Rabobank meldt grote kredietvraag EG-landbouwkoepel aksepteert geen neerwaartse prijsspiraal Plannen tegen landbouw overschotten helpen niet van schapevlees Premieregeling voor producenten Tekort aan melk: DMV/ Campina koopt in België BRABANTSE TUINDERS IN MOEILIJKHEDEN Kijken naar Kerstfruit TEGENSLAGEN BRENGEN Uit de cijfers van de Rabobank over de eerste negen maanden van dit jaar valt op te maken dat er nog flink wat beweging in de Neder landse landbouw zit. Er werd 41 procent meer krediet verleend dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Rabodirectcur drs. H. Wijf fels gaat het vooral om een snelle "herverkaveling" van de produk- tiecapaciteit, om de koop en verkoop van vooral grond. Wijffels zei dit op de jaarlijkse ontmoeting van landbouwjournalisten met de Ra bobank. De Rabo-directeur sprak zich niet uit over de betekenis van deze cij fers. "Ik zeg niet dat het goed gaat met de landbouw, maar ook niet dat het slecht gaat. Wel zit er duidelijk beweging in". De eerste drie kwarta len van 1986 gaven in de akkerbouw de sterkste groei te zien van de kre dietversterking. Een stijging van 66 procent tot een totaal bedrag van 330 miljoen. De cijfers van andere sectoren: melkveehouderij 64 pro cent meer, varkenshouderij 8 pro cent, gemengde bedrijven 65 procent en de tuinbouw 15 procent, alles ten opzichte van 1985. De pluimveehou derij bleef nagenoeg op hetzelfde niveau. Brazilië verbiedt verkoop 'Radioactieve' melk uit Europa Uit Europa geïmporteerde melkpoe der met een hoger radioactiviteitsge halte dan normaal, wat dit gehalte ook is, mag vanaf donderdag niet meer worden verkocht in de deelstaat Sao Paulo, zo heeft de Bra ziliaanse justitie besloten. Aanlei ding was de invoer van Ierse melk, waarvan het gehalte hoger was dan normaal, maar onder het door de EG vastgestelde niveau lag. De poe- dermelk, waarvan de verhoogde ra dioactiviteit te wijten is aan de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl in de Sowjet Unie in april dit jaar, was in Brazilië onderzocht. Daarna was besloten dat zij zonder risico kon worden geconsumeerd. Consumen tenorganisaties protesteerden echter onmiddellijk, waarna de justitie werd ingeschakeld. Het zuivlconcern I)MV/Campina uit Veghel voert tijdelijk melk in uit België. Het gaat om de zogenaamde ondermelk, die het bedrijf nodig heeft voor de produktie van melk- eiwitten en andere grondstoffen voor de levensmiddelenbranche. De komende maanden haalt Campina zo'n 20 miljoen liter van deze melk bij onze zuiderburen. Jaarlijks ver werkt het concern 2,2 miljard liter melk in haar zuivelfabrieken. Een woordvoerder van de zuivlcoö- peratie voor Zeeland, Noord- Brabant en Limburg noemt de. melk- invoer een normale situatie in deze tijd van het jaar. Al tientallen jaren stagneert in de wintermaanden de aanvoer van melk, omdat de koeien niet meer hun zomerproduktie ha len. De stagnatie valt dit jaar samen met een toenemende vraag uit lan den buiten de EG, zoals Afrika en Zuid-Amerika. Al jarenlang pleegt Campina dan ondermelk van Belgi sche melkveehouders te betrekken. Gaat het bij de zuivelreus uit Zuid- Nederland alleen,om een tijdelijk te kort aan ondermelk, elders in het land speelt de teruglopende aanvoer en het produktieplafond, waar de boeren als gevolg van de superhef fing mee te maken hebben, de zui velfabrieken nog meer parten. Met name in het noorden, maar ook in. het oosten, bestaat op dit moment ook een tekort aan normale melk. Om aan de gestegen vraag naar melkpoeder, kaas en andere produk- ten te voldoen, kopen sommige zui velfabrieken nu melk van zuivelcoö- peraties elders in Nederland. De aflossingen vinden echter ook in een hoger tempo plaats, waardoor de totale uitstaande verplichtingen van de Rabobank met "maar" 7,2 procent stegen. Volgens Wijffels zijn er tot nu toe geen signalen dat deze trend van meer lenen en meer aflossen in het laatste kwartaal zou omslaan. De relatief sterke stijging van de in vesteringen in de akkerbouw wordt voornamelijk veroorzaakt door grondaankopen voor bedrijfsuit- breiding. "De boeren willen ook op langere termijn akkerbouwer blijven en zijn bang dat dat met hun huidige bedrijfsomvang niet kan. Ze probe ren dus hun bedrijf te vergroten om Evenals vorig jaar beslaat voor scha penhouders de mogelijkheid voor hel verkoopseizoen 1986 een aan vraag voor de betreffende EG- premieregeling in te dienen, zie ook ZLM-blad van vorige week. I)e pre mie is bedoeld om een eventueel in komensverlies, als