Aftredend voorzitter Gropatax W. Koster: 'Op platteland is meer begrip en samenwerking tussen belanghebbende partijen gewenst' ontwikkelen Nieuwe Stichting Agro-BTC wil gezamenlijk ondernemen in de landbouw met kracht Budgetramingen Vaste Oeververbinding Fazanten Vrienden Koöperatie Gropatax 'Iedereen is een kind van zijn tijd. Wil je goed funktioneren in een bepaalde organisatie of vere niging dan moet je dus weten wanneer het moment gekomen is om op te stappen'. Willem Koster is een kordate man die er in slaagt gelijktijdig vlot te pra ten en toch zijn woorden bewust en afgewogen te kiezen. Een zeer ervaren bestuurder in hart en nie ren die in talrijke funkties op Zeeuws en landelijk nivo als praktiserend boer steeds de prak tijk open, eerlijk en direkt op de bestuurstafel wist te brengen. Wellicht de belangrijkste verkla ring voor zijn gezag en respekt die hij allerwege afdwingt. Een gesprek met een Zeeuws-Vlaamse akkerbouwer en bestuurder, een belangen behartiger pur sang. Aanleiding: het neerleggen van zijn voorzitterschap bij het Grond, Park en Taxatie Buro Gro patax te Goes. 'Natuurbeheer, jacht en landbouw is een drieluik. Ze kunnen goed samen gaan, zeker wanneer alle partijen re delijk denken en eikaars belangen respekteren. Die samenwerking is gewenst en moet in harmonie leiden ten faveure van het hele platteland en ze maakt bovendien een uitste kende indruk naar de stedeling'. Dat vindt Willem Koster (66) hartstoch telijk jager, natuurliefhebber en rustend akkerbouwer. Geboren op een 90 ha groot akker bouwbedrijf in het Zeeuws-Vlaamse Boschkapelle (nu gemeente Axel) en van 1942 tot 1970 aktief boer. 'Eigenlijk wilde ik als jongen rech ten studeren, dat trok me meer'. Na de HBS en de (toen nog) Middelbare Landbouwschool voor grote akker bouwers (keuze uit: Groningen en Chamblaux). Het werd Groningen, wat achteraf jammer was, want in Chamblaux zou ik goed frans ge leerd hebben, kwam van verder stu deren, vanwege de oorlog evenwel niets terecht. Hij werd boer. De jon ge Willem Koster trok door zijn on afhankelijk denken en zijn zelfbe wust optreden in bestuurlijke krin gen van de landbouw al snel de aan dacht. Op 25-jarige leeftijd reeds was hij lid van het Hoofdbestuur van de ZLM. Zijn voorliefde voor cijferen en het zetten van puntjes op de i in juridische zaken deed hem be landen in ZLM en KNLC- kommissies voor werkgeversbelan- gen en in kommissies voor Grond en Pachtzaken. In het verlengde De stuurgroep Westerschelde- oeververbinding heeft de aannemer scombinaties nv Tolbrug Exploitatie Maatschappij in Krimpen aan den IJssel en de Combinatie Westerschel- de in Rotterdam gevraagd half de cember budgetramingen te presenteren voor de aanleg van een vaste oeververbinding op de tracés Terneuzen-Oost (Terneuzen-Elle- woutsdijk-dijkpaal Zeeuwsch- Vlaanderen 64) en Terneuzen-West (westelijke buitenhaven/Braakman- haven-Ellewoutsdijk). daarvan werd hij later ook voorzit ter van het Grond-, Pacht- en Taxa- tieburo van de ZLM en de CBTB en van de Grondkamer in Zeeland. In die funkties, maar ook als boer ui teraard, werd en wordt hij vaak ge- konfronteerd met allerlei problemen die zich in het landelijk gebied, het landschap afspelen. Hij heeft zo zijn ideeën over de verhouding natuur en landbouw. 'Persoonlijk vind ik', zegt hij, 'dat men in het verleden vaak te ver is gegaan: elk stukje laagland en elk overhoekje werd nog in kuituur genomen. Iedere boom moest om, elke sloot recht. Ook in het kader van de ruilverkavelingen werd toch vaak te weinig aan de aan kleding van het landschap gedaan. Het landschap is daardoor te eento nig geworden en te veel vervlakt'. Koster zelf laat het niet bij woorden: zo heeft hij een aantal jaren geleden op een slecht deel van een akker bouwperceel bos aangeplant. 