VOO I? M VI'Oil W De vrouw als wethouder "Kies voor marktgericht beleid" Ganzen Sinterklaas en de Nederlanders I Mazurkigeurig feestgebak West Zeeuws-VIaanderen ATTENTIE Aan alle P.J.Z. -afdelingsbesturen Dagelijks Bestuur Zeeland positief over fusie Mavo en LHNO-school Kruiningen Infocentrum informatica op Praktijkschool Schoondijke onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge De meeste cadeautjes worden in Ne derland nog steeds voor Sinterklaas gekocht, alhoewel de kerstinkopen fors gaan stijgen. Toch zal Sinter klaas, zeker voor de kinderen een be langrijk feest blijven. Altijd is het verwonderlijk dat we met elkaar daar zo heilig in geloven. Maar het is dan ook al zo'n oud feest. In Dordrecht is een rekening van een weeshuis uit 1215 gevonden, waarop stond dat er speculaas gekocht was voor het sinterklaas-feest. Sinterklaas heeft in Amerika andere vormen aangenomen: maar Santa Claus is nog altijd een overblijfsel van een paar honderd jaar geleden geëmi greerde landgenoten. Als je in Nederland bent geboren weet iedereen wat een Sinterklaasfeest is. Voor buitenlanders is het onbegrij pelijk. Ze begrijpen ook niet dat wij begin december plotseling een volk van dichters zijn geworden. Volgens een onderzoek heeft iedere Nederlander in zijn leven minimaal 1 sinterklaasgedicht geschreven. De schoen zetten is ook zoiets. Hoe is het mogelijk dat kinderen daar zo lang in geloven? Wist U dat in de eerste helft van de 15e eeuw dit gebruik in Utrecht al be kend was? Men zegt ook dat de dier- of mensfiguren van speculaas resten van oude offerbroden kunnen zijn. Toch heeft het cadeautjes geven met Sinterklaas pas vanaf de dertiger ja ren zo'n vlucht genomen. Zou dat ko men omdat er meer geld kwam om een present te kopen? Mijn moeder vertelt "dat, het sinter klaasfeest van vroeger eigenlijk op de vroege morgen van 6 december werd gevierd. Als kinderen hadden ze de vorige avond 5 december 2 bordjes op tafel mogen zetten. De andere mor gen lagen er dan een suikerbeest, spe culaaspop en van chocolade een wiegje met een kindje". Dat was vol gens haar bij iedereen zo. De volwassenen kregen dus niets. Mijn moeder spreekt dan van 70 jaar geleden. Die viering was dus nog net zoals we in de oude boeken kunnen nagaan. De grapjes, surprises en gedichten zijn lieverlee gekomen en zijn nu voor de kinderen van 8- tot 80 jaar het leukste. Sinterklaassnoeperijen zullen altijd wel blijven. Mocht men dat soms ver geten, de bakker niet. Hij heeft eind oktober de eerste boterletters en ge vuld speculaas al in de etalage liggen. Ieder jaar weer tegen 5 december doet men toch weer mee om er een gezelli ge avond van te maken met- of zon der cadeaus. Toos in 't Veld-Blonk December is de maand van gebak met specerijen, die ons met hun geur de winter doen vergeten, en van aman delen en noten, die ons alweer aan het voorjaar moeten doen denken. Want we vergeten wel eens dat amandelen en noten in feite de zaden zijn van de amandelboom en de noteboom, bestemd om te kiemen en op te groei en tot een boom. Maar we geven ze die kans niet, omdat we maar al te graag gebruik maken van de rijkdom men aan voedingszouten, vitaminen, eiwitten en vetten (van het gezonde soort, want rijk aan meervoudige on verzadigde vetzuren), die de boom wijselijk in deze zaden opgeslagen heeft als reservevoedsel voor de jon ge plant. Er zijn heel wat feestelijke recepten met amandelen en noten al dan niet in kombinatie met rozijnen en spece