9C gropatax verzekeringen zlm zlm radio - t.v. Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Algemeen-voorzitter A.J.G. Doeleman neemt af scheid op algemene ledenvergadering Dank Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen. Rgd AFD. VEERE EN OMSTREKEN VAN DE ZLM De afd. Veere e.o. van de ZLM houdt op maandag 1 december een gezins avond in Het Verenigingsgebouw te Vrouwenpolder. Aanvang om 19.30 uur. Als spreker tijdens deze avond zal optreden de heer D.L. Koppenhol over het onderwerp bloemzaadteelt. AFD. WOLPHAARTSDIJK VAN DE ZLM Gekombineerde algemene vergade ring met CBTB op maandag 1 decem ber om 19.30 uur in hotel "Royal" te Wolphaartsdijk. De heer J. Zuid- weg van Gropatax zal een inleiding houden over aktuele grond- en pachtzaken. AFD. ZAAMSLAG VAN DE ZLM Praatavond op maandag 1 december a.s. om 19.30 uur in restaurant "De Kraag" te Zaamslag. Dhr. J.P. van Wijck, Relatiebeheerder voor Agra rische Bedrijven bij de RABO-bank Terneuzen/Axel, voorheen sev'er bij de ZLM, is bereid gevonden deze avond een inleiding voor ons te hou den. Nu het financiële plaatje in de landbouw in verband met diverse overschotten e.d. er niet rooskleurig uitziet, zal de heer Van Wijck het o.a. hebben over bedrijfsvergroting, ande re gewassen e.d. en de rol van de bank hierbij, terwijl daarnaast tijdens de diskussie tal van andere onderwerpen aan de orde kunnen komen. Ook le den van de PJZ en Plattelandsvrou wen zijn van harte welkom. Afd. Kerkwerve van de ZLM Algemene ledenvergadering op dins dag 2 december a.s. om 19.30 uur in café "De Heerenkeet" te Kerkwer ve. De heer W.J. in 't Veld, bedrijfs- voorlichter, zal een inleiding houden over aktuele akkerbouwzaken op Schouwen Duiveland. AFD. MELISKERKE VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 2 december a.s. om 19.30 uur in 'Ons Huis' te Meliskerke. De heer W. Janse, bedrijfsvoorlichter bij het CAT te Goes zal een inleiding hou den over bodem en bemesting en het bouwplan. Hierna zal het ZLM- journaal 1985 worden getoond. AFD. BIESBOSCH/WERKEN- DAM VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopiër (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01103 - 1440 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopiër 2951 Telex 55230 woensdag 3 december a.s. om 20.00 uur in hotel 'Maasdam' te Werken dam. Op de agenda staat een bestuursverkiezing waarbij o.a. een nieuwe voorzitter gekozen moet worden. Hierna zal de heer Fey, bos wachter van het Staatsbosbeheer in de Brabantse Biesbos een inleiding houden met als titel: 'De toekomst van de Biesbosch zoals die door Staatsbosbeheer wordt nagestreefd. Een belangrijk onderdeel van het be toog van de heer Fey zal zijn de pro blematiek van de ganzenschade. AFD. NIEUWVLIET VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 9 december a.s. om 19.30 uur in café 'Tobbetje' te Biervliet. De heer F.J. Bal zal een inleiding houden over landbouwverkeer en algemene ver keersproblemen. De heer Bal is kon- sulent voor Veilig Verkeer Ne derland. AFD. OOSTKAPELLE VAN DE ZLM De afdeling Oostkapelle van de ZLM houdt op dinsdag 9 december een al gemene ledenvergadering in hotel "Zeelandia", Dorpsstraat te Oostka pelle. Aanvang der vergadering om 19.30 uur. Op deze avond zal de heer A.F. van Rozen, de nieuwe sev'er spreken, met als onderwerp: "Aktu- aliteiten". AFD. AAGTEKERKE, DOM BURG EN WESTKAPELLE Algemene vergadering op woensdag 10 december a.s. om 19.30 uur in zaal 'Kodde' te Aagtekerke. De heer A.J. Hoondert, buitendienstmede werker van Verzekeringen ZLM zal een inleiding houden over diverse verzekeringszaken AFD. ST. MAARTENSDIJK VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 11 december a.s. om 19.30 uur in café P.J. van Houdt te St. Maartensdijk. De heer G. Stap, so ciaal ekonomisch voorlichter van de ZLM zal een inleiding houden over aktualiteiten op het gebied van de sociaal ekonomische voorlichting. AFD. ST. ANNALAND VAN DE ZLM Najaarsvergadering op donderdag 11 december a.s. om 19.30 uur in de zaal van Poortvliet-Rijnberg te St. Annaland. De heer J. van Ast zal een inleiding houden over aktuele landbouwtechnische zaken, zoals bemesting, bemonstering, gekombi neerde grondbewerking, het poten van