gevolg van de marktordening voor schapevlees te compenseren. De omvang van de premie zal later worden vastgesteld, maar wordt voorlopig geraamd op 44.08 per ooi. Minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) heeft voor dit seizoen twee perioden voor het indienen van een aanvraag vastgesteld, nl. 1 t/m 9 de cember 1986 en 15 december 1986 t/m 14 januari 1987. Om voor de premie in aanmerking te komen moet de aanvrager onder meer: voor eigen rekening tenminste 10 ooien houden het door hem opgegeven aantal ooien minimaal 100 dagen na afloop van de aanvraagtermijn (dus vanaf 10 december 1986 of vanaf 15 janua ri 1987) aanhouden en zo hun toekomstmogelijkheden ze ker te stellen", aldus Wijffels. De in de landbouw optredende deflatie, de prijsdaling die zich met name bij energie, grondstoffen en het renteni veau voordoet, noemde Wijffels een belangrijk fenomeen, dat zich waar schijnlijk de komende jaren zal handhaven'. De energiekosten blij ven een onzekere factor, maar de technologische ontwikkelingen ge combineerd met het feit dat de pro- duktiecapaciteit voorlopig groter zal blijven dan de afzetmogelijkheden, zullen de deflatoire ontwikkeling be vorderen. De boeren spelen daar ook op in, door te investeren in schaalvergroting en modernisering. Deflatie is in het buitenland gepaard gegaan met een daling van de grond prijs. In Nederland nog niet, maar aldus Wijffels, "het zou economisch gesproken wel in de lijn der ver wachting liggen. De Nederlandse grondprijs heeft zich in het verleden echter niet altijd aan de economische logica gehouden. Reden daarvoor is de hoge bevolkingsdruk en intensivi teit van onze landbouw. Dat laatste aspect doet mij ook zeggen: ik zie het nog niet gebeuren dat er grond in Nederland wordt braak gelegd". A. Biegman op ieder moment van de aan- houdperiode de'verplichting met be trekking tot het aantal aan te hou den ooien nakomen. Een vermindering van het aantal schapen moet worden gemeld. De termijn waarbinnen deze verminde ring bij de districtsbureauhouder moet worden gemeld, is van 3 dagen verlengd tot 10 dagen. Bij niet-of te late melding vervalt het recht op pre mie of wordt premie terugge vorderd. Aanvragen voor een premie kunnen worden ingediend bij de Districtsbu reauhouder van de Stichting tot Uit voering van Landbouwmaatregelen (STULM). Aan schapenhouders die vorig jaar een aanvraag hebben ingediend zal het aanvraagformulier in de meeste gevallen worden toegezonden. Degenen die in aanmerking menen tè komen voor de premie en vóór 1 de cember a.s. nog geen aanvraagfor mulier hebben ontvangen, kunnen een aanvraagformulier met toelich ting verkrijgen bij de Districtsbu reauhouder. Copa, de overkoepelende organisa tie van de nationale landbouworga nisaties in de Europese Gemeen schap, aksepteert geen neerwaartse spiraal van de landbouwprijzen, zo als die voortvloeit uit de plannen van de Europese Kommissie, het dage lijks bestuur van de Europese Ge meenschap, om het EG- landbouwbeleid te hervormen. Sir Ri chard Butler, de Britse voorzitter van Copa, heeft dit maandag verklaard tij dens een kongres in Noordwijkerhout over de sociaalekonomische gevolgen van de herziening van dat beleid. Als de prijzen blijven vallen zullen steeds meer boeren worden gedwon gen de landbouw te verlaten. De problemen van werkloosheid en ont volking van het platteland zullen De voorstellen van de Europese Kommissie tot opheffing van de overschotten aan agrarische produk- ten zijn van een te mager gehalte. Beter is het om alle boeren een hef fing op te leggen, opdat ze minder gaan produceren. Boeren die vrijwil lig grond buiten gebruik stellen zou den een premie moeten krijgen. Dit stellen de landbouwdeskundigen van de Sociaal-Ekonomische Raad (SER) in een advies aan de regering. De voltallige SER moet het advies voor Kerstmis vaststellen. De landbouwdeskundigen van de SER menen dat prijsverlagingen voor de produkten van de boeren een te grote aanslag zullen vormen op hun inkomens. De Europese Kommissie gaat ervan uit dat boeren minder zullen produceren wanneer zij lagere prijzen krijgen. Zinloos vinden de SER-deskundigen het idee van de Europese Kommissie om de boeren gewassen te laten verbou wen, waarvan nog geen overschotten bestaan. Dat is verschuiving van het probleem van de ene groep produk ten naar de andere groep, aldus het adviesvoorstel. Een reeks van tegenslagen heeft een aantal Brabantse glastuinders en volle gronds groentetelers in financië le