'Dat stuk bracht niet veel op en het land schap is er gevarieerder, aantrekke lijker door geworden. Als boeren moeten we ons realiseren dat we niet alléén wonen op en gebruik maken van het platteland. Als jager en na tuurliefhebber ('dat kan heel goed samengaan') laat hij ook altijd op zijn jachtterrein wat meer» fazanten lopen tegen de bebouwing van Axel: 'dat vinden de burgers mooi'. Uit zijn vel springt hij bijkans als hij in dit verband denkt aan de gang van zaken rond de Spoorlijn Goes- Borssele. 'De Stichting Behoud Na tuur en Leefmilieu, een stichting die zonder één cent subsidie funktio- neert, komt met de gemeente Borsse- le overeen om 40 ha grond aan te ko pen. Wat gebeurt? Een adviesorgaan van de provincie zegt: nee, niet doen, want het betreft hier waarde volle stukken natuurgebied en die moeten naar officieel erkende maar, let wel, zwaar gesubsidieerde, stich tingen als Behoud Natuurmonumen ten en Het Zeeuws Landschap. Het moet de gemeenschap kennelijk geld kosten, bitst hij veront waardigd. 'Terugkijkend heb ik een druk maar mooi en afwisselend leven gehad'. Nog maar nauwelijks bestuurslid van de ZLM werd hij in 1947 voor zitter van de kommissie werkgevers- belangen. 'We moesten de CAO's afsluiten met de drie landarbeiders bonden. De onderhandelingen wa ren hard maar na afloop werd altijd een borrel gedronken. De verhou dingen waren niet zo scherp. Op een gegeven moment dreigden we te goe de vrienden te worden en dan is het tijd om te gaan'. Koster weet toch wel dat er een tijd van komen' is, maar zeker ook van gaan. Toen hij zijn bedrijf in 1970 onderbracht in een maatschap en daarmee een punt zette achter zijn aktieve periode als boer, trox hij in 1974 de konsekwenties en beëindig de het lidmaatschap bij het Hoofd bestuur van de ZLM. 'Ik was niet meer direkt betrokken bij het boe renwerk en dan is langer blijven niet juist'. Ook in de (koöperatieve) suikerwe reld is Willem Koster een begrip. Be gonnen als voorzitter van de Koöpe ratieve Suikerfabriek in Sas van Gent werd hij na de fusie tussen de 4 koöperatieve suikerfabrieken in 1971 ondervoorzitter van de ontsta ne topkoöperatie: Suiker Unie te Breda. Koster is een koöperator die meent dat er ook plaats is voor de zelfstandige handel en industrie. 'Maar vergeet niet, die koöperaties zijn vaak uit nood geboren. Toen ze er waren gingen plotseling de bieten- prijzen omhoog. De partikuliere fa W. Koster brieken hebben er lering uit getrok ken en stellen zich soepeler op. Maar koöperaties kunnen we niet meer missen!' De suikerindustrie is volgens de oud ondervoorzitter van de S.U. een neergaande bedrijfstak. Diversifice- ren wat de Suiker Unie doet is daar om zijns inziens een goede zaak. Zijn de leden het daarmee niet altijd eens dan geeft de struktuur van de Suiker Unie ruimte tot tegenspel. 'Ook in topkoöperaties wordt meer naar het geluid van de leden gehoord dan velen vermoeden. Wel is er het probleem dat veel boeren niet meer van het bedrijf kunnen omdat het werk dat niet toe laat. Veel meer dan vroeger staat men er nu alleen voor en dat is een groot knelpunt, evenals De Stichting zal volgens het op gestelde plan in het komende jaar beginnen met de uitvoering van het projekt. Daarvoor is een bedrag van ƒ2,5 miljoen nodig, waarvan reeds ƒ1,5 miljoen aan bijdragen en toe zeggingen is binnengekomen. Tot. het bestuur van de Stichting zijn on dermeer