Betrek bij keuze eigen mechanisatie of loonwerk niet alleen financiële kant Bietenkampagne vraagt nog steeds aandacht weggebruikers Financiën Eigen arbeid Tenslotte Diquat en paraquat op zwarte lijst? Provincie Zeeland steunt onderzoek 'aangepaste landbouw' Loonbedrijven lijden verlies korte wenken akkerbouw Om in een artikel op deze vraag een algemeen antwoord te geven is niet zo eenvoudig. De omstan digheden, zoals de oppervlakte van de gewassen en de hoeveelheid bouwland, de ligging van de per celen, de arbeidsbezetting en de beschikbare geldmiddelen zijn im mers op ieder bedrijf weer anders. Een ding is echter voor iedereen gelijk, men moet proberen te wer ken met zo laag mogelijke kosten. Een groot deel van deze kosten zijn de arbeids-, loonwerk- en werktuigkosten, de zogenaamde bewerkingskosten. Hou deze zo laag mogelijk door te kiezen tus sen loonwerk of eigen mecha nisatie. Kosten voor een eigen tweerijige (wagen)rooier van ƒ60.000, te rooien: 20 ha 25 ha Afschrijving 11,3% van de nieuwwaarde 6.780 6.780 Rente 4,2% van de nieuwwaarde 2.520 2.520 Onderhoud/verzekering 3,3% van de nieuw waarde 1.980 1.980 Trekkeruren (3,5 x ƒ10,x 20 ha) 700 875 Totale kosten 11.980 12.155 Kosten/ha 599 486 Kosten loonwerk (ƒ627,/ha) 12.540 15.675 Er wordt vaak voor eigen mechanisa tie gekozen omdat men van mening is dat de jaarkosten lager zijn. Ook vindt men vaak dat het tijdstip waar op de bewerking moet plaatsvinden beter te sturen is. Somsjïeerst de me ning dat de kwaliteit van het eigen werk beter is. Al deze punten zijn het overdenken meer dan waard. Bedenk wel dat bij eigen mechanisa tie voldoende arbeid aanwezig moet zijn om al het werk rond te kunnen zetten. Er mogen immers geen werk zaamheden in het gedrang komen als besloten wordt een bewerking zelf uit te gaan voeren. Veel aardappelen worden gerooid door de loonwerker. Toch is het in teressant te berekenen of de kosten te verlagen zijn door dit gewas zelf te gaan rooien. Het is dan van belang te weten hoeveel U kunt verdienen met het inzetten van eigen arbeid. Voor twee situaties met 20 en 25 ha te rooien aardappelen zijn de volgen de berekeningen op te zetten. Bedenk wel dat dit een rekenvoorbeeld is, waaraan men geen absolute waarde kan hechten. Bij de berekening is er van uitgegaan dat de trekker al op het bedrijf aanwezig is en dat er voldoen de arbeid op het bedrijf beschikbaar is. Bij een loonwerktarief van ƒ627,- per ha, voor een rooier plus trekker met bediening, (volgens de adviesta rieven loonwerk in Brabant) is loon werk al duurder als er 20 ha gerooid v/orden. Bij het rooien van een gro ter areaal (in dit voorbeeld 25 ha) op een groot bedrijf of bij samenwerking tussen meerdere bedrijven is het fi nancieel aantrekkelijk het aardappel- rooien in eigen mechanisatie uit te voeren. Welke beloning wordt nu ontvangen voor het inzetten van de eigen arbeid bij het rooien van deze aardappelen. neer een vergoeding van eigen arbeid van ƒ8,— per uur een te lage beloning wordt gevonden. Gaat men een grotere oppervlakte rooien dan wordt het in dit voorbeeld interessant het oogsten zelf ter hand te nemen. Betrek bij Uw keuze van eigen mecha nisatie of loonwerk niet alleen de fi nanciële kant. De keuze van een bepaalde mechanisatievorm kan op- brengstverschillen geven van de ge wassen. De kwaliteit van het eindprodukt en ook de arbeidssitua tie kan de keuze mede bepalen. Ook te rooien: 20 ha 25 ha Kosten loonwerk Kosten eigen mechanisatie zonder arbeid Werkelijke beloning arbeid Opbrengst per arbeidsuur 12.540 