problemen gebracht. Met name degenen die zich op sla hebben toe gelegd, hebben klappen gekregen. De oorzaak van het kwaad moet worden gezocht in de kernramp te Tsjernobyl, het koude voorjaar en de lage veilingprijzen. Vooral de afzet van bladgroenten had dit voorjaar te lijden van de spraakmakende ontploffing in de Sowjet-Unie. Wekenlang konden de tuinders hun produkten aan de straatstenen niet kwijt, hoewel het feitelijke verbod van de overheid slechts een paar dagen duurde. De groeizame nazomer deed in feite de rest. De groenteveiling in Veldho ven noteerde enorme aanvoerpieken van witlof, spuiten en andere winter groenten. Door het goede weer werd de groente gelijktijdig oogstrijp. Door de grote aanvoer zakte de prijs voor veel groenten in prijs terug tot minder dan de helft van vorig jaar. Adjunct-directeur Heutinck van de Veldhovense veiling noteert dit jaar al een omzetdaling van ruim 10 mil joen gulden op een totale omzet die ongeveer tien keer zo groot behoort te zijn. Zowel Heutinck als de Boerenbond in Noord-Brabant verwachten dat deze combinatie van tegenslagen hierdoor toenemen. De achterstand in regio's die deze nu al hebben zal toenemen, aldus Butler. Het zal lei den tot grotere bedrijven met inten sievere produkties, waardoor ook het landschap wordt aangetast. Bo vendien gaat het de gemeenschap op den duur meer geld kosten, zo meent hij. Butler is van oordeel dat de ge meenschap snel iets moet doen aan de stijgende invoer in de gemeen schap van zogenaamde vervangende produkten. Veel van deze produk ten, onder andere voor graan in vee voeder, oliën en vetten en eiwitten, kunnen de boeren volgens hem in de gemeenschap zelf produceren. De vervangèrs vertegenwoordigen een produktie gelijk aan vijftien miljoen hektare land, aldus de Copa- voorzitter. EG zelf deels schuldig Het kan volgens de landbouwdes kundigen van de SER wel zin hebben om de kweek van bepaalde fruit- soorten te stimuleren en om de bos bouw te bevorderen. Nieuwe bossen op voormalige landbouwgronden zijn een aanwinst voor de natuur, re deneren zij. Evenmin te spreken is de SER in het advies aan de regering over de voorstellen van de Europese Kommissie om agrariërs te stimule ren hun bedrijf op te doeken of over te doen in ruil voor een financiële re geling. De opstellers van het advies verwachten van zulke regelingen eer der een verjonging van de land bouwbevolking dan een daling van de agrarische produktie. In het ad vies merkt de SER-kommissie nog op dat de EG zelf - de Europese Kom missie, het Europees Parlement en de landbouwministers van de verschil lende landen - voor een deel schuld draagt aan het ontstaan van de over schotten. De EG heeft de boeren im mers voor nogal wat produkten door de jaren heen gegarandeerde prijzen gegeven. Dat maakte het voor de boeren aantrekkelijk om zoveel mo gelijk te produceren. veel tuinders de das om kan doen. Met name de jongere tuinbouwers en degenen die juist grote investerin gen hebben gedaan, zullen het moei lijk krijgen om het hoofd boven wa ter te houden. Eerstgenoemde schat dat iedere hectare landbouwgrond tussen de 10 en 20 procent méér heeft opgeleverd dan in andere jaren het geval is. Op woensdag 3 december a.s. om 1 uur 's middags zal tijdens een bijeenkomst in de afmijnzaal te Goes de direkteur van de Land bouwvoorlichting Zeeland. Ir. C.A.C.J. Oomen, de officiële opening verrichten van de Kerst- fruitshow 1986. naar verwach ting zal daar een aanbod van ±300 ton gelegd fruit en minstens een gelijk kwantum fruit los in de krat zijn. Op woensdag 3 december, kunnen bezoekers tussen 2 uur 's mid dags en 8 uur 's avonds het fruit bewonderen en ook een appel proeven. In een fraai middenstuk, ontwor pen door de bekende arrangeur Koos Zuidgeest uit De Lier zal nog eens nadrukkelijk worden getoond waartoe de Zeeuwse fruittelers via hun veilingorgani satie in staat zijn. De verkoop van het aangevoerde kerstfruit begint donderdag 4 december om 13.00 uur. Bij de familie Strik uit Diever hangt een prachtig wespennest aan de zolder. Een waar "kunstwerk". Niet alleen is het imponerend wat groot te aangaat, maar vooral z'n prachtige schelpvormige opbouw, bestaand uit speeksel en houtmolm. Het wespennest heeft een grootte van 100 cm hoog en 100 cm breed. Het nest is zo dun als papier en "daarom zal ik er ook niet aankomen want het zou eeuwig zonde zijn wanneer ik het nu beschadigde", aldus Strik.' 18 Vrijdag 28 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18