Groepshuisvesting van zeugen biedt perspektief mits... Eiwit, papier en biogas rechtstreeks uit lucerne Landbouwschap wil regels voor landbouwwerktuigen veranderen Prijsvergelijking voedermiddelen Veelbelovende proeven in Zweden Wereldprimeur van Tolsma op het gebied van ventilatie De ontwikkeling van systemen waar mee zeugen met behulp van een komputer kunnen worden herkend, bieden de mogelijkheid gebruik te maken van automatisch werkende weerstations. Op hun beurt maken deze ontwikke lingen het mogelijk, zeugen in groe pen te huisvesten en individueel te voeren. Op die manier zou men kunnen ko men tot een totaal andere manier van zeugen houden; een manier die waarschijnlijk niet alleen gunstig is voor de gezondheid, maar ook voor het welzijn van deze dieren. Zover is het echter nog niet. Er is nog veel ontwikkeling nodig. Als deze lukt, is er voor groepshuisvesting van zeu gen een grote toekomst. Afdeling voor drachtige zeugen De ervaringen met groepshuisvesting van zeugen in kombinatie met ge automatiseerde voedering aan een voerstation zijn nog maar beperkt. Daarom is er onder andere ten aan zien van de stal- c.q. hokinrichting nog geen eensluidend advies te geven. Bij geautomatiseerde voedering is het niet de bedoeling dat alle zeugen tegelijk te eten krijgen. De dieren dienen als het ware hun beurt af te wachten. Hun 'rangorde' in de kop pel speelt daarbij een grote rol. Zo doende kan men in stallen met een voerstation waarnemen dat wach tende dieren eerder of ekstra voer proberen te bemachtigen. Ander zijds kan de rust in de stal verstoord worden, doordat op de ligplaats ver blijvende dieren als het ware aanvoe len wanneer hun voertijd aanbreekt. Zij staan dan op om naar het voerstation te gaan. Daarbij moeten ze zich echter 'een weg banen' door slapende zeugen die vaak net gegeten hebben. Dat veroorzaakt onrust. Wachtruimte en ligplaats Zeugen die voor het voerstation moeten wachten, hebben de neiging elkaar te verdringen. Beter zou zijn, als wachten niet nodig was. Daarom werkt het Wageningse Instituut voor Mechanisatie Arbeid en Gebouwen (IMAG) aan een systeem waarbij de zeugen individueel worden opgeroe pen. De bedoeling is de zeug een sig naal te geven als ze naar het voersta tion mag en kan gaan. Slechts dan is er voor haar voer beschikbaar. Denkbaar hierbij is zelfs om zeugen te bestraffen die zich op een ander moment bij het voerstation melden dan is geprogrammeerd. Zover is heet echter nog niet. Daar om is er voor het voerstation een wachtruimte nodig en moet dit ook een onderdeel van een groepshok voor zeugen zijn. De wachtruimte moet zich logischer wijs ook voor de ingang van het voerstation bevinden. Deze dient dus niet (een gedeelte) van de lig- ruimte in beslag te nemen. Boven dien moet de wachtruimte voldoen de ruim zijn. Op sommige momen ten kan namelijk wel de helft van de zeugen voor het voerstation staan te wachten. Rechthoekig Het feit dat de zeugen stuk voor stuk na elkaar in het voerstation moeten eten, brengt, zoals gezegd, met zich mee dat het op de ligplaats een ko men en gaan van zeugen is. Om ver storing van rustende zeugen zoveel mogelijk te voorkomen, moet de lig- ruimte ondiep zijn. Een afdeling voor groepshuisvesting van zeugen zal dan ook rechthoekig van vorm dienen te zijn. Het ligge- deelte moet worden voorzien van een dichte vloer. De wachtruimte zal tqvens als mestruimte dienst doen en wordt daarom voorzien van roosters. Bij grotere groepen zeugen zijn meerdere voerstations nodig. De wachtruimte wordt dan gevormd door een groot deel van het rooster- oppervlak. De twee hoeken van het foosterdeel blijven dan beschikbaar als mestruimte. Perspektief Voor groepshuisvesting van zeugen moeten nog tal van oplossingen ge vonden worden: onder andere om bepaalde dieren 'op te kunnen roe pen', om berige zeugen snel en doel treffend te kunnen herkennen, om dieren waar wat mee 'aan de hand is' snel af te kunnen zonderen, enz. Aan de ontwikkeling daarvan wordt gewerkt. Zodra daarbij praktische oplossingen worden gevonden biedt groepshuisvesting van zeugen perspektief. R. de Koning, P.V. Rosmalen Het is nu mogelijk om hoogwaardige eiwitten te krijgen, meteen uit het blad van de plant, zo schrijft Lars Höök in het Zweedse "Land". En op de koop toe krijgt men vezels die bij de papierbereiding kun nen worden gebruikt. Bovendien kan het plantensap gebruikt worden bij de bereiding van biogas of alkohol. De man die achter dit projekt staat, heet Rolf