rijen. Daarom houden we het hier op het in ons land onbekende recept van een Pools kerstgebak, dat bovendien gemakkelijk te maken is. Wel verdient het aanbeveling om dit gebak al om streeks Sinterklaas te maken en pas met Kerstmis te gebruiken omdat de smaak na enkele weken fijner en be ter is. We hebben voor deze Poolse Mazur ki nodig: 125 g noten (gehakte) 125 g amandelen (gehakte) 250 g rozijnen 5 g kruidnagelen 5 g kaneel 150 g meel 250 g suiker 5 eieren Splits de eieren en roer de dooiers met de suiker schuimig. Voeg kruiden, ro zijnen, amandelen en noten toe, even als het meel. Spatel er tot slot de stijf geklopte eiwitten heel voorzichtig door en vul een beboterd bakblik of een vlavorm met deze massa tot een hoogte van ongeveer 2 cm. Bak deze koek in een voorverwarmde oven bij omstreeks 150 graden gedurende 40 minuten gaar. Snijd de Mazurki zolang ze nog warm zijn in de vorm in repen van 2 bij 5 cm, laat deze in de vorm afkoelen en schep ze dan voorzichtig, een voor een, uit de vorm. Bewaar de Mazur ki in een goed gesloten trommel op een koele plaats. Overgenomen uit het boek "De 12 maanden van het jaar". Zoals jullie al vernomen hebben is er op vrijdag 28 november de jaarlijkse jaarvergadering. Het is belangrijk dat er veel leden komen omdat, zoals jullie al weten, een deel van het afdelingsbestuur stopt met hun bestuursfunktie. We moeten er voor zorgen dat dit bestuur weer wordt opgevuld, en hebben hierbij jullie hulp en stem men nodig. Tot op de jaarvergadering in Nieuwvliet Roeiie Troost D.B.-lid P.J.Z. aktiviteiten Sint Philipsland en Tholen 29 nov.: Middagje Essen. Eerst richting Kiekenhoeve, waar we een kiekje nemen in een landbouw- oudheidkundig (gedeeltelijk open lucht) museum. Daarna bezichtiging oude molen, bakkerij brouwerij. Minimale deelname 16 personen. Aanvang: 12.30 uur bij de Chinees (Scherpenisse). 2 dec.: Op speciaal verzoek weer een bakavond in overleg met de huis houdschool. Op de volgende konvokatie meer in formatie. Deze avond vrij houden. Op 21 februari a.s. wordt de provin ciale bowling weer gehouden. Dit wordt georganiseerd door regio Noord-Beveland en Goes. We gaan bowlen in het Bowling Centrum in Goes. Het adres is: Beestenmarkt 10 te Goes. De aanvang is om 17.00 uur, we kunnen tot 21.00 uur bowlen. Je kan (maks. 2) teams opgeven vóór 1 februari bij afd. Noord- Beveland, Connie Klaassen, tel. 01109 - 282. Afd. Goes Janine Boogert, tel. 01130 - 1321. Een team bestaat uit maks. 6 personen. De kosten voor een team ƒ50, Een tweede team ƒ40, Kostenbelating: zie konvokaties. We hopen op een goede opkomst en een gezellige avond. Tot ziens namens afd. Noord- Beveland en afd. Goes, Janine Boogert Commissie rapporteert aan KNBTB: Door de sterke uitgangspositie van de Nederlandse land- en tuinbouw is deze sektor op langere termijn het beste af met een zuiver marktge richt beleid. De opbrengstprijs van landbouwprodukten dient na een overgangsperiode van vijf a tien jaar het belangrijkste instrument te zijn om de markt te reguleren. In genoemde overgangstermijn moet het huidige beleid voorde zware marktverordeningsprodukten (melk, graan,suiker, rundvlees) worden afgebouwd, de Nederlandse land en tuinbouw is sterk genoeg om op deze basis de concurrentie aan te gaan en behoudt zo in de Europese Gemeenschap en ook in wereld wijd verband de beste kansen. Dit is de belangrijkste conclusie van de "Commissie Perspectieven land en tuinbouw", die een jaar geleden door