Praktische ervaringen van een akkerbouwer met de persoonlijke computer 'In m'n eentje zou ik er niet zo gauw heengaan' Rapport over projekt jonge agrarische vrouwen verschenen Noodzaak Verschil 'IN M'N EENTJE ZOU IK ER NIET ?0 GAUW Verrijking Kontinuïteit Aan de advertenties in de land bouwbladen kunt u merken dat er enig leven in het akkerbouw komputergebeuren begint te ko men. Hoewel dit wat mijzelf be treft, na zes jaar pionieren, niet snel genoeg kan gaan, meen ik toch dat een aantal opmerkin gen, tips en waarschuwingen voor u van belang kunnen zijn. Voordat ik in een later stadium zal ingaan op de diverse andere zaken zoals de programmatuur, wil ik eerst een aantal kantteke ningen plaatsen naar aanleiding van de supersnelle ontwikkelin gen op hardware gebied, (dus: al les wat met de apparatuur heeft te maken). Er is namelijk nogal wat aan de hand in de wereld van de persoonlijke komputer. Jean Paul van Hoven, akkerbouwer en gebruiker van de komputer, vertelt over zijn persoonlijke er varingen. De verschillende generaties Sinds de invoering van de l.B.M. 'P'ersonal 'Computer, met als mo tor een 8-16 bits mikro-processor - merknaam 'Intel 8088' - in het begin van de jaren tachtig, zijn de ontwik kelingen stormachtig verlopen. Na de PC kwam in 1984 de l.B.M. PC 'A'dvanced 'T'echnology in pro- duktie, deze PC A.T. heeft als mo tor een Intel 80286 mikroprocessor, met een echte 16-bits data-struktuur, mede hierdoor is de PC A.T. 6 maal sneller dan het oorspronkelijke PC ontwerp. Dit jaar is echter al weer de derde generatie gelanceerd, een PC opgebouwd rond de Intel 80386 mi kroprocessor, met een 32-bits data struktuur. Deze Compaq PC 386 heeft een snelheid die omstreeks 17 maal hoger ligt dan het oorspronke lijke PC ontwerp. Hoewel deze gege vens op zich al erg technisch zijn voor de doorsnee gebruiker, geeft dit overzicht wel aan dat de ontwik keling in de komputerindustrie ra zendsnel gaat. Opgemerkt dient te worden dat dit enerzijds een gevolg is van de technische mogelijkheden van de chips-industrie, doch de kommerciële kant van het verhaal heeft hier zeer zeker de technische ontwikkelingen doen versnellen. De rol van l.B.M. Zoals u wellicht weet is l.B.M. de grootste leverancier van komputers ter wereld, tot de introduktie varj. de PC hield dit enorme bedrijf zich uit sluitend bezig met grote komputers, die voornamelijk bestemd waren voor toepassingen in de administra tieve sektor van grote bedrijven en banken. Tot op het moment dat de PC werd geïntroduceerd was het ten strengste verboden om de komputers van l.B.M. na te maken. Bij de in troduktie van de PC heeft IBM haar principiële standpunt - het verbod om haar komputers na te maken - losgelaten en leverde met de PC vrij wel alle technische gegevens betref fende de interne werking van de PC zodat iedere fabrikant die hierin in teresse had de PC kon namaken zon der dat dit verboden was. Na enkele maanden ontstonden dan ook de eerste 'Klonen'; PC's die - nu op grote schaal als z.g. 99% 'compati- belen' - worden geleverd met vrijwel dezelfde specifikaties als de IBM PC. Wel zijn ze - om de konkurren- tie aan te kunnen - enkele honderden dollars goedkoper. Het Verre Oosten Hoewel het maken van z.g. klonen in eerste instantie op bescheiden schaal in de VS plaatsvond nam dit grote vormen aan toen de massa- produktie werd verplaatst naar lan den in het Verre-Oosten waar de loonkosten belangrijk lager zijn. Op dit moment kunnen de komponen- ten waaruit een komplete