Carlsson. Hij is plantenfysioloog aan de universiteit van Lund en heeft zich bijna tien jaren aan de "bladeiwitten" gewijd. mogelijk is om de interessante stof fen uit te extraheren, zegt Rolf Carls son. Een voordeel van de methode is, dat alles kan worden uitgevoerd op het niveau van de boerderij. Tot nu toe is de techniek nog niet vol ledig beproefd. De proefopstelling die nog wordt toegepast staat op het be- De techniek zelf is heel eenvoudig, zegt Carlsson. De oorspronkelijke idee was om goedkope en volwaardi ge eiwitten te bereiden voor de hon- gerlanden. Nu heeft het werken met bladeiwitten een nieuwe dimensie ge kregen door het bestaan van over schotten en de jacht op nieuwe gewassen en methodes. Met deze me thode toch kan men ingevoerde eiwit ten vervangen en krijgt op de koop toe korte vezels die geschikt zijn voor de papierindustrie. Bovendien krijgt men heel wat plantensap dat niet te versmaden hoeveelheden biogas kan opleveren. Alles bijeengenomen is dit voor de Zweedse landbouw vandaag een interessant alternatief. Lucerne als grondstof Als grondstof wordt Lucerne gebruikt die meerjarig is en stikstof vastlegt. Lucerne wordt twee of drie maal per jaar geoogst. De groene massa wordt geperst in een grote molen, waardoor de vezels gescheiden worden van het groene sap. Het sap wordt dan opge pompt in tanks. Daarna worden er melkzuurbakteriën toegevoegd. Als deze groeien wordt het groene sap zuur en de eiwitten zakken na enkele dagen naar de bodem. Daarna wordt het bovenliggende suikerrijke bruine sap voorzichtig afgeschonken. Het ei witmengsel dat op de bodem ligt doet denken aan zure melk. Het bevat 10 tot 20 procent eiwit en kan gebruikt worden als veevoer, wel of niet ge mengd met granen. Zuinig met energie Een groot voordeel van het proces is dat weinig energie nodig is. Het ge rede groene produkt is door de toe voeging van melkzuur houdbaar in 16 Als grondstof voorde verwerkingsmethode wordt het stikstof bindende en meerjarige Lucerne gebruikt. luchtdichte containers gedurende ten minste anderhalf jaar. Bij het proces krijgt men het zgn. bruine sap als bij- produkt, dat overblijft nadat de eiwit ten naar beneden zijn gezakt. Deze zijn rijk aan "voedingsstoffen" en kunnen voor bemesting worden ge bruikt. Maar beter is het om ze te ge bruiken als voedingsstof voor methaangasbakteriën en de produk- tie van biogas, zegt Rolf Carlsson, omdat ze suikerrijk zijn kunnen ze viermaal zoveel biogas bevatten dan "vloeibare mest". Medicijn Een nog niet onderzocht gebied voor de toepassing van bruin sap is het ge bruik als grondstof voor de chemische- en geneesmiddelenindu strie. Het is niet uitgesloten dat het drijf van Carl Piper op Högesta in de provincie Skane. Deze bestaat uit een "schroefmolen" met een kapaciteit van tien ton groene massa per uur, en kele pompen en containers voor het bewaren van het groene sap. Het funktioneert bevredigend maar we willen het systeem op volledige schaal beproeven. En we willen andere per sen en molens proberen om meer ei wit te winnen. Momenteel blijven veel vezeldelen achter. Sedert vier weken is er een proef met varkens op Trolle- Ljungby. Ik heb op kleine schaal een proef genomen met goed resultaat, maar wij hebben een betere dokumen- tatie nodig, zegt Rolf Carlsson. De kwaliteit van het eiwit is goed en de melkzuurbakteriën werken weldadig in op het maagdarmkanaal van het varken. Ing. D. de Jong van het Consulent schap voor de Rundveehouderij in Friesland stelde begin november on derstaande prijsvergelijking van voedermiddelen samen. Hij merkt naar aanleiding van de cijfers o.m. op dat er bij snijmais veel kaf onder het koren is. Snijmais met minder dan 24% ds is ongeschikt voor nieuwmelkte koeien. De prijsverge lijking is op twee manieren weerge geven: respectievelijk voor een situa tie met voldoende en te weinig eiwit in het rantsoen. De voederwaardeprijzen van de meest gangbare voedermiddelen zijn weergegeven t.o.v. A-brok van 41,— per 100 kg incl. BTW. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij een prijs van ƒ41,inclusief BTW voor krachtvoer 38,50 excl. BTW) perspulp bij te weinig eiwit in het rantsoen 69,excl. BTW mag kosten. Indien geen eiwitaanvulling meer nodig is, zoals dit jaar vaak voorkomt, mag perspulp 72, kosten. Wanneer de marktprijs er naast gezet wordt, blijkt in hoeverre een voedermiddel wel of niet interes sant geprijsd is. Voederwaardeprijzen in guldens per ton produkt. Omschrijving Standaard A-brok Aard. Persvezelkuil Aard. Vezelkuil Nat Voederbietenkuill Patatafvalkuil Aardappelen Vers Bietenperspulpkuil Bietenpulpkuil Nat Witlof getrokken Bietepulp Grasbrok Standaard A-brok Maisglutenvoer Kuil Kokosschilfers Bierbostelkuil Maisglutenvoer Kokosschroot Eiwitrijk krachtvoer Sojaschroot Gerstestro Tarwestro Grasstro Snijmaiskuil Suikerl.