11.980 560 15.675 12.155 3.520 40,23 Bij de 20 ha zelf rooien wordt de ar beid maar gering vergoed. Bij 25 ha rooien is de vergoeding voor de ar beid, in dit voorbeeld, opgelopen tot 40,23 per uur. Dit is onder normale omstandigheden ruim voldoende om vreemde arbeid aan te trekken. An derzijds is het mogelijk dat een andere inzet van de eigen arbeidsuren meer opbrengt. Uit kostenoverwegingen zou in het voorbeeld van 20 ha te rooien aard appelen, eigen mechanisatie plaats kunnen maken voor loonwerk, wan Al is het grootste deel van de bieten reeds gerooid en afgevoerd, het transport van bieten zal nog enige tijd het dage lijkse beeld op de weg mede blijven bepalen. Het is daarom goed dat landbou wers en automobilisten proberen begrip voor eikaars positie op te brengen, waardoor gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden. Door het plaatsen van waarschuwingsborden (r) kunnen landbouwers ongelukken voorkomen'. De toestand van de weg (l) moet wegge bruikers doen beseffen dat vaart geminderd moet worden. Na het rooien wordt de weg meestal weer schoongemaakt. Monopill precisie zaaimachine voor het zaaien van bieten Vicon Nederland B.V. introduceert de Monopill precisie zaaimachine voor het zaaien van bieten. De Monopill is een precisie zaaimachine die alleen ge schikt is voor het zaaien van gepil- leerd bietenzaad. Praktijkproeven, uitgevoerd door het IRS in seizoen 1986, hebben uitgewezen dat de Mo nopill een zeer grote zaairegelmaat heeft. De proeven laten tevens zien dat ook bij werksnelheden van 7 km/uur de zaairegelmaat optimaal blijft. Het voordeel van de zeer regelmatige 8 zaaiafstand is een regelmatige gewa sontwikkeling. Dit heeft zijn voorde len in alle groeistadia van de bieten zoals b.v. bij opkomst en verzorging van het gewas. Daarnaast zal een re gelmatige bietenstand de koptarra tij dens het rooien tot een minimum beperken. De Monopill is zeer een voudig van konstruktie en vraagt daardoor een minimum aan onder houd. De Monopill precisie zaaima- chines zijn leverbaar in 6, 12 en 18 rijige uitvoering, met starre- of hy draulisch opklapbare frame's. De mogelijkheid bestaat dat per 1 ja nuari 1988 diquat en paraquat, werkzame stoffen van Reglone en Gramoxone, verboden zullen zijn. Ook een gedeeltelijk verbod is niet uitgesloten. De Kommissie Toela ting Bestrijdingsmiddelen heeft besloten dat de middelen te veel schade aan het milieu toebrengen. De middelen spelen in de landbouw een zeer belangrijke rol. O.a. worden ze gebruikt bij het doodspuiten van aardappelloof of te vernieuwen grasland. Eigen mechanisatie of loonwerk? kan de mogelijkheid tot samenwerken met andere bedrijven de doorslag ge ven. Zo zijn er nog meer argumenten te noemen. Ieder die een eigen bedrijf runt is mans genoeg om, voor het ei gen bedrijf belangrijke punten toe te voegen om een verantwoorde keuze te doen tussen eigen mechanisatie of loonwerk. ing. J.C. van Hassent Konsulentschap voor de Akker- en Tuinbouw te Tilburg Sinds 1982 neemt de provincie Zeeland, tesamen met de andere provincies en het rijk, deel aan een onderzoek dat basisonder zoeksmateriaal oplevert voor het oplossen van vraagstukken die zich bij een aan natuur- en land schapswaarden aangepaste land bouwbedrijfsvoering voordoen. De partners hebben thans over eenstemming bereikt over de af ronding van het onderzoek, dat o.a. ƒ1,5 miljoen gaat kosten. Voor Zeeland betekent dit totaal ƒ60.000,te weten 1986 ƒ30.000,-, 1987 ƒ20.000,— en 1988 ƒ10.000,Naar de mening van het Provinciaal bestuur heb ben de gezamenlijke provincies met dit onderzoek een mogelijk heid gekreeërd om met relatief weinig middelen te beschikken over omvangrijk onderzoeksma teriaal in het kader van de ver houding landbouw/natuurbouw. 