PC is op gebouwd in Taiwan bij verschillende leveranciers worden ingekocht voor ongeveer 650 US Dollar; aan monta ge en vrachtkosten komen hier nog Jean Paul van Hoven eens 50 dollar bij, zodat het appa raat - weliswaar in grote aantallen - voor 700 dollar op Schiphol kan worden afgehaald, rekent U nu zelf maar uit. Voordelen voor de gebruiker Voor de gebruiker heeft deze kon- kurrerende produktie van klonen tot gevolg gehad dat de prijzen voor PC's van zowel IBM als andere fa brikanten sterk zijn gedaald. Op dit moment kunt u in de winkel al een komplete PC kopen voor minder dan ƒ2.000,Kijkt U er de adver tenties in de landelijke dagbladen maar eens op na. Deze bedragen lig gen op een zo laag nivo dat er kon- kurrentie ontstaat tussen de PC en 'Home'-komputer, waaronder u dan de Commodore 64 en de talloze M.S.X. komputers kunt rekenen. Home-komputers kunnen weliswaar een hoge instruktieve waarde heb ben, voor bedrijfsmatige toepassin gen moeten ze echter als niet ge schikt, beslist terzijde worden ge schoven. Nog sneller en krachtiger De druk op de prijzen dwingt de ge renommeerde producenten, zoals IBM Compaq Philips, Tulip, e.a. tot een voortvarend produkt- ontwikkelingsbeleid; ze moeten als het ware op deze wijze proberen op de konkurrentie van de lage lonen landen iedere keer een slag voor te zijn. We zien dan ook dat er iedere twee jaar een nieuwe generatie PC's op de tot nu toe uiterst kooplustige markt wordt geïntroduceerd. Als we het voorgaande samenvatten kunnen we konkluderen dat de per soonlijke komputer een geweldige ontwikkeling doormaakt. Een ont wikkeling waarvan het einde nog lang niet in zicht is. Ongetwijfeld zullen de technieken die thans bij voorbeeld door Philips worden ont wikkeld in het 'MEGA-CHIP' pro- jekt er toe bijdragen dat er nog weer grotere en krachtiger mikroproces- sors kunnen worden gemaakt. Het zal ongetwijfeld maar enkele jaren duren voordat weer een jongere nog krachtiger telg aan de familie van persoonlijke komputers kan worden toegevoegd. In de praktijk blijkt een normale PC voor administratieve toepassingen betrekkelijk langzaam te zijn. Hoe wel niet iedereen die in het bezit is van een normale PC dit direkt wil toegeven, is het een keihard gegeven dat grote bedrijven, die de personal computer voor administratieve toe passingen op het buro van hun me dewerkers plaatsen, er op dit mo ment al steeds meer toe over gaan om de PC A.T. kopen. Een PC die genoeg snelheid heeft om ook om vangrijkere programma's - een ei genschap die ook de goede manage ment programmatuur zal hebben - te kunnen verwerken. Omdat ook de prijzen voor de PC A.T. met 30 tot 40% per jaar dalen zal deze tendens zich versterkt voortzetten. Uit eigen ervaring kan ik u meedelen dat op den duur niets zo vervelend en frustrerend is dan werken achter een komputer die u, hoewel dit vaak maar een kwestie is van 10 of 20 se- konden is, niet kunt gebruiken om dat het apparaat al weer een interne huishoudelijke handeling moet ver richten. Hard-disks en allerhande opvoer-sets ten spijt kan ik niet an ders konkluderen dat de oorspron kelijke PC een verouderde machine begint te worden die onvoldoende snelheid in de kast heeft en uiteinde lijk niet geschikt is voor grote en omvangrijke programma's. De verleiding Een en ander betekent dat, indien u zich nu. laat verleiden tot de aan schaf van een PC, u zich binnen kor te tijd zult realiseren dat u wellicht toch de verkeerde komputer heeft gekocht. Enige snelheid, die