Spruitkooltelers maken slechte periode door Bedrijf in enkele dagen "leeg", Franse vensterbanken "vol" Belangrijke teeltuitbreiding van augurken en witlofwortel Inzicht nodig in vraag en aanbod in boomteelt Door een kombinatie van faktoren valt er nu voor de spruitkooltelers nauwelijks iets te verdienen. Er is een grotere en vroegere oogst in vergelijking met andere jaren, bovendien is er door het over het alge meen vriendelijke herfstweer nog bijna geen vraag naar dit 'koud- weer produkt'. Ook de conservenindustrie biedt geen soelaas, daar deze pas rond half november met inkopen is gestart. worden", zo verwacht hij. Zowel de woordvoerders van de veilingen als teler Van de Velde verwachten dat het spruitenseizoen vroeger afgelo pen zal zijn dan normaal. De heer Claes denkt dat voor in januari 80% geoogst is. Van de Velde: "In janua ri zullen de spruiten wel duur wor den, en in februari zeker maar dan zullen ze gewoon op zijn". Door het mooie weer afgelopen zo mer en herfst en het meer aangeplant zijn van vroege rassen zijn de sprui ten zo'n 2 a 3 weken eerder oogstrijp dan normaal, en ligt de opbrengst per ha. ongeveer een kwart hoger. De prijs daarentegen is bedroevend. Dit effekt wordt versterkt door het veel grover zijn van de spruiten dan normaal. Spruitkoolteler K.J. van de Velde uit Dreischor spreekt van een opbrengst van 20 ton per ha. te gen in een normaal jaar v. 15 ton. Hij probeert wel de aanvoer zoveel mogelijk te rekken om dan door een hopelijk wat grotere vraag betere prijzen te maken, maar veel ruimte is er niet. "Als de spruiten rijp zijn moet je plukken, vooral bij de heer sende hogere temperaturen bederven de spruiten snel: de snelle groei ver oorzaakt ook een snelle kwaliteit- sachteruitgang'. Gedurende de laatste weken worden er op de veilingen zo'n 3570% meer spruiten aangevoerd dan in dezelfde weken vorig jaar. Op de ZHZ te Ba- rendrecht is volgens assistent hoofd keurmeester J. van Wingeren de aanvoer de laatste weken ongeveer 35% of 700 ton per week hoger dan vorig jaar. De prijs bedraagt echter slechts een derde van de vergelijkba re prijs vorig jaar: van 35 tot even boven de 40 ct. per kg. Op de RBT te Breda is de aanvoer per week 50 tot 70% hoger dan vorig jaar, per week nu ruim 200 ton meer aldus adj. direkteur Claes. De totale mid- denprijs exportkwaliteit was op de RBT eind vorige week 44 ct (A sorte ring 60 ct, B sortering 38 ct), wat op een licht herstel duidt. Ook de door draai die tot voor kort op beide vei lingen gigantisch was, is iets terugge lopen. "Maar", zo geeft teler Van de Velde aan, "bij een doordraai van dergelijke afmetingen, honder den tonnen per week, zit een plotse linge opleving er niet in. De prijs zal voorlopig laag blijven. Wel zal de fijnere sortering beter betaald gaan De snelle groei, veroorzaakt door het warme weer, zorgt er voor dat de spruiten na het oogstrijp zijn snel in kwaliteit achteruit gaan. Er zit daarom niet vee! speling in het oogsttijdstip. Het bedrijf Agrokultuur Made BV te Made maakte vorige week maandag, dinsdag en woensdag topdrukte mee. De potplanten kwekerij van de gebroeders Bert en Jan van Huiten leverde aan ex porteur Movrie 250.000 stuks Poinsettia. Voor Movrie maakt dit deel uit van een order van 550.000 stuks Poinsettia, die het bedrijf vorige week leverde aan een Fran se supermarktketen in het kader van een aktie. Alle Poinsettia's moeten nu reeds zijn verkocht aan de Franse konsumenten. De trans- aktie tussen Movrie en Agrokul tuur Made BV kwam via het Bemiddelingsbureau van Bloe menveiling Westland tot stand. De korte tijd waarin Movrie moest leveren maakte een zeer strakke planning van de arbeid noodzake lijk. Op het Madese bedrijf wer den tientallen mensen ingezet, zodat woensdagmiddag het bedrijf "leeg" was en de laatste Poinset tia's naar Frankrijk konden ver trekken. Daar staan nu, naar verwachting, de vensterbanken vol.... In korte tijd werd de kas leeggeoogst. De teelt van augurken in de open grond werd dit jaar uitgeoefend op 615 ha 24% t.o.v. 1985). Ook de oppervlakte witlofwortel gaf een duidelijke