-Bladkuil-kop Graskuil Nat Snijgerstkuil Hooi Graskuil Voordroogkuil Gem. Graskuil Droog Spruitkoop kop steng Gras Vers a-- <u C3 u CS 73 C b 8 410 73 46 60 78 93 72 42 77 406 327 410 186 470 85 433 384 380 442 185 156 203 112 34 71 50 266 131 131 197 72 64 .2? c 410 67 43 57 73 88 69 41 74 390 333 410 187 478 91 449 406 427 519 171 145 190 106 34 71 49 267 132 132 200 74 66 De wettelijke voorschriften voor landbouwwerktuigen moeten wor den veranderd. Het Wegenverkeersreglement is zo verouderd dat agra riërs hiertegen en masse zondigen. Deze grief zal het Landbouwschap kenbaar maken aan minister Braks van Landbouw nu het overleg met het ministerie van Verkeer weinig heeft opgeleverd. Het Wegenverkeersreglement bepaalt de inrichting, belading en verlichting van voertuigen. De maximale snelheid bedraagt voor traktoren zestien kilo meter per uur. Dit zou volgens het Landbouwschap naar dertig kilome ter kunnen, een snelheid die in de praktijk gebruikelijk is. Ook wil het Landbouwschap dat de norm van de maximum wieldruk om hoog gaat. Nu geldt een maximum van 2400 kilo in onbelaste en 4000 ki lo in belaste toestand. Gezien de ver betering van de wegen sinds de jaren vijftig zou het maximum, belast of onbelast, 5000 kilo kunnen worden. Transportmest Het Landbouwschap zal verder de Positieve proeven In de gemeente Kristianstad, die het projekt samen met het provinciaal bestuur bekostigt, is men positief. De voortbrenging van bladeiwit, biogas en vezels afzonderlijk is niet lonend. Maar samengenomen zijn de kalku- laties positief, zegt de gemeentelijke chef van de planning Kurt Eriksson. Maar dan wordt vooropgesteld dat de vezels voor de papierfabrikage een re delijke prijs opbrengen. Hoe het ve- zelbestanddeel benut zal kunnen worden voor de papierindustrie, is nog niet geheel duidelijk. Maar er is een positieve proef genomen door de "Vereniging tot bevordering van het rendement van het landbouwbe drijf". Voor het projekt heeft deze vereniging Zw. Kr. 670.000 (ƒ220.000) gekregen. De biogasproduktie zal in de herfst worden beproefd door het "Land- bouwtechnisch Instituut". Maar de voorlopige proeven zijn veelbelovend. En Carl Piper die de grond en gebou wen beschikbaar stelt voor het projekt twijfelt niet over de vooruitgang. "Van alle nieuwe wegen die bespro ken worden heb ik hierin het meeste vertrouwen", zegt hij in het verslag van Lars Höök. P. Stallinga uit "Land" Lantbruk, Stockholm aandacht van minister Braks vragen voor de verwachte problemen bij het transport van mest. Het ministerie van Verkeer wil door een wetswijzi ging loonwerkers en mesthandelaars verbieden om dierlijke mest te vervoe ren tussen twee opslagplaatsen of tus sen opslagplaats en verwerkingsbedrijf. Dat zou moeten worden overgelaten aan beroepsver voerders die dit werk krijgen toebe deeld als kompensatie voor het afstaan van het transport van bedrijfs afval aan de gemeentereiniging. Het Landbouwschap wil dat de be staande vrijstelling voor het vervoer van dierlijke mest blijft bestaan. Als dat niet kan, zou het laden en lossen van mest als landbouwwerk bestem peld kunnen worden. Loonwerkers en mesthandelaren hebben dan het recht om het vervoer dat hieruit voortvloeit voor eigen rekening te nemen. Tolsma Techniek te Emmeloord stelt u één dezer dagen in de gelegen heid kennis te maken met een we reldprimeur op het gebied van de ventilatie. Bij de heer J.L. Paauwe is een kom- putergestuurde bewaarplaats in be drijf voor 1.500 ton plantuien, waar bij ook gebruik wordt gemaakt van verwarming. Dit gekoppeld aan een mechanisch luikensysteem, zodat al tijd een konstante temperatuur be reikt kan worden. Bij de heer J. Trip is de nieuwste IBM proceskomputer gekoppeld aan een Tolsma bewaar-komputer, waardoor zowel boekhouding, teelt begeleiding als besturing van ventila toren voor 1.500 ton aardappelen gerealiseerd kan worden. De firma Tolsma houdt op donder dag 11 en vrijdag 12 december open dag bij de heer J.L. Paauwe, Do- daarsweg 9, Zeewolde en Maatschap Trip, Dodaarsweg 21, Zeewolde, en nodigt u allen hiervoor uit. Vrijdag 28 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16