zoals gemeld, de PC A.T. in voldoende mate heeft is op de lange duur ge woon onmisbaar. Afgezien van de problemen van de programmatuur, geeft alleen al te snelle ontwikkeling van de hardware mij genoeg reden om u te waarschuwen niet al te gauw over te gaan tot de aankoop van een PC. Na het bovenstaande te hebben gele zen en met de verlanglijstjes van de kinderen reeds voor de open haard is het wellicht raadzaam om de aan koop van een home-komputer zoals een Commodore 64 of M.S.X. kom puter nog maar eens een jaartje uit te stellen. Dan zult u wellicht over niet al te lange tijd tot de konklusie komen dat het zeker zo interessant is om een goede en dus snelle PC voor het bedrijf te kombineren met het gebruik in het gezin. Voor de school jeugd van vandaag zal de persoonlij ke komputer binnen niet al te lange tijd namelijk veel meer gaan beteke nen dan wij ons op dit moment nog kunnen voorstellen. Voor de jeugd heeft het bovendien beslist veel voordelen om van begin af te werken met een komputer die het in het be drijfsleven reeds is, maar zeer zeker ook in de landbouw c.q. akkerbouw tot de standaardkomputer zal wor den verheven. Jean Paul van Hoven Hauk Gisteren, donderdag 27 november, is in Utrecht het rapport 'In m'n eentje zou ik er niet zo gauw heengaan' namens het ZAJK door de desbetreffende vertegenwoordiger aangeboden aan het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Het rapport is een weergave van de ervaringen met het ZAJK-projekt jonge (a.s.) agrarische vrouwen in Zeeland/West-Brabant. De bedoeling van dit WVC- projekt is om de integratie te bevorderen van jonge vrouwen binnen het agrarisch jongerenwerk in Zeeland. Bovendien heeft dit projekt, door uitstraling naar andere provincies, ook een landelijke betekenis. In het verslag worden de resultaten weergegeven van een door middel van interviews gehouden onderzoek onder 29 jonge agrarische vrouwen op Zuid-Beveland en Schouwen- Duiveland (geen ZAJK-leden). Het onderzoek startte zomer '84 en loopt nog tot zomer '87. Centraal in het projekt staan de positie, leerbehoef te en ervaringen van de agrarische vrouwen. De hieruit getrokken kon- klusies leveren belangrijke aanbeve lingen op om het agrarisch jongeren werk een vrouwvriendelijker aanzien te geven. De aanleiding tot het projekt was de konstatering door de ZAJK vrou wenwerkgroep en de beroepskracht van de ZAJK dat er heel weinig vrouwen lid van het ZAJK zijn. Om precies te zijn 30 vrouwen op een to taal van 600 leden. De vrouwen werkgroep en beroepskracht, alsme de de besturen van de ZAJK en de drie Centrale Jongeren Organisaties zagen de noodzaak tot een nader on derzoek in. Door de soepele subsi dieverstrekking via het ministerie van WVC kon het projekt vlot wor den opgezet. De doelstelling was om de integratie van jonge agrarische vrouwen in het agrarisch jongerenwerk te bevorde ren. Hiertoe moest in eerste instantie onderzocht worden waarom er zo weinig vrouwen bij het ZAJK zijn. Het bleek dat vrouwen zich in de be staande kommissies en besturen slecht thuisvoelen, doordat er bijna uitsluitend mannenaangelegenheden aan de orde komen. Die betreffen voornamelijk agrarische bedrijfsza- ken. Agrarische vrouwen verdelen hun interessen qua werkterrein ech ter tussen het werk 'achter', werk buitenshuis en huishoudelijk werk. Het werk achter wordt bovendien door een vrouw anders ervaren als ïKT' Op korte termijn zullen door landelijke en provinciale besturen van de plat telandsjongerenorga nisaties