de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) is ingesteld. De Commissie heeft haar rapport "Zicht op nieuwe wegen" afgerond. De heer drs. J.H.H. Holtackers, voorzitter van de Commissie, heeft op vrijdag 21 november j.l. in Til burg het rapport overhandigd aan drs. J.J. Schouten, voorzitter van het KNBTB-bestuur. De overwegin gen en beleidskeuzen uit het rapport zullen onderwerp van diskussie wor den binnen de KNBTB en de daarin samenwerkende organisaties. De toekomstvisie van de Commissie was overigens niet geheel unaniem: van de veertien leden (die allen op persoonlijke titel meewerkten) kie zen er elf voor een duidelijk markt gerichte benadering. In de nieuwe si tuatie,waarin de markt wordt be paald door (de werking van) de prijs, zal niettemin bijgestuurd moe ten worden: enigerlei vorm van marktordening is onontbeerlijk. Dit in verband met onbeheersbare in vloeden van buitenaf (o.m. extreme weersomstandigheden, ontwikkelin gen op zowel de energie- als dollar- markt) en uit een oogpunt van een veilige voedselvoorziening. Evenwicht Voor een zekere ordening van de markt moeten diverse instrumenten op een flexibele wijze ingezet kun nen worden. De meerderheid uit de Commissie noemt in dit verband een bescherming aan de buitengrens van de Europese Gemeenschap, particu liere opslagregelingen, interventie op de markt in buitengewone omstan digheden, speciale afzetprogram- ma's en exportregelingen. Gewijzigde omstandigheden Een bijstelling van het Europees landbouwbeleid is onontkoom baar, zo is de Commissie eenstemmig van mening. Bovendien en mede als gevolg van de overproduktie is de discussie landbouw enerzijds en na- Ten onrechte denken vrouwen vaak dat zij niet geschikt zijn voor de po litiek. Ze stellen zich veel te weinig kandidaat voor de gemeenteraad, of willen onderaan de lijst staan. ïn ons land is 13% van alle wethouders een vrouw. Dat is veel te weinig, het zou eigenlijk 50% moeten zijn. In onze gemeenteraad zijn we met 9 mannen en 2 vrouwen. Het zouden veel meer vrouwen moeten zijn. Vrouwen bezitten toch net zo goed ge schikte kwaliteiten als mannen, ze moeien niet denken dat ze zoiets min der goed zouden kunnen. Ik vind het zelf leuk en nuttig om te doen. Ik ervaar geen nadelen van het tuur en milieu anderzijds heel actu eel. Naast het markt- en prijsbeleid zullen het structuurbeleid het sociaal beleid en het milieu- en kwaliteitsbe leid in onderlinge samenhang aange past moeten worden aan de gewijzig de omstandigheden. De Commissie meent dat voor de groep van neven- bedrijven in de toekomst een actief beleid nodig is voor de groep van ondernemers die niet meer aan de slag kunnen komen.Voorts is er een gericht beëindigingsbeleid nodig. Het dagelijks bestuur van de provin cie Zeeland heeft staatssecretaris drs. N.J. Ginjaar-Maas van onder wijs geadviseerd goedkeuring te ver lenen aan de fusie van gemeentelijke mavo en de algemeen bijzondere lhno 'Prinses Beatrixschool' in Krui ningen. De fusie in Kruiningen zal geen ver andering brengen in het leerlingen aanbod, aldus gedeputeerde staten. De leerlingen, die nu de school-be zoeken, zullen geen gebruik maken van de protestants-christelijke lhno in Goes of de reformatorische lhno in Krabbendijke. De nieuwe scho lengemeenschap voor mavo/inno wordt een openbare en in de regio is geen ander openbaar lhno. Ten aanzien van de fusie geldt, dat er voldoende leerlingen zijn om niet met opheffing bedreigd te worden in de situatie