uitbreiding te zien en wel met rond 900 ha tot 6156 ha 17%). Een en ander blijkt uit de resultaten van het steekproefonderzoek "Groenten open grond, augus tus/september 1986", verricht door het Centraal Bureau voor de Sta tistiek. De groentegewassen waarvan het areaal eveneens relatief sterk toena me zijn boerenkool 16%) en rode herfstsluitkool (+14%(. Ook valt een forse uitbreiding waar te nemen bij de gele en groene herfstsluitkool. Het is echter niet uitgesloten dat een deel van de toename thuis hoort bij de gele en groene bewaarkool. Opvallend is dat de teelt van fijne groene bladgroente dit jaar duidelijk is achtergebleven bij vorig jaar. De oppervlakte andijvie verminderde met 9%; die van spinazie en sla met respectievelijk 20 en 7%. Een deel van deze teeltbeperking is mogelijk veroorzaakt door terughoudendheid van telers om deze soort groente te telen na de afzetproblemen veroor zaakt door de ramp bij Tsjernobyl. Een belangrijke teeltinkrimping deed zich ook voor bij kroten (-18%), waspeen (-11%) en witte herfstsluitkool (-15%). Gewassen waarvan het areaal niet veel veranderde ten opzichte van 1985 zijn: bloemkool, prei, spruit- kool, stamsperziebonen, winterpeen en witte bewaarkool. tuinders in De Kempen lijden schade door cadmium Het Brabantse statenlid Van de Ven (PPR) vindt dat de provincie Noord-Brabant een oplossing moet zoeken voor tuinders in de Kempen, die schade lijden door de cadmiumvervuiling in dit ge bied. De veroorzaker van de grondvervuiling met zware meta len in dit gebied ten zuidwesten van Eindhoven is voornamelijk de zinkfabriek in Budel. Onder zoeken hebben uitgewezen dat (volks)tuinders hier niet zonder risico hun groente telen. Van de Ven vreest dat het door bureaucratie nog jaren kan duren voordat er echt iets aan de ver vuiling door cadmium wordt ge daan. Volgens het statenlid wordt de zaak door provincie en rijk op de lange baan geschoven, omdat het aanpakken van deze vervuiling veel geld gaat kosten. Behalve de PPR hebben ook an dere fracties in de Brabantse sta ten gevraagd om een snellere aanpak van de cadmiumvervui ling in de Kempen. De afzet van boomkwekerijproduk- ten kan overzichtelijker worden door een geautomatiseerde voorraad administratie, Ook moeten boom kwekers zich specialiseren en kan de kwaliteit van hun produkten worden verbeterd. Dit zijn de hoofdpunten van de nota Verbetering concurren tiepositie boomkwekerij die het Landbouwschap heeft uitgebracht. De boomkwekerijen zijn bezig zich uit het dal te werken waarin ze rond het jaar 1982 zijn beland, maar er is nog een en ander te verbeteren in de sector. Zo hebben veel kwekers een te groot assortiment en zijn zij ge noodzaakt zich behalve met de teelt ook met de handel te bemoeien. Bij specialisatie kan de kweker meer aandacht besteden aan zijn produkt en er meer kennis over vergaren, wat de kwaliteit ten goede zal komen. Ook kan hij door mechanisatie de produktiekosten verlagen. Voor de Vrijdag 28 november 1986 afnemer heeft specialisatie het voor deel dat grote en uniforme partijen beschikbaar zijn en een rondgang langs verscheidene bedrijven niet no dig is. Assortiment Veel kwekers voeren een breed as sortiment om de klant ter wille te zijn. Deze moet door de ondoorzich tige structuur vaak veel moeite doen om de juiste leverencier te vinden. Een geautomatiseerde voorraadad ministratie zou de branche overzich telijker kunnen maken. Het Land bouwschap vindt dat wettelijke kwa liteitsnormen noodzakelijk zijn voor de boomkwekerij. Voor die kwalitei ten moet een wettelijke basis komen en een goede controle. In een oo gopslag is dan op de computer te zien wat voor waar de handelaar kan verwachten, aldus het Land bouwschap. Bloemenveilingen Westland en Berkel in topcoöperatie Op de komende algemene ledenver gaderingen van Bloemenveiling Westland en Veiling Berkel en Om streken zullen de besturen de leden voorstellen om een topcoöperatie op te richten. De beide veilingen, die sa men de leden van deze topcoöperatie zullen zijn, willen daarmee hun voorgenomen samenwerking organi satorisch en juridisch gestalte