SEV 'Mestvragen' Inspraak ontwerp-beheersplannen voor inlagen en karrevelden op Schouwen, Tholen, Zuid en Noord- Beveland De Wet op de bejaardenoorden en het bejaardentehuis m Vaak wordt de Sociaal Ekonomische Voorlichtingsdienst gekonfron- teerd met het feit dat de al wat ouderen zich zorgen maken dat hun vermogen straks naar het bejaardenhuis gaat. Deze groep mensen stelt dan ook vaak de vraag: "Hoe kan ik mijn geld het beste en snelste aan de kinderen schenken?" Het bovenstaande zal velen van u be kend voorkomen. Toch zal er eerst bekeken moeten worden wat de per soon in kwestie zelf nodig heeft als aanvulling op zijn of haar AOW- uitkering. Uit de praktijk blijkt name lijk, dat veel ouderen gewoon in huis blijven wonen en helemaal niet in een bejaardentehuis terecht komen. Een logische volgende vraag die vaak gesteld wordt is: en als ik nu hulpbe hoevend of dement word of als ik me dische verzorging nodig heb? Als dit gebeurt, komt u niet meer in een be jaarden/verzorgingstehuis terecht, maar in een verpleeginrichting. Verschil tussen bejaardentehuis en verpleegtehuis Zolang u uzelf nog goed kunt behel pen, blijft u meestal gewoon thuis wo nen. Zodra u niet meer alles zelf kunt doen, maar toch nog niet hulpbehoe vend bent of medische hulp nodig heeft, kunt u om een plaats in een bejaarden- of verzorgingstehuis vra gen. Uw aanvraag wordt door een kommissie bekeken, die ook over uw aanvraag een beslissing neemt. Als u inderdaad een plaats in het bejaarden tehuis gekregen heeft, wordt bekeken wie de kosten van het bejaardentehuis betaalt. In eerste instantie worden de kosten uit uw eigen inkomen betaald. Dit inkomen kan bestaan uit AOW- uitkering, rente-inkomsten, lijfrenten e.d. Zijn de kosten van het verzor gingstehuis hoger dan uw inkomen, dan moet u de rest bijdragen uit uw eigen vermogen tot het vrijgestelde bedrag. Dit vrijgestelde bedrag is voor een echtpaar (minder dan 65 jaar) ƒ9.600 en voor alleenstaanden (min der dan 65 jaar) ƒ4.800. De rente van dit vermogen is ook vrij. Zijn de kosten van het verzorgingstehuis nog hoger dan uw eigen inkomen en ver mogen, dan neemt de Algemene bijstandswet de overige kosten voor haar rekening. Wordt u echter hulpbehoevend, de ment, of heeft u medische verzorging nodig, dan komt u niet in een bejaarden- of verzorgingstehuis te recht, maar in een verpleeginrichting. De kosten van een erkende verplee ginrichting worden door de Algeme ne Wet Bijzondere Ziektekosten betaald. De AWBZ is één van onze vijf volksverzekeringen en is bedoeld om de kosten van langdurig ziek zijn op te vangen. Hiervoor is in principe iedere Nederlander verzekerd. Wel wordt er van u een eigen bijdrage uit inkomen verwacht. Deze eigen bijdra ge is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en bedraagt maximaal ƒ1.380 per maand. Zou u nu in een bejaardentehuis te recht komen, dan moet u uw eigen verzorging uit uw inkomen en vermo gen betalen. Stel dat u in het verleden al uw geld aan de kinderen heeft ge schonken en dat de kosten van het be jaardentehuis waarin u nu woont, door de Algemene Bijstandswet de gemeente) betaald moeten worden. Dan mocht in het verleden de gemeen te onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden schenkingen, die u vroeger gedaan heeft verhalen. Op 1 januari 1985 is echter de nieu we Wet op de bejaardenoorden van kracht geworden. In deze wet staat beschreven welke schenkingen door de gemeente verhaald kunnen worden en welke schenkingen niet meer terug gehaald mogen worden. Schenkingen en de Wet op de bejaar denoorden Wilt u nu een plaats in het bejaarden tehuis krijgen, dan moet u uzelf aan melden bij een indikatiekommissie. Deze kommissie bepaalt of en wan neer u in een bejaardentehuis een plaats krijgt. De datum waarop deze indikatiekommissie dat beslist is be palend voor het al dan niet kunnen te rughalen door de gemeente van in het verleden door u gedane schenkingen. De gemeente kan namelijk die schen kingen verhalen, welke gedaan zijn binnen twee volledige kalenderjaren, die voorafgaan aan de datum waar op de kommissie een beslissing heeft genomen. Hier volgt een voorbeeld. Stel: u schenkt geld aan uw kinderen op de