vroege aardappelen, enz. AFD. MIDDELBURG E.O. VAN DE ZLM Algemene vergadering op donder dag 11 december om 19.30 uur in 't Wapen van Middelburg te Middel burg. Drs. J.F. Godthelp, be leidsmedewerker van de Provinciaal Planologische Dienst van Zeeland zal spreken over de huidige en toe komstige ruimtelijke ordening en de problematiek rond Middelburg. AFD. DREISCHOR VAN DE ZLM De afd. Dreischor van de ZLM houdt op donderdag 11 december in De Drie Schapen te Dreischor een algemene le denvergadering. De heer J. de Schip per, hoofd afdeling "Klein Fruit" Proefstation Wilhelminadorp zal spreken over het onderwerp Klein Fruit. AFD. YERSEKE EN WEMELDIN- GE VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 11 december a.s. om 19.30 uur in "De Zaete" te Yerseke. Na de pau ze zal de heer R. Brouwer van het Zeeuws Landschap een inleiding hou den over het wel en wee van de Yer seke Moer. Vanzelfsprekend worden ook de dames uitgenodigd. Dinsdag 2 december a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "Aktuele zaken op zuivelgebied", een vraaggesprek met drs. H. Schel haas, voorzitter van het produkt- schap voor zuivel. Donderdag 4 december a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "De invloed van een lage gasprijs voor de glastuinbouw", een vraag gesprek met A. Vijverberg, consu lent voor de tuinbouw onder glas in Naaldwijk. AFD. WOUW-OSSENDRECHT VAN DE ZLM De afd. Wouw-Ossendrecht van de ZLM houdt op vrijdag 12 december (en niet op 21 december zoals eerder per abuis is vermeld) een gezinsavond in zaal Donkenhof van P. Broeren te Wouw (Roozendaalsestraat 61). Aan vang 19.00 uur. Voor deze jaarlijkse gezellige avond worden ook dona teurs uitgenodigd. Opgave vooraf is niet nodig, de bijdrage per persoon bedraagt ƒ5,— te voldoen bij entree. AFD. BURGH HAAMSTEDE VAN DE ZLM Algemene vergadering op vrijdag 12 december a.s. om 18.00 uur in café restaurant 'Zeelust' te Westenschou- wen. Na het nuttigen van een heerlij ke maaltijd zal de heer G. Stap, sev er van de ZLM een inleiding houden met als titel: 'U staat er wel achter, maar hoe staat u er voor?'. Boerenbeurs Wolphaartsdijk De Boerenbeurs in Wolphaartsdijk zal op 29 november weer van start gaan. De plaats van samenkomst is, zoals gewoonlijk, hotel "Royal" te Wolphaartsdijk. De tijd: 10.30 tot 11.30 uur en vanaf nu weer elke za terdagmorgen. Schouwen Duiveland: Rekenen voor beslissen De tweede bijeenkomst in Schouwen Duiveland van de aktie 'Rekenen voor beslissen', georganiseerd door het CAT te Goes en de SEV van de ZLM zal plaatsvinden op donderdag 11 december a.s. om 13.30 uur in het 'Huis van Nassau' te Zierikzee. RAK West Zeeuws Vlaanderen Bijeenkomst op vrijdag 28 november (vandaag dus!) in de MAS te Schoon- dijke, aanvang 19.30 uur. De heer N. Kerckaert, bedrijfsvoorlichter, zal een inleiding houden over aktualiteiten met betrekking tot het bouwplan. ZLM Hoofdbestuursvergadering Het hoofdbestuur van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij zal maan dag 1 december a.s. in vergadering bijeenkomen in het Landbouwhuis te Goes. Tijdens deze vergadering zal o.a. worden gesproken over het EG- landbouwbeleid, en het ontwèrp- besluit gebruik dierlijke meststoffen. Hierna zullen de voorzitters van de kommissies akkerbouw, veehoude rij, tuinbouw en grondgebruik, de heren H.C. van der Maas, W. van Veldhuizen, M.J. Goud en J. Nieu- wenhuijse, een overzicht geven van de gang van zaken in de desbetref fende sektor. De heer Van der Maas (akkerbouw) zal hierbij o.a. aandacht besteden aan de diskussienota van het Land bouwschap over de mogelijkheden van direkte vormen van produktie- beheersing, aan het rapport 'Werken aan bedrijfshygiëne of marchande ren en laten marchanderen?' en over de nadere uitwerking van het be waakt mengprijssysteem bij bieten voor wat betreft grondtransakties. De heer Van Veldhuizen (veehoude rij) zal o.a. ingaan op de standpunt bepaling van het Landbouwschap over hoe het verder moet met de zui vel. Wat betreft grondgebruik (toe gelicht door de heer Nieuwenhuijse) zal worden ingegaan op de voor gestelde ruilverkavelingen Aarden burg, St. Annaland en Axelse Sas sing en op de plannen van de over heid om de rijksbijdrageregeling in het