voorwaarden gek reeërd moeten worden om jonge (a.s.) agrarische vrouwen iets te bieden door een man. Dat komt o.a. door dat zij in het 'achterhuis' geen dui delijk omschreven taak heeft, terwijl haar hulp toch node gemist kan wor den. Ook op andere punten verschilt de positie van de jonge agrarische vrouw wezenlijk van die van de man, o.a. op het punt van scholing en opleiding, en in de juridische en emotionele situatie op de drie ge noemde werkterreinen. Uit het projekt is gebleken dat als het agrarisch jongerenwerk de vrou wen iets te bieden wil hebben, wat op zich ook een verrijking van dat werk betekent, dat dan ook met hun wensen rekening moet worden ge houden. Het agrarisch jongerenwerk zou het best kunnen funktioneren als er een gemeenschappelijke noe mer gevonden wordt tussen de be staande situatie en die waar de be langstelling van de agrarische vrou wen naar uit gaat. Overigens bleek ook dat vrouwen zich het meest tot leersituaties voelen aangesproken als het leren in groepen met andere vrouwen plaatsvindt. Vrouwen kun nen dan met elkaar informatie en er varingen uitwisselen en zo een me ning vormen. Naar aanleiding van het projekt zijn er in Zeeland vorig jaar vier regiona le vrouwengroepen ontstaan. Deze hebben per groep twee studieavon den gehouden over 'huwelijksgoede renrecht' en 'meewerken en mee- werkvormen op het agrarisch be drijf'. Het organiseren van dergelij ke avonden wordt voortgezet, met dit seizoen de onderwerpen per regio gedifferentiëerd. Te weten: in Zeeuws-Vlaanderen een kursus veiligheid in de landbouw voor jonge vrouwen, een studiea vond i.s.m. de RAK en een kursus trekkerrijden voor dames (kontakt- vrouw Emmy van Remoortele, tel. 01146 - 1980); op Schouwen- Duiveland een studieavond 'Boerin: Karin van Herwaarden een beroep?', een studieavond 'Kin deropvang op het platteland' en een kursus trekkerrijden voor dames (kontaktvrouwen Marijke Krepel, tel. 01113 - 2838 en Peti Mares, tel. 01113 - 2407; op de Bevelanden een studieavond 'Bedrijfsovername' en een studieavond 'Erfrecht' (kontakt vrouwen Nelleke Blok, tel. 01196 - 13208 en Marga Vermuë, tel. 01105 - 2441; in Tholen/West-Brabant een studieavond 'Landbouwonderwijs, óók voor vrouwen', een studieavond 'Verzekeringen', een studieavond 'Landbouwbeleid', i.s.m. de RAK en een kursus trekkerrijden voor da mes. Verder zijn er nog enige eks- kursies. De kursus veiligheid in de landbouw voor jonge vrouwen kan daar gegeven worden waar zich een groep aanmeldt van 10-15 personen (bij kontaktvrouw of op maandag, dinsdag en woensdag via ZAJK- sekretariaat, tel. 01100 - 21010). Behalve de regionale voorberei dingsgroepen is er sinds kort ook een provinciaal overleg tot stand ge bracht. Daarin kan men van gedach ten wisselen over het reilen en zeilen in regiogroepen om aldus nieuwe in spiratie op te doen. Om aan te sluiten bij de landelijke tendens, nl. dat overal jonge agrari sche vrouwen aktief worden, is het rapport niet alleen aan het ZAJK maar ook aan het NAJK aangebo den. Hopelijk komt er, mede daar door, in de toekomst meer ruimte vóór het agrarisch vrouwenwerk, op provinciaal en landelijk nivo. Het zou ook onlogisch zijn om, gezien het enthousiasme van de jonge vrou wen, hieraan geen ruimte te bieden. Het rapport is te bestellen door over making van ƒ12,50 op giro 4919134, o.v.v. titel. Indien kosten een pro bleem vormt, valt hierover een af spraak te maken. Vrijdag 28 november 1986 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15