volgende data: 1 augustus 1987 1 augustus 1988 1 augustus 1989 1 augustus 1990 1 augustus 1991 1 augustus 1992 Stel dat de indikatiekommissie nu op 1 oktober 1990 beslist dat u recht hebt op een plaats in het bejaardentehuis. De schenkingen die u in 1990 (is jaar van beslissing), 1989 en 1988 (zijn de twee kalenderjaren die vooraf gaan aan het jaar waarin de kommisse heeft beslist) heeft gedaan, kunnen door de gemeente worden verhaald. De kinderen moeten deze bedragen ook daadwerkelijk terugbetalen. De overige schenkingen mogen niet meer verhaald worden. Tot slot Mocht u er over denken om geld aan de kinderen te schenken, dan kunnen de volgende punten van belang zijn: - Bent u nog fit en vitaal, dan zult u nog jaren zelfstandig wonen. Bekijk daarom eerst hoeveel geld u nodig hebt voor uzelf. Denk hierbij aan woonkosten, kosten voor levenson derhoud, grote bijzondere uitgaven zoals een auto, vervanging van appa ratuur, huwelijksjubileum. - Als u bovenstaande op papier hebt, kunt u zien wat er nog als aanvulling op uw AOW-uitkering nodig is. - Wat er verder over is, kunt u aan de kinderen schenken. Schenk dus al leen dat vermogen dat u nu, of in de toekomst, niet meer nodig hebt. Ofwel: Eerst rekenen en denken, dan pas schenken. Als u over dit onderwerp meer wilt weten, vraag dan informatie aan uw Sociaal Ekonomische Voorlicht(st)er. In 1975 heeft de toenmalige regering de zogenaamde 'Relatienota' uitgebracht. In deze nota worden de ontwikkelingen in de landbouw en de ontwikkelingen van natuur en landschap beschreven. De ont wikkelingen in de moderne landbouw lopen op een aantal punten niet parallel met de belangen van het natuur- en landschapsbehoud. Om hiervoor een oplossing te bieden wordt in de Relatienota een aantal maatregelen voorgesteld die erop gericht zijn om in bepaalde gebieden de agrarische bedrijfsvoering mede af te stemmen op natuur- en landschapsbeheer. Hiervoor zijn zogenaamde beheersge bieden en reservaatsgebieden aangewezen. Het ontwerp-beheersplan 'Inlagen en karrevelden op Schouwen en Tholen' heeft betrekking op de kar revelden nabij Scharendijke en Schelphoek, enkele inlagen en karre velden nabij Zierikzee, de Wester- schouwse Inlaag en de karrevelden langs de zuidkust van Tholen. Van deze relatienotagebieden is 208 ha aangewezen als beheersgebied en 77 ha als reservaatsgebied. Het ontwerp-beheersplan 'Inlagen en karrevelden op Zuid- en Noord- Bevelanden' heeft betrekking op de inlagen en karrevelden nabij Katten- dijke en enkele inlagen nabij Co- lijnsplaat. Van deze relatienotage bieden is 54 ha aangewezen als be heersgebied en 4 ha als reservaats gebied. In het beheersgebied hebben de boe ren de mogelijkheid om op vrijwilli ge basis beheersovereenkomsten af te sluiten met het Buro Beheer Land bouwgronden (B.B.L.). Zo'n be heersovereenkomst houdt in dat de boer een bepaalde vergoeding kan ontvangen, als hij zijn bedrijfsvoe ring mede richt op natuur en land schap. In het beheersgebied worden geen gronden verworven t.b.v. een natuurbeschermingsorganisatie. In het reservaatsgebied wordt uitein- Wilt U een plaats in het bejaardenhuis krijgen, dan moet U Uzelf aanmelden bij een indikatiekommissie. delijk gestreefd naar verwerving van gronden t.b.v. een terreinbeherende natuurbeschermingsinstantie. Zolang nog geen grondverwerving heeft plaatsgevonden kunnen ook in het reservaatsgebied, op vrijwillige basis, beheersovereenkomsten wor den afgesloten. De hoogte van de vergoeding die de boer ontvangt, indien een beheerso vereenkomst is afgesloten, is afhan kelijk van de zwaarte van de door de boer zelf gekozen beheersbepalin- gen. Deze vergoeding varieert van ca. ƒ150,tot ca. ƒ1350,per ha per jaar. In het beheersgebied hebben de boeren de mogelijkheid om op vrijwillige basis beheersovereenkomsten af te sluiten met het B.B.L. Vraag Op mijn bedrijf met 40 ha akker bouw houd ik sinds een aantal jaren 800 mestvarkens. Nu wil ik mijn be drijf opsplitsen en daarbij het akker bouwdeel en de mestvarkens gaan scheiden. Mag dat op grond van de mestwetgeving? Mag ik dan straks op mijn akkerbouwbedrijf opnieuw een mestvarkenschuur zetten, geba seerd op een maksimum van 125 kg fosfaat per