De maand december op het zuidwestelijk akkerbouwbedrijf December is alweer de laatste maand van het jaar. Tijd voor wat gas terugnemen tijdens de feestdagen na een druk najaar, waarin we terugblikken op het afgelopen jaar. leder jaar weer is het voor de akkerbouwer boei end om te ervaren hoe de inzaai, de groei en de oogst van de ge wassen verloopt in afhankelijk heid van het weer, zoals ook in 1986. Na een lange vorstperiode tot begin maart met alweer een elfstedentocht, een zeer langzame dooi. Het zaaien kwam moeilijk op gang en veel per celen konden pas laat, eind april tot begin mei, worden ingezaaid of ge poot. De tarwe en het graszaad had den veel van de winter geleden en ontwikkelden zich in het voorjaar erg traag. Daarna een droge zomer met in juni erg warm weer, waar door er doorwas in de aardappelen optrad. De verwachtingen voor de kg-opbrengsten waren niet zo hoog gespannen, wat zich uitte in de note ringen op de termijnmarkt voor aardappelen. Na de regen van au gustus is er nog een zodanige groei geweest, dat ook bij aardappelen en uien van gemiddeld goede op brengsten gesproken kan worden. De karwij, het koolzaad en de gra nen gaven zeer goede opbrengsten. Opvallend was dat de zomergerst top- opbrengsten gaf tot ruim 8.000 kg, die nooit eerder zijn gerealiseerd. Ook de suikerbieten geven zeer goe de opbrengsten, behalve op de droogtegevóelige gronden met zwak ke profielen. Alleen bij graszaad, vlas en erwten werden geen toppers behaald en het sterk uitgebreide are aal veldbonen heeft duidelijk van de droogte te lijden gehad. Veldbonen zijn gevoelig voor vochttekort na de bloei. Door het droge najaar kon het oogsten van aardappelen, uien, brui ne bonen en suikerbieten onder idea le omstandigheden plaatsvinden. Voor de teunisbloem kwam de eerste najaarsstorm net iets te vroeg, zodat er bij dit nieuwe gewas sprake is van verliezen. De prijzen van de vrije produkten bevinden zich als gevolg van de mee vallende oogst nog op een te laag ni- vo. De kwaliteit van de aardappelen is ondanks de doorwas meegevallen, al is er hier en daar wel sprake van licht glas in de kleine maten. Bij de zaaiuien doet de gevreesde koprot- schimmel voor het tweede achtereen volgende jaar in een aantal partijen helaas weer van zich spreken. Waar schijnlijk is de lange periode dit jaar tussen strijken en rooidatum, ge paard met vocht en hoge tempera tuur, gunstig geweest voor infektie met deze schimmel, terwijl het door deze lange periode lang duurde voordat de hals goed gesloten was. Administratie Orde op zaken bij de administratie is een vereiste voor een goed inzicht in het bedrijf. Hoe komt u anders te weten wat de gewassen op uw bedrijf kosten en wat ze opbrengen? Hoe vaak denkt u niet: 'Hoe deed ik dat de vorige keer en wat was het resul taat?' Alleen met een nauwkeurige administratie, voor velen niet het meest plezierige werk, vindt u snel een antwoord op deze vragen en kunt u betere beslissingen nemen. Automatisering in dezen staat in de kinderschoenen en ondervindt reeds bij een aantal akkerbouwers serieuze belangstelling en enkelen zijn hier reeds mee bezig. Ook is de winter de tijd voor gespreksgroepen, kursussen en ver gaderingen. Deelname aan dit soort zaken is beslist geen verloren tijd, u kunt er uw voordeel mee doen. In het zuidwesten vinden deze winter weer bijeenkomsten plaats van de aktie 'Rekenen voor beslissen', het zij voor het eerste jaar en ook voor het tweede jaar met het vervolgpro gramma meer op het fiskale terrein. Grondonderzoek naar de be Een optimale bewaring is mogelijk door de ventilatoren te regelen met een differentiaal-thermostaat en voldoende temperatuurvoelers mestingstoestand vormt mede een basis voor een goed bemestings- beleid. Het opstellen van een goed be mestingsplan in samenhang met het strooien van organische mest vol gens het nieuwe advies is alleen goed mogelijk wanneer u over recente cij fers beschikt. Voor de kleigronden streven wé naar het op peil houden van een goede bemestingstoestand voor fosfaat en kali, nl. PW-getal van 25-45 en K-getal van 18-26. De volgende uitgaven kunnen u bij al deze zaken van dienst zijn en zijn te bestellen door overmaking van het vermelde bedrag op vermelde girore kening: - Bouwboek 20,giro 2249700 PAGV te Lelystad; - Kwantitatieve Akkerbouw Infor matie ƒ20,op giro 2249700 PAGV te Lelystad; rassen dient u in het voorjaar twee maal met CCC te behandelen en zijn wat stevigheid betreft meer met Okapi te vergelijken. Een enkeling zal nog wintertarwe willen zaaien deze maand. Volgens de rassenlijst hebben de rassen Obe lisk en Saiga een punt meer dan de andere rassen wat de mogelijkheid van laat zaaien betreft, alleen Marksman is niet geschikt. Bij een late zaai zijn de omstandig heden vaak minder gunstig en ook zijn wat meer planten nodig. U dient uit te gaan van ongeveer 400 zaden per m2, wat bij een duizendkorrelge- wicht van 50 gram ongeveer 200 kg zaaizaad per ha betekent en bij 55 gram 220 kg per ha. Grondbewerking en zaaien in één werkgang of breedwerpig zaaien heeft nu duidelijk de voorkeur in verband met zo weinig mogelijk spo- voor de kwaliteit van het eind- produkt. Voorkom temperatuurschommelin gen in de bewaarplaats. Ventileer niet met buitenlucht die kouder is dan 4°C. Stel daarom de minimum of vorstthermostaat af op 4° en niet op 0°. Hier en daar komt toch wat glas en waterzakken voor in de klei ne maten. Houdt de partij droog. Bij te hoge of te lage buitentempera turen zonodig intern ventileren. Sluit de bewaarplaats na het ventile ren goed af, dus de luiken sluiten. De aardappelen zijn dit jaar erg kiemlustig, een gevolg van de warme en droge zomer. De tweede behande ling met een kiemremmingsmiddel kan dit jaar beter wat eerder dan normaal worden toegediend. In ie der geval altijd voordat de partij kie ming vertoont, daar anders gevaar is voor het optreden van inwendige kieming. Wordt er afgeleverd, warm de aardappelen dan op tot minstens 15°C. De opgewarmde lucht mag echter niet warmer zijn dan 22°C. Bij hogere temperatuur kunnen zwarte harten ontstaan. Langzaam opwarmen en enige luchtverversing geven de beste resultaten. Uien Dit produkt dient eveneens regelma tig gekontroleerd te worden. In een aantal partijen wordt evenals vorig, jaar koprot gekonstateerd. Dit wordt toch wel een enorm probleem. Het moeilijke bij deze ziekte is dat de besmetting door de Botrytis Acla- da schimmel plaatsvindt op het veld en de ziekte zich pas na enige tijd openbaart in de bewaarplaats. Omtrent de oorzaak van het optre den van deze ziekte valt weinig kon- kreets te zeggen. Wel is het zo dat de afrijping na de regen van augustus dit jaar zeer traag is verlopen. Vorig jaar was de afrijping eveneens zeer traag en in dergelijke situaties met vrije hoge temperaturen en vocht duurt het erg lang voor de hals goed gesloten is. De besmetting vanuit tweedejaars plantuien en afvalhopen kunnen het best behandeld worden met glyfosaat. Karwijzaad Een stand van 35 planten/m2, met een potlooddikte, is een ideale uitgangssituatie om volgend jaar voldoende doorgeschoten planten te geven. Komen er'minder voor dan hoeft dit nog geen mislukking te zijn. Bekend is dat er toch wel 15-20 planten per m2 nodig zijn (potlood dikte) voor een redelijk gewas. In de winter als de karwij in rust is, kan een bestrijding plaatsvinden te gen duist, straatgras en muur, waar bij 10-15 kg IPC (profam) of bijv. 7 ltr. Legurame vlb. 1.5 Itr. chloor IPC gebruikt kunnen worden. Kweekbestrijding Kweek langs de slootkanten - van waaruit deze meestal het veld op rukt - kan met TCA (korrels of vloeibaar) behandeld worden en dan liefst over de eventueel voorbewerk te ploegsneden. Komen er volgend jaar bieten, dan hebben we nog even speling, voor andere gewassen is begin december de hoogste tijd. Waar in 1987 zo mergranen of mais geteeld zullen worden, mag men na 1 december be slist geen TCA meer gebruiken. Grondbewerking over de vorst Voor gewassen die éen fijn en on diep zaaibed vragen (suikerbieten, uien, vlas) ligt de op wintervoor ge ploegde grond soms onvoldoende vlak, zodat een korrigerende bewer king nodig is. Zeker op zwaardere gronden, waar het meestal moeilij ker is om goed vlak te ploegen, is een egaliserende bewerking aan te beve len. Deze bewerking kan direkt na het ploegen of wat later over de vorst plaatsvinden. Omdat deze be werking over de vorst lang niet ieder jaar mogelijk is, verdient het bewer ken direkt na het ploegen de voorkeur. Met bewerking over de vorst later in De winter is de tijd voor gespreksgroepen, kursussen en vergaderingen Bieten aan de hoop moeten bij vorst goed worden afgedekt - Rassenlijst ƒ9,50, giro 1037754 Leiter-Nijpels BV te Maastricht; - Handleiding 1987, Chemische bestrijding ziekten, plagen en on kruiden in landbouwgewassen ƒ4,giro 1690875 CAD Gewasbe scherming te Wageningen. Bedrijfshygiëne Breng restanten grond afkomstig van het reinigen van machines, uit de bewaarplaats en sorteergrond, niet terug op de percelen. Dump het ergens zo diep mogelijk op een plaats waar vrijwel zeker geen ge wassen geteeld worden. Voorkom ook bij de laatste werk zaamheden op het land het verslepen van grond van perceel naar perceel. Wintertarwe De teelt van baktarwe is een veel besproken onderwerp geweest dit jaar. De wat hogere prijs en het feit dat een aantal nieuwe" rassen geschikt voor de broodbereiding ook nog goede opbrengsten geven, heeft er in geresulteerd dat een groot areaal met de nieuwe bakwaardige rassen is in gezaaid. Zelfs is een klein aantal percelen met een specifiek buitenlands baktarwe- ras gezaaid. U moet er- wel op bedacht zijn dat Obelisk en vooral Krftka slapper zijn dan de u vertrouwde Arminda. Deze ren op het land. Als regel heeft het bij het zaaien van wintertarwe in december weinig zin meer om nog een bodemherbicide toe te passen. De kans dat er nog voor de winter duist kiemt is niet groot. Daarnaast zijn er in het voor jaar goede middelen beschikbaar. Er moet dan wel van worden uitgegaan dat geen groenbemester meer ge zaaid kan worden. Overigens is dit ook riskant bij een bespuiting in de cember met Tribunil of Dicuran. De tarwe die reeds het tweebladstadium heeft bereikt kan tot eind december tegen een breed assortiment onkrui den (zoals duist, kleefkruid, kamille, muur, dovenetel en ereprijs) gespo ten worden met Bifenex N. Ook me- thabenzthiazuron (Tribunil enz.) en isoproturon (Arelon enz.) kunnen nog ingezet worden. De werking hiervan is minder breed: zo wordt duist wel maar kleefkruid niet bestreden. Aardappelen Tijdens de bewaarperiode is het noodzakelijk om de temperatuur in de bewaarplaats te kontroleren. Gewenste produkttemperatuur bij langere bewaring (langer dan 3 maanden): •- tafelaardappelen 4 a 5°C; - chips 7 a iÓ°C; - pommes frites 5 a 6°C. Deze temperaturen zijn belangrijk kan eveneens een rol van betekenis spelen. Het is absoluut noodzakelijk de uien goed droog te houden door ekstra te ventilere'n. Partijen met een besmetting van enige omvang zijn niet geschikt voor lange bewaring. Let vooral op of er geen broei op treedt. Streef raar een bewaartem- peratuur van 0-2°C. Ventileer niet met buitenlucht die warmer is dan het produkt, omdat er dan kondens op de uien komt. Blijft de buiten temperatuur gedurende een wat lan gere periode hoger dan de bewaar- temperatuur, ga dan over op intern ventileren. Om te voorkomen dat de uien bij de aflevering nat worden, moeten koud bewaarde uien eerst op een hogere temperatuur gebracht worden. Suikerbieten Bieten die aan de hoop liggen moe ten bij vorst goed worden afgedekt. De zijkanten lopen ekstra risiko. Be vroren bieten zijn voor de fabriek waardeloos en kunnen u grote scha de berokkenen. Vergeet echter niet om na de vor.stperiode de bedekking te verwijderen. De temperatuur loopt in de hoop anders te veel op, wat ekstra suikerverlies geeft'. Graszaad Een pollenbehandeling van onge wenste grassoorten kan nu reeds plaatsvinden. Plekken kweekgras het voorjaar moet men zeer voor zichtig zijn (struktuurschade en een te los zaaibed kunnen dan het gevolg zijn). Op lichtere en slempgevoelige gron den kan deze bewerking beter ach terwege blijven, omdat dichtslaan van de grond moet worden voorko men en deze grond van nature toch al beter ploegt, zodat egalisatie min der noodzakelijk is. Drainage en slootonderhoud Een teruglopende werking van de drainage komt pas aan het licht als de schade al groot is. Het minste wat u kunt doen is de eindbuizen jaar lijks kontroleren op ligging, vervui ling en dergelijke. Een wandeling langs de slootkant -na een regènperi- ode geeft dan al een inzicht in de werking van het drainagesysteem. Een veel beter inzicht in de ontwate ringstoestand van het perceel ver krijgt u door het plaatsen van grond waterstandsbuizen. Periodiek opnemen van de wa terstand in deze buizen kost weinig tijd, nauwelijks geld en geeft een helder beeld over het funktioneren van de drainage. Voor elke nieuwe drainage geldt dat 1 jaar na aan leg een kontrole- en onderhouds beurt nodig is. Als de afvoer via de drains onvoldoende is, kan doorspuiten in vele gevallen verbete ring geven. ing. A. Bakker 12 Vrijdag 28 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12