'De ook in Zeeland steeds inten siever wordende onderlinge be trekkingen tussen deze belangen groepen maken het noodzakelijk dat wij zowel over fundamentele als praktijkgerichte basis gegevens beschikken', aldus de provincie, die stelt dat haar be leid met betrekking tot de Rela tienota versterkt wordt door dit onderzoek 'aangepaste landbouw'. De provincie wil tevens meedoen in een generaliserend bedrijfsmo- dellenonderzoek. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe bedrijfsopzet en bedrijfsvoering van landbouwbe drijven zo goed mogelijk kunnen worden aangepast aan wensen van natuurbeheer zonder dat de rentabiliteit van het bedrijf daar bij in gevaar komt. Het onder zoek zal zich met name richten op bedrijven in de zandgebieden. De periode 1979-1982 heeft on gunstige resultaten opgeleverd voor de agrarische loonbedrijven. Gemid deld werd er in deze periode een be- drijfsekonomisch verlies geboekt van ƒ54.200 per bedrijf per jaar in de akkerbouwgebieden, ƒ30.000 in de weidegebieden en ƒ40.700 in de zandgebieden. Dit blijkt uit een on derzoek van het Landbouw- Ekonomisch Instituut (LEI) onder 63 agrarische loonbedrijven. Toch kon de eigen-vermogenpositie van de bedrijven worden versterkt, hoofdzakelijk als gevolg van her waardering van het machinepark, maar in de weidegebieden en zand gebieden ook doordat de gemiddelde gezinsuitgaven onder het nivo van het gezinsinkomen bleven. De op brengsten van loonwerk stegen min der dan de kapaciteit van het machi nepark. Behalve in de akkerbouwgebieden daalden de kosten iets minder dan de opbrengsten, waardoor het bedrijf- sekonomisch verlies iets toenam. Gemiddeld bedroeg dat verlies per 100 gulden nieuwwaarde van het machinepark ƒ3,60 in de akker bouwgebieden en ƒ2,93 in de weide en zandgebieden. De agrarische loonbedrijven in de weide- en zandgebieden zijn er beter in geslaagd hun werkzaamheden uit te breiden buiten de landbouwsektor dan de loonbedrijven in de akker bouwgebieden. In bewaarplaatsen kan gemakkelijk KOND ENS VORMING optreden Kondens ontstaat wanneer relatief warme, vochtige lucht uit het pro- dukt tegen de KOUDERE dakisola tie komt. De vraag rijst dan meteen: 'Is de dakisolatie (nog) wel voldoen de?' Interne ventilatie is een mogelij ke 'nood'-oplossing. Cirkulatie- ventilatoren, respektievelijk afzuig- ventilatoren kunnen verdere verbete ring brengen. Zijn uw SLOTEN weer SCHOON en weet u ook hoe het met de eind- buizen is gesteld? Loop er eens langs. Een slechte eindbuis maakt uw hele drain waardeloos. SLAKKEN kunnen in wintertarwe veel schade aanrichten. Overdag zit ten ze in de grond, 's avonds komen ze boven en eten van het gewas, meestal eerst langs de slootkanten. Slakkenkorrels strooien zodra scha de worden waargenomen. Niet strooien als er regen wordt verwacht. Uw spuitmachine en beregenings- apparatuurmoeten weer een WIN- TERBEURT hebben. Zorg dat al het water uit de apparatuur verwij derd is. Een plotselinge vorst heeft al veel mensen verrast. Ligt UW LAND NA HET PLOE GEN voldoende vlak? Beter dan bij uw buurman? Percelen waar bieten en andere fijnzadige gewassen moe ten komen, dienen in het voorjaar met zo min mogelijk bewerking zaai- klaar te kunnen worden gelegd. Zo nodig kunt u nu nog een korrektie op het ploegwerk uitvoeren. Vrijdag 21 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8