ha. Antwoord Op grond van de meststoffenwet moet na 1 januari 1987 bij splitsing de produktie op het mestvarkensdeel met 40 x 125 kg fosfaat omlaag. Op het akkerbouwbedrijf mag dan wel weer 40 x 125 kg'fosfaat geprodu ceerd worden. Door deze regel vindt in deze situatie geen uitbreiding van de mestproduktie plaats. Verdere re gels voor overdracht en verplaatsing zijn nog niet vastgesteld. Voor 1 ja nuari 1987 is overdracht van een var kensbedrijf mogelijk, als men zich aan de regels van de Interimwet houdt en niet in strijd komt met de werking van de meststoffenwet. Vraag Op dit moment kom ik op mijn melkveebedrijf op een fosfaat pro duktie van 180 kg per ha. Dat wordt ook bij de registratie op 31 december 1986 opgegeven. Ik verwacht op mijn bedrijf de komende jaren een forse produktiestijging per koe. Door de superheffing moet ik dan minder melkkoeien gaan houden, waardoor de fosfaatproduktie per ha daalt. Kan ik dan bijv. 2 ha grond met 40.000 kg melk kopen? Antwoord Voor uw situatie geldt dat de totale fosfaatproduktie van het bedrijf niet mag toenemen. Bij aankoop van grond mag het aantal koeien alleen maar toenemen als de gemiddelde fosfaatproduktie beneden 125 kg fosfaat per ha komt. Op uw bedrijf zit u daar duidelijk boven en kan een ekstra melkkwotum alleen benut worden als de melkproduktie per koe stijgt. Voordat beheersovereenkomsten kunnen worden afgesloten, heeft de Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden (P.C.B.L.) beide ontwerp-beheersplannen opgesteld In deze P.C.B.L. zijn vertegenwoor digd de landbouworganisaties, de natuurbescherming, de rijks-, provinciale- en gemeentelijke over heid en de Waterschappen. Over beide ontwerp-beheersplannen vindt in november overleg plaats met de boeren in deze gebieden, de eigenaren/verpachters, de Water schappen en de gemeenten. Ook worden beide ontwerp- Vraag In mijn situatie krijg ik niet te maken met de mestwetgeving. De fosfaatpro duktie ligt lager dan 125 kg fosfaat per ha. Ik heb echter nog wel stalruimte over. Als ik voor 31 december 1986 vee aankoop, wordt mijn positie in de mestwetgeving dan ook sterker? Antwoord In uw geval is een ekstra uitbreiding van.de veestapel voor 31 december niet nodig. Na 1 januari 1987 mag de veestapel uitgebreid worden tot 125 kg fosfaat per ha. Komt de fosfaat produktie boven de 125 kg per ha dan mag de veestapel niet meer uit gebreid worden. Alleen in speciale situaties, zoals bijv. bij nog niet gerealiseerde be- drijfsuitbreidingen of bij aankoop van grond met een kwotum waarop pas na 1 april 1987 gemolken mag worden is het misschien nodig om de veestapel voor 31 december aan te passen, dat hangt af van de aange kochte oppervlakte en kwotum. Vraag Ik huur al zeven jaar een mestvar kenschuur. De verhuurder betaalt het onderhoud, rente, afschrijving en verzekering. Zelf koop ik de big gen, het voer en betaal de overige kosten. Moet ik nu de opgave per 31 december doen of de verhuurder? Hoe ligt dit als ik een kontrakt af sluit met een veevoerleverancier, die de dieren koopt en in eigendom houdt? Antwoord De registratie per 31 december 1986 moet gebeuren door de producent van dierlijke meststoffen. In beide situaties dient de registratie door u te gebeuren. De producent van dierlij ke meststoffen is degene die door het houden van dieren, uitscharing of tijdelijke onderbrenging van jongvee elders, dierlijke meststoffen produ ceert. Als regel is dat de eigenaar van de dieren bij kontraktproduktie is degene die de dieren verzorgt (en houdt) de producent van dierlijke meststoffen. beheersplannen van 17 november tot en met 16 december 1986 ter inzage gelegd, waarbij alle belanghebben den tot 31 december schriftelijk kun nen reageren bij: Sekretariaat van de P.C.B.L., West singel 58, 4461 DM Goes. Op grond van de inspraakreakties kan de P.C.B.L. de ontwerp- beheersplannen wijzigen, die daarna zullen worden vastgesteld. Na vaststelling van deze be heersplannen kunnen de boeren in deze gebieden met ingang van 1 april 1987 vrijwillig beheersovereen komsten afsluiten met het Buro Be heer Landbouwgronden (B.B.L.). Vrijdag 21 november 1986 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9