toegetreden: Dr. D. de Zeeuw, Ir. D. Luteijn en Drs. H.H.F. Wijffels. Het doel van het Agro-BTC is het vergroten van de slaagkans voor nieuwe ondernemers en nieuwe tech nologieën door het bieden van pro fessionele huisvesting, operationele en management ondersteuning door de BTC organisatie. Het centrum zal met een groot aan tal vestigingen, gaan fungeren als ontmoetingsplaats voor de overheid, onderwijsinstellingen, het agrarische bedrijfsleven en (met nadruk) star tende ondernemers, die elkaar in hun aktiviteiten ondersteunen. Daarmee wordt de basis gelegd voor een vruchtbare wisselwerking tussen de wetenschappelijke kennis (Land bouwuniversiteit en instituten) en het bedrijfsleven. Het Agro-BTC Wageningen zal op termijn plaats bieden aan een veer tigtal bedrijven, tesamen goed voor zo'n 250 arbeidsplaatsen. De aktivi teiten zullen worden gebundeld rond een viertal thema's: agro- informatika, biotechnologie, pro cestechnologie en milieu- en energie beheer. Een eerste kern van aktiviteiten zal liggen rond de agro-informatika om te komen tot een Agro-Informatika Centrum. de afnemende invloed van de land bouw in Den Haag en in Brussel. Pientere jongens hebben we nodig die zich in willen zetten voor onze belangen. Dat blijkt nu ook wel weer bij de suiker waar overschotten dwingen tot een afgrendeling van de teelt. 'Een weinig fraaie maatregel'. En de handen vertwijfeld in de lucht stekend, 'wat moet je anders? Wat moeten we? Ik weet het niet. Het zal wel uitdraaien op een soortTiatuur- lijke sanering waarbij tevens be- drij fsvergroting optreedt en het aantal part-time boeren toeneemt. Er zal ook meer worden samengwerkt. Hoe hij precies in pachtzaken te recht is gekomen indertijd, weet hij niet meer. Toen de Grondkamer bij de inwerkingtreding van de Pacht wet in 1958 geen adviezen meer aan partijen mochten geven viel. het oog vrij snel op Koster om als voorzitter leiding te geven aan een ZLM- kommissie die de voorlichting en ad visering over grond en pachtzaken over nam. Men bleek in een grote behoefte te voorzien en in 1961 werd met de Brabantse Mij de Stichting Gropatax opgericht. In 1968 werd op initiatief van Koster het huidige Gropatax opgericht, een koöperatie met - helaas - maar twee leden: de ZLM en de CBTB. 'Ik had ook graag de NCB erbij willen hebben maar dat is me nooit gelukt. Het oprichten van de zelfstandige koöpe ratie was een goede zaak. De advise- Sinds enige tijd is aan de Boeslaan in Wageningen een proefvestiging van BTC operationeel, waarin naast BTC Nederland ook Haskoning BV, Hendrix International BV, Stork Brabant BV en Unilever Vleesgroep BV deelnemen. Daar in zijn nu zes bedrijven gehuis vest: De belangstelling om hier een plaats te krijgen is groot; er bestaat Computerkursus Vlissingen (nog enkele plaatsen open) Er is nog een laatste kans voor u om deze winter nog een praktijkgerichte computerkursus in Vlissingen te vol gen. Zowel voor de akkerbouw als voor de veehouderij zijn er program ma's beschikbaar. Wat kunt u van de kursus verwachten: - korte kennismaking met de compu ter en enkele belangrijke M.S.-DOS commando's; - werken met bedrijfsmatige pro gramma's zoals Comak en Miconet; - kennismaken met applikatiepro- gramma's (halfaf programma's); Dit zijn programma's waar naar eigen in zicht vorm aan gegeven moet worden. - werken met Viditel. Speciale veehouderij programma's - programma krachtvoer - melkkon- trole - veevoeding; - programmaoverzicht voectervoor- ziening; - stier advies programma; - bedrijfsekonomisch programma ("het blauw boek"); - programma erfsituatie; ring nam zulke vormen aan destijds dat het niet meer verantwoord was dat allemaal door de ZLM te laten betalen. Hoewel Koster wel ervaring had met pacht- en grondzaken vond hijzelf dat een betere scholing ge wenst was. 'Veel zelfstudie op meni ge avond heeft ertoe geleid, zegt hij lachend, dat ik de pachtwet nu bijna uit mijn hoofd ken'. Wat de pacht betreft verwacht hij dat dit uitstekend financierings instrument voor de landbouw nog verder terugloopt. Het zou hem niet verbazen als het pachtareaal over 10 jaar landelijk van nu 38% is gedaald tot ca. 30%. Vooral na de wijziging van de Pachtwet in 1984 waarbij de eigenaar de pacht op kan zeggen wanneer de zittende pachter 65 jaar is en geen opvolger heeft, wordt vaak aangegrepen om de winst 'te pakken'. 'Soms wel begrijpelijk maar erg jammer'. Overigens ge looft hij niet dat onvrede met het pachtprijsnivo een grote rol speelt bij het beëindigen van de pacht. Het rendement is voor de belegger niet slecht, zeker niet op lange termijn en de veiligheid van de belegging in aanmerking nemende. De aftredend voorzitter van Gropa tax verwacht dat het huidige grote verschil tussen de pachtprijs van de grond en de vrije waarde in de toe komst kleiner gaat worden. Ver pachte grond zal voorzichtig iets stij gen en vrije grond zal o.m. door de huidige onzekere situatie in prijs da len maar tot welk nivo is moeilijk te voorspellen. In de eindsituatie denkt Koster aan een verschil tussen beide van ca. ƒ15.000,Een wettelijke beheersing van de grondprijzen spreekt hem niet aan. Die is er in het verleden ook geweest en werkte toen ook niet, of althans niet goed. 'De ekonomie kun je niet dwingen', zo is zijn vaste overtuiging. J. Wierenga een wachtlijst voor ruimte voor aan wezige en nieuwe huurders. In afwachting van de nieuwbouw zal het Agro-BTC zich voorlopig vesti gen in het aan te passen voormalige VADA-komplex aan de Costerweg te Wageningen. Het Agro-BTC projekt wordt gesteund vanuit brede lagen in het agrarisch bedrijfsleven, organisa ties, instellingen en overheid. In ver volg op toezeggingen van het Minis terie van landbouw visserij, de Provincie Gelderland, de Gemeente Wageningen en de Landbouwuni versiteit zijn door het bedrijfsleven reeds financiële bijdragen toegezegd voor het startfonds. - programma gebouwen. Start van de kursus: zo spoedig mo gelijk. Er is nog plaats op de dinsdag ochtend of donderdagavond. Lengte van de kursus: 40 uur; verdeeld over 13 bijeenkomsten. Kosten: ƒ250,—. Aanmelden en informatie: P.O.O.C. - Zeeland, Westsingel 58, 4461 DM Goes, tel. 01100-37144. Na aanmelding krijgt u een inschrijf formulier toegestuurd. Nog geen tuinbouwvakschool in Eindhoven Het duurt wat langer dan verwacht voordat de tuinbouwvakschool in oostelijk Brabant verhuist naar Eindhoven. De school is op dit mo ment gevestigd in Vught. B. en W. van Eindhoven hebben nog geen de finitieve beslissing genomen over de huisvesting. Een probleem is dat het opknappen van het schoolgebouw enige tijd in beslag zal nemen. De school wordt naar zuidoost-Brabant verhuisd om meer leerlingen uit deze streek te bereiken. In Wageningen is door de Stichting Agro-BTC Wageningen het start schot gegeven voor 'de nieuwe vorm van gezamenlijk ondernemen' De huidige (proef-)opzet voor het Agro-BTC, waarin nu zes bedrij ven zijn gehuisvest, zal aanzienlijk worden uitgebreid. Het zal (voor lopig) worden gevestigd in het te verbouwen voormalige VADA- komplex, in afwachting van de nieuwbouw, die wellicht in het plan Wageningen-Noordwest zal plaatsvinden. 10 Vrijdag 28 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10