die ontstaat na de samen voeging. Als de opheffingsnormen zouden worden veranderd, dan moet opnieuw worden bekeken of de scholen kunnen blijven bestaan, dan wel of aansluiting moet worden ge zocht bij andere scholen. De afdeling voortgezet onderwijs van de provinciale onderwijsraad gaat met de twee fusies akkoord. vrouw zijn in het gemeentebestuur. Wel is het wel eens lastig om het te kombineren met hét gezin. Je moet toch voor veel dingen zorgen, zoals het eten, de tijden van vergaderen e.d. zijn daar lang niet altijd op af gestemd. Ik ben wethouder sinds mei 1981 en zat daarvoor in de gemeen teraad sinds 1974. Men heeft mij zelf benaderd of ik mij kandidaat wilde stellen voor de gemeenteraadsverkie zingen, dat heb ik gedaan en ik werd herkozen. Ik kom uit een politiek gezin, dat is natuurlijk wel een voordeel. Bij jonge meisjes zit vaak dat idee er al in van "ik ga maar niet verder stu deren, ik kies maar geen exakte vak ken, want ik ga later misschien toch trouwen, en ik hoef geen belangrijke carrière op te bouwen". In de krant staat dat meisjes veel minder de exak te vakken kiezen dan jongens. Daar om wordt het volgend jaar misschien verplicht om minstens 1 exakt vak te kiezen en dat vind ik een goed idee. Er zijn ook veel te weinig meisjes die naar de H.T.S. gaan. Weer dat be kende vooroordeel van "dat is ge schikter voor jongens". Van huis uit wordt soms nog steeds dat vooroordeel, aan meisjes meege geven, en dat vind ik erg jammer. Mijn belangrijkste boodschap is: Vrouwen »en meisjes schaam je niet, je hebt net zoveel kwaliteiten als een man, ga je meer voor de politiek in teresseren en probeer ook eens in een gemeenteraad de komen. Je zult zien dat je het echt kunt! De direktie van de Praktijkschool te Schoondijke is in gesprek met de Tak- organisatie Akkerbouw Zeeland om in Schoondijke een informatie centrum voor informatica op te rich ten. De initiatiefnemers zijn van plan om in het centrum informatie te gaan geven over zowel manage- mentssystemen als de procesbestu ring. Een en ander blijkt uit het pas verschenen jaarverslag 1985/1986 van de Praktijkschool Schoondijke. Het afgelopen jaar is op de Praktijk school besloten tot samenwerking met het voorbeeldbedrijf in de Braakman te Biervliet. Deze samen werking komt voort uit de behoefte bij schoolleiding en leerlingen om de teelt van gewassen van het begin tot het einde te kunnen volgen. Het be drijf is ook noodzakelijk met het oog op het te verwachten informatica- onderwijs. Bij het materiaal konstateert de schoolleiding dat er in de toekomst meer financiële middelen noodzake lijk zijn om te voorkomen dat het werktuigenpark en de trekkers ver ouderd raken. Tot de familie van de ganzen be horen een 14 tal vogelsoorten. Naar aanleiding van de gang (loop) van de ganzen ont stonden zegswijzen zoals: - A Is ganzen achter elkaar lopen. - Lopen als een vette gans (wag gelend). of andere die niet met het lopen te maken hebben: - Hij preekt voor de ganzen (d.w.z* voor dovemansoren). - Maak dat de ganzen wijs (de on- nozelen). - De gans blaast wel maar hij bijt niet. - Het is niet voor de ganzen ge maakt (gebrouwen). - De ganzen KRIJGEN de kost, maar ze moeten die plukken (om brood te verdienen moet men er werk voor doen). - Men plukt de gans zolang die ve ren heeft. - Gebraden ganzen komen ie mand niet in de mond vliegen. - Een vette gans bedruipt zichzelf. Vrijdag 28 november 1986 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21