kg. Aanvoer 25 ton. Aardappelmarkt in de gemeenschap De aardappelprijzen blijven voorals nog althans onder druk. Rotterdam noteerde maandag voor de con- sumptiematen (35/50mm) 2 tot 1 gulden lager. Voor de grote maten (50mm opw.) kondeh de prijzen zich handhaven. Hier tekent zich de alge mene tendens in de Gemeenschap af van een wat tegenvallend aanbod in deze grote maten in vrijwel alle lan den van de Gemeenschap. De afzet naar het buitenland was in de week tot en met 21 november met 22.120 ton niet onbevredigend, waarbij op gemerkt moet worden dat de afzet naar België daarbij niet is inbegre pen. In Frankrijk zijn nogal wat dis cussies aan de gang om tot een ver betering van de kwaliteit te geraken. Er zijn over de kwaliteit nogal wat klachten ook bij de consument. Het dalend consumptiecijfer wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan de onbevredigende kwaliteit. Vooral de regen in de tweede helft van augustus heeft een nogal on gunstige invloed gehad op de kwali teit. Tot 16 november werden uit Frankrijk rond 57.000 ton aardap pelen uitgevoerd, vergeleken met rond 73.300 ton in de overeen komstige periode van vorig jaar. In de week tot 16 november gingen 8830 ton naar de partnerlanden en ongeveer 2850 ton naar derde Tan den. Belangrijke afnemers waren de Ver. Staten met 515 ton en Saoedi- Arabië met 570 ton. Singapore telde ook onder de afnemers evenals Zuid-Afrika (184 ton). In België is de druk op de prijzen wat minder geworden. Ook hier be tere prijzen voor de grote maten. Engeland heeft een wat groter im portbehoefte dan vorig jaar, die ten dele door België en Nederland ge dekt wordt. Er wordt van daar een gunstige ontwikkeling van het ver bruik gemeld. De Duitse markt is rustig en wat uit eenlopend veelal naar de regio. Vrij gunstig blijft zich de afzet vanuit Beieren naar Italië ontwikkelen. Het prijsverschil tussen de verschillende rassen blijft vrij aanzienlijk. Haver in gld/100 kg beurs Goes Haver is een betrekkelijk onderge schikt produkt. Van het totale areaal granen dit jaar maakte tarwe ca. 3/4 deel uit, gerst ca. 20% en haver met ongeveer 350 ha slechts 5%. In 1981 en 1982 kon haver de 1000 ha halen, maar in de drie jaren daarna zakte het beneden de 700 ha. Dit jaar was het areaal dus wel heel klein. In tegenstel ling tot tarwe en gerst kan bij haver de lagere start in augustus 1985 niet verklaard worden uit een lager inter ventieniveau, eenvoudig omdat haver geen interventie-ondersteuning kent vanuit Brussel. De reden van de lage "prijsstart" komt voort uit het feit dat de kwaliteit van de haver vorig jaar slecht tot zeer slecht was. Zoals de grafiek laat zien is die prijs zelfs nog teruggelopen tot aan mei 1986. Dit jaar is de kwaliteit van de haver over het algemeen goed. De prijs ligt dan ook nu beduidend hoger. In sep tember jl. was de gemiddelde te- Iersprijs af boerderij, inklusief btw en exklusief medeverantwoordelijkheids heffing ƒ44,80 per 100 kg, tegen ƒ41,80 per 100 kg in september vorig jaar. Deze ƒ3,verschil betekent een 7% betere prijs. Biggenprijzen In de week van 1-12-1986 tot 8-12-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 3 november 1986 met 0,30 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg. varkensvlees in deze week is 3,86. 22 Vrijdag 28 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22