onderhoud van waterkeringen te hanteren. Hierna zal de gang van zaken bij de diverse diensten en instellingen van de ZLM worden besproken waarna kennis kan worden genomen van en kele mededelingen en enkele benoe mingen zullen worden afgehandeld. Tot slot zal afscheid worden geno men van de heer A.J.G. Doeleman, lid en voorzitter van het hoofd bestuur; de heer M.J. Goud, hoofd bestuurslid namens de tuinbouw- kommissie en van mevrouw J. Donken-Spoor, de heer W. Koster en de heer J.F.G. Schlingemann als adviserende leden. Het hoofdbestuur heeft besloten de heer W. Koster te Axel het ere lidmaatschap te verlenen. Accouniantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100- 1571()(Goes) tel. 01180 - I 1451 (Middelburg) tel.01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 Bergen op Zoom tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110- 6051 (Zierik/ee) tel. 01116- l540(Renesse) Hulst: maandag 1 december a.s. in Gemeenschapscentrum "Den Dullaert". W Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur, de heer J. van Nispen, tel. 01100 - 21010. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00-12.00 uur, de heer J. Vroegop, tel. 01680 - 27921. Donderdag 18 december geen zitdag. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé), 01100 - 21010 (kantoor), rayon Zuid-Beveland G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117-1782 (privé) A.F. Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé) J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé) A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) Op de algemene ledenvergadering van de ZLM die maandag 8 de cember a.s. zal worden gehouden in de "Prins van Oranje" te Goes zal afscheid worden genomen van de algemeen voorzitter van de ZLM de heer A.J.G. Doeleman. Na afloop van de vergadering is er een receptie waarop persoonlijk afscheid van hem kan worden ge nomen en kennis kan worden ge maakt met zijn opvolger de heer H.C. van der Maas. Het officiële afscheid zal worden vooraf gegaan door een inleiding van de Direk- teur Generaal voor Landbouw en Voedselvoorziening ir. A. de Zeeuw. De heer de Zeeuw zal zijn visie geven op het probleem van de overschottenproduktie. Als top ambtenaar op het Ministerie van Landbouw is hij ten nauwste bij deze problematiek betrokken. Naast een aantal huishoudelijke mededelingen zal een aantal leden worden benoemd tot lid van ver dienste. Er is volop parkeergelegenheid op het Molenplein dat de bereiken is door het volgen van de P-route. Feestavond voor leden van ZLM en NCB in Heinkenszand De feestavond voor leden van ZLM en NCB en familieleden op zaterdag 29 november om 19 uur (zie ZLM- blad vorige week) wordt gehouden in het klubgebouw van 'Euterpe' aan de Dorpsstraat te Heinkens zand. De kosten voor deze avond be dragen ƒ24,50 per persoon, te vol doen op deze avond. Ondergetekende wil bij deze al le kliënten, kollega's en oud- kollega's hartelijk dank zeggen voor hun belangstelling en aan wezigheid op de afscheidsrecep tie ter gelegenheid van mijn ver vroegd uittreden bij de Accoun tantsunie der Z.L.M., kantoor Middelburg, op 31 oktober jl. Daarbij hartelijk dank voor de geschenken in de vorm van boeken- en geschenkbonnen, kontanten, bloemen en bloemstukken, alsmede 'gaven' in natura. Nogmaals heel veel dank en groeten! A.F. Klaver, echtgenote en familie Zusterstraat 44A 4331 KK Middelburg Pag. 4 Varekamp ergert zich aan houding kabinet Lubbers. Pag. 5 Rabobank meldt grote kre- dietvraag. Pag. 6 en 7 Uit de praktijk. Pag. 8 Suikerquota begin 1987 bekend. Rassenlijst voor land bouwgewassen 1987. Pag. 9 Canadees aardappelras van Mc. Cain ideaal voor frites- verwerking. Pag. 10 Aftredend Gropatex- voorzitter W. Koster: op platte land meer samenwerking gewenst. Pag. 11 De teelt van pootaardap- pelen in het Zuidwesten. Pag. 12 en 13 De maand decem ber op het Zuidwestelijk land bouwbedrijf. Pag. 14 Economische perspektie- ven geitenhouderij. Pag. 15 Praktische ervaringen met de computer; rapport over projekt jonge agrarische vrouwen verschenen. Pag. 16 Veelbelovende proeven met lucerne in Zweden. Pag. 17 Spruitkooltelers maken slechte tijd door. 2 Vrijdag 28 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2