geven. De op te richten topcoöperatie krijgt, zo is de bedoeling, de naam 'Coöperatieve Bloemenveilingen Holland'. Dit orgaan wordt bestuurd en geleid door de dagelijk se besturen, respectievelijk de direc ties van de beide veilingen. Bloemen veilingen Holland zal zich in eerste instantie bezighouden met taken op het gebied van het relatiebeheer, de marketing, het produkt- en kwali teitsbeleid, de logistiek en de infor matisering. Dat alles met als doel te komen tot een gezamenlijke af- zetstructuur. De algemene ledenvergadering van Bloemenveiling Westland wordt ge houden op 11 december. De leden van Veiling Berkel en Omstreken beslissen op 18 december over de sa menwerking. Gunstige ontwikkeling van rentabiliteit bloembollenteelt in 1984 De bloembollenbedrijven in Neder land hadden in 1984 gemiddeld een winst van ruim 61.000 gulden per be drijf. Dat bedrag komt overeen met 13% van de totale kosten. Deze ver betering is een gevolg van een stij ging van de opbrengsten met 11% per ha. tegenover een kostenstijging' van bijna 5% per ha. De rentabiliteit is met 7 procentpunten gestegen ten opzichte van het voorafgaande jaar en in vergelijking met het boekjaar 1982 toegenomen met 15 procent punten. Dat wordt meegedeeld door het Landbouw-Economisch Insti tuut, dat dezer dagen een onderzoek publiceerde naar de rentabiliteit van de bloembollenteelt. K.J. van de Velde Westland Noord breekt paprika-rekord Op veiling Westland Noord te Poeldijk werd maandag 24 no vember een paprika-omzet bereikt van honderd miljoen gulden. Het rekord werd bereikt op de valreep van het seizoen; dezer dagen loopt de aanvoer af. Nooit eerder werd op één veiling zo'n hoge omzet met paprika bereikt. Westland Noord in Poeldijk is de grootste paprikaveiling van Nederland. Afgelopen jaar is een uitzonder lijk goed paprikajaar geweest. Tot en met oktober dit jaar werd ruim 40 miljoen kg paprika geëxpor teerd. Tot en met half november werd een gemiddelde kiloprijs van ƒ4,02 gerealiseerd. C.V.Z.-nieuws Het aanbod van de appelen staat in het teken van de Cox's Orange Pip pin. Dit ras overheerst het veiling beeld. In de afgelopen week is er 340 ton aangeboden. Als tweede ras komt de Jonagold naar voren. Van dit ras wordt hoofdzakelijk de tweede en derde pluk geveild. De kleur van de vruch ten was zeer matig, met als gevolg een matige prijsvorming. Het aan bod van Golden Delicious is sterk afgenomen, het schuurfruit is ge ruimd en men is nog niet zo ver dat men uit de cel aan het ruimen is. Toch zal er begonnen moeten wor den, ondanks het risiko dat de prijs niet is wat men er van verwacht. Hetzelfde verhaal geldt voor de Bos koop. Ook bij dit ras is het aanbod gering; de teleurstellende prijzen zijn hiervan de oorzaak. Er is veel fruit opgeslagen in de mechanische bewa ring; dat houdt in dat, wil men een goed kwaliteitsprodukt blijven leve ren, de bewaarduur kort is. De huidige prijsvorming van de bo vengenoemde rassen is gebaseerd op het versleten schuurfruit, een prijs voor een goede kwaliteit is er niet. We zullen er wel voor moeten zorgen dat de prijzen niet onder druk blij ven staan doordat er teveel fruit op de markt komt dat te lang bewaard is omdat men de prijs te laag vond. We zitten dan weer in de bekende vi cieuze cirkel. Het verhaal bij de peren is anders; het aanbod is niet zo groot en bestaat uit twee hoofdrassen met een aantal bijrassen. De Conference is het belangrijkste ras. De prijzen staan onder druk doordat de cksport naar Engeland stroef verloopt. De kleine maten brengen goede prijzen op. In de afgelopen week is er Legipont verkocht in de voorverkoop. De •prijzen waren uitstekend: I 70/80 1.46, 1 60/70 1.36, I 55/60 1.02, II 45/55 46. Ook de Doyenné du Cornice brengt goede prijzen op. De N.F.O. heeft in samenwerking met de C.V.Z. een tweetal bijeenkomsten georgani seerd waarin kwaliteit en presentatie centraal stonden. De belangstelling van de telers was zeer goed. Het is te hopen dat deze bijeenkomsten ge volgen zullen